Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan fogedretten behandler de sager, som RIM fremsender til afgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Fogedrettens prøvelsesret
  • Bevisførelse i fogedretten
  • Fogedrettens kendelse
  • Appel af fogedrettens kendelse.

Fogedrettens prøvelsesret

Ved fogedrettens prøvelsesret forstås, i hvilket omfang fogedretten kan tage stilling til parternes indsigelser.

xSædvanligvis går fogedretten meget langt i prøvelsen af indsigelser i klagesager vedrørende pantefogedudlæg ligesom der også generelt gives tilladelse til bevisførelse af forskellig karakter. Dette skyldes, at pantefogeden ikke kan tage stilling til indsigelser under udlægsforretningen.x

Omfanget af fogedrettens prøvelsesret afhænger i høj grad af karakteren af de indsigelser, der fremføres. Prøvelsesretten vil også afhænge af, i hvilket omfang der kan tillades bevisførelse efter bestemmelsen i RPL § 501, stk. 4. Se nærmere nedenunder.

x x

xBevisførelsen i fogedrettenx

xDer kan som udgangspunkt kun føres bevis vedrørende de faktuelle forhold i sagen. I visse tilfælde – herunder navnlig i forhold til dokumentation af fremmed ret, kutymer eller sædvaner – kan der dog også ”føres bevis” for juridiske regler.x

xDet er fogedretten, som bestemmer, hvilken bevisførelse der kan tillades. Hvis fogedretten vurderer, at grundlaget for pantefogedudlægget var tvivlsomt, og hvis det vil kræve en omfattende bevisførelse fra RIMs side at ændre en sådan vurdering, kan fogedretten afvise sagen med henvisning til, at en sådan bevisførelse bør ske under almindelig rettergang, dvs. ved en civil sag, jf. RPL § 501, stk. 4.x

Bevismidler

Det kommer an på en konkret vurdering, hvilke bevismidler fogedretten tillader:

  • Syn og skøn vil som altovervejende hovedregel ikke blive tilladt i fogedretten.
  • Begæring om at fremlægge dokumenter og afhøre parter vil sædvanligvis blive tilladt.
  • Begæring om at føre vidner i et rimeligt omfang, vil fogedretten sædvanligvis også tillade.

Indsigelser

Karakteren af den indsigelse, der er anledning til begæringen om bevisførelse, spiller formentlig også ind:

  • Er der tale om tredjemands indsigelser, bevirker hensynet til tredjemand formentligt, at fogedretten tillader bevisførelse i fuldt omfang.
  • Der er også en tendens til, at fogedretten tillader en videre bevisførelse, hvor indsigelsen er, at kravet efterfølgende er ophørt.

Fogedrettens kendelse

Finder fogedretten, at indsigelsen mod udlægget er begrundet, ophæver fogedretten helt eller delvist udlægget ved kendelse.x  x

Afviser fogedretten skyldners indsigelser mod pantefogedens udlæg, stadfæstes udlægget som endeligt.

x x

Retsplejeloven indeholder bestemmelser om, hvordan fogedretten skal udarbejde sin kendelse. Kendelsen skal normalt have følgende indhold:

  • En sagsfremstilling
  • Parternes påstande og anbringender
  • Parts- og vidneforklaringer samt andet bevismateriale
  • Fogedrettens præmisser og kendelse samt bestemmelse om sagens omkostninger
  • Resultatet: "Thi bestemmes [...]".

Se RPL § 366a, stk. 1, sammenholdt med stk. 2 og 3

Kendelsen vil altid være skriftlig. Nogle fogedretter underretter telefonisk sagens parter om resultatet, men har også udarbejdet en skriftlig kendelse, som kan sendes til parterne.

Appel af fogedrettens kendelse

xSåfremt fogedretten ophæver udlægget helt eller delvist, kan RIM i visse tilfælde beslutte at kære afgørelsen. xLigeledes kan fogedrettens stadfæstelse af et udlæg påkæres af skyldner. Kæreskrift skal indgives til den fogedret, hvis afgørelse kæres, jf. RPL § 587, stk. 1, jf. § 393, stk. 3.xx

Bemærk

Der er ved lov nr. 1867 af 29. december 2015 om digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager indført regler, hvorefter processkrifter mm. som udgangspunkt skal udveksles via domstolenes digitale sagsportal. I den forbindelse er der indsat en bestemmelse, hvorefter justitsministeriet kan fastsætte regler om at kære af fogedrettens afgørelse skal ske ved anvendelse af sagsportalen. Se RPL § 148a, stk. 8. Bestemmelsen ses endnu ikke udnyttet. 

Udlæg for krav under 20.000 kr.

xUdlæg for krav, der har en økonomisk værdi af højst 20.000 kr., kan kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. RPL § 584, stk. 2.x

Procesbevillingsnævnet giver kun tilladelse til kære, hvis der er særlige grunde, der taler for det.

xAnsøgning om kæretilladelse skal indgives til procesbevillingsnævnet inden 4 uger efter afgørelsen. Procesbevillingsnævnet kan undtagelsesvis give tilladelse i indtil 1 år efter afgørelsen, jf. RPL § 584, stk. 3.x

xDet samme gælder afgørelser om sagsomkostninger med mere end 20.000 kr., jf. RPL § 584 a, stk. 1.x

Hvis RIM vurderer, at sagen bør kæres

x x

Kære af fogedrettens kendelse skal ske inden 4 uger efter den dato, hvor kendelsen er afsagt, jf. RPL § 586. stk. 1.

xOphæver fogedretten pantefogedens udlæg, løber kærefristen fra datoen for fogedrettens kendelse. Landsretten kan dog i visse tilfælde tillade kære i indtil 1 år efter afsigelsen af kendelsen, jf. RPL § 586, stk. 4.x

 

Det er RIM, der i praksis indbringer indsigelsen for fogedretten efter SKINDL § 6, og som møder i fogedretten i forbindelse med behandlingen af indsigelsen.

Hvis indsigelsen vedrører vanskelige og komplicerede juridiske spørgsmål, kan RIM forelægge sagen for Koncerncentret med henblik på, at Kammeradvokaten evt. skal inddrages i sagen.

Bemærk:

Ophæver fogedretten udlægget er dette bortfaldet. RIM kan ikke fastholde udlægget ved at kære afgørelsen. Se også afsnit G.A.2.2.3.2.2 Formaliteter og frister vedrørende indsigelser, der behandler spørgsmålet om, indsigelser har opsættende virkning.