Regel

  • Klager over afgørelser, som RIM træffer som inddrivelsesmyndighed, skal behandles af Landsskatteretten. Se INDOG § 17.
  • Klager over afgørelser, som Skatteforvaltningen træffer som opkrævningsmyndighed, skal behandles efter bestemmelserne i skatteforvaltningsloven, skatte- og afgiftslovgivningen mv. Se afsnit A.A.10 om klage og domstolsprøvelse. 

xBemærk

Der er afgørelser, som RIM træffer som inddrivelsesmyndighed, der ikke har Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten som klageinstans, eksempelvis:

  • Indsigelser mod udlæg foretaget af RIM, behandles af fogedretten. Se SKINDL § 6 og G.A.2.2.3.1.
  • Indsigelser om kravets oprindelige eksistens eller størrelse behandles af fordringshaveren. Se INDOG § 2, stk. 2, 2. pkt.
  • Indsigelser over kravets eksistens og størrelse vedrørende kontrolafgifter omfattet af § 18 i INDOG, behandles af fogedretten, uanset om indsigelserne vedrører kravets oprindelige berettigelse eller forhold, der er indtrådt under RIMs inddrivelse af kravet. Se G.A.2.2.3.1.

Herudover er der andre afgørelser, der har en anden klagemyndighed end Landsskatteretten, og afgørelser, der ikke kan påklages i det administrative system.x

 Se også

  • Afsnit G.A.1.2 om snitflader mellem opkrævning og inddrivelse.
  • G.A.3.7.1 Bøder: politibøder, administrative bøder og tvangsbøder, der behandler de særlige klageregler vedrørende bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger
  • SKM2007.137.SKAT om hvilke afgørelser, der træffes af SKAT som opkrævningsmyndighed og af SKAT som inddrivelsesmyndighed.

Klage over RIMs afgørelser om inddrivelse er beskrevet i følgende love, lovforslag, bekendtgørelser mv. (listen er ikke udtømmende):

Lovforslags nr.

Dato

Lov nr.

Dato

Bemærkninger

L 112

24.02.2005

429

06.06.2005

Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer (OIL)

L113

24.02.2005

430

06.06.2005

Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse

L149

06.04.2005

431

06.06.2005

Lov om ændring af forskellige love. Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige mv. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler

.

25.05.2005

.

.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget vedr. forslag til lov om forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige mv. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler

L110

24.02.2005

907

28.08.2006

Skatteforvaltningsloven

.

.

974

17.10.2005

Bekendtgørelse af forretningsorden for Landsskatteretten

.

.

1023

17.10.2005

Bekendtgørelse om klageadgang i sager om inddrivelse af bøder, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger

OPHÆVET ved. Bkg. 1544 af 16.12.2013

.

.

409

01.05.2007

Bekendtgørelse om begrænsning af adgangen til at klage over told- og skatteforvaltningen

L20

08.10.2008

1333

19.12.2008

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (INDOG), som ændret ved lov nr. 252 af 30. marts 2011, lov nr. 551 af 18. juni 2012, lov nr. 593 af 18. juni 2012, lov nr. 603 af 12. juni 2013, lov nr. 649 af 12. juni 2013 og lov nr. 1499 af 18. december 2013, lov nr. 1374 af 16. december 2014, lov nr. 1500 af 23. december 2014 og lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015.

L21

08.10.2008

1336

19.12.2008

Lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

.

 

1513

13.12.2013

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

 212

24.04.2013

649

12.06.2013

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.)

414

09.04.2015

Bekendtgørelse om klageadgang i sager om eftergivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger. Påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.