Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten behandler klager over RIMs afgørelser.

Afsnittet indeholder:

  • Hvor behandles klagen ?
  • Klager - Opsættende virkning?
  • Mulighed for at klage over afgørelsen.

Hvor behandles klagen ?

Principielle sager skal afgøres af Landsskatteretten.  En sag anses for principiel, hvis

  • klagen vil kunne få konsekvenser for et større antal skyldnere,
  • klagen vedrører større økonomiske værdier,
  • klagen angår fortolkning af væsentlig betydning for ny lovgivning eller væsentlig fortolkning af lovgivning i øvrigt,
  • der i sagen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde, eller
  • klagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse.

Se SFL § 35 b, stk. 1.

Efter skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, kan den ledende retsformand efter inddragelse af Skatteankestyrelsen fastsætte regler om, at klager over visse nærmere angivne typer af afgørelser, skal afgøres af Skatteankestyrelsen. xDer er på den baggrund udstedt regler om, at klager over afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten efter INDOG § 17, afgøres af Skatteankestyrelsen. Se § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1 af 02/01/2014 om afgørelse af visse klager i Skattankestyrelsen.x 

De inddrivelsessager, der frem til 01.01.2014 alene kunne påklages administrativt til Landsskatteretten, de tidligere såkaldte »kontorsager« fremadrettet afgøres af Skatteankestyrelsen som endelig administrativ klageinstans. xSe §1, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1 af 02/01/2014 om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen.x

Skyldner har mulighed for at

  • udtale sig skriftligt eller mundtligt over for Skatteankestyrelsen, hvis klagen skal afgøres af Skatteankestyrelsen, 
  • anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt under et retsmøde i Landsskatteretten, hvis klagen skal afgøres af Landsskatteretten.

Klager - Opsættende virkning?

Klager på inddrivelsesområdet har ikke opsættende virkning. RIM kan dog beslutte, at indsigelser om kravets eksistens og størrelse tillægges opsættende virkning. Se INDOG § 2, stk. 2.

Mulighed for at klage over afgørelsen

Afgørelser truffet af Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Se SFL § 35 f.

Spørgsmål som er afgjort af Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten kan indbringes for domstolene inden 3 måneder. Se SFL § 49.

Se også

Se også afsnit A.A.10.3 om Domstolsprøvelse