Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 13-14 skal regne med til beskatningsgrundlaget.

Afsnittet indeholder

  • Hovedregel
  • Undtagelse for ATP
  • xUndtagelse for Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlerx

Hovedregel

Alle former for formueafkast skal regnes med til beskatningsgrundlaget for følgende institutter:

  • Den Sociale Pensionsfond (PAL § 1, stk. 2, nr. 3)
  • ATP (PAL § 1, stk. 2, nr. 4)
  • LD (PAL § 1, stk. 2, nr. 5)
  • Hjælpe- og understøttelsesfonde (PAL § 1, stk. 2, nr. 6)
  • Afviklingskasser (PAL § 1, stk. 2, nr. 9)
  • Pensionskassen af 1925 for private eksamensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske skoler i Sydslesvig, Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige private, kirkelige institutioner (PAL § 1, stk. 2, nr. 13)
  • xLønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (PAL § 1, stk. 2, nr. 14) (Lønmodtagernes Feriemidler) x

KGL §§ 4, 5 og 8 skal anvendes ved opgørelse af beskatningsgrundlaget. KGL § 4 vedrører tab på koncernfordringer. Af reglen fremgår, at tab på fordringer i koncernforbundne selskaber ikke skal regnes med til beskatningsgrundlaget. Det ikke fradragsberettigede tab skal opgøres på grundlag af valutakurserne. 

KGL § 5

KGL § 5 vedrører tab på fordringer omfattet af en DBO. Dette betyder, at tab på en fordring ikke kan trækkes fra, hvis renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen - omfattet af KGL som følge af en DBO - ikke skal lægges til, når den PAL-skattepligtige indkomst gøres op.  

KGL § 8

KGL § 8 vedrører gevinst på koncernintern gæld. 

Omkostninger til formueforvaltning

ATP, LD, Lønmodtagernes feriemidler, hjælpe- og understøttelsesfonde og afviklingskasser omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9, har fradragsret for omkostninger til formueforvaltning. Se PAL § 9, stk.2 og afsnit C.G.2.6.3 om fradrag for omkostninger.

Se også

Beskatningsgrundlaget skal opgøres efter PAL §§ 13 - 16 jævnfør PAL § 12. Se afsnit C.G.3.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter samt skattepligtige pensionsinstitutter og afsnit C.G.3.3 om særlige bestemmelser vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

Undtagelse for ATP

Dette skyldes, at disse ordninger bliver beskattet efter PAL § 5.

Bemærk

Efter 1. oktober 2010 vil der ikke længere være konti i Den særlige Pensionsopsparing, men alene et overført tilgodehavende i ATP. Afkastet af dette tilgodehavende vil blive afkastbeskattet på institutniveau i ATP. Efter den 1. januar 2013 vil der ikke længere være individbeskatning i ATP af Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, hvorefter formueafkastet, der kan henføres hertil, afkastbeskattes sammen med ATP´s øvrige formueafkast. Se C.G.2.4 om beskatningsgrundlag for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og kapitalpensionsfonde (PAL § 5).

Undtagelse for Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler (Lønmodtagernes Feriemidler)

xLønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler er som udgangspunkt pensionsafkastskattepligtig af alt formueafkast. Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler er dog ikke skattepligtig af indeksering efter § 7 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, jf. PAL § 6, stk. 9. Der skal således ikke ske pensionsafkastsbeskatning af lønindeksering af fondens tilgodehavender hos arbejdsgiverne.x