Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om fondsaktiver.

Afsnittet indeholder:

 • Definition af et fondsaktiv
 • Registrering af rettigheder over fondsaktiver
 • Overdragelse af fondsaktiver til ny ejer.

Definition af et fondsaktiv

Fondsaktiver er defineret som omsættelige dematerialiserede/papirløse værdipapirer, der er registrerede i en værdipapircentral. Se xlov om kapitalmarkeder § 3, nr. 34x.

Registrering af rettigheder over fondsaktiver

Hovedreglen i RPL § 508 om genstanden for udlæg omfatter også udlæg i fondsaktiver samt flydende indtægter fra disse.

Rettigheder over fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral for at opnå beskyttelse mod retsforfølgning og godtroende aftaleerhverere. Se xlov om kapitalmarkeder § 184, stk. 1x.  Den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge (ekstingvere) en ikke-registreret ret, skal selv være registreret. Se xlov om kapitalmarkeder § 184, stk. 2.x Registreringens retsvirkninger regnes fra den endelige prøvelse i værdipapircentralen. Se xlov om kapitalmarkeder § 184, stk. 3x. Et kontoførende institut har pligt til straks at indrapportere modtagne anmeldelser til registreringer i en værdipapircentral. Se xlov om kapitalmarkeder § 184, stk. 5.x

xI bekendtgørelse nr. 1175 af 31. oktober 2017 om registrering af fondsaktiver i en værdipapircentral (CSD) er fastsat overordnede regler for en værdipapircentrals  registrering af fondsaktiver. Den danske værdipapircentral VP Securities har fastsat nærmere regler om registreringen, VP Rule Book.x

Overdragelse af fondsaktiver til ny ejer

Når den nye ejer får overdraget fondsaktiver, får han fondsaktivet registreret på sin konto, mens det bliver slettet fra overdragerens konto. Dvs. at der sker en overførsel fra konto til konto.

Ved stiftelse af begrænsede rettigheder i form af

 • panteret
 • udlæg
 • rentenydelse
 • umyndighed
 • prohibitivpåtegning (påtegning om, at den berettigedes rådighed over dokumentet er begrænset eller kræver samtykke af en anden person, fx en værge) registreres rettigheden på ejerens konto. Det kan eventuelt være en særlig konto udskilt i anledning af den begrænsede ret.

Når udlægshaver foretager udlæg i aktiver, der er registreret i en værdipapircentral, skal udlægget derfor anmeldes skriftligt over for det kontoførende pengeinstitut. Anmeldelsen skal som minimum indeholde:

 • Rettighedshavers (skyldners) navn og adresse samt CPR-nummer eller CVR-nummer
 • Anmelderens navn og adresse
 • De fondsaktiver, som anmeldelsen vedrører, betegnet så tydeligt, at fondsaktiverne umiddelbart kan identificeres
 • Rettighedens art (dvs. udlæg)
 • Oplysning om, til hvem værdipapircentralen med frigørende virkning kan udbetale renter og andre beløb, der stammer fra fondsaktiverne (se xlov om kapitalmarkeder § 184x).

Anmeldelsen skal gives til det kontoførende pengeinstitut i to eksemplarer, hvoraf det ene begæres tilbageleveret med kvittering for anmeldelsen og oplysning om dato og tidspunkt for anmeldelsen.

Udlæg i fondsaktiver er omfattet af den 1-årige "forældelsesregel" i RPL § 526, stk. 4, 1. pkt. RPL § 526, stk. 4, pkt. 3. Realisation af fondsaktiverne skal derfor være sket inden udløbet af denne frist.

Realisationen sker ikke ved tvangsauktion, men ved at udlægshaveren anmoder det kontoførende pengeinstitut om at bortsælge fondsaktiverne på Københavns Fondsbørs Fondsbørs  (Nasdaq Copenhagen).  Udlægget skal dog først autoriseres hos fogedretten.