Dato for udgivelse
26 Aug 2011 08:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Aug 2011 11:06
SKM-nummer
SKM2011.554.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-117685
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Forening, omdannelse, aktieselskab, skattefri
Resumé

Skatterådet bekræftede, at den beskrevne påtænkte omdannelse af A fra forening til aktieselskab kan foretages skattefrit uden tilladelse fra SKAT, jf. fusionsskattelovens § 14 f, herunder at der i den forbindelse sker succession for A's medlemmer, jf. fusionsskattelovens § 11, samt at A's uudnyttede underskud ikke fortabes eller begrænses.

Skatterådet bekræftede endvidere, at såfremt medlemmer i A ved den beskrevne omdannelse - udover at blive vederlagt med aktier i det modtagende selskab - tillige vederlægges med en kontant udligningssum, der anvendes til medlemmernes indlån til det modtagende selskab og dermed etablerer en fordring mod det modtagende selskab, så skal en eventuel fortjeneste/tab på disse medlemsbeviser behandles efter aktieavancebeskatningsloven, hvorfor fortjenesten/tabet skal opgøres til de pågældende medlemsbevisers afståelsessum fratrukket deres anskaffelsessum.

Hjemmel

Fusionsskatteloven § 9
Fusionsskatteloven § 14 f

Reference(r)

Fusionsskatteloven. Lovbekendtgørelse nr. 1260 af 3. november 2010 om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. som ændret ved lov nr. 254 af 30. marts 2011

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.D.1.1.8.3


Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at den nedenfor beskrevne påtænkte omdannelse af A fra forening til aktieselskab kan foretages skattefrit uden tilladelse fra SKAT, jf. fusionsskattelovens § 14 f, herunder at der i den forbindelse sker succession for A's medlemmer, jf. fusionsskattelovens § 11, samt at A's uudnyttede underskud ikke fortabes eller begrænses?
  2. Kan det bekræftes, at såfremt medlemmer i A ved den beskrevne omdannelse - udover at blive vederlagt med aktier i det modtagende selskab - tillige vederlægges med en kontant udligningssum, der anvendes til medlemmernes indlån til det modtagende selskab og dermed etablerer en fordring mod det modtagende selskab, så skal en eventuel fortjeneste/tab på disse medlemsbeviser behandles efter aktieavancebeskatningsloven, hvorfor fortjenesten/tabet skal opgøres til de pågældende medlemsbevisers afståelsessum fratrukket deres anskaffelsessum?

Svar:

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Nærværende anmodning om bindende svar relaterer sig til en tidligere anmodning af 30. juni 2010 samt Skatterådets besvarelse heraf dateret 22. september 2010, offentliggjort som SKM2010.576.SR.  De baggrundsoplysninger om A, der er fremlagt i anmodningen af 30. juni 2010, kan tillige lægges til grund ved behandlingen af nærværende anmodning. A er fortsat en forening omfattet af selskabsbeskatning, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 4. Vedlagt som bilag 3 er A's seneste årsrapport for 2010.

Som også anført i anmodningen af 30. juni 2010 ønsker A's medlemmer at omdanne A fra en forening til et aktieselskab i henhold til selskabslovens § 325-337. Omdannelsen fra forening til aktieselskab ønskes gennemført som en skattefri omdannelse, jf. fusionsskattelovens § 14 f. Omdannelsen påtænkes gennemført til et af A nystiftet aktieselskab, der ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed. I forbindelse med omdannelsen indtræder der selskabsretlig universalsuccession, idet der ved omdannelse af forening til aktieselskab er tale om samme juridiske enhed før og efter omdannelsen.

Baggrunden for omdannelsen er fortsat, at A ønsker en fleksibel struktur, der vil forbedre A's mulighed for at indgå i samarbejder eller omstruktureringer med eksterne parter. En omdannelse til aktieselskab vil efter A's opfattelse kunne bidrage hertil. I den forbindelse kan det oplyses, at A og B A/S er ganske langt i forhandlingerne om en sammenlægning. Første trin i denne sammenlægning skulle efter planen bestå i en skattefri aktieombytning, som skulle gennemføres, når omdannelsen af A fra forening til aktieselskab er afsluttet. Anmodning om tilladelse til skattefri aktieombytning blev derfor indsendt til SKAT den 13. maj 2011. Det er vurderet, at det eventuelt kan være hensigtsmæssigt, at det ene selskab ikke "overtager" det andet selskab. Det er derfor en mulighed, at A og B A/S i stedet sammenlægges direkte ved en egentlig fusion mellem selskaberne.

I relation til medlemmernes vederlæggelse ved omdannelsen var følgende anført i anmodningen om bindende svar af 30. juni 2010: "Som led i omdannelsen vederlægges alle medlemmer af A alene med aktier i det modtagende aktieselskab. Vederlæggelsen vil ske i overensstemmelse med de selskabsretlige regler, som tillader at der tages udgangspunkt i vedtægternes bestemmelse om, hvordan der skal forholdes ved opløsning. Bestemmelserne om opløsning i A's vedtægter findes i §§ 31-32."

Som en del af de forhandlinger, der går forud for udarbejdelse af fusionsplan mv., er det mellem parterne fundet hensigtsmæssigt, at ejerforholdet til den fremtidige (sammenlagte) enhed skal reflektere ejernes anvendelse heraf. Ejerforholdet skal således afspejle den omsætning, den enkelte virksomhed har med enheden. Dette princip er for at sikre ejernes interesse og indlevelse i enhedens aktiviteter og udvikling. Da enhederne omsætningsmæssigt er ca. lige store, men omsætningen i B A/S næsten 100 % er med ejerne, medens A har en betydende omsætning med ikke medlemmer, og samtidig den største egenkapital (kapitalindskud), vil opnåelsen af sammenfald i ejerandel og omsætning kræve, at A's egenkapital reduceres, eller B A/S' egenkapital øges væsentligt. Den forventede løsning på dette bliver, da en række virksomheder ikke forventes at ville foretage yderligere indskud i B A/S, at medlemmerne i A bliver vederlagt med en kontant udligningssum, der anvendes til lån til det modtagende selskab, dvs. en fordring mod det modtagende selskab. Som følge af samtidighed mellem medlemmernes vederlæggelse med den kontante udligningssum og medlemmernes indlån af et tilsvarende beløb til det modtagende selskab, vil medlemmerne således ikke modtage kontanter i forbindelse med omdannelsen. I stedet udlånes den kontante udligningssum i samme moment til det modtagende selskab A. At den kontante udligningssum genudlånes til det modtagende selskab (på markedsvilkår) skyldes, at der er behov for finansiering til den fortsættende enhed til udvikling mv.

Som led i omdannelsen vederlægges alle medlemmer af A således fortsat med aktier i det modtagende selskab. Imidlertid vederlægges medlemmerne ikke alene med aktier i det modtagende selskab, da medlemmerne hver især desuden vil modtage en kontant udligningssum, der anvendes til lån til det modtagende selskab. Hvert enkelt medlems samlede vederlag - bestående af aktier i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum i form af en fordring mod det modtagende selskab - vil blive fastsat med udgangspunkt i vedtægternes bestemmelse om, hvordan der skal forholdes ved opløsning, jf. vedtægternes §§ 31-32 (dvs. medlemmernes omsætning sat i forhold til foreningens samlede omsætning i de seneste tre hele regnskabsår, inden beslutningen om opløsning blev truffet).

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Vi skal nedenfor redegøre for, at de objektive betingelser for omdannelse i henhold til fusionsskattelovens § 14 f er opfyldt.

Det fremgår af fusionsskattelovens § 14 f, at ved omdannelse til aktieselskab af selskaber, brugsforeninger og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, 3 a og 4, i henhold til §§ 325-337 i selskabsloven, finder bestemmelserne i fusionsskattelovens kapitel 1 bortset fra § 6 tilsvarende anvendelse. Fusionsskattelovens § 13 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.

Betingelser

Vederlagskravet

I henhold til fusionsskattelovens § 2 er det en betingelse for beskatning efter reglerne i fusionsskatteloven, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab alene vederlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum. Denne betingelse vil efter vores opfattelse være opfyldt i relation til omdannelsen af A, idet alle medlemmerne vederlægges med aktier i det modtagende selskab og tillige vederlægges med en kontant udligningssum, der anvendes til et lån til det modtagende selskab. At der ved udtrykket kontant udligningssum ikke kun skal forstås kontante midler, fremgår bl.a. af denne passage fra Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit S.D.1.10.1: "Aktier eller anparter i det indskydende selskab anses for afhændet af selskabsdeltageren til tredjemand i det omfang, aktierne eller anparterne vederlægges med andet end aktier eller anparter i det modtagende selskab, dvs. i det omfang aktierne eller anparterne vederlægges med en kontant udligningssum eller ved overtagelse af andre aktiver end penge fra det indskydende selskab." Tilsvarende opfattelse fremgår af Fusionsskatteloven med kommentarer, 3. udgave, 2008, side 287: "Det er uden betydning for den skattemæssige behandling, om vederlaget ydes kontant eller fx ved overtagelse af aktiver fra det indskydende selskab."

Dato for omdannelsen

Fusionsskattelovens § 5, stk. 1, fastsætter betingelsen om, at fusionsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Idet omdannelsen af foreningen A sker til et nystiftet aktieselskab, betyder det, at fusions-/omdannelsesdatoen skal være sammenfaldende med åbningsdatoen for det modtagende aktieselskabs regnskabsår. Af denne årsag må betingelsen angående dato for omdannelsen automatisk anses for opfyldt.

Fordeling

I fusionsskattelovens § 14 f er der ikke fastsat nærmere regler for, hvorledes det omdannede selskabs nominelle aktiekapital skal fordeles mellem de eksisterende medlemmer.

Derimod fremgår det af forarbejderne til selskabslovens § 326 (§ 341 i det fremsatte lovforslag), at de vedtægtsmæssige bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes med selskabets formue ved opløsning - herunder mht. fordeling af likvidationsprovenu - naturligt kan danne udgangspunkt for fordelingen af aktiekapitalen i det omdannede selskab. For yderligere omtale heraf henviser vi til Skatterådets bindende svar af 23. februar 2010 (SKM 2010.206.SR) - som angik skattefri omdannelse af et a.m.b.a. til et aktieselskab - hvor Skatterådet netop lagde vægt herpå.

Da det er tanken, at A's medlemmers samlede vederlæggelse skal ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse om, hvordan der skal forholdes ved opløsning, vil vederlæggelsen/fordelingen ikke være til hinder for en skattefri omdannelse af A til aktieselskab.

Samlet vurdering

Det er på baggrund af ovenstående vores opfattelse, at alle betingelserne for skattefrit at kunne omdanne A fra forening til aktieselskab uden tilladelse fra SKAT, jf. fusionsskattelovens § 14 f, må anses for opfyldt. Vi skal i den forbindelse i øvrigt henvise til Skatterådets bindende svar af 23. februar 2010, som er offentliggjort i SKM2010.206.SR, der omhandlede en skattefri omdannelse af et A.m.b.a. til aktieselskab.

Retsvirkning

Retsvirkningen bliver, jf. fusionsskattelovens § 11, at aktier i det modtagende selskab A A/S, som medlemmerne i foreningen A modtager som vederlag for medlemsbeviserne i foreningen A, ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst behandles, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede medlemsbeviser i foreningen A.

I relation til medlemmernes vederlæggelse med en kontant udligningssum - der bliver til en fordring mod det modtagende selskab - finder fusionsskattelovens § 9 anvendelse. Heraf følger, jf. bestemmelsens stk. 1: "Aktier i det indskydende selskab anses for afhændet af selskabsdeltageren til tredjemand i det omfang, de vederlægges med andet end aktier i det modtagende selskab. Afhændelsen anses for sket til kursen på den i § 5 nævnte fusionsdato." Og af bestemmelsens stk. 2 fremgår: "Fortjeneste eller tab i forbindelse med indløsning som nævnt i stk. 1 af aktier i det indskydende selskab behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. I relation til omdannelsen af A må dette indebære, at medlemmerne i A - for så vidt angår den del, hvor vederlæggelsen sker med en kontant udligningssum i form af en fordring mod det modtagende selskab - skal anses for at have afstået en forholdsmæssig andel af deres medlemsbeviser i A til tredjemand til kursen på omdannelsesdatoen. Eventuel fortjeneste og tab på disse medlemsbeviser behandles efter aktieavancebeskatningsloven, og fortjenesten/tabet opgøres derfor til medlemsbevisernes afståelsessum fratrukket deres anskaffelsessum. Til støtte herfor henviser vi til Skatterådets besvarelse af spørgsmål 2 i SKM 2010.206.SR.

Retsstillingen for A med datterselskaber vil fortsat være som beskrevet i vores anmodning af 30. juni 2010.   

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Spørger ønsker bekræftet, at den beskrevne påtænkte omdannelse af A fra forening til aktieselskab kan foretages skattefrit uden tilladelse fra SKAT, jf. fusionsskattelovens § 14 f, herunder at der i den forbindelse sker succession for A's medlemmer, jf. fusionsskattelovens § 11, samt at A's uudnyttede underskud ikke fortabes eller begrænses.

Lovgrundlag

Fusionsskattelovens § 14 f. Ved omdannelse til aktieselskab af selskaber, brugsforeninger og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, 3 a og 4, i henhold til § 325, jf. §§ 326-337, i selskabsloven finder bestemmelserne i kapitel 1 bortset fra § 6 tilsvarende anvendelse. § 13 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter ligningslovens § 15, og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab, hvis foreningens aktiver og gæld som helhed overdrages til et af foreningen ejet eller oprettet aktieselskab, hvori foreningen ejer hele aktiekapitalen. Det er en betingelse, at aktieselskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed.

Begrundelse

Fusionsskattelovens § 14 f indeholder reglerne for omdannelse i medfør af selskabslovens § 325, jf. §§ 326-337, af selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, dvs. selskabsbeskattede andelsforeninger, til aktieselskaber.

Det fremgår heraf, at ved omdannelse til aktieselskab af selskaber, brugsforeninger og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, 3 a og 4, i henhold til selskabslovens § 325, jf. §§ 326-33, finder bestemmelserne i fusionsskattelovens kapitel 1 bortset fra § 6 tilsvarende anvendelse. § 13 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.

Efter fusionsskattelovens kapitel 1, herunder fusionsskattelovens § 2, er det en betingelse for beskatning efter reglerne i denne lov, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab alene vederlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

I fusionsskattelovens § 9 er det videre bestemt, at aktier i det indskydende selskab anses for afhændet af selskabsdeltageren til tredjemand i det omfang, det vederlægges med andet end aktier eller anparter i det modtagende selskab, dvs. i det omfang andelene vederlægges med en kontant udligningssum eller ved overtagelse af andre aktiver end penge fra det indskydende selskab. Afhændelsen anses for sket til kursen på fusionsdatoen. Fortjeneste eller tab i forbindelse med indløsning af aktier i det indskydende selskab behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Endvidere følger det af fusionsskattelovens § 11, at aktier i det modtagende selskab, som selskabsdeltagerne modtager som vederlag for aktier i det indskydende selskab, ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst behandles, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier.

Skatteministeriet bemærker herefter, at i nærværende sag påtænkes der at ske omdannelse af foreningen A til et aktieselskab, jf. selskabslovens § 325, jf. §§ 326-337. Omdannelsen sker ved, at selskabet eller foreningen overdrager sine samlede aktiver og passiver til et aktieselskab, hvorefter selskabet eller foreningen opløses uden likvidation. Medlemmerne af foreningen får ombyttet deres medlemsbeviser med aktier i det nye selskab. Medlemmerne af foreningen A skal således have ombyttet deres medlemsbeviser med aktier i det omdannede aktieselskab. Medlemmerne vil hver især desuden modtage en kontant udligningssum, der anvendes til lån til det modtagende selskab.

Det følger herefter af ovenstående bestemmelse i fusionsskattelovens § 11, at aktier i det modtagende selskab, som selskabsdeltagerne modtager som vederlag for medlemsbeviser i foreningen A, ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst behandles, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede medlemsbeviser.

I fusionsskattelovens § 14 f eller i selskabslovens § 325, jf. §§ 326-337, er der ikke fastsat nærmere regler for, hvorledes det omdannede selskabs nominelle aktiekapital skal fordeles mellem de eksisterende medlemmer, og hvorved fusionsskattelovens krav i § 2 om vederlæggelse med aktier således kan anses for iagttaget.

Derimod fremgår det af forarbejderne til den tidligere gældende aktieselskabslovens § 135, jf. såvel betænkning 1229/92 som af kommentarerne til lovforslaget, L 61 af 28. oktober 1992, hvorved § 135 blev indført, at de vedtægtsmæssige bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes med selskabets formue ved opløsning (fordeling af likvidationsprovenu) naturligt kan danne udgangspunkt for fordelingen af aktiekapitalen i det omdannede selskab. Det fremgår således af L 161/1992:

"I forbindelse med omdannelsen af andelsselskabet skal der tages stilling til fordelingen af aktiekapitalen mellem de tidligere andelshavere. Der stilles ikke forslag om en udtrykkelig regulering af dette spørgsmål, idet det er fundet hensigtsmæssigt i videst muligt omfang at lade de andelsselskabsretlige principper være afgørende for andelshavernes retsstilling i forbindelse med omdannelsen. Hovedparten af andelsselskabernes vedtægter indeholder bestemmelser om opgøret af selskabets formue i forbindelse med en opløsning af andelsselskabet. En sådan fordeling vil være det naturlige udgangspunkt for fordelingen af aktiekapitalen. Medfører fordelingen urimeligheder, vil selskabsdeltagerne i det omdannede selskab være beskyttet af de almindelige andelsretlige minoritetsbeskyttelsesregler."

Aktieselskabslovens § 135 regulerede omdannelse fra andelsforening til aktieselskab, indtil den ny selskabslov trådte i kraft den 1. marts 2010. Det fremgår af selskabsloven med kommentarer, 2010, side 1088, at vedtagelsen af selskabsloven ikke indebærer materielle forandringer for andelsvirksomhedernes vedkommende. I henhold til selskabsloven er omdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber reguleret i selskabslovens §§ 325-337, hvorefter det er bestemt, at "I et andelsselskab med begrænset ansvar kan det organ, der er beføjet til at ændre vedtægterne, vedtage at omdanne selskabet til et aktieselskab, jf. §§ 325-337. Omdannelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke, jf. § 325, og videre i § 335, "Beslutningen træffes med det flertal, der kræves til at træffe beslutning om opløsning af selskabet og med tilslutning af mindst 4/5 af andelshaverne eller disses stemmer, når stemmeafgivning sker på grundlag af kapitalandele, omsætning el.lign."

Af foreningens vedtægter, § 32, fremgår følgende vedrørende opløsning:

"Bestyrelsen forestår foreningens afvikling. I tilfælde af foreningens opløsning udarbejder bestyrelsen et afsluttende regnskab.

Udviser det afsluttende regnskab en positiv kapitalkonto, fordeles denne kapital til de medlemmer, som på tidspunktet for den endelige opløsnings beslutning, jf. § 31, ikke har opsagt deres medlemskab af foreningen. Fordelingen foretages på grundlag af disse medlemmers omsætning med foreningen sat i forhold til foreningens samlede omsætning i foreningens seneste tre hele regnskabsår, inden beslutningen om opløsningen blev truffet."

På baggrund af, at A's medlemmers vederlæggelse med aktier og en kontant udligningssum, der anvendes til lån til det modtagende selskab, skal ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse om, hvordan der skal forholdes ved opløsning, finder Skatteministeriet ud fra en konkret vurdering ikke grundlag for at anfægte fordelingen i forbindelse med omdannelsen.

Skatteministeriet finder tillige på baggrund af spørgers oplysninger, at betingelsen i fusionsskattelovens § 5, stk. 1, om, at fusions-/omdannelsesdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår er opfyldt.

I henhold til fusionsskattelovens § 2 er det en betingelse for beskatning efter reglerne i fusionsskatteloven, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab alene vederlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum. A's medlemmer vederlægges med aktier i det modtagende selskab og tillige med en kontant udligningssum, der anvendes til et lån til det modtagende selskab. Skatteministeriet finder, at fusionsskattelovens § 2 kan anses for iagttaget.

I henhold til fusionsskattelovens § 14 f, jf. § 11, indtræder der succession for så vidt angår de medlemmer af foreningen A, der i overensstemmelse med vedtægterne herefter får tildelt aktier som vederlag for ombyttede medlemsbeviser.

For så vidt angår det uudnyttede underskud finder Skatteministeriet, at dette ikke fortabes, da der er tale om en omdannelse og ikke en likvidation. Underskuddet kan således fortsat udnyttes i den eksisterende sambeskatning efter omdannelsen.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 2:

Spørger ønsker bekræftet, at såfremt medlemmer i A ved den beskrevne omdannelse - udover at blive vederlagt med aktier i det modtagende selskab - tillige vederlægges med en kontant udligningssum, der anvendes til medlemmernes indlån til det modtagende selskab og dermed etablerer en fordring mod det modtagende selskab, så skal en eventuel fortjeneste/tab på disse medlemsbeviser behandles efter aktieavancebeskatningsloven, hvorfor fortjenesten/tabet skal opgøres til de pågældende medlemsbevisers afståelsessum fratrukket deres anskaffelsessum.

Lovgrundlag

Fusionsskattelovens § 9. Aktier i det indskydende selskab anses for afhændet af selskabsdeltageren til tredjemand i det omfang, de vederlægges med andet end aktier i det modtagende selskab. Afhændelsen anses for sket til kursen på den i § 5 nævnte fusionsdato.

Stk. 2. Fortjeneste eller tab i forbindelse med indløsning som nævnt i stk. 1 af aktier i det indskydende selskab behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Uanset 1. pkt. behandles det kontante vederlag som udbytte i de tilfælde, som er nævnt i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1.

Begrundelse

Det fremgår af fusionsskattelovens § 9, stk. 1, at aktier i det indskydende selskab anses for afhændet af selskabsdeltageren til tredjemand i det omfang, de vederlægges med andet end aktier i det modtagende selskab. Afhændelsen anses for sket til kursen på den i § 5 nævnte fusionsdato.

Da fusionsskattelovens § 9 finder anvendelse i forbindelse med omdannelse af en forening efter fusionsskattelovens § 14 f, betyder det, at medlemsbeviser i foreningen anses for afhændet af medlemmet til tredjemand i det omfang der vederlægges med andet end aktier eller anparter i det modtagende selskab, dvs. i det omfang andelene vederlægges med en kontant udligningssum eller ved overtagelse af andre aktiver end penge fra det indskydende selskab. Afhændelsen anses for sket til kursen på omdannelsesdatoen.

Skatteministeriet finder, at dette indebærer, at medlemmerne i A - for så vidt angår den del, hvor vederlæggelsen sker med en kontant udligningssum i form af en fordring mod det modtagende selskab - skal anses for at have afstået en forholdsmæssig andel af deres medlemsbeviser i A til tredjemand til kursen på omdannelsesdatoen.

Af fusionsskattelovens § 9, stk. 2, fremgår, at fortjeneste eller tab i forbindelse med indløsning som nævnt i stk. 1 af aktier i det indskydende selskab behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Efter aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2, finder aktieavancebeskatningslovens regler om aktier tilsvarende anvendelse på andelsbeviser, og gevinst og tab på andelsbeviserne medregnes således efter aktieavancebeskatningslovens til den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med aktieavancebeskatningslovens § 6 (selskaber) og § 7 (fysiske personer).

Eventuel fortjeneste og tab på disse medlemsbeviser skal således behandles efter aktieavancebeskatningsloven, og fortjenesten/tabet opgøres derfor til medlemsbevisernes afståelsessum fratrukket deres anskaffelsessum.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skatteministeriet.