Indhold

Dette afsnit beskriver den overordnede ramme for indgåelse af afdragsordninger med virksomheder.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilken type virksomhed?
  • Reglen i Gældsinddrivelsesloven
  • Faktisk forvaltningsvirksomhed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvilken type virksomhed?

Når RIM indgår en afdragsordning, skal der skeles mellem igangværende virksomheder og afmeldte virksomheder. Afmeldte virksomheder beskrives ikke i dette afsnit. Se i stedet G.A.3.1.1.2.2 Afdragsordninger for afmeldte virksomheder.

Reglen i Gældsinddrivelsesloven

Skatteforvaltningen har ikke pligt til at yde kredit ud over den, der følger af de almindelige og særlige betalingsfrister. Efter dansk ret er en kreditor ikke forpligtet til at modtage et skyldigt beløb i afdrag, hvis der ikke er indgået en aftale om det.

Når en fordring sendes til inddrivelse, overtager RIM kreditorbeføjelserne, jf. Gældsinddrivelseslovens § 3. RIM kan derfor på samme måde som kreditor nægte at acceptere en ansøgning om en afdragsordning. RIMs retsstilling forringes ikke selvom en afdragsordning nægtes, ligesom skyldners retsstilling ikke bliver bedre ved at tilbyde afdragsvis betaling.

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Når RIM indgår afdragsordninger med igangværende virksomheder, sker dette som led i RIMs faktiske forvaltningsvirksomhed. Det betyder, at afdragsordninger og/eller RIMs afslag på at tiltræde en afdragsordning ikke kan indbringes for Landsskatteretten. Se SKM2010.833.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2010.833.LSR

Landsskatteretten afviste en klage angående en afdragsordning for en igangværende virksomhed. Der blev lagt vægt på, at inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, alene omfatter personer, herunder afdragsordninger for afmeldte virksomheder, og at afdragsordninger for igangværende virksomheder aftales som led i SKATs faktiske forvaltningsvirksomhed.

Indgåelser eller afslag på afdragsordninger er faktisk forvaltningsvirksomhed, der ikke kan indbringes for Landsskatteretten.