Indhold

Dette afsnit beskriver de retsvirkninger og særlige forhold vedrørende udlæg, der gør sig gældende, når skyldner har indgået en afdragsordning.

Afsnittet indeholder:

  • Retsvirkningerne af en indgået afdragsordning
  • Fratagelse af udlagte effekter, når der samtidig indgås en afdragsordning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Retsvirkningerne af en indgået afdragsordning

Selv om en afdragsordning overholdes af skyldner, kan restanceinddrivelsesmyndigheden  foretage og realisere udlæg, foretage modregning, indtrædelse og gennemføre særskilt lønindeholdelse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 12.

Selvom restanceinddrivelsesmyndigheden ikke længere skal tage et forbehold i afgørelsen for at kunne foretage fx modregning, bør restanceinddrivelsesmyndigheden fortsat vejlede skyldnere om dette i en afgørelse.

Der er ikke klageadgang til Landsskatteretten over et eventuelt modregningsforbehold i forbindelse med en afdragsordning. Se SKM2008.1011.LSR. Landsskatteretten afviste i den pågældende sag at behandle klagen med den begrundelse, at et forbehold for at foretage modregning ikke er en afgørelse, idet der ved et forbehold ikke faktisk bliver foretaget modregning.  

For mere information om klageinstanserne på inddrivelsesområdet og restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af klager se afsnit G.A.2.2 Klager.

Fratagelse af udlagte effekter, når der samtidig indgås en afdragsordning

Fogedretten kan bestemme, at ejendele, der er foretaget udlæg i, ikke må tages fra skyldner, når

  • skyldner indgår en afdragsordning, der er fastsat af fogedretten xog tiltrådt af skyldnerenx og
  • afdragsordningen løber i maksimalt 10 måneder (medmindre fordringshaver har samtykket til andet).

Se retsplejelovens § 525

Bestemmelsens formål er at hindre, at genstande, der har en betydelig brugsværdi for skyldner og skyldners husstand, sælges på tvangsauktion, inden skyldner har haft rimelig mulighed for at betale restancen.

Restanceinddrivelsesmyndigheden anvender de samme principper som Fogedretten. Se retsplejelovens § 525.

Se også

SKM2011.318.ØLR, hvorefter der er klageadgang til Fogedretten på pantefogedens afslag på en afdragsordning efter retsplejelovens § 525, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

xLandsrettenx

SKM2011.318.ØLR

xØstre Landsret fandt som følge af forarbejderne til retsplejelovens § 525, og skatteinddrivelseslovens § 5, at en skyldner i medfør af skatteinddrivelseslovens § 6 kan klage til fogedretten over pantefogedens afslag på en afdragsordning efter retsplejelovens § 525, stk. 2. Landsretten udtalte, at der for fogedretten kun undtagelsesvist vil kunne være grundlag for at træffe afgørelse om en afdragsordning efter retsplejelovens § 525, stk. 2, og fandt i den konkrete sag, at der ikke var grundlag for at imødekomme skyldners ønske om en afdragsordning.x

xPå baggrund af afgørelsen er det Gældsstyrelsens opfattelse, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan nægte at fastsætte en afdragsordning i medfør af retsplejelovens § 525, stk. 2, når en konkret vurdering taler imod fastsættelse af en afdragsordning.x

xLandsskatterettenx

SKM2008.1011.LSR

xI en afgørelse om, at en skyldner skulle betale afdrag på sin gæld til det offentlige, tog daværende SKAT forbehold om at ville modregne i overskydende skat og børnefamilieydelse. Landsskatteretten afviste at behandle en klage over dette modregningsforbehold.x

xPå baggrund af afgørelsen er det Gældsstyrelsens opfattelse, at der ikke er klageadgang til Landsskatteretten vedrørende modregningsforbehold i forbindelse med afdragsordninger.x