Indhold

Dette afsnit beskriver de regler der gælder, når Skattestyrelsen vil ændre den endelige opgørelse eller beregningen. Afsnittet beskriver også skattepligtiges mulighed for at klage over penge- og pensionsinstituttets opgørelse.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Underretning om ændringer til penge- og pensionsinstituttet
 • Skattepligtiges mulighed for at klage over penge- og pensionsinstituttet opgørelse med videre
 • Afregning af PAL-skat og renter ved ændring af PAL-skat
 • Særligt om forrentning ved ændring af PAL-skat efter den 1. januar 2014 og senere.
 • Særligt om forrentning ved ændring af PAL-skat vedr. opgørelser for indkomståret 2016 og senere.

Regel (PAL § 27 stk. 1)

Skattestyrelsen kontrollerer opgørelserne og skatteberegningerne efter PAL §§ 21-25.

Skattestyrelsen kan ændre opgørelsen og beregningen, hvis Skattestyrelsen anser den endelige opgørelse eller beregning efter PAL §§ 21-25 for urigtig.

Skattestyrelsen kan også ændre opgørelsen og beregningen, hvis penge- eller pensionsinstituttet beder om det.

Herunder kan forsikringsselskaber m.v. indsende rettelser til opgørelserne efter PAL §§ 21, 22, 23 og 23 a af skattepligtigt afkast efter PAL §§ 3, 4, 4a, 5, 6, 7 og 8 én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj. 1. august og 1. november. Forsikringsselskaberne m.v. kan sende rettelserne på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Skemaet skal indsendes senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Renteberegningen efter PAL § 27, stk. 5, er ens uanset om der er tale om en korrektionsindberetning omfattet af § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, eller om der er en indsendt "almindelig" (evt. ekstraordinær) genoptagelsesanmodning fra instituttet, eller om det er en ændring foretaget på Skattestyrelsens initiativ (typiske indsatssager).

Underretning ved ændring af PAL-skatten (PAL § 27, stk. 2)

Vil Skattestyrelsen ændre PAL-skatten, skal Skattestyrelsen give besked til den, der har indsendt opgørelsen om

 • den eventuelle ændring af skatten
 • begrundelsen for ændringen, og
 • adgangen til at klage over afgørelsen til Landsskatteretten.

Sagsforløb

Før Skattestyrelsen træffer afgørelse, sender Skattestyrelsen en agterskrivelse til den, der har sendt opgørelsen. I agterskrivelsen står, at ændringen vil blive gennemført som varslet med mindre Skattestyrelsen modtager bemærkninger inden for en nærmere angivet frist. Denne frist må ikke være under 15 dage, regnet fra agterskrivelsens datering. Agterskrivelsen skal indeholde oplysninger om ændringer af PAL-skatten og om begrundelsen for disse. Se SFL § 20.

Agterskrivelsen skal indeholde en sagsfremstilling. Se SFL § 19.

Afgørelse

Efter udløbet af svarfristen træffer Skattestyrelsen en afgørelse på baggrund af oplysningerne i agterskrivelsen og eventuelle bemærkninger.

Afgørelsen skal indeholde oplysninger om adgangen til at klage til Landsskatteretten.

Pensionsordninger nævnt i PAL § 1, stk. 1

Er der tale om ændring af PAL-skat for pensionsordninger, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1, sender penge- og pensionsinstituttet meddelelse videre til den skattepligtige inden 4 uger efter, at penge- og pensionsinstituttet har modtaget afgørelse om ændring af PAL-skatten.

Klage over afgørelsen

Skattestyrelsens afgørelse kan påklages til Landskatteretten eller til skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, seneste 3 måneder efter afgørelsen. Se SFL § 11, stk. 1 nr. 1. og SFL § 35 A, stk. 3.

Klagen skal være skriftlig. Det skal fremgå af klagen, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig og hvorfor. Se bekendtgørelse nr. 1516 af 13. december 2013 om Skatteankestyrelsen og bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2013 om forretningsorden for Landsskatteretten.

Sammen med klagen indsendes (i original eller kopi):

 • Den afgørelse, der klages over
 • Den sagsfremstilling, der er tilsendt klageren, 
 • Dokumenter, som klageren ønsker at anvende som bevis

Landsskatteretten kan fastsætte en frist til at besvare spørgsmål eller indsende yderligere oplysninger.

Hvis en klage er udformet eller begrundet på en sådan måde, at den ikke kan tjene som grundlag for sagens videre behandling, kan skatteankestyrelsen give klageren en frist til at udbedre manglen.

Hvis klagen ikke opfylder formkravene, kan Skatteankestyrelsen afvise klagen, jf. SFL § 35 A, stk. 7.

Se afsnit A.A.10.2 om klagebehandling.

Bemærk

Ved en klage til Landsskatteretten kan klageren søge omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand. Se afsnit A.A.13 om omkostningsgodtgørelse.

Skattepligtiges mulighed for at klage over penge- og pensionsinstituttets opgørelse mv. (PAL § 27, stk. 3)

Den skattepligtige pensionskunde kan indbringe penge- og pensionsinstituttets opgørelse af beskatningsgrundlag eller beregning af PAL-skat efter PAL §§ 21 og 22 og § 23, stk. 1 for Landsskatteretten eller til skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningsloven § 35 b, stk. 3, hvis pensionskunden mener at opgørelsen eller beregning er forkert.

Klage over penge- og pensionsinstituttets opgørelse af beskatningsgrundlag eller beregning skal ske senest 3 måneder efter, at pensionskunden har modtaget underretning efter PAL §§ 21 og 22 og § 23, stk. 1.

Pensionskunden skal vedlægge en erklæring fra penge- og pensionsinstituttet om beregningen af PAL-skatten og anføre, på hvilke punkter pensionskunden mener at PAL-skatten er opgjort forkert, og penge- og pensionsinstituttets kommentarer hertil.

Se afsnit A.A.10.2 om klagebehandling. 

Afregning af skat og renter ved ændring af PAL-skat (PAL § 27, stk. 4 og 5)

Medfører en ændring, at et endeligt PAL-skattebeløb nedsættes, tilbagebetaler Skattestyrelsens den for meget betalte PAL-skat inden 6 uger fra afgørelsen.

Medfører en ændring, at et endeligt PAL-skattebeløb forhøjes, skal det resterende PAL-skattebeløb indbetales inden 6 uger fra afgørelsen.

Rente af den ændrede PAL-skat

Efterbetalingen af henholdsvis skyldig PAL-skat og tilbagebetalingen af overskydende PAL-skat, sker med tillæg af renter. Se PAL § 27, stk. 5.

Rentesatsen offentliggøres af Skattestyrelsens. Se SKM2010.497.SKAT eller SKM2011.555.SKAT. Renten for 2013 er fastsat til 3,00 pct. Se SKM2012.471.SKAT.  

Rentesatsen er et simpelt gennemsnit af de - af OMX, den Nordiske Børs, København - dagligt opgjorte effektive renter i de første 7 måneder af året forud for indkomståret af obligationer med en restløbetid på over 5 år.

Renten beregnes fra henholdsvis den 8. januar i året efter indkomståret til betaling sker, eller fra den 20. februar i året efter indkomståret til betaling sker. Se mere nedenfor i dette afsnit.

For så vidt angår efterbetaling af skyldig PAL-skat, forrentes dette beløb dog kun til sidste rettidige betalingsdag efter PAL § 27, stk. 4, det vil sige inden for 6-ugers fristen. Herefter betales morarente efter PAL § 28. Se afsnit C.G.4.3 om morarenter.

Renter af skyldig skat efter PAL § 27 kan fratrækkes i beskatningsgrundlaget i betalingsåret ligesom renter af overskydende skat efter PAL § 27 skal medregnes i beskatningsgrundlag i udbetalingsåret. Se PAL §§ 4, stk. 1 og § 9, jævnfør § 15, stk. 1.

Renter af skattebeløb vedrørende indkomståret 2009 eller tidligere indkomstår skal også medregnes i betalingsåret. Se PAL § 36 a.

Med virkning fra indkomståret 2014 vil renten blive beregnet efter en ny metode. Se § 15, nr. 8, i lov nr. 1354 af 21. december 2012. Renten for det indkomstår, som forrentningen vedrører, beregnes fra og med indkomståret 2014 på baggrund af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit af den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler. Det simple gennemsnit, jf. 3. pkt., opgøres med én decimal. Renten offentliggøres senest den 15. december forud for det til indkomståret svarende kalenderår. Se PAL § 27, stk. 5. 

Renten for 2014 er fastsat til 4,2 pct. Se SKM2013.746.SKAT.   

Renten for 2015 er fastsat til 4,1 pct. Se SKM2014.749.SKAT.

Nye regler med virkning for indkomståret 2016

Med virkning fra indkomståret 2016 bliver renten beregnet efter en ny metode. Se § 3, nr. 14, i lov nr. 1883 af 29. december 2015. Renten vedrørende overskydende skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som den gennemsnitlige 3-måneders-CITA-renteswapreferencerente for alle bankdage fra og med den 1. september til og med den 30. november, der offentliggøres af NASDAQ OMX, i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten efter 4. pkt. kan dog ikke overstige 5 pct. xVed lov nr. 1577 af 27. december 2019 er henvisningen i PAL § 27, stk. 5, 4. pkt., til NASDAQ OMX udgået. Der er dels tale om en konksekvensændring som følge af, at det ikke længere er NASDAQ OMX, der offentliggør den gennemsnitlige 3-måneders-CITA-renteswapreferencerente, dels tale om en fremtidssikring af bestemmelsen.x

Renten vedrørende skyldige skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten efter 6. pkt. kan dog ikke overstige 10 pct.

Skattestyrelsens offentliggør renterne vedrørende henholdsvis overskydende skattebeløb og skyldige skattebeløb senest den 15. december forud for det til indkomståret svarende kalenderår. Dog offentliggør Skattestyrelsen renterne for 2016 senest den 6. januar 2016, jf. § 8, stk. 10, i lov nr. 1883 af 29. december 2015.

Renten for 2016:

Renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2016 er beregnet til -0,3 pct. (bemærk renten er negativ), og renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2016 beregnet til 3,4 pct. Se SKM2015.783.SKAT.

Bemærk, at alle forskelsbeløb som følge af ansættelsesændringer efter reglerne i PAL § 27, stk. 5, 1.-3. pkt., forrentes med renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt.

Alle ansættelsesændringer forrentes derfor med 3,4 pct. i 2016 uanset om det er et skyldigt eller overskydende skattebeløb.

Renten for 2017:

Renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2017 er beregnet til -0,4 pct. (bemærk renten er negativ), og renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2016 beregnet til 3,2 pct. Se SKM2016.582.SKAT.

Renten for 2018:

Renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2018 er beregnet til -0,5 pct. (bemærk renten er negativ), og renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2018 beregnet til 2,9 pct. Se SKM2017.700.SKAT.

Renten for 2019:

Renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2019 er beregnet til -0,5 pct. (bemærk renten er negativ), og renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2019 beregnet til 2,7 pct. Se SKM2018.608.SKTST.   

Renten for 2020:

Renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2020 er beregnet til -0,6 pct. (bemærk renten er negativ), og renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2020 beregnet til 2,5 pct. Se SKM2019.630.SKTST.   

Bemærk, at alle forskelsbeløb som følge af ansættelsesændringer efter reglerne i PAL § 27, stk. 5, 1.-3. pkt., forrentes med renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt.

Alle ansættelsesændringer forrentes derfor med 3,2 pct. i 2017, 2,9 pct. i 2018, 2,7 pct. i 2019 og 2,5 pct. i 2020 uanset om det er et skyldigt eller overskydende skattebeløb.

Se mere nedenfor om ansættelsesændringer, der vedrører opgørelse af skat for indkomståret 2016 og senere. 

Særligt om forrentning ved ændring af PAL-skat efter 1. januar 2014 eller senere

Med virkning for ændringer af PAL-skat, der foretages efter 1. januar 2014 eller senere, der foretages efter reglerne i PAL § 27, er der sket en ændring af starttidspunktet for beregningen af renter efter PAL § 27, stk. 5. Se § 1, nr. 9 i lov nr. 1500 af 18. december 2013 og se virkningstidspunktet i § 5, stk. 1, i lov nr. 1500 af 18. december 2013.

Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter §§ 21-24 af et pensionsinstitut, forrentes forskelsbeløbet fra den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker.

Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter §§ 22-23a af et pengeinstitut, et kreditinstitut eller en kapitalpensionsfond, forrentes forskelsbeløbet fra den 8. januar i året efter indkomståret til betaling sker.

Se dog nedenfor om forrentning ved ændring af PAL-skat vedr. opgørelser for indkomståret 2016 eller senere.

Særligt om forrentning ved ændring af PAL-skat vedr. opgørelser for indkomståret 2016 eller senere 

Ved lov nr. 1883 af 29. december 2015 blev der indført nye regler om forrentning af ansættelsesændringer, der foretages efter reglerne i PAL § 27. Disse regler havde i henhold til ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 8, stk. 8, i lov nr. 1883 af 29. december 2015, først virkning for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb vedrørende ansættelsesændringer for PAL-skat, der vedrører indkomståret 2016 og senere indkomstår. Disse nye regler skal de facto først anvendes i 2017, efter at de endelige ordinære angivelser for indkomståret 2016 er indleveret og herefter eventuelt skal ændres. Ved lov nr. 1883 af 29. december 2015 ændres tidspunktet for forrentning af overskydende og skyldig pensionsafkastskat ved ansættelsesændringer vedrørende ophævede pensionsordninger efter PAL § 23, ophør af skattepligt efter PAL § 23 a og ophørte pensionsinstitutter efter PAL § 24.

Ansættelsesændringer vedr. ophævede pensionsordninger efter PAL § 23:

Det følger af PAL § 23, stk. 3, at hvis § 23-skatten ikke indbetales inden for fristen i PAL § 23, stk. 1 (dvs. 3 hverdage efter udbetalingen henholdsvis 1 måned efter instituttets kendskab til ophævelsen), skal forsikringsselskabet m.v. betale renter fra denne frists udløb, til betaling sker. Renten svarer til renten efter PAL § 27, stk. 5, 6. pkt. for skyldige skatter.

Hvis § 23-opgørelsen og den endelige skat ikke betales inden for fristen i PAL § 23, stk. 2 (dvs. den 22. januar i året efter indkomståret for pengeinstitutter og den 31. maj i året efter indkomståret for pensionsinstitutter), dvs. inden sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter fra dette tidspunkt efter PAL § 28.

Ved ændring af skattebeløb efter reglerne i PAL § 27 efter sidste rettidige betalingsdag, (dvs. efter den 22. januar i året efter indkomståret for pengeinstitutter og efter den 31. maj i året efter indkomståret for pensionsinstitutter), vedrørende opgørelser efter PAL § 23 for indkomståret 2016 eller senere, følger det af PAL § 27, stk. 5, at der skal betales renter af forskelsbeløbet fra dagen efter betalingsfristen, dvs. 3 hverdage efter udbetalingen henholdsvis 1 måned efter kendskab til ophævelsen. Se lovforarbejdernes specifikke bemærkninger til ændringen af PAL § 27, stk. 5. Se bemærkningerne til § 3, nr. 12, i L 45 fremsat den 10. november 2015.

xVed lov nr. 1577 af 27. december 2019 er der i PAL § 27, stk. 5, 3. pkt., indsat en henvisning til PAL § 23, stk. 1, 3. pkt., så det tydeligt fremgår, at ansættelsesændringer af skattebeløb, ved ophævelse af en pensionsordning efter PAL § 23, forrentes fra og med betalingsfristen, dvs. 3 hverdage efter udbetalingen henholdsvis 1 måned efter kendskab til ophævelsen indtil betaling sker.x

Ansættelsesændringer vedr. ophør af skattepligt efter PAL § 23 a:

Tilsvarende gælder ved ændringer efter reglerne i PAL § 27 efter sidste rettidige betalingsdag (dvs. efter den 22. januar i året efter indkomståret for pengeinstitutter og den 31. maj i året efter indkomståret for pensionsinstitutter) af en pensionsopsparers ophør af skattepligt efter PAL § 1, stk. 1 og 3.

Ved ændring af skattebeløb efter reglerne i PAL § 27, der er indbetalt efter PAL § 23 a (vedrørende opgørelser efter PAL § 23 a for indkomståret 2016 eller senere) følger det af PAL § 27, stk. 5, at forskelsbeløbet forrentes fra udløbet af betalingsfristen i PAL § 23 a, stk. 1, der er 1 måned efter, at forsikringsselskabet m.v. har fået kendskab til ophøret af skattepligt, til betaling sker.

Ansættelsesændringer vedr. ophørte pensionsinstitutter efter PAL § 24:

Endelig blev der ved lov nr. 1883 af 29. december 2015 vedtaget en tilsvarende ændring af forrentningstidspunktet for ændrede skattebeløb efter reglerne i PAL § 27 ved ændringer foretaget efter sidste rettidige betalingsdag ved ophør af institutskattepligten.

Når skattepligten for skattepligtige i PAL § 1, stk. 2, ophører, skal pensionsinstituttet efter PAL § 24, stk. 1, sende endelig opgørelse til Skattestyrelsen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt skatten for det løbende indkomstår (ophørsåret) og for det foregående indkomstår, hvis der ikke er indgivet endelig opgørelse for dette. Pensionsinstituttet skal sende opgørelsen senest 3 måneder efter ophør af skattepligt.

Det er i PAL § 24, stk. 2, fastsat, at der af den beregnede endelige skat for det foregående indkomstår beregnes renter fra den 20. februar i det løbende indkomstår, til betaling sker. Renten svarer til den rente, der er nævnt i PAL § 27, stk. 5, for det løbende indkomstår. Ved rettidig betaling af skatten for det løbende indkomstår beregnes der ikke renter.

Hvis pensionsinstituttet ikke betaler skatten inden udløbet af 3-månedersfristen, skal pensionsinstituttet dog kun beregne renten til den sidste rettidige indbetalingsdag. Herefter beregnes der renter efter PAL § 28 til betaling sker.

Ved lov nr. 1883 af 29. december 2015 blev det fastsat - ligesom for ændring af skattebeløb indbetalt efter PAL §§ 23 og 23 a - at forskelsbeløbet ved ændring af skattebeløb efter reglerne i PAL § 27 for det løbende indkomstår indbetalt efter PAL § 24, forrentes fra sidste rettidige betalingsdag, der er 3 måneder efter ophøret, til betaling sker.

For ansættelsesændringer efter reglerne i PAL § 27 for det løbende indkomstår (ophørsåret) er forrentningstidspunktet flyttet fra den 20. februar i året efter indkomståret til sidste rettidige betalingsdag, der er 3 måneder efter ophøret.

For ansættelsesændringer af skattebeløb for det foregående indkomstår efter reglerne i PAL § 27 sker der ingen ændring. Hvis et pensionsinstituts skattepligt ophører primo indkomståret, kan 3-måneders fristen efter PAL § 24, stk. 1, falde før fristen for endelig opgørelse efter PAL § 21 for det foregående indkomstår, der er den 31. maj i året efter indkomståret. I disse tilfælde rykkes fristen for endelig opgørelse for det foregående indkomstår tilbage til 3 måneder efter ophøret af pensionsinstituttet, således at fristen for angivelse og indbetaling for både ophørsåret og det foregående indkomstår er sammenfaldende. Dette ændres ikke ved lov nr. 1883. En eventuel senere ændring af skattebeløbet efter reglerne i PAL § 27 for det foregående indkomstår, som fik rykket betalingsfrist og angivelsesfrist tilbage, vil fortsat skulle forrentes fra den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker. 

Bemærk:

Bemærk at ansættelsesændringer efter reglerne i PAL § 27 vedrørende indkomståret 2015 og tidligere fortsat sker efter de tidligere gældende regler. Det medfører, at starttidspunktet for beregningen af renter efter PAL § 27, stk. 5, følger den hidtidige affattelse af PAL § 27, stk. 5, som affattet ved lov nr. 1500 af 18. december 2013, § 1, nr. 9. Det medfører, at ændres et skattebeløb vedrørende indkomståret 2015 og tidligere, der er indbetalt efter §§ 21-24 af et pensionsinstitut, forrentes forskelsbeløbet fra den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker. Ændres et skattebeløb, vedrørende indkomståret 2015 og tidligere, der er indbetalt efter PAL §§ 22-23 a af et pengeinstitut, et kreditinstitut eller en kapitalpensionsfond, forrentes forskelsbeløbet fra den 8. januar i året efter indkomståret, til betaling sker.