Dato for udgivelse
18 Aug 2011 11:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2011 15:27
SKM-nummer
SKM2011.531.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-0366-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsunddragelse, 0-angivelser, manglende, regnskab, selvangivelse
Resumé

T var tiltalt for dels gennem et selskab som administrerende direktør og eneanpartshaver at have indsendt 0-angivelser vedr. moms hvorved der blev unddraget 1.076.884 kr. i moms og dels at have undladt at selvangive skattepligtig indkomst vedr. renovering af et hotel i København hvorved der blev unddraget 256.845 kr. i skat. Endvidere var T tiltalt for at have overtrådt bogføringslovens krav til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale i hans selskab.

T stiftede i 2006 et byggeselskab, idet der på dagældende tidspunkt var gang i byggeriet. Han lavede 0-angivelser vedr. moms. Dengang tænkte han, at han ville vente til revisoren skulle lave regnskab og så bede ham om at lave en efterangivelse på momsen.

T forklarede vedr. forholdet med renovering af hotellet, at det ikke var ham der havde udført arbejdet, han havde intet med dette forhold at gøre. Han havde en kammerat der ikke kunne åbne en bankkonto og han fik derfor lov at låne T's bankkonto, og det var hans kammerat der havde udført det pågældende arbejde og fået penge herfor.

Byretten fandt det ikke bevist at det var T der havde udført renoveringsarbejdet på hotellet og frifandt T for dette forhold. Endvidere indgik momsen vedr. renovering af hotellet også i momsforholdet, således at momsforholdet blev reduceret til 960.000 kr.

Byretten fandt T skyldig i momsunddragelsen i det af ham stiftede selskab i hvilket der var unddraget moms for nu 960.000 kr.

Straffen blev fastsat til ubetinget fængsel i 8 måneder og en tillægsbøde på 960.000 kr.

T skulle endvidere betale erstatning til Skat på den unddragne moms på 960.000 kr.

Landsretten fandt, at T's selskab afgav tilbud på renovering af det pågældende hotel og beløbet indgik på T's personlige konto. Der var ikke på kontoen posteringer der viste eller sandsynliggjorde, at beløbene efterfølgende var overført eller hævet med henblik på aflevering til hans kammerat. I forbindelse med afhøring hos politiet havde T forklaret, at årsagen til at pengene indgik på hans personlige konto var, at hans selskab endnu ikke var stiftet, kammeraten var ikke nævnt i politiets rapport. I T's brev til Landsskatteretten havde T anmodet at få et skønsmæssigt fastsat fradrag vedr. hotellet hvilket han ikke ville være berettiget til, hvis ikke han stod for renoveringen af hotellet.

På den anførte baggrund var det ubetænkeligt at tilsidesætte T's forklaring og i stedet var det anset bevist at T var rette beløbsmodtager vedr. hotellet.

Landsretten fandt det ikke sandsynliggjort, at T havde udgifter ud over dem, som SKAT havde accepteret.

Landsretten fandt herefter T skyldig i anklageskriftet og straffen blev fastsat til 1 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 1.325.000 kr.

Byrettens afgørelse om erstatning blev stadfæstet.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Straffeloven § 302
Momsloven § 81
Skattekontrolloven § 15

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Anne-Mette Larsen)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Estrup, Thomas Jønler og Henrik Bjørnager Nielsen med domsmænd

----------

Byrettens dom af 31. januar 2011, (RAFD-1747/2010)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 18.juni 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

straffelovens § 289, jf. momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, og opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1 -

ved som administrerende direktør og eneanpartshaver med bestemmende indflydelse i selskaberne H1 ApS og H2 ApS med forsæt til at unddrage staten afgifter i perioden den 1. april 2006 til 31. marts 2007 at have afgivet vildledende og urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han undlod angivelse af salgsmoms på i alt 1.353.759 kr., hvorved han - efter et skønsmæssigt fradrag for moms af udgifter på i alt 276.875 kr. - unddrog staten 1.076.884 kr. i moms.

2

skattekontrollovens § 15,

ved i perioden 1. januar 2006 til februar 2007 med forsæt til unddragelse af skat at have undladt at selvangive indkomster på i alt 467.500 kr. hidrørende fra renoveringsarbejde vedrørende Hotel G1 og udlodninger på 174.613 kr. fra selskabet H2 ApS, i hvilket selskab tiltalte var administrerende direktør og eneanpartshaver med bestemmende indflydelse, hvorved han unddrog staten 256.845 kr. i skat.

3

straffelovens § 302, stk. 1, nr. 1, og 2, jf. bogføringslovens § 6, og § 10,

ved i indkomstårene 2006 og 2007, som administrerende direktør og eneanpartshaver med bestemmende indflydelse i selskaberne H1 ApS og H2 ApS særligt groft at have overtrådt bogføringslovens krav til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale, idet han undlod at føre forretningsbøger eller regnskab, ligesom han undlod at opbevare bilag og andet regnskabsmateriale, som foreskrevet ifølge lov, idet indtægter ikke var bogført og bilagsmaterialet bortskaffet eller ikke opbevaret.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde, jf. straffelovens 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og 2 på grund af manglende forsæt. Han er enig i, at de faktiske forhold er beskrevet rigtigt i tiltalen og at de beløbsmæssige opgørelser er rigtige. Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 3. Tiltalte har anført, at hans mulighed for at forsvare sig er blevet forringet af, at politiet i forbindelse med behandlingen af en anden sag har destrueret hans computere, og at en eventuel straf bør gøres betinget på grund af den forløbne tid med behandling af sagen.

Forklaring

Tiltalte har forklaret, at hans mulighed for at afgive oplysninger i sagen er blevet begrænset derved, at politiet har destrueret hans to computere. Han har aldrig været særlig god til at opbevare bilag i ringbind og har derfor brugt den metode, at han arkiverede ved at scanne dokumenter ind på computeren. I marts 2007 blev han varetægtsfængslet angående en anden sag og sad inde i ca. 8 uger. Det var i forbindelse hermed, at politiet beslaglagde og senere destruerede hans computere.

Tiltalte har vedrørende forhold 1 forklaret, at det er rigtigt, at han stiftede H1 ApS den 26. marts 2006. Der var gang i byggeriet på det tidspunkt, og tiltalte ønskede at komme ind i branchen. Han har ikke en håndværksmæssig uddannelse, men havde erfaring fra byggebranchen via tidligere arbejde som arbejdsmægler. Han havde ikke en aftale med G2 ApS på forhånd, men han havde talt med faderen i virksomheden, som han kendte gennem 30 år, om, at de skulle lave forretninger sammen. Tiltalte regnede med, at han kunne skaffe billige byggematerialer fra sine forbindelser i Sverige. Det er rigtigt, at han indgik en salgsaftale med G2 ApS, som det ses af bilag 7 til revisionsrapporten (gruppe 11, side 16). Han må have haft aftale med leverandøren af byggekassetterne på forhånd, for det tog nogle måneder at få denne aftale i stand. De nærmere oplysninger herom ligger også på den destruerede computer. Prisen for byggekassetterne var sat meget lavt, idet tiltalte ønskede at give et signal til branchen om, at han kunne skaffe billige materialer. Der var derfor ikke indkalkuleret noget fortjeneste på kassetterne. Der var varslet ekstraarbejder, og det var meningen, at tiltalte skulle ansætte løsarbejdere i selskabet til at udføre dette arbejde, og derved regnede han med en fortjeneste. Det var endvidere aftalt, at H1 ApS skulle indgå som partner i G2 ApS's næste projekt, hvorved der også ville komme en fortjeneste. Man var ganske langt med dette projekt. Det kom imidlertid ikke i gang på grund af tiltaltes anholdelse. Det blev udbudt til salg 8 dage efter anholdelsen, men projektet blev stoppet, fordi de øvrige deltagere ikke selv kunne videreføre det. Der var kommet over hundrede henvendelser, og der ville være blevet tjent penge på projektet. Tiltalte kan ikke svare på, hvorfor det blev faktureret for 672.000 kr. vedrørende byggekassetterne, når prisen ifølge salgsaftalen var 645.000 kr. Det er rigtigt, at han indsendte 2 0-angivelser vedrørende moms, selv om han havde modtaget moms fra G2 ApS. Det synes han i dag var uhensigtsmæssigt. Han burde have angivet momsen og lavet en aftale med SKAT om betaling af den. Dengang tænkte han imidlertid, at det kunne vente, til revisoren skulle lave årsregnskab til juli. Planen var så, at tiltalte ville have bedt revisoren om at lave en efterangivelse på momsen. Da han lavede 0-angivelserne, var der ikke midler i H1 ApS til at betale momsen med, men midlerne ville være fremkommet ved det næste projekt med G2 ApS. SKATs opgørelser over arrangementet er ikke beløbsmæssigt korrekte, for materialet forelå ikke, men tiltalte har accepteret opgørelserne. Tiltalte oprettede H2 ApS, fordi han regnede med, at hans aktivitet inden for byggebranchen ville gå godt, og at der ville komme ejerskab til flere ejendomme, der så kunne anvendes til udlejning. Det var meningen, at ejendommene skulle ligge i H2 ApS og entreprenør virksomheden i H1 ApS for at holde disse aktiviteterne adskilte. Det er tiltalte, der har udfærdiget fakturaen til G3. Han husker ikke, om han også var med til at lave aftalen med kunden. Nærmere oplysninger herom ville også kunne findes på den computer, der er blevet destrueret. Det kan godt passe, at han indsatte 128.125 kr. på en konto i H2 ApS' navn for at have til indskuddet og etableringsomkostninger til revisor. Han lånte disse penge. Han ved ikke, hvad udbetalingerne på 73.000 kr. og 15.000 kr. på kontoen vedrører. Det samme er tilfældet vedrørende udbetalingerne på 80.000 kr. og 120.000 kr. Han husker det ikke i dag. Det kan godt passe, at udbetalingen på 20.000 kr., fra H2 ApS til H1 ApS vedrører et lån, fordi der manglede likviditet i H1 ApS. Det var ikke almindeligt, at tiltalte overførte penge fra det ene selskab til det andet. Der var ikke forretningsaktiviteter mellem selskaberne. Det er rigtigt, at han ikke indsendte momsangivelse vedrørende H2 ApS. Der var ingen særlig årsag til det; han fik det bare ikke gjort. Da han blev løsladt efter varetægtsfængslingen, forsøgte han at redde H2 ApS, men måtte opgive vedrørende H1 ApS. De beløb, der blev hævet efter 9. maj 2007, havde at gøre med, at tiltalte forsøgte at redde det næste projekt, der var planlagt, da han blev løsladt. Pengene blev brugt i forbindelse med dette. H2 ApS kom til at eje det grundstykke, som projektet vedrørte. Der kom imidlertid mange krav til G2 ApS vedrørende mangler, og det førte til endelig opgivelse af projektet. Det er rigtigt, at tiltalte tidligere ejede ejendomme på ..., ... og ..., men disse ejendomme er solgt på tvangsauktion. Tiltalte bor i dag i Tyskland og ernærer sig ved rådgivning på konsulentbasis for selskaber i Tyskland om forretningsforbindelser mellem Danmark og Tyskland. Han har en stor gæld. Han bor for det meste alene. Han har 2 børn på 16 og 20 år, som han har kontakt med. Når tiltalte ser på kontoudskrifterne vedrørende H1 ApS' konto, H2 Aps' konto og hans private konto, kan han godt se, at det ser ud til, at kapitalen til etablering af H2 Aps kom fra H1 ApS på den måde, at tiltalte lånte pengene af H1 ApS. Tiltalte ved i dag godt, at noget sådant har karakter af et ulovligt anpartshaverlån, men det vidste han ikke på daværende tidspunkt.

Tiltalte har vedrørende forhold 2 forklaret, at han ikke er sikker på, at det er ham, der har lavet fakturaerne angående Hotel G1 i sagen. Han kendte DN, og det var DN, der stod for arbejdet på Hotel G1. DN havde imidlertid ikke mulighed for at få en bankkonto, og de aftalte derfor, at DN kunne bruge tiltaltes bankkonto. Tiltalte skulle have lidt for det og for sin rådgivning til DN i øvrigt. DN havde et SE-nummer. Tiltalte tror ikke på, at DNs selskab var ophørt i 2004. Registreringen herom må bero på en fejl. DNs eneste mulighed for at modtage indbetalinger for projektet om Hotel G1 var at låne tiltaltes bankkonto. Der lå også materiale på den destruerede computer om aftalen mellem tiltalte og DN. DN havde også gang i noget med, at han skulle udbringe aviser for G4, og der skulle arrangementet være det samme. Det var meningen, at DNs aktiviteter skulle overføres til H1 ApS, når dette selskab var stiftet. Tiltales samarbejde med DN kom imidlertid ikke videre, for DN forsvandt. DN boede på tiltaltes adresse i Danmark og havde adgang til selv at bruge computeren og kunne derved selv udstede fakturaer. Tiltalte husker ikke, om han havde noget at gøre med udarbejdelsen af det tilbud, der ligger som bilag 9 til revionsrapporten af 28. januar 2008 (bilag gruppe 11, side 31). Tiltalte var ikke med til møder mellem DN og opdragsgiveren vedrørende Hotel G1. Tiltalte hævede penge på bankkontoen og gav nogle af dem til DN. Det er rigtigt, at tiltalte fra bankkontoen selv fik 125.000 kr. til stiftelsen af H1 ApS. Det er meget muligt, at de kontokorts hævninger, der figurerer på kontoudskriften, er kontantbeløb, som tiltalte har hævet og givet til DN. Han husker ikke, hvad overførslerne til anden konto i samme pengeinstitutafdeling, der ses på udskriften, vedrører. Det er muligt, at han fik penge til Sverige.

Tiltalte har vedrørende forhold 3 forklaret, at han er uforstående over for, at politiet ikke fandt bilagsmateriale, da de ransagede hos ham. Bilagsmaterialet fandtes, selv om det ikke var ordnet og sat i ringbind. Han mener, at der var noget på hans bopæl i Danmark og i hans lejlighed i Sverige. Det er rigtigt, at han flyttede til Danmark pr. 1. oktober 2006, men han beholdt sin lejlighed i Sverige i et stykke tid. Han har også fået oplyst, at politiet var i den lejlighed. Han har aldrig selv hentet noget i lejligheden, efter han flyttede til Danmark. Han er enig i, at han vedrørende H1 ApS og H2 ApS ikke opfyldte kravene i bogføringsloven til bogføring og opbevaring af bilagsmateriale.

Øvrige oplysninger i sagen

Det fremgår af fuldstændige rapporter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at T stiftede H1 ApS den 29. marts 2006. Selskabets formål er angivet som handel med byggematerialer. T stiftede H2 ApS den 30. november 2006. Dette selskabs formål er angivet som byggeri samt køb og salg af fast ejendom.

Det fremgår af en salgsaftale af 12. april 2006, at H1 ApS solgte 18 byggesætkassetter i henhold til specifikation fra G5 AB, Sverige, til G2 ApS for 3.870.000 kr. ekskl. moms, som forfaldt til betaling i 6 lige store rater med 645.000 kr. plus moms 161.250 kr., i alt 806.250 kr. samtidig med levering af kassetterne. Det fremgår endvidere, at levering skulle ske på en byggeplads i ... i uge 22, 24, 26, 36, 38 og 40 i 2006. Aftalen er underskrevet af T for H1 ApS og KL for G2 ApS. Der foreligger fakturaer for byggekomponenter fra H1 ApS til G2 af 8. juni 2006, 27. juni 2006, 21. august 2006, 18. september 2006, 28. november 2006 og 21. februar 2007, hver på 840.000 kr. inkl. moms 168.000 kr. Der foreligger en faktura mellem samme selskaber af 21. august 2006 på 87.150 kr. med moms 17.430 kr. for tømrer- og murerarbejde i perioden juni til august 2006 på hus i ..., en faktura af 27. oktober 2006 på 168.125 kr. inkl. moms 33.625 kr. for flisearbejde og en faktura af 12.januar 2007 på 100.362,50 kr. inkl. moms 20.072,50 kr. for tømrerarbejde, murerarbejde og oprydning.

Der foreligger en faktura af 21. december 2006 fra H1 ApS til G6 Entreprise på 62.500 kr. inkl. moms 12.500 kr. for tømning af lejligheder, nedbrydning og oprydning, bortkørsel af affald og containerleje.

Det fremgår af prints fra SKAT, at der for H1 ApS blev modtaget 0-angivelser vedrørende moms for 3. og 4. kvartal 2006.

Der foreligger en faktura af 24. december 2007 fra H2 ApS til G3 på 229.910 kr. inkl. moms 44.582 for arbejde vedrørende diverse reklamefilm.

Det fremgår af en stamoplysning fra SKAT, at enkeltmandsfirmaet G7 Transport v/DN, SE-nummer ..., er registreret som ophørt med slutdato 1. juli 2005.

Der foreligger et tilbud dateret 23. december 2005 fra G7 Entreprise, SE:..., til ApS  G8 ved advokat TT på renovering af Hotel G1 med en entreprisesum på 780.000 kr. ekskl. moms. Det fremgår, at entreprisesummen skal betales i 4 rater med henholdsvis 200.000 kr. ekskl. moms den 9. januar 2006, 200.000 kr. ekskl. moms den 20. januar 2006, 200.000 kr. ekskl. moms den 1. februar 2006 og 141.000 kr. ekskl. moms den 20. februar 2006, og at betalinger bedes foretaget til ... Der foreligger en faktura mellem samme parter af 14. marts 2006 på 80.000 kr. inkl. moms for ekstraarbejder udover tilbud af 23. december 2005 angående renovering af Hotel G1. Det er anført, at der er tale om "A conto iflg. aftale". Der foreligger en faktura mellem samme parter af 17. maj 2006 på 168.750 kr. inkl. moms 33.750 kr. med fradrag af en a conto betaling på 80.000 kr. for ekstraarbejder på Hotel G1. Der foreligger en faktura mellem samme parter af 19. maj 2006 på 975.000 kr. med. moms 195.000 kr. for diverse arbejder på Hotel G1 i henhold til tilbud af 23. december 2005. Det er anført, at beløbet er modtaget. Der foreligger endelig en faktura mellem samme parter af 24. maj 2006 benævnt slutregning på 25.000 kr. med, moms 5.000 kr. for ekstraarbejder på Hotel G1.

Det fremgår af en kontoudskrift vedrørende reg. nr. ... konto ... i Danske Bank, at kontoen står i Ts navn. På kontoen ses en række indbetalinger vedrørende "G1" i tiden fra den 3. januar 2006 til den 27. marts 2006.

Der foreligger en første revisionsrapport fra SKAT dateret 26. august 2007 og en anden revisionsrapport fra samme dateret 28. januar 2008. Det fremgår af rapporten af 28. januar 2008, at sagerne startede i regi af Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter med anholdelse af og ransagning hos T blandt andet på adressen ..., den 13. marts 2007. Ved ransagningen blev der fundet enkelte bilag af betydning for sagen, og der blev beslaglagt en pc. Der var ingen bogføring for selskaberne H1 ApS og H2 ApS. Forskellige oplysninger i sagen tydede på handel med G2 ApS og ved besøg hos selskabets direktør, KL, den 17. april 2007 blev der indhentet fakturaer mv. vedrørende selskabets handel med H1 ApS. På den beslaglagte pc blev der fundet enkelte fakturaer udstedt af H1 ApS. I revisionsrapporten er indeholdt en oversigt over fakturaer udstedt af H1 ApS til G2 ApS. Det fremgår heraf, at der fra 8. juni 2006 til 21. februar 2007 blev udstedt fakturaer med et samlet momsbeløb på 1.083.427 kr. Der er også en oversigt over fakturaer udstedt af G7 Entreprise med et samlet momsbeløb på 233.750 kr.

Personlige oplysninger

Tiltalte er af betydning for sagen tidligere straffet ved byrettens dom af 9. maj 2007 med fængsel i 8 måneder, heraf 6 måneder betinget med en prøvetid på 1 år, for overtrædelse af straffelovens § 228, stk. 1, jf. til dels § 23, og § 235, stk. 2.

Rettens begrundelse og resultat

Forhold 3

Ved tiltaltes erkendelse og forklaring er det bevist, at han er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 2

Tiltalte har forklaret, at det ikke var ham, men DN, der udførte renoveringsarbejde vedrørende Hotel G1, og at DN alene lånte tiltaltes bankkonto til at modtage betaling for renoveringsarbejdet over. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at G7 Entreprise gav et tilbud til G8 ved advokat TT på renoveringsarbejde vedrørende Hotel G1 og der foreligger flere fakturaer udstedt af G7 Entreprise til tilbudsmodtager vedrørende renovering af Hotel G1. Tiltalte har forklaret, at han skulle have lidt for at udlåne sin konto, og at den nærmere aftale mellem ham og DN kunne udfindes af de computere tilhørende tiltalte, som politiet har destrueret i forbindelse med en anden sag. Der er ikke under sagen afgivet vidneforklaring af DN. Retten finder ikke, at anklagemyndigheden over for tiltaltes forklaring har bevist, at tiltalte havde indkomster hidrørende fra renoveringsarbejde vedrørende Hotel G1.

Retten finder heller ikke, at anklagemyndigheden ved tiltaltes forklaring eller den skete dokumentation i sagen har bevist, at tiltalte modtog udlodning fra selskabet H2 ApS.

Tiltalte frifindes derfor i forhold 2

Forhold 1

Det findes ved tiltaltes forklaring og dokumentation af de omhandlede fakturaer bevist, at tiltalte som direktør og eneanpartshaver i H1 ApS udstedte fakturaer for salg af byggekomponenter og udførelse af arbejde med et samlet momsbeløb på 1.083.427 kr. i 2006 og 2007. For 3. og 4. kvartal 2006 indgav tiltalte 0-angivelser vedrørende moms, mens han ikke indgav anmeldelse for første kvartal 2007. Det fremgår af kontoudskrifter fra H1 ApS's konto i Danske Bank, at de udstedte fakturaer blev betalt. Det findes på samme grundlag bevist, at tiltalte som direktør og ene anpartshaver i H2 ApS den 24. januar 2007 udstedte en faktura med et momsbeløb på 44.582 kr., og det fremgår af udskrift af dette selskabs bankkonto i Danske Bank, at denne faktura også blev betalt. Tiltalte har forklaret, at han ikke indsendte momsangivelse vedrørende H2 ApS.

Af de grunde, der er anført vedrørende forhold 2, finder retten ikke, at anklagemyndigheden har bevist, at selskaberne modtog salgsmoms vedrørende Hotel G1, og tiltalte frifindes derfor i forhold 1 for den del af tiltalen, der beløbsmæssigt vedrører Hotel G1, det vil sige 233.750 kr.

For den øvrige del af tiltalen, der ifølge anklagemyndighedens redegørelse under hovedforhandlingen, som tiltalte beløbsmæssigt var enig i, svarer til et unddraget momsbeløb på 960.000 kr. efter skønsmæssigt ansatte fradrag, findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen. For så vidt angår tiltaltes forsæt til momsunddragelse lægger retten herved vægt på, at tiltalte, der er tidligere ejendomsmægler og som sådan må have et vist forretningsmæssigt kendskab, indgav 0-angivelser for perioder, hvor der i H1 ApS var indgået betydelige momsbeløb, og at han efter sin forklaring efter sin løsladelse i maj 2007 hævede de resterende midler på selskabets bankkonto.

Straffen fastsættes til fængsel i 8 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, jf. opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, og straffelovens § 302, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, jf. bogføringslovens § 6 og 10. Der er tale om en tillægsstraf til byrettens dom af 9. maj 2007, jf. straffelovens § 89.

Der er efter sagens karakter ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. Retten finder ikke, at der er omstændigheder omkring sagens forberedelsesmæssige forløb, der kan føre til et andet resultat.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 960.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden har på vegne SKAT fremsat et erstatningskrav på 960.000 kr. vedrørende forhold 1. Tiltalte har anerkendt kravet, som efter retsformandens bestemmelse tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 8 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 960.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage betale erstatning med 960.000 kr. til SKAT.

----------

Vestre Landsrets dom af 22. juni 2011, 6. afdeIing, S-0366-11

Byretten har den 31. januar 2011 afsagt dom i 1. instans (RAFD- 1747/2010).

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1 og 2 og i øvrigt formildelse, herunder således at straffen gøres helt eller delvis betinget.

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans og skærpelse.

Anklagemyndigheden har på vegne af SKAT nedlagt påstand om, at tiltalte vedrørende forhold 1 og 2 dømmes til at betale erstatning på 1.333.000 kr. med procesrente fra endelig dom.

Tiltalte har heroverfor påstået frifindelse, ligesom tiltalte har bestridt kravet størrelsesmæssigt.

Supplerende oplysninger

Det fremgår af stamoplysninger fra SKAT, at virksomheden G7 Transport v/ DN, SE-nummer ... er registreret som ophørt med slutdato den 1. juli 2004 og ikke den 1. juli 2005 som anført i byrettens dom.

Der har for landsretten været fremlagt endeligt skøde, hvorved LL med overtagelsesdag den 15. november 2007 solgte en ubebygget grund beliggende ... til H2 ApS. Købesummen udgjorde 825.000 kr. og blev berigtiget ved, at H2 ApS overtog et pantebrev på 825.000 kr., der var tinglyst på ejendommen til G2 ApS.

Der er endvidere fremlagt årsrapport for året 2007 for H2 ApS.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse.

Forklaringer

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet forklaring af V.1.

Tiltalte har supplerende forklaret om forhold 1, at gengivelsen af hans forklaring for byretten om baggrunden for, at han ikke indsendte 0-angivelser for 3. og 4. kvartal 2006, ikke er korrekt. Momsen i fakturaerne blev ikke angivet, fordi selskabet ikke kunne betale, men fordi det var ret uoverkommeligt for ham at lave en korrekt opgørelse på det tidspunkt. Han kunne for så vidt godt have angivet salgsmomsen, men der skulle også ske en angivelse af selskabets købsmoms, og den var ikke let at gøre op. Han modtog bl.a. en faktura på mere end 2,4 mio. kr. til projekterne, og en del heraf var moms, der kunne trækkes fra. Han havde fået et lånetilsagn fra en bank på 2,4 mio. kr. til projektet. Han nåede aldrig at betale fakturaen, da han blev anholdt og varetægtsfængslet. Han kontaktede ikke SKAT om angivelserne, fordi revisor skulle lave en korrekt opgørelse af moms. Han husker ikke i dag, hvorfor han ikke indgav angivelse for 1. kvartal 2007. Det skyldtes ikke, at der ikke var penge i selskabet til at betale. Det har ikke været meningen ved angivelserne, at momsen ikke blev betalt. Det fradrag, som skattemyndighederne har anerkendt vedrørende H1 ApS, var et helt tilfældigt tal, der kom frem under hans drøftelser med SKAT. Ved afhøringen hos politiet den 22. november 2007 har han ikke givet udtryk for som anført i afhøringsrapporten, ekstraktens side 221,3. afsnit, at der alene skulle være et fradrag for udgifter på ca. 160.000 kr. Udgifterne var meget større, men det har han ikke mulighed for at dokumentere i dag, da politiet har destrueret computeren, hvorpå lå alle relevante bilag, herunder fakturaer. Han har heller ikke forklaret i forbindelse med samme afhøring hos politiet, ekstraktens side 221, 3. afsnit, at han ikke havde penge til at betale. Ved afhøringen blev han spurgt om, hvorvidt han umiddelbart ville have været i stand til at betale et momsbeløb på mere end 1 mio. kr. Spørgsmålet byggede på en forkert forudsætning, da momsbeløbet ikke kan have været så stort på grund af fradrag for udgifter, og i øvrigt ville han have haft mulighed for at skaffe beløbet i løbet af nogle uger. Vedrørende H2 ApS er der senere indgivet angivelse af moms i forbindelse med udarbejdelse af selskabets årsopgørelse, og det var vist i 2008. Angivelsen angik kun en enkelt faktura, og det skyldtes sløseri, at han ikke indgav den til tiden. Han ejede huset, hvorfra DN drev sin virksomhed, og han var ikke været bekendt med, at DNs virksomhed efter SKATs stamoplysninger skulle være startet og ophørt samme dag. Han mener, at der må være tale om en fejl i registreringen. Han kender ikke noget til anpartsselskabet, som G7 Entreprise udstedte fakturaer til. Han har aldrig boet på adressen ... Det undrede ham, at DN ikke ville benytte bank. Betalingerne til DN registrerede han i et regnskab, som lå på computeren. De indbetalte fakturabeløb blev ikke hævet i deres helhed efter indbetalingen, men blev hævet og betalt til DN over mange gange og med forskellige beløbsstørrelser. Han kan ikke se ud af kontoudtoget, hvilke beløb der blev udbetalt til DN. Han har lige fra starten fortalt politiet, at indbetalingerne vedrørende Hotel G1 var DNs sag, og han har ikke ved afhøringen hos politiet den 22. november 2007, ekstraktens side 223, 3. afsnit, givet udtryk for, at han ikke kunne forklare, hvorledes forholdet med Hotel G1 egentlig hang sammen. Det, han har anført i sit brev af 12. april 2008 om G7 Entreprise i en kommentar til revisionsrapporten, ekstraktens side 225, er ikke korrekt. Det er blandt andet noget vrøvl, når han anfører, at det blev aftalt, at han kunne fakturere gennem G7 Entreprise, mod at dette firma senere skulle have tilsvarende fakturaer fra H1 ApS. Det han skrev om Hotel G1 i sit brev af 10. december 2008 til Landsskatteretten, ekstraktens side 144, 2. afsnit., skete i lyset af, at han måtte erkende, at han ikke i skattesagen kunne dokumentere aftalen med DN. Han vidste på det tidspunkt, at når han ikke kunne få DN frem, måtte de manglende oplysninger komme ham til skade. I erkendelse heraf forsøgte han at begrænse skaden, men det, han anfører, er rent faktisk ikke sket.

Vedrørende forhold 2 blev ca. 110.000 kr. af beløbet på 174.613 kr. anvendt til at indfri det tinglyste pantebrev vedrørende grundkøbet. Først i forbindelse med hovedforhandlingen i landsretten er han blevet opmærksom på, at grundkøbet og pantebrevet ikke er nævnt i selskabets regnskab.

Hver gang han har talt med politiet, har han sagt, at det var vigtigt, at han fik adgang til computeren. Han modtog ikke filer eller anden form for registreringer af det, som politiet fandt på computeren. Under drøftelserne med politiet blev han alene præsenteret for de bilag, der indgår i denne sag, og han antager, at de er udskrevet fra computeren.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har et tæt forhold til sine børn. Han vil miste sit arbejde, hvis han bliver fundet skyldig i denne sag.

V.1 har forklaret, at hun er ansat som specialkonsulent i SKAT, og i 2006 medvirkede hun i politiets efterforskning af denne sag. Der blev taget en kopi af den beslaglagte computers harddisk som et "spejl" af alt, hvad der var på harddisken. Kopien af harddisken blev lagt på en cd-rom. Sammen med politiet gennemgik hun oplysningerne på cd-rommen og udvalgte de dokumenter, der nu indgår i sagen. Det er hendes opfattelse, at alt materiale, der var relevant for sagen, blev udtaget. Cd-rommen findes ikke længere.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vedrørende forhold 1

Det fremgår af det tilbud vedrørende renovering af Hotel G1, som G7 Entreprise den 23. december 2005 afgav, at entreprisesummen skulle indbetales på konto ...

Denne konto var tiltaltes private konto i Danske Bank, og det fremgår af en udskrift af kontoen, at samtlige rater af entreprisesummen blev indsat på denne konto, ligesom der på kontoen blev indsat flere øvrige beløb med teksten "G1 extraarb" eller lignende. Tiltalte har forklaret, at beløbene rettelig tilhørte DN, og at tiltalte blot stillede sin konto til rådighed for ham, fordi DN ikke selv havde eller kunne få en konto, men der er ikke på kontoen posteringer, der viser eller sandsynliggør, at beløbene efterfølgende er overført eller hævet med henblik på aflevering til DN, ligesom det ikke er sandsynliggjort, at tiltalte på anden måde har afregnet med DN.

Betalingen af de pågældende beløb vedrørende Hotel G1 skete i henhold til fakturaer, som var udstedt i 2006, og hvor kreditor var angivet som "G7 Entreprise", SE nr. ..., selv om den virksomhed, som DN drev under det pågældende SE nummer, ifølge stamoplysningerne fra SKAT rettelig hed "G7 Transport" og beskæftigede sig med vognmandsvirksomhed og ikke bygge- eller entreprisevirksomhed og var registreret som ophørt den 1. juli 2004.

I forbindelse med en afhøring hos politiet den 22. november 2007 har tiltalte ifølge politirapporten, som han har underskrevet, forklaret om baggrunden for, at pengene vedrørende Hotel G1 er gået ind på hans private konto, at han mente, at H1 på daværende tidspunkt ikke var stiftet. DN eller hans virksomhed er ikke nævnt i rapporten.

Tiltalte har i et brev af 12. april 2008 til SKAT vedrørende G7 Entreprise blandt andet anført, "at H1 ApS endnu ikke var stiftet, hvorfor det blev aftalt, at jeg kunne fakturere gennem G7 Entreprise mod at dette firma senere skulle have tilsvarende fakturaer fra H1 ApS."

I et brev af 10. december 2008 til Landsskatteretten har tiltalte anmodet om at få et skønsmæssigt fastsat fradrag vedrørende Hotel G1, hvilket han ville være uberettiget til, hvis der som forklaret af tiltalte havde været tale om DNs projekt, og tiltalte blot havde stillet sin konto til rådighed for ham.

Det er på den anførte baggrund ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring og i stedet anse det for bevist, at det var ham, der var rette beløbsmodtager vedrørende Hotel G1, og at han ved at undlade at angive moms af de modtagne beløb har haft forsæt til momsunddragelse.

Det er ikke sandsynliggjort, at tiltalte har haft udgifter ud over dem, som SKAT har accepteret. Den omstændighed, at tiltaltes computer, hvor tiltalte angiveligt har opbevaret en række dokumenter, er blevet destrueret af politiet, og at den Cd-Rom med en kopi af computerens harddisk, der blev taget forud for destruktionen, ikke længere er i behold, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten har herved lagt vægt på specialkonsulent V.1s forklaring om, at alle relevante dokumenter blev sikret fra computeren, og at tiltaltes oplysninger om at have haft udgifter i videre omfang end anerkendt af SKAT er ukorrekte og ikke sandsynliggjorte.

Herefter, og da det af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes, at tiltalte er fundet skyldig i den øvrige del af tiltalen i forhold 1, er tiltalte i det hele skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 2

Af de grunde, der er anført vedrørende forhold 1 om Hotel G1, er tiltalte også skyldig i den del af tiltalen i forhold 2, der angår Hotel G1.

Det fremgår af årsrapporten for 2007 for H2 ApS, at selskabets resultat før skat udgjorde 174.618 kr.

Da det, der er anført oven for om betydningen af den destruerede computer gør sig tilsvarende gældende i dette forhold, og da tiltaltes oplysninger om, hvorledes dette beløb er blevet anvendt, er ukonkrete og ikke sandsynliggjorte, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at beløbet er blevet udloddet til tiltalte, der ved ikke at betale skat at beløbet også har gjort sig skyldig i denne del af tiltalen i forhold 2.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, skattekontrollovens § 15 og straffelovens § 302, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. bogføringslovens § 6 og § 10, jf. straffelovens § 89, til fængsel i 1 år.

Landsretten har ved udmålingen af fængselsstraffen navnlig lagt vægt på karakteren af forhold 1 og 2, herunder unddragelsernes omfang.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at der ikke er grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget.

Det tiltrædes endvidere, at der i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, er truffet bestemmelse om, at tiltalte skal betale en tillægsbøde, der efter størrelsen af det unddragne beløb nedrundet fastsættes til 1.325.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 60 dage.

Efter udfaldet af skyldbedømmelsen tager de juridiske dommere SKATs påstand om erstatning til følge med renter som nedenfor anført.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 1 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.325.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Tiltalte skal inden 14 dage til SKAT betale 1.333.000 kr. med procesrenter fra denne landsretsdom.