Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår restanceinddrivelsesmyndigheden kan ændre en eksisterende afdragsordning, og hvornår restanceinddrivelsesmyndigheden kan acceptere en afdragsordning i stedet for en lønindeholdelse.

Afsnittet indeholder:

  • Ændring af en eksisterende afdragsordning
  • Forhøjelse af afdraget
  • Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ændring af en eksisterende afdragsordning

Når skyldners økonomiske forhold ændres, så kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om at ændre afdragsbeløbet i en eksisterende afdragsordning. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10.

Forhøjelse af afdraget

Når skyldner har anmodet om, at restanceinddrivelsesmyndigheden foretager en konkret betalingsevnevurdering, kan restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætte en afdragsordning hos skyldner med det afdrag, som kan fastsættes på baggrund af den konkrete betalingsevnevurdering, selvom  afdraget efter betalingsevnevurderingen er større end afdraget efter tabeltrækket. Se SKM2007.647.SKAT.

Efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6 vil en skyldners indsendelse af budgetskema til restanceinddrivelsesmyndigheden anses som en sådan anmodning om at afdragsordningen ønskes fastsat efter en konkret betalingsevnevurdering.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.1.1.3.4 om betalingsevnevurdering efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse

Hvis en skyldner anmoder om det, kan restanceinddrivelsesmyndigheden efter en konkret vurdering give skyldneren tilladelse til at afvikle sin restance gennem en afdragsordning, i stedet for at restanceinddrivelsesmyndigheden foretager inddrivelse af restancen ved lønindeholdelse. Det er dog en forudsætning, at de almindelige betingelser for en fastsættelse af afdragsordning er opfyldt.

Se også

Se også SKM2006.158.SKAT om fastsættelse af en afdragsordning i stedet for inddrivelse ved lønindeholdelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKM-meddelelser

SKM2007.627.LSR

Landsskatteretten vurderede, at lønindeholdelsesprocenten på grundlag af en betalingsevnevurdering kunne fastsættes højere end efter tabellen i den dagældende gældsinddrivelsesbekendtgørelses § 5, stk. 1(nu § 10, stk.  1), selv om der ikke forelå særlige omstændigheder.

Det er på baggrund af Landsskatterettens afgørelse Gældsstyrelsens opfattelse, at det samme må gøre sig gældende i forhold til afdragsprocenten. Derfor er det Gældsstyrelsens opfattelse, at restanceinddrivelsesmyndigheden på grundlag af en konkret betalingsevnevurdering kan fastsætte højere afdrag end efter tabeltrækket.

SKM2006.158.SKAT

I denne meddelelse fastsættes de nærmere retningslinjer for, hvornår en afdragsordning kan træde i stedet for en lønindeholdelse.

Det bemærkes, at meddelelsen bygger på den formulering af den dagældende gældsinddrivelsesbekendtgørelses § 5, stk. 7 (nu § 10, stk. 11), men at der ikke er sket materielle ændringer af bestemmelsens ordlyd, hvorfor meddelelsen stadigvæk vurderes at være gældende.