Indhold

Dette afsnit beskriver, de processuelle regler vedrørende RIMs sagsforberedelse.

Afsnittet indeholder:

  • Processuelle grundprincipper
  • Processkrift

 

Processuelle grundprincipper

Dette skema opstiller processuelle grundprincipper, der bliver brugt dels i forvaltningen og dels i fogedretten.

x x

Forvaltningen er underlagt officialprincippet  

xOfficialprincippet betyder, at den kompetence forvaltningsmyndighed har pligt til at sørge for, at alle relevante oplysninger om sagen indhentes, før der træffes afgørelse i en sag. Officialprincippet betyder også, at myndigheden ikke er bundet af parternes påstande. Myndigheden skal i stedet handle og træffe afgørelse på baggrund, at den kompetence som myndigheden er givet i medfør af lovgivningen.x

Forvaltningens sagsbehandling skal endvidere ske i overensstemmelse med forvaltningsloven, offentlighedsloven og en række andre lovregler.

Se også

Se også afsnit A.A.7.4.3

Fogedretten er underlagt forhandlingsprincippet, kontradiktionsprincippet, mundtlighedsprincippet og offentlighedsprincippet

 

xForhandlingsprincippet betyder, at sagens parter selv skal fremkomme med alle relevante oplysninger, og at fogedretten ikke træffe en afgørelse, der går videre end parternes påstande. Fogedretten kan endvidere lægge oplysninger, som ikke bestrides, til grund for afgørelsen.x

xKontradiktionsprincippet betyder, at hver af sagens parter skal have adgang til at blive gjort bekendt med og udtale sig om det materiale (processtof), som den anden part gør gældende.x

xMundtlighedsprincippet betyder, at den judicielle foged træffer afgørelse på grundlag af det, der mundtligt fremføres i fogedretten. Det skriftlige processtof, omfattende forskellige dokumenter mv., er således kun til for at forberede sagen og fastsætte rammerne for forhandlingen i retten. Mundtlighedsprincippet indebærer med andre ord, at anbringender skal nævnes i retten, og at dokumenter, bilag mv. skal læses op i fogedretten. Grundprincippet om mundtlighed udspringer af Grundlovens § 65, stk. 1, og er gennemført i RPL § 148x

xOffentlighedsprincippet betyder, at møder i fogedretten som udgangspunkt er offentlige. Princippet udspringer ligeledes af grundlovens § 65, stk. 1, og som er fastslået i RPL § 29.x

Fogedrettens sagsbehandling er reguleret af retsplejeloven og en række uskrevne retsprincipper.

Processkrift

xRIM udarbejder sædvanligvis et processkrift i forbindelse med fremsendelse af sagen til fogedretten. Se RPL § 488. Processkrifter kan sendes som digital kommunikation, men retten kan dog bestemme, at processkrifter skal forsynes med original underskrift. Se RPL § 148 b.x

xRIM sender processkriftet med bilag til skyldneren samtidig med, at det sendes til fogedretten, således at skyldneren kan fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til processkriftet.x

xI henhold til RPL §§ 348, stk. 2, og 351, stk. 4, skal processkriftet indeholde følgende:

Parternes påstande

 xEn part, herunder RIM, skal altid nedlægge en påstand, dvs. oplyse, hvilket resultat parten ønsker at opnå i retssagen. Hvis sagens indhold i øvrigt berettiger til det, kan flere påstande anføres.

Hvis en part angiver flere påstande, så skal de opdeles i

 • principale påstande og
 • subsidiære påstande.

En principal påstand er den påstand, som en part først og fremmest ønsker fogedretten skal taget til følge. En subsidiær påstand er en påstand, som en part ønsker taget til følge, hvis fogedretten i giver medhold i den principale påstand.x

 

Sagsfremstillingen og anbringender

xSagsfremstillingen skal indeholde en beskrivelse af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden støttes. De retlige omstændigheder er de argumenter (anbringender), som taler for et bestemt juridiske udfald. x

Dokumenter og andre beviser

xProcesskriftet er ofte vedlagt de dokumenter og andre beviser, som vurderes at være relevante for fogedrettens vurdering. Det kan værex

  • kopi af udlægstilsigelsen
  • angivelse
  • selvangivelse og
  • kontospecifikationer mv.

xI så fald skal processkriftet indeholde en fortegnelse i kronologisk orden over de vedlagte dokumenter.x

xHvis en part ønsker at føre et vidne i fogedretten som bevis, skal det fremgå af processkriftet.x

x x