Indhold

Dette afsnit handler om investeringsforeninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Særligt om andele i kontoførende investeringsforeninger (PAL § 13).

Regel

Gevinst og tab på investeringsbeviser i investeringsforeninger skal gøres op efter lagerprincippet. Det vil sige såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab. Se PAL § 15, stk. 3. Se også afsnit C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.

Alle former for formueafkast skal medregnes til beskatningsgrundlaget. Se PAL §§ 3, 6 og 7. Det vil sige

  • udbytteskat fra udlandet, Færøerne eller Grønland, tilbagebetalt direkte til medlemmerne,
  • udbytter og gevinst eller tab på andele i investeringsforeninger.

Opdeling af investeringsforeninger

Der skelnes mellem bevisudstedende kontra kontoførende investeringsforeninger.

Bevisudstedende investeringsforeninger udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud i form af certifikater.

Kontoførende investeringsforeninger er foreninger, hvis medlemmer ikke kan afstå deres andel af foreningen til andre end denne, se lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Opgørelse af det skattepligtige afkast

Det skattepligtige afkast omfatter dels eventuelle udbytteudlodninger inden for året, dels årets værdiændringer på beviserne.

Det er uden betydning for beskatningen, om udlodningerne hidrører fra den ene eller anden type bevisudstedende investeringsforening.

PAL's udbyttebegreb har ikke et mindre omfang end den almindelige indkomstskattelovgivnings udbyttebegreb. I sjældne tilfælde er den almindelige indkomstskattepligtige udlodning større end den faktiske udlodning. Det er tilfældet, når den såkaldte minimumsudlodning, som oplyses gennem værdipapircentralen er større end den faktiske udlodning. I disse tilfælde forhøjes primoværdien af beviserne med differencen. Herved undgås dobbeltbeskatning.

Særligt om andele i kontoførende investeringsforeninger (PAL § 13)

Opsparing i en ordning, kan være indskudt i en andel i en kontoførende investeringsforening eller i en afdeling af en sådan forening

Medlemmet i en kontoførende investeringsforening beskattes af den andel af foreningens indtægter og udgifter, der svarer til den ejerandel, som er knyttet til indskuddet.

Opgørelsen foregår efter lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger (lovbekendtgørelse nr. 1246 af 19. november 2014), se PAL § 13, hvor det bestemmes, at den nævnte lov finder tilsvarende anvendelse.

Det betyder, at foreningen opgør sine indtægter og udgifter efter PAL-reglerne, og at det enkelte medlem derefter beskattes af den andel, der svarer til den ejerandel, der er knyttet til indskuddet.

Reglen i lov om beskatning af kontoførende investeringsforeninger, der vedrører realisationsprincippet, finder ikke anvendelse.

Ved et medlems indtræden og udtræden har foreningen omkostninger i forbindelse med køb eller salg af værdipapirer. § 6 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger regulerer, hvordan omkostningerne lægges til eller fradrages anskaffelsessummer og afståelsessummer ved køb eller salg af disse værdipapirer.