Dato for udgivelse
18 Aug 2011 11:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 May 2011 11:07
SKM-nummer
SKM2011.528.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, S-413-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skatteunddragelse, bonusudbetalinger, Bahamas, lønmodtager
Resumé

T havde som lønmodtager i en rederikoncern udover sin månedlige løn fået udbetalt bonusser fra rederiets selskab i Bahamas. Udbetalingerne skete i USD uden indberetning til SKAT og uden indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. T skulle derfor selv selvangive bonusserne.

T havde undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne for 2005, 2007 og 2008 at reagere på at disse var for lave med henholdsvis 241.192 kr., 216.142 kr. og 330.512 kr., idet han ikke havde selvangivet bonusserne. T havde i byretten erkendt sig skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 2, jfr. stk. 1, men nægtet sig skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1. T forklarede at han vidste, at han havde pligt til at selvangive beløbene, men at han på grund af dårlig økonomi ønskede at udskyde skattebetalingen og havde til hensigt at betale den skyldige skat på et senere tidspunkt.

Byretten fandt det ikke bevist, at T havde forsæt til at unddrage det offentlige betaling af den skyldige skat og lagde herved særligt vægt på, at T for 2006 havde betalt skat af den bonus, der kom til udbetaling i dette år. T blev dømt for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1. Straffen blev fastsat til en bøde på 150.000 kr. Under sagens behandling for landsretten kom det frem at T heller ikke for 2006 havde selvangivet bonus.

Landsretten fandt det bevist, at T forsætligt undlod at give SKAT meddelelse om, at opgørelserne af hans indkomst indeholdt for lave ansættelser af den skattepligtige indkomst for årene 2005, 2007 og 2008. T havde i perioden fra 2005 til sagen blev rejst af SKAT i 2009 ikke gjort noget for at oplyse SKAT om bonusbeløbene, eller for at betale skatterne heraf. T idømtes 3 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 430.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jfr. stk. 1
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jfr. stk. 2

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Helle Lokdam).

Afsagt af landsdommerne

Kaspar Linkis, Dorthe Wiisbye og Alex Puggaard (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 25. januar 2011, SS 1-22546/2010

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 12. oktober 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

skattekontrollovens § 16, stk. 3. jf. stk. 1.

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen af underretning om skatteansættelsen for indkomstårene 2005, 2007 og 2008, udskrevet henholdsvis 22. maj 2006, 10. marts 2008 og 12. marts 2009, at give SKAT meddelelse om, at opgørelsen var for lav med henholdsvis 241.192 kr., 216.142 kr. og 330.512 kr., i alt 788.116 kr., hvorved det offentlige blev unddraget henholdsvis 131.784 kr., 118.026 kr. og 180.254 kr., i alt 430.064 kr. i skat.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en tillægsbøde på ikke under 430.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, men erkendt sig skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringerne gengives ikke i dommen, idet rettens gengivelse af disse er blevet lydoptaget.

Personlige oplysninger

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har erkendt ikke at have indgivet oplysninger om den udbetalte bonus, og retten har på den baggrund fundet det bevist, at tiltalte undlod inden 4 uger efter modtagelsen af underretning om skatteansættelsen for indkomstårene 2005, 2007 og 2008 at give SKAT meddelelse om, at opgørelserne var for lave med henholdsvis 241.192 kr., 216.142 kr. og 330.512 kr. Tiltalte har forklaret, at han vidste, at han havde pligt til at selvangive beløbene. Retten har på baggrund heraf fundet det bevist, at undladelsen af at give SKAT meddelelse var forsætlig.

Retten finder herefter tiltalte skyldig i overtrædelse af skattekontrolloven § 16, stk. 2, jf. stk. 1.

Tiltalte har gjort gældende, at undladelsen ikke skete med forsæt til at unddrage det offentlige betaling af skatten. Tiltalte har herved forklaret, at han på grund af dårlig økonomi alene ønskede at udskyde skattebetalingen, men at han havde til hensigt at betale den skyldige skat.

Retten finder ikke, at det med den sikkerhed, der må kræves til domfældelse i en straffesag, er bevist, at tiltalte havde forsæt til at unddrage det offentlige betaling af den skyldige skat. Retten har herved især lagt vægt på, at tiltalte for indkomståret 2006 betalte skat af den bonus, der kom til udbetaling i dette år.

På den baggrund frifindes tiltalte for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Straffen fastsættes til en bøde på 150.000 kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med bøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 6.800,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Helle Lokdam.

----------

Østre Landsrets dom af 13. maj 2011, 16. afdeling, S-413-11

Byrettens dom af 25. januar 2011 (SS 1-22546/2010) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt om skærpelse, således at tiltalte straffes med ubetinget frihedsstraf og en tillægsbøde på ikke under 430.000 kr.

T har påstået formildelse subsidiært stadfæstelse.

Forklaringer

Der er landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret ¡ det væsentlige som i byretten.

Endvidere har V.1 afgivet vidneforklaring i landsretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han var klar over, at han skulle indberette bonusbeløb særskilt til SKAT, idet disse bonusbeløb ikke indgik iblandt de tal, som SKAT var i besiddelse af. Han gjorde imidlertid ikke noget aktivt for at indberette bonusbeløbene, fordi han havde brug for likviditeten. Han havde vanskeligheder med sin privatøkonomi, blandt andet på grund af opbrud i sit daværende parforhold. Han havde imidlertid til hensigt at betale de skyldige skatter på et senere tidspunkt. Han regnede med at kunne betale ved hjælp af indtjente bonusbeløb i senere indkomstår. Nogle af hans kolleger modtog årlige bonusbeløb på omkring 1 mio. kr., og han håbede selv at kunne opnå lignende bonusbeløb, hvilket imidlertid ikke skete. Han har ikke selv indberettet det modtagne bonusbeløb for indkomståret 2006 til SKAT.

Vidnet V.1 har forklaret blandt andet, at hun er fuldmægtig i SKAT. SKAT fik i 2009 oplysninger fra G1-koncernen om udbetalt bonusbeløb til tiltalte i indkomstårene 2005, 2007 og 2008. SKAT rettede henvendelser til tiltalte herom, men tiltalte reagerede ikke på SKATs henvendelser, og SKAT forhøjede derfor hans indkomst for 2005, 2007 og 2008 på baggrund af oplysningerne fra G1-koncernen. For indkomståret 2006 fik SKAT ingen oplysninger om udbetalt bonus, og tiltalte har heller ikke selv givet oplysninger herom. 1. december 2010 er det lykkedes SKAT gennem en database i et såkaldt Money Transfer projekt at få oplysning om, at tiltalte i yderligere bonus har fået udbetalt 25.000 $ den 18. august 2005 og 25.000 $ den 31. januar 2006. SKAT har den 8. februar 2011 rettet henvendelse til tiltalte herom, men tiltalte har ikke besvaret henvendelsen. SKAT har herefter den 11. maj 2011 sendt et brev til tiltalte om, at man agter at forhøje hans skattepligtige indkomst for 2005 og 2006 med modværdien i danske kroner at de 2 bonusbeløb på 25.000 $. Tiltalte har således ikke betalt skat af det bonusbeløb, som han modtog i indkomståret 2006. Efter at sagen er blevet rejst, indeholdes der i tiltaltes løn lidt over 9.000 kr. om måneden til betaling af skyldig skat. Tiltalte har aktuelt en gæld til skattevæsenet på 485.696 kr.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har nævnt, tiltræder landsretten, at tiltalte forsætligt undlod at give SKAT meddelelse om, at opgørelserne af hans indkomst indeholdt for lave ansættelser af den skattepligtige indkomst for årene 2005, 2007 og 2008 som nævnt i anklageskriftet.

Landsretten lægger til grund, at tiltalte i perioden fra 2005, og indtil skattemyndighederne rejste sagen i 2009, ikke gjorde noget for at oplyse SKAT om de bonusbeløb, han havde modtaget i 2005, 2007 og 2008 eller for at betale skyldige skatter heraf.

På denne baggrund findes det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han havde til hensigt at betale skat af beløbene senere. Landsretten lægger i den forbindelse til grund, at han havde forsæt til at unddrage det offentlige skat som nævnt i anklageskriftet. Tiltalte findes derfor i det hele skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, som anført i anklageskriftet.

Henset til størrelsen af det inddragne beløb, der stammer fra tre indkomstår i perioden 2005 - 2008, findes straffen passende at kunne fastsættes til fængsel i 3 måneder samt en tillægsbøde på 430.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage. Landsretten har ved strafudmålingen endvidere henset til, at det efter de dokumenterede bilag og vidneforklaringen afgivet af V.1 kan lægges til grund, at tiltalte heller ikke for indkomståret 2006 har indberettet modtaget bonusbeløb eller betalt skat heraf.

Efter forholdets karakter er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget, herunder heller ikke med vilkår om udførelse af samfundstjeneste.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres således, at han straffes med fængsel i 3 måneder samt en tillægsbøde på 430.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er længsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.