Dato for udgivelse
09 Sep 2011 11:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Jun 2011 10:38
SKM-nummer
SKM2011.593.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-0006-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Passiv, momssvig, dokumentation, ubetinget, fængsel, tillægsbøde, ansvarsgennembrud
Resumé

T var i perioden 1. januar 2003 til 30. juni 2004 direktør og daglig leder i et selskab, i hvilket han var ansvarlig for indberetning af momsangivelser. T havde ikke indgivet momsangivelser og SKAT havde skønsmæssigt fastsat momstilsvaret. SKAT opfordrede T til at bringe de manglende momsangivelser i orden, men T indsendte ikke momsangivelser. Den unddragne moms var fastsat til 1.027.173 kr.

Byretten fandt det bevist at der var tale om en forsætlig momsunddragelse, da T ikke reagerede på SKAT's opfordring til at indsende momsangivelser. Efter bevisførslen fandtes det godtgjort, at det offentlige var unddraget ca. 1.000.000 kr. i moms.

Straffen blev fastsat til 10 måneders betinget fængsel grundet lang sagsbehandlingstid, samfundstjeneste i 180 timer og en tillægsbøde på 1.000.000 kr.

Ved Landsretten blev sagens tidsmæssige forløb gennemgået. T var udrejst af Danmark fra 2001 til 2009. Tiltalebegæring blev indgivet i 2005 og T blev telefonisk afhørt til sagen. Anklageskrift blev indgivet den 28. februar 2006, men trods flere forsøg lykkedes det ikke at forkynde indkaldelse til retsmøde for T inden han i 2009 vendte tilbage til Danmark. Sagen blev i 2010 forgæves søgt fremmet som tilståelsessag.

T forklarede, at han ikke mente virksomheden kunne have oparbejdet et så stort momstilsvar som angivet i tiltalen, idet der ikke i tilstrækkeligt omfang var taget hensyn til indgående moms.

Vidnet fra SKAT forklarede at der var givet fradrag for moms ifølge de bilag der forelå og T efterkom ikke en anmodning om at fremsende yderligere dokumentation for momsfradrag.

Landsretten fandt T skyldig i momssvig af særlig grov karakter. 4 dommere fandt at momsansættelsen var sket på baggrund af foreliggende bilag og T havde ikke tidligere under sagen anfægtet størrelsen af det unddragne beløb, hvorfor der ikke var grundlag for at statuere at det unddragne beløb var lavere end opgjort.

Frihedsstraffen blev nedsat til 8 måneders ubetinget fængsel. Landsretten udtalte, at udgangspunktet ved lovovertrædelser som den foreliggende er en ubetinget frihedsstraf og der er ikke i sagens langvarige forløb, som kan henføres til T's ophold i udlandet, grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Landsretten stadfæstede med de anførte ændringer dommen.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Erik Dreyer)

Afsagt af landsdommerne

Würtzen, Ulrik Jensen og Lene Holm Trøst (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 21. december 2010, 2373/2010

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 22. juli 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, momssvig af særlig grov karakter,

ved som direktør for og daglig leder af selskabet H1 ApS med forsæt til afgiftsunddragelse at have undladt for selskabet, at indsende kvartalsvise momsangivelser for perioden mellem den 1. januar 2003 og den 30. juni 2004, hvorved selskabets momstilsvar blev foreløbigt fastsat til i alt 140.000 kr. og dermed i alt 1.027.173 kr. for lavt, hvorved statskassen blev unddraget et tilsvarende beløb.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel i 9-10 måneder samt en tiIlægsbøde på 1.000.000,00 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidnet V.1.

Forklaringerne er ikke gengivet i dombogen, da de er optaget på digitalt medie.

Der er udarbejdet en personundersøgelse at 6. oktober 2009.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at tiltalte ikke har indgivet momsangivelser i perioden den 1. januar 2003 til den 31. juni 2004.

Fra det tidspunkt, hvor tiltalte tiltrådte som direktør, havde han ansvaret for, at der blev foretaget momsangivelser. Selv om SKAT skønsmæssigt ansatte momsen og opfordrede ham til at bringe de manglende momsangivelser i orden, foretog han sig intet med henblik på at indgive de korrekte momsangivelser til SKAT. På den baggrund finder retten det bevist, at de manglende momsangivelser er sket med forsæt til at unddrage det offentlige afgift.

Det er efter bevisførelsen godtgjort, at det offentlige dermed er blevet unddraget ca. 1.000.000,00 kr. i moms.

Straffen fastsættes til fængsel i 10 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1.

Retten har ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb.

Retten har under hensyn til den tid, der er gået siden det strafbare forhold blev begået, fundet grundlag for at gøre straffen betinget, som nedenfor bestemt.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 2. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 180 timer.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.000.000,00 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 10 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.
  2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 1 år fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 180 timer.
  3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. Prøvetiden ophører dog ved længstetidens udløb.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.000.000,00 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel ¡ 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 8. juni 2011, 12. afdeling, S-0006-11

Byretten har den 21. december 2010 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K01-2373/2010).

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, idet det unddragne beløb er væsentligt lavere end påstået.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende oplysninger

Det fremgår af sagen, at tiltalte til folkeregistret han anmeldt at være udrejst af Danmark fra den 1. april 2001 til den 11. februar 2009. Det fremgår endvidere, at begæring fra ToldSkat om tiltalerejsning blev indgivet den 8. juli 2005. Tiltalte blev den 20. oktober 2005 afhørt telefonisk til sagen. Anklageskriftet blev indleveret til retten den 28. februar 2006, men trods flere forsøg, herunder gennem de spanske myndigheder, lykkedes det ikke at forkynde indkaldelse til retsmøder for tiltalte, inden han i februar 2009 vendte tilbage til Danmark. I et retsmøde den 15. juni 2010 blev sagen forgæves søgt fremmet som tilståelsessag, og 1. marts blev der derpå rejst tiltale ved en domsmandsret.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet konsulent i Skat V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke mener, at virksomheden kan have oparbejdet et så stort momstilsvar som angivet i tiltalen. Der er ikke taget hensyn til indgående moms i tilstrækkeligt omfang. Det drejer sig navnlig om moms af betalinger for leasing af køretøjerne, brændstof og vedligeholdelse af bilerne, som selskabet stod for. Selskabet havde ikke andre samhandelspartner end G1 A/S. H1 ApS var et lille selskab, der ikke havde egne kontorlokaler. Han har ingen erindring om et møde hos ToldSkat.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han bor i en lejet bolig. Ægtefællen opholder sig mest i Letland.

Konsulent i Skat V.1 har redegjort for principperne for beregningen af den unddragne moms og har supplerende forklaret, at der er foretaget fradrag for indgående moms ifølge de bilag, der forelå i form af kontrolbilag fra G1 A/S. Der var ikke andet regnskabsmateriale da der ikke var sket bogføring i 2003 og 2004. Revisoren lå derfor ikke inde med bilag, og tiltalte efterkom ikke en anmodning om at fremsende yderligere dokumentation. Ansættelsen er for så vidt foreløbig, idet der vil kunne foretages reguleringer i overensstemmelse med dokumentation for yderligere indgående moms, der måtte fremkomme. Hvis ikke kontrolbilagene fra G1 A/S havde foreligget, ville man have ansat momsen i overensstemmelse med den foreløbige ansættelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte er skyldig i momssvig af særlig grov karakter.

Fire voterende udtaler herefter

Opgørelsen af det unddragne beløb er sket på baggrund af bilag fra G1 A/S, idet der på grund af manglende bogføring i H1 ApS ikke er fremkommet andre bilag, selv om tiltalte er blevet opfordret hertil. Størrelsen af unddragelsen er ikke tidligere under sagen blevet anfægtet. Vi finder derfor ikke grundlag for at statuere, at det unddragne beløb er lavere end opgjort.

To voterende udtaler

Der er efter bevisførelsen skabt en sådan usikkerhed om størrelsen af det unddragne beløb, at vi med udgangspunkt i opgørelserne for 1. og 2. kvartal 2003, som er opstillet på grundlag af selskabets bogholderi finder, at det skønsmæssigt bør nedsættes til 800.000 kr.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Frihedsstraffen findes at burde nedsættes til fængsel i 8 måneder.

Som udgangspunkt skal der ved lovovertrædelser som den foreliggende idømmes en ubetinget frihedsstraf, og der er ikke i sagens langvarige forløb, som kan henføres til tiltaltes ophold i udlandet, grundlag for at fravige dette udgangspunkt

Tillægsbøden og forvandlingsstraffen herfor stadfæstes.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres således, at straffen nedsættes til fængsel i 8 måneder, der gøres ubetinget.

I øvrigt stadfæstes byrettens dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.