Dato for udgivelse
30 Nov 2011 08:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 May 2010 10:50
SKM-nummer
SKM2011.777.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
SS 9-397/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, fiktiv, faktura, stråmand, fuld, tillægsbøde
Resumé

T2 havde foranlediget en udviklingshæmmet mand momsregistreret med en virksomhed. T2 anvendte to fakturaer hidrørende fra denne virksomhed, selv om der ikke var indgået nogen handel mellem virksomhederne, hvorved der blev uretmæssigt blev angivet 1.996.050 kr. for meget i købsmoms. T1 havde endvidere i hans personlige virksomhed uretmæssigt angivet negativ moms på 105.587 kr. uagtet at der ikke var aktivitet i virksomheden.

Endvidere havde T1 og T2 i forening i forbindelse med det ovenfor anførte, gjort brug af forfalskede dokumenter som dokumentation for rigtigheden af afgivne momsangivelser med henblik på uretmæssigt at få udbetalt negativ moms.

T1 forklarede, at han ville åbne et firma for at lave momssvindel. Han kendte ikke selv den udviklingshæmmede mand, det var to andre der kendte ham. T1 fik den udviklingshæmmede mands adresse, cvr.nr. og cpr-nr. Disse oplysninger brugte han til at lave de falske fakturaer som skulle anvendes over for SKAT.

T1 forklarede videre, at han og T2 er halvbrødre og de manglede hurtige penge. De valgte momssvindel, da det var mere humant end f.eks. et bankrøveri. Pengene er delt mellem ham og T2.

T2 forklarede, at hans virksomhed blev oprettet med henblik på momssvindel. Han og T1 var fælles om det hele og de vurderede ikke, at opdagelsesrisikoen var særlig stor.

Byretten fandt de tiltalte skyldige.

Straffen blev for T1 fastsat til 1 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 2.075.000 kr.

Straffen blev for T2 fastsat til 1 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 1.975.000 kr.

Retten har lagt vægt på at de tiltalte udelukkende etablerede virksomhederne med henblik på misbrug af momssystemet, at de svigagtige forhold blev begået ved anvendelse af falske dokumenter samt på størrelsen af de unddragne beløb.

Retten fandt ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget. Tillægsbøden blev fastsat i forhold til det unddragne beløbs størrelse.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 171, jf. § 172, stk. 2

Henvisning
  

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1 og T2

Afsagt af byretsdommer

Frank Mørch

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 12. februar 2010.

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

1

T1

T2

Momssvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i firmaerne H1-Data, cvr-nr. ..., og H2 Datacenter, cvr-nr. ..., i forening og med fortsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til SKAT for perioden 1. oktober 2008 til 31. marts 2009,

a.

idet T1 foranledigede, at den udviklingshæmmede PM blev momsregistreret med virksomheden G2 Data, og T2 lod en faktura fra virksomheden G2 Data på 2.274.800 kr., heraf 568.700 kr. moms, indgå i momsregnskabet for sin virksomhed H1-data, selv om der reelt ikke var indgået nogen handel mellem virksomhederne, hvorefter han indsendte en negativ momsangivelse på 496.050 kr. for oktober kvartal 2008 og fik dette beløb udbetalt af SKAT, hvorved det offentlige blev unddraget 496.050 kr. i moms.

b.

idet sigtede T1 udstedte en faktura på 6.000.000 kr. plus moms 1.500.000 kr. fra sin virksomhed H2 Datacenter til T2s virksomhed, H1-Data, selv om der reelt ikke var indgået nogen handel mellem virksomhederne, hvorefter T2 lod fakturaen indgå i momsregnskabet for sin virksomhed og indsendte en negativ momsangivelse på 1.500.000 kr. for januar kvartal 2009, hvorved han ville have fået udbetalt 1.500.000 kr. af det offentlige, hvis udbetalingen ikke var blevet stoppet ved SKATs kontrol, hvorved det offentlige ville være blevet unddraget 1.500.000 kr.

2

T1

Momssvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af malerfirmaet H3, CVR-nr. ..., med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige eller vildledende angivelser til SKAT for perioden 1. november 2008 til 31. januar 2009, i hvilken periode der reelt ikke skete handel eller blev udført arbejde, hvorved statskassen ville være blevet unddraget 105.587 kr. i moms, hvis udbetalingen ikke var blevet stoppet ved SKATs kontrol.

3

T1

T2

Dokumentfalsk af særlig grov karakter, jf. straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2,

ved i forening i forbindelse med det under forhold 1 beskrevne over for SKAT at have gjort brug af forfalskede dokumenter som dokumentation for rigtigheden af afgivne negative momsangivelser med henblik på uberettiget at få udbetalt negativ moms

a.

idet T1 udfærdigede den i forhold 1 a omhandlede faktura fra G2 Data med henblik på fakturaens anvendelse som dokumentation overfor SKAT, og idet T2 indsendte en negativ momsangivelse på 496.050 kr. for oktober kvartal 2008, hvorefter han den 27. februar 2009 anvendte fakturaen som dokumentation overfor SKAT og på det grundlag fik udbetalt 496.050 kr. i negativ moms af SKAT, alt hvorved det offentlige blev unddraget 496.050 kr. i moms,

b.

og idet T2 efter aftale med T1 indsendte en urigtig faktura fra T1s virksomhed på 6.000.000 kr., plus moms 1.500.000 kr., i alt 7.500.000 kr., samt 2 falske posteringslister fra sin konto i Danske Bank, der angav, at han havde modtaget 6.200.000 kr. fra H4 Import/Export, og at han havde betalt 7.500.000 kr., hvilken dokumentation SKAT modtog den 6. maj 2009.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået, at de tiltalte skal straffes med en tillægsbøde på 2.101.000 kr. for T1 og en tiIlægsbøde på 1.996.000 kr. for T2.

De tiltalte har erkendt sig skyldige.

Sagens oplysninger

Forklaringer

Tiltalte, T1, har vedrørende forhold 1 og 3 forklaret, at han søgte efter en at åbne et firma sammen med. Han fandt to, der kendte en, der ville hjælpe ham. Han ville åbne firmaet for at lave momssvindel. De to andre udfyldte papirerne for PM, da denne ikke selv var i stand hertil. Tiltalte kender ikke PM. Tiltalte er ikke sikker på, om de to, som han kendte, vidste, at firmaet skulle bruges til momssvindel. Han fik alle oplysninger, som han skulle bruge, af de to bl.a. firmaets cvr-nr. og PMs adresse og cpr-nr. Tiltalte brugte disse oplysninger til at lave den falske faktura, som skulle bruges over for SKAT. Det er også ham, der har lavet og indgivet momsanmeldelsen for PMs firma. Forevist en faktura fra H2 Datacenter på 7.500.000 kr. forklarede han, at han har lavet denne faktura med henblik på momssvindel. Han havde aftalt med T2, at denne faktura skulle bruges overfor SKAT. Forevist posteringsudskrifter fra Danske Bank vedrørende modtagelse af 6.200.000 kr. fra H4 og betaling af 7.500.000 kr. forklarede han, at han har været med til at lave disse udskrifter, der er falske. Han vil ikke sige, hvem han har lavet dem med. Foreholdt, at MM har forklaret til politiet, at han har hjulpet PM med at skaffe registreringspapirerne, forklarede tiltalte, at det ønskede han ikke at udtale sig om.

Vedrørende forhold 2 har tiltalte forklaret, at han havde et malerfirma. Han indgav i den i forhold 2 nævnte periode urigtige momsangivelser svarende til det anførte beløb, idet han i perioden slet ikke havde negativ moms. Der var ingen drift i selskabet.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte, at han og T2 er halvbrødre. Det var hensigten, at de skulle have nogle hurtige penge. De valgte momssvindel, da det var mere humant end f.eks. et bankrøveri. Tiltalte var lige løsladt efter afsoning af en dom og manglede penge til blandt andet husleje. Han havde haft et malerfirma i nogle år, og han vidste derfor, at det var muligt og nemt at snyde med moms. Det var nok mest tiltaltes idé til at starte med, da han kendte til proceduren, men han og T2 var i øvrigt lige gode om at udføre arbejdet. Tiltalte kendte ikke PM og han har kun mødt han meget kort. Han var ikke klar over, at PM var udviklingshæmmet. Da han mødte PM virkede denne ikke udviklingshæmmet. De 496.050 kr., som SKAT udbetalte, er blevet brugt. Pengene blev delt mellem ham og T2. Tiltalte har brugt sin andel dels til at betale regninger med dels i det daglige budget. Han fik ikke udbetalt noget i forhold 2. Han indgav de urigtige angivelser for at udligne det beløb, som han skulle betale SKAT. Hans malerfirma blev lukket ned den 18. september 2009. Han mener, at firmaet nu er helt afviklet.

Tiltalte forklarede om sine personlige forhold, at han har et hus sammen med sin kæreste. De har haft huset i ca. 3 år. Efter han "blev opdaget", tog han forældreorlov for at være sammen med sin søn. Hans søn er 8 år. Efter afsoning af en eventuel fængselsstraf vil han i gang med at male igen. Hans kæreste er daglig leder på G1. Hun får ca. 13.000 kr. udbetalt. Han får ca. 5.000 kr. udbetalt om måneden. Der er ikke friværdi i ejendommen. Han ejer også en bil. Der er heller ikke friværdi i bilen. Han vil ikke være i stand til at betale en bøde på 2 mio. kr. Han er indforstået med at udføre samfundstjeneste.

Tiltalte, T2, har forklaret, at der ikke har været noget reelt drift i hans firma H1 Data. Firmaet blev kun oprettet med henblik på momssvindel. Det er ham, der har indgivet firmaets momsangivelser for oktober kvartal 2008 og januar kvartal 2009. Han mener også, at det var ham, der indsendte fakturaen fra G2 Data. Under alle omstændigheder snakkede han og T1 sammen om arbejdet. De var enige om, at fakturaen fra G2 Data skulle sendes ind til SKAT. Han og T1 var stort set fælles om det hele. Det er ham, der har sendt de falske posteringsudskrifterne fra Dansk Bank ind til SKAT. Han og T1 lavede udskrifterne sammen.

På spørgsmål fra forsvareren har tiltalte forklaret, at det godt kan passe, at det var T1, der fik idéen. De var dog fælles om det. De vurderede ikke, at opdagelsesrisikoen var særlig stor. Det var en nem måde at tjene penge på. Han fik ca. 300.000 kr. og T1 ca. 200.000 kr. af de penge, som de fik udbetalt af SKAT. Pengene brugte han på forbrug. De er nu væk. Han har ikke nogen formue. Momsangivelserne er foregået over computeren. Salgsmomsen på 72.600 kr. er også fiktiv. Beløbet er medtaget for at det skulle virke mere reelt. Det er modregnet i købsmomsen. Der blev derfor kun udbetalt 496.050 kr. Han husker ikke, hvornår de fik pengene udbetalt. Det var en lidt stressende periode på grund af pengemangel.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han sagtens kan arbejde. Han har været aktiv, selv om han har været arbejdsløs. Han kan derfor godt udføre samfundstjeneste.

Han har ikke mere en kæreste. Han har en kontrakt med hæren og skal ind som værnepligtig den 1. januar 2011 og herefter fortsætte som konstabel.

De tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag. Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af de tiltaltes personlige forhold.

Rettens begrundelse og afgørelse

De tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldige. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at de tiltalte er skyldige.

Straffen fastsættes for tiltalte T1 til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171 og § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 2.075.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Straffen fastsættes for tiltalte T2 til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171 og § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.975.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at de tiltalte i forhold 1 og 3 udelukkende etablerede firmaerne med henblik på misbrug af momssystemet, og at de svigagtige forhold blev begået ved anvendelse af falske dokumenter, samt på størrelsen af det unddragne beløb.

Uanset det oplyste om de tiltaltes personlige forhold, og at der har været tale om enkeltstående forhold begået over et kortere tidsrum, er der under de anførte omstændigheder ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, herunder heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Der er uanset det oplyste om de tiltaltes betalingsevne og den fængselsstraf, som er fastsat, ikke grundlag for at fravige udgangspunktet i sager som den foreliggende om, at de tiltalte endvidere skal idømmes en tillægsbøde fastsat i forhold til det unddragne beløbs størrelse.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 1 år. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 2.075.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 1 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.975.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger hver for sin del.