Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afdragsordninger fastsat på basis af tabellen i xbekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen) § 10, stk. 1.x

Afsnittet indeholder:

  • xRegelgrundlagx
  • Varsel om afdragsordning
  • Aktuelle satser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.1.1.3.2 om indkomstbegrebet vedrørende hvordan retstanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) opgør den årlige indkomst, hvor RIM finder indkomstoplysningerne og hvilke oplysninger RIM benytter til indkomstberegningen.

Regelgrundlag

xRIM fastsætter det beløb, som skyldneren skal afdrage årligt med udgangspunkt i tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1. RIM regulerer hvert år pr. 1. januar beløbsgrænserne for nettoindkomstintervallet. Satserne offentliggøres i en SKM-meddelelse. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 44.x

Hvis en skyldners nettoindkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse, kan der som hovedregel ikke fastsættes afdragsordning eller træffes afgørelse om lønindeholdelse. xDer er dog i inddrivelsesbekendtgørelsens § 14 en særlig adgang til at foretage særskilt indeholdelse i løn m.v. for specifikke fordringstyper, hvor skyldners indkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse. Se afsnit G.A.3.1.2.10 for mere information om særskilt lønindeholdelse.x

Det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarer til den beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede kroner. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Når afdragsordningen er fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1, anses skyldneren for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 3.

Varsel om afdragsordning

RIM skal skriftligt varsle skyldneren om, at der vil blive truffet afgørelse om en afdragsordning, medmindre det som følge af forudgående dialog med skyldner må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse uden xforinden at varsle skyldneren heromx. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 3. pkt.

Hvad skal varslet indeholde?

Varslet skal angive

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 4. pkt.

Herudover skal varslet indeholde:

  • xOplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende et udfyldt budgetskema, og at oplysningerne vil indgå i en betalingsevnevurdering.x
  • xOplysning om frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.x
  • Oplysning om, at RIM efter fornyet varsel kan ændre afdragsbeløbet, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af afdragsordningen.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 5 og 6 pkt.

Hvordan forholder RIM sig efter et varsel

Hvis skyldner ikke indsender et budget

Hvis skyldner ikke indsender budgetskemaet, kan RIM træffe en afgørelse om afdragsordning i overensstemmelse med varslet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 7. RIM underretter straks skyldner om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse og tidspunkt for betaling af første afdrag.

Hvis skyldner indsender budget

Hvis skyldner indsender budgetskemaet, foretager RIM en betalingsevnevurdering på baggrund af budgettet xog vurderer, om denne skal trædes i stedet for den fastsatte afdragsordning efter tabeltræk.x Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

Se afsnit G.A.3.1.2.4.3 om betalingsevnevurdering

xAktuelle satser

Skemaet nedenfor giver et overblik over de aktuelle satser for 2020. Se SKM2019.597.GÆLDST.

Ikke forsørgerpligt over for børn

 

 

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

Afdragsprocent

5 %

121.040

150.939

0 %

6 %

150.940

159.479

4 %

7 %

159.480

168.029

4 %

8 %

168.030

176.569

4 %

9 %

176.570

185.109

4 %

10 %

185.110

193.659

5 %

11 %

193.660

202.199

6 %

12 %

202.200

210.739

7 %

13 %

210.740

219.289

8 %

14 %

219.290

227.829

9 %

15 %

227.830

236.369

10 %

16 %

236.370

244.919

11 %

17 %

244.920

253.459

12 %

18 %

253.460

261.999

13 %

19 %

262.000

270.549

14 %

20 %

270.550

279.089

15 %

21 %

279.090

287.629

16 %

22 %

287.630

296.179

17 %

23 %

296.180

304.719

18 %

24 %

304.720

313.269

19 %

25 %

313.270

321.809

20 %

26 %

321.810

330.349

21 %

27 %

330.350

338.899

22 %

28 %

338.900

347.439

23 %

29 %

347.440

355.979

24 %

30 %

355.980

364.529

25 %

31 %

364.530

373.069

26 %

32 %

373.070

381.609

28 %

33 %

381.610

390.159

29 %

34 %

390.160

398.699

30 %

35 %

398.700

407.239

31 %

36 %

407.240

415.789

32%

37 %

415.790

424.329

33 %

38 %

424.330

432.869

34 %

39 %

432.870

441.419

35 %

40 %

441.420

449.959

36 %

40 %

449.960

458.499

37 %

40 %

458.500

467.049

38 %

40 %

467.050

475.589

39 %

40 %

475.590

og derover

40 %

 x

Bemærk Forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 8.

Fradrag af udgifter til offentlige transportmidler

xI 2020 kan månedlige udgifter til offentlige transportmidler ud over 790 kr. fradrages efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 4, nr. 3 og SKM2019.597.GÆLDST.x

Rådighedsbeløb

Efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 2, kan nettoudgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn fradrages. Nettoudgifterne er den mængde af husstandens udgifter til pasning af barnet, udgifter til barnets særlige behov sammenlagt med et fastsat rådighedsbeløb, der til sammen overstiger husstandens indtægter i form af børne- og ungeydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige arbejdsindsats.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 21.

De ovenfor nævnte fastsatte rådighedsbeløb er afhængige af det hjemmeboende barns alder og udgør i x2020x:

  • x1.780 krx. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år
  • x2.280 krx. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år
  • x3.280 kr.x om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 3, nr. 4. Se yderligere de aktuelle satser for x2020 i SKM2019.597.GÆLDST.x

Efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 7, kan et fastsat rådighedsbeløb fratrækkes skyldnerens nettoindkomst.

xI 2020 xudgør dette fastsatte rådighedsbeløb x6.550 kr. xom måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med x4.560 krx. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 26 og xSKM2019.597.GÆLDST.x

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKM-meddelelser

xSKM2019.597.GÆLDSTx

Offentliggørelse af beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for x2020x, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 44.

Denne SKM regulerer de gældende satser vedrørende bl.a. tabeltræk, fradrag af udgifter og rådighedsbeløb.