Dato for udgivelse
30 Nov 2011 08:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Sep 2011 11:27
SKM-nummer
SKM2011.778.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-0739-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Medvirken, momssvig, dokumentfalsk
Resumé

T1 og T2 var tiltalt for at have medvirket til momssvig og dokumentfalsk idet de efter aftale med V.1, der er særskilt tiltalt, at have foranlediget at en udviklingshæmmet mand blev momsregistreret. T1 indhentede blanket til momsregistrering og sammen med T2 hjalp de den udviklingshæmmede med at udfylde papirerne. Herefter videregav de oplysningerne til V.1, der udnyttede oplysningerne til at indgive urigtig momsangivelse, hvorefter der blev unddraget 496.050 kr. i moms.

T1 forklarede, at han kender T2 fra den boligblok, hvor han selv bor. T1 kendte den udviklingshæmmede fra det pizzeria hvor han arbejdede, den udviklingshæmmede gik til hånde med opvasken. De havde snakket om at starte en virksomhed med musik. T1 henviste vedrørende virksomhedsopstart den udviklingshæmmede til V.1 og han troede at de havde fået startet virksomhed op.

T2 forklarede, at han kender V.1 fra V.1's lillebror. T2 vidste ikke, at den udviklingshæmmede mand boede på plejehjem. T2 erkendte at det var ham, der havde udfyldt momsregistreringsattesten, men han havde ikke underskrevet blanketten.

Den udviklingshæmmede forklarede, at han kendte T1 og T2 fra pizzeriaet, de er nogle af hans bedste venner. Han bor på en institution for udviklingshæmmede. Han angav en anden adresse på momsregistreringsblanketten, for at pædagogerne ikke skulle opdage noget.

Byretten fandt, at en nødvendig forudsætning for den af V.1 begåede kriminalitet var, at et firma fiktivt kunne fakturere et beløb til dem, som der herefter kunne fradrages i deres afgiftsregnskab. De tiltalte har dels indhentet registreringsblanketten og dels hjulpet med udfyldelse af registreringsblanketterne. Som den udviklingshæmmede fremstod for retten, kan de tiltalte ikke have været i tvivl om, at han ikke forstod betydningen af momsregistreringen, hvilket de har udnyttet.

Da udstedelse af en faktura ikke har været et nødvendigt led i fuldbyrdelsen af den af V.1 begåede kriminalitet, frifindes de for forholdet vedr. dokumentfalsk.

Straffen blev fastsat til fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 475.000 kr. for hver af de tiltalte.

Landsretten fandt efter bevisførelsen det bevist, at de tiltalte hjalp den udviklingshæmmede med at oprette virksomheden.

Landsretten fandt videre, at de tiltalte efter sagens oplysninger havde forsæt til at medvirke til momssvig og et beløb på 496.050 kr. ligger inden for det, som de tiltalte havde måttet påregne.

Der foreligger ikke oplysninger om, at de tiltalte havde fået del i udbyttet ved den momssvig som V.1 har begået. Da de tiltalte alene er dømt for medvirken finder landsretten at bestemmelsen om tillægsbøder skal udgå.

Byrettens dom vedr. fængsel i 60 dage blev stadfæstet.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffeloven § 23
Straffeloven § 171, jf. § 23

Henvisning

 


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1
(advokat Charlotte Jørgensen)

og

T2
(advokat Kjeld Skov)

Afsagt af landsdommerne

Aage Flebo (kst.), Lars E. Andersen og Kirsten Thorup med domsmænd

----------

Byrettens dom af 16. marts 2011, SS 4-1362/2010

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 11. juni 2010.

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

1

Medvirken til momssvig jf. momslovens § 81, stk. 3 jf. stk. 1, nr. 1. jf. straffelovens § 23

ved at have medvirket til afgivelse af urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de efter aftale med V.1 foranledigede, at den udviklingshæmmede V.2 blev momsregistreret den 28. november 2008 med virksomhedsadresse på JSs pizzeria G1, hvor T2 arbejdede, idet T2 indhentede blanket til momsregistrering og sammen med T1 hjalp V.2 med at udfylde papirerne, hvorefter de, da V.2 var blevet momsregistreret, formidlede oplysningerne vedrørende V.2s momsregistrering, herunder cvr. nr. og tastselv kode, til V.1, der i forening med LV udnyttede oplysningerne til at indgive urigtig momsangivelse på vegne af V.2 og til at fremstille falsk dokumentation for samhandel mellem V.2 og LV på 2.274.800 kr. inklusiv moms, som LV indgav til SKAT, som dokumentation for en urigtig negativ momsangivelse på 496.050 kr. for oktober kvartal 2008, hvorved V.1 og LV formåede SKAT til at udbetale 496.050 kr. til sig, og hvorved staten blev unddraget dette beløb i afgift.

2

medvirken til dokumentfalsk jf. straffelovens § 171, jf. § 23,

idet ved at medvirke til brug af et falsk dokument for at skuffe i retsforhold, idet de på foranledning af V.1 arrangerede, at den udviklingshæmmede V.2 blev momsregistreret den 28. november 2008 med virksomhedsadresse på JSs pizzeria, G1, hvor T2 arbejdede, idet T2 indhentede blanket til momsregistrering og sammen med T1 hjalp V.2 med at udfylde papirerne, hvorefter de, da V.2 var blevet momsregistreret, formidlede oplysningerne vedrørende V.2s omsregistrering, herunder cvr nr., til V.1, der i forening med LV udnyttede oplysningerne til at fremstille falsk dokumentation for samhandel mellem V.2 og LV på 2.274.800 kr. inklusiv moms, som LV indgav til SKAT, som dokumentation for urigtig negativ momsangivelse på 496.050 kr. for oktober kvartal 2008, hvorved V.1 og LV formåede SKAT til at udbetale 496.050 kr. til sig, og hvorved staten blev unddraget dette beløb i afgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Sagens oplysninger

Forklaringer

Tiltalte, T2, har forklaret, at han kender medtiltalte fra den boligblok, hvor han selv bor. Han har kendt T1 i flere år. G1 er et pizzeria, som hans lillebror driver. Han har arbejdet i pizzeriaet. V.2 kom ofte i pizzeriaet. Han var hverken ansat eller kunde. Han gik den tidligere ejer af pizzeriaet lidt til hånde med opvasken. Han og V.2 har talt om at starte en virksomhed ved navn Diskotek H1. V.2 ønskede at starte et firma med musik. Firmaet skulle have til huse i pizzeriaets kælder. Tiltalte henviste ham til V.1. Tiltalte kender V.1, men har aldrig set LV. Tiltalte gik til pizzeriaets revisor og bad om papirer til registrering af virksomhed. Tiltalte har ikke haft noget at gøre med udfyldelsen af papiret. V.1 havde en postkasse på pizzeriaets adresse. V.2 kom med et papir, som tiltalte smed i postkassen. Tiltalte kendte ikke til navnet H2 Data, før politiet oplyste ham herom. V.2 virker fin nok. Han ser ud til gerne at ville feste. Tiltalte vidste ikke, hvor V.2 boede.

V.2 havde en jakke med diskotekets navn på. Tiltalte regnede med, at V.2 havde fået startet firmaet op. V.2 skulle leje kælderen, hvori han kunne have sit udstyr stående.

Tiltalte, T1, har forklaret, at han og medtiltalte kender hinanden. Han kender V.1' lillebror JV. V.1 har et malerfirma. Han kom sommetider og hentede sin lillebror. Han har talt med V.2 et par gange. Tiltalte var ikke ansat i pizzeriaet. Han vidste, at V.2 boede på et plejehjem eller lignende. Han vidste ikke hvorfor. V.2 kom og spurgte, om tiltalte kunne hjælpe med udfyldelse af nogle papirer. Det drejer sig om forhold 1, bilag 6. Tiltalte skrev V.2s navn, adresse og cpr. nr. Han har udfyldt rubrik 1, 2 og 3. Han har ikke skrevet under. Han havde ikke hørt om firmaet H1. Han ved ikke, hvorfor V.2 bad ham hjælpe. Papirerne blev udfyldt i JVs lejlighed. Der var mange personer i lejligheden, medens de udfyldte blanketterne. Tiltalte har kun talt med V.2 et par gange siden. V.2 er måske lidt anderledes i forhold til ham selv. Han har ikke fortalt V.1 om udfyldelsen af papirerne.

V.1 har som vidne forklaret, at han og LV fik dom 20. maj 2010 for bl.a. forholdet i denne sag. LV er vidnets lillebror. Vidnet kender ikke de tiltalte. Han kender heller ikke V.2. G3 Data blev åbnet, hvilket han nok var med til. Han kender ikke firmaet H2 Data. Han kan i hvert ikke huske noget i dag. Han kan ikke huske, om han ikke kan huske firmaet G4 Datacenter.

Foreholdt forklaring til dombogen den 20. maj 2010, forhold 1, bilag 5, forklarede vidnet, at han ikke kan huske, hvem de to personer er, som han fandt til at hjælpe. Han kan ikke huske, at de fik udbetalt momsrefusion fra SKAT. Han kan ikke huske at have udtalt, at momssvig var mere humant end f. eks. bankrøveri.

Han afsoner p.t. dommen på 1 års fængsel.

Foreholdt forklaring til politirapport, fane 10, bilag 27, side 3, øverst samt nederst, har vidnet forklaret, at han ikke kan huske at have forklaret således. Forevist forhold 1, bilag 6, forklarede vidnet, at registreringen ikke er udfyldt med vidnets skrift. Han kan ikke fortælle, hvem der har udfyldt papirerne.

Forevist fane 5, sidste side, har vidnet forklaret, at han ikke kan huske, hvem der har lavet den fiktive faktura.

V.2 har som vidne forklaret, at han bor på en institution for udviklingshæmmede, G2. Han har boet der 2½ - 3 år. Han boede tidligere på ... Han kender de tiltalte fra pizzeriaet G1. Det er nogle af hans bedste venner. Han har hjulpet lidt til i pizzeriaet. Han kender ikke V.1. Han har set ham et par gange. V.1 har ikke været hjemme hos vidnet. Vidnet prøvede at lave et firma. Han nåede vist ikke at oprette navnet. Firmaet skulle lave nogle tekniske ting f. eks. noget med computer. Det var egentlig ikke for at tjene penge, blot for at prøve, om han kunne finde ud af det. Der blev ikke lavet noget papir vedrørende et diskotek. Han har nogle diskotekshøjttalere, forstærkere og computer. Han tager så ud og spiller fra computeren. Han er sjældent ude at spille. Forevist forhold 1, bilag 6, har vidnet forklaret, at han har udfyldt blanketten. Han angav adressen ...1, for at pædagogerne ikke skulle finde ud af noget. Han ville gerne vise, at han kunne tage vare på sig selv. Han kunne ikke huske, om han havde talt med ejerne af pizzeriaet om postadressen. Han fik papirerne tilsendt fra SKAT.

Han er stadig venner med de tiltalte. Han møder oftest T2 på pizzeriaet. Han havde ikke talt med de tiltalte om, at han ønskede at starte et firma. Han fik ikke hjælp af de tiltalte vedrørende firmaet. Han nåede ikke at få firmaet i gang. Det hele blev opdaget, da SKAT sendte et brev til hans bopælsadresse. Han oplyste pædagogerne om, at han ville prøve at starte et firma selv. De spurgte, om han havde fået hjælp af nogen, hvilket han benægtede.

Foreholdt fane 10, bilag 5, har vidnet forklaret, at han ikke har fortalt således.

Han kan ikke huske, at han er blevet afhørt på politigården.

Foreholdt fane 10, bilag 24, side 3, har vidnet forklaret, at han ikke mener at have forklaret således.

Foreholdt fane 5, sidste side, faktura, har vidnet forklaret, at han ikke har lavet fakturaen.

Foreholdt forhold 1, bilag 10, har vidnet forklaret, at han ikke kan huske at have udfyldt blanketten vedrørende lukningen af firmaet. Det er ham, der har underskrevet.

T2 og T1 har ikke været med i firmaet.

Han kan ikke huske, om han har været på internettet for at indberette noget til SKAT.

Tiltalte T1 er tidligere straffet

ved

Byrettens dom af 13. marts 2007 med betinget dom uden straffastsættelse for overtrædelse af straffelovens § 171,

ved

Byrettens dom af 14. oktober 2008 med bøde 2.000,- kr. samt kørselsforbud for overtrædelse af færdselslovens § 118 m.v.,

ved

Byrettens dom af 22. oktober 2009 med fængsel i 40 dage for overtrædelse af straffelovens § 266 og § 244.

Tiltalte T2 er straffet senest

ved

Byrettens dom af 30. november 2009 med bøde 1.500 kr. m.v. for overtrædelse af bl.a. bekendtgørelse om euforiserende stoffer,

ved

Byrettens dom af 22. oktober 2009 med fængsel i 80 dage for overtrædelse af straffelovens § 266 og § 244 samt bekendtgørelse om euforiserende stoffer, stadfæstet af Vestre Landsret den 9. februar 2010.

Rettens begrundelse og afgørelse

En nødvendig forudsætning for den af V.1 og LV begåede kriminalitet var, at et firma fiktivt kunne fakturere et beløb til dem, som der herefter kunne fradrage i deres afgiftsregnskab. De tiltalte har dels indhentet registreringsblanketter og hjulpet V.2 med at udfylde registreringsblanketterne. Som V.2 fremstår for retten, kan de tiltalte ikke have været i tvivl om, at V.2 ikke til fulde forstod betydningen af momsregistreringen, hvilket de har udnyttet.

Endvidere blev V.2 virksomhedsadresse registeret på adressen ...1, som de tiltalte havde tilknytning til. De tiltalte har således kunnet styre posten til V.2s virksomhed og videreformidle posten til V.1, der tillige havde en postkasse ved pizzeriaet. Under de således foreliggende omstændigheder findes det godtgjort at de tiltalte har gjort sig skyldige i medvirken til momssvig jf. forhold 1.

Da udstedelse af en faktura ikke har været et nødvendigt led i fuldbyrdelsen af den af V.1 og LV begåede kriminalitet, og idet der ikke er bevist, at de tiltalte har haft andel i fakturaens tilblivelse frifindes de for så vist angår forhold 2.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 23, jf. § 89.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

De tiltalte T1 og T2 skal hver straffes med fængsel i 60 dage.

De tiltalte skal hver betale en tillægsbøde på 475.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

De tiltalte skal betale de sagsomkostninger, der hver især vedrører dem.

----------

Vestre Landsrets dom af 27. september 2011, 4. afdeling, S-0739-11

Byretten har den 16. marts 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 4-1362/2010).

Påstande

Tiltalte T1 har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, herunder således, at bestemmelsen om tillægsbøde udgår, subsidiært, at tillægsbøden nedsættes, og mere subsidiært, at der ikke fastsættes forvandlingsstraf for tillægsbøden.

Tiltalte T2 har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, herunder således at straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, og således, at bestemmelsen om tillægsbøde udgår, subsidiært, at tillægsbøden nedsættes, og mere subsidiært, at der ikke fastsættes forvandlingsstraf for tillægsbøden.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende oplysninger

Kriminalforsorgen har den 3. juni 2010 afgivet en erklæring i medfør af retsplejelovens § 808 vedrørende tiltalte T2. Det konkluderes heri, at tiltalte er egnet til samfundstjeneste.

Forklaringer

De tiltalte og vidnet V.2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Endvidere har V.3 og V.4 afgivet forklaring for landsretten.

Tiltalte T2 har supplerende forklaret, at han ikke rigtig vidste, hvor V.2 boede. V.2 plejede at komme i pizzeriaet 10-20 minutter ad gangen. Han er flink nok. Tiltalte har ikke bemærket, at V.2 er udviklingshæmmet. V.2 har snakket noget om et diskotek "H1", men det er ikke en virksomhed, de har talt om at starte sammen. V.2 havde spurgt, hvor han kunne stille sin højttaler. Tiltalte gav ham bare en idé med kælderen. V.2 ville holde arrangementer og den slags. Han skulle kun bruge kælderen til opbevaring. De har ikke direkte talt om lejekontrakt. Tiltalte er ikke medejer af pizzeriaet, men hans familie ejer det. Han henviste V.2 til V.1, og de to kunne så snakke sammen. F.eks. kunne V.1' malervogn bruges til at transportere V.2s højttalere. Han har ikke haft noget at gøre med udfyldelsen af V.2s papirer. Han har ikke lyst til at svare på, om der er andre, der har hjulpet V.2. V.1 havde ikke nogen postkasse i pizzeriaet. Der har altid været en postkasse, men det var ikke V.1'. Han kender V.1 gennem JV, der er V.1' lillebror. Foreholdt sin forklaring til politiet den 7. juli 2009, hvorefter han ikke kendte V.1, har han forklaret, at det var ganske kortvarigt, at han mødte V.1 hos JV. Han vidste ikke, at V.2 boede på plejehjem. Han har ikke forklaret til politiet, at V.2 kaldte sit firma "H2 Data", selv om det står i politirapporten. Han har sagt "H1" i stedet. Han har som forklaret til politiet hjulpet V.2 med at fremskaffe registreringsattesten, men det var til brug for "H1". Som han forklarede, kom V.2 kørende i en stor, hvid varebil til pizzeriaet. Tiltalte har ikke rigtig gjort andet end at fremskaffe papirerne.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at hans familie har solgt forretningen. Sæsonen er slut, og han er arbejdssøgende. Han lever af de penge, han har tjent, indtil de starter igen.

Tiltalte T1 har supplerende forklaret, at han kender V.2 fra pizzeriaet. V.2 havde selv fortalt ham, at han boede på et plejehjem. V.2 sagde, at de passede på ham der. Han vidste ikke præcist, hvor V.2 boede. At han i byretten har sagt, at V.2 måske var lidt anderledes end ham selv, betyder ikke, at han vidste, at V.2 var udviklingshæmmet. Han hjalp V.2 med at udfylde nogle papirer vedrørende diskoteket. Han skrev bare V.2s navn og adresse. Det kunne vel ikke være så svært. Det drejer sig om rubrik 2 og 3 i registreringsattesten, herunder "H2 Data" og "...1". Han spurgte ikke V.2 om noget. V.2 har selv udfyldt rubrik 5 med sit eget navn. V.2 har også skrevet sit navn i rubrik 14. Han kan ikke forklare, hvorfor V.2 i rubrik 5 skriver "V.2". Han kan ikke huske, at han i byretten sagde, at han ikke havde hørt om "H1". Han ved ikke, hvordan V.1 har fået fat i V.2s momsoplysninger. Foreholdt, at V.1 har forklaret, at han ikke kan huske, hvem de to personer er, som han fandt til at hjælpe sig, har tiltalte forklaret, at det ikke var ham og T2. V.2 kan sagtens "snakke voksensnak" uden problemer. Tiltalte skulle bare hjælpe V.2, fordi V.2 skrev grimt.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han bor hjemme stadigvæk. Han har ikke arbejde og ingen indtægt.

V.2 har supplerende forklaret, at han ikke har noget at ændre i den forklaring, han har afgivet i byretten. Han lavede hele firmaet selv. Han fik ikke hjælp til at udfylde papirerne. Han husker ikke så godt. Firmaet skulle handle om computere. Han kender noget til stationære computere. Han fik papirerne fra SKAT. De sendte dem til ...1. Der havde han sat sin adresse. Det var, for at pædagogerne ikke skulle finde ud af det. Han ved ikke, hvordan SKAT fik adressen. Hans efternavn staves med "p". Det er forkert, når underskriften i registreringsattestens rubrik 5 står med "b". Han har skrevet cpr-nr. i rubrik 5 og underskriften i rubrik 14. Han kan ikke forklare, hvorfor han i byretten sagde, at han havde underskrevet i rubrik 5. Det kan måske godt passe, at T1 har udfyldt de rubrikker, vidnet ikke selv har udfyldt. Det er svært at huske. Han tror, det var ham, der fandt ud af navnet "H2 Data". Men det er nok ikke ham, der har skrevet det. Han skriver ikke så pænt. Pædagogerne skulle ikke få mistanke. Han tror, at pædagogerne ville have stoppet det, hvis de fik det at vide, for de skulle jo passe på ham. Han har ikke udfyldt rubrik 6 "Branche". Han tror, det er T1. Han ved det ikke. Han ved ikke, hvad "en gros handel med telekommunikationsudstyr" dækker over. Han ved ikke, om tallet "465220" er et tal fra SKAT, eller en kode, han har fundet på. Det er så længe siden. Registreringsattesten kom fra SKAT. Han forstår ikke, hvorfor T2 har forklaret, at han fik papirerne fra sin revisor og så gav dem til vidnet. Det kan da godt være. Det er længe siden. Han kan ikke huske, hvad han gjorde ved registreringsattesten efterfølgende. Det blev sendt ind til SKAT. Han kan ikke huske, om det var ham, der gjorde det.

Han har ikke talt med T2 om oprettelsen af firmaet. De har talt om et diskotek. Det er helt klart hans eget diskotek. Han har helt klart talt med T1 om firmaet, men ikke med T2. Der kom ikke ordrer i firmaet. Han var på ferie. Så fik han et brev fra SKAT. Det kom til G2. En dag bankede det på hans dør kl. otte. Det var Kriminalpolitiet. De gennemrodede hans værelse. Han har ikke talt med T2 og T1 om sagen. T2 leverede pizza til ham, når han bestilte, så han vidste godt, hvor vidnet boede. T1 vidste også godt, at han boede på G2. T1 har nogle gange været med, når vidnet fik bragt pizza ud. De, der afleverede pizzaer til ham, fandt via telefonen frem til ham. Der skulle betales ved levering. Han har aldrig skrevet regninger ud fra sit firma. Det nåede han ikke. T2 og T1 har ikke været med i firmaet. Han kender ikke V.1, men har vist set ham i byretten. Han har vist aldrig talt med ham. "H2 Data" blev lukket. Det sørgede hans kontaktpersoner vist for. Han har selv underskrevet, men pædagogerne har udfyldt skemaet. Han er ikke så god til den slags. Han er bange for at miste sine venner.

V.3 har forklaret, at hun er pædagog på et bosted for unge bl.a. udviklingshæmmede. Hun er kontaktperson for V.2. V.2 har [udeladt af red.SKAT] V.2 har svært ved at finde ud, hvordan han skal omgås andre mennesker. Han kan godt læse, men har svært ved at forstå, hvad han læser. Hun læser hans breve og hjælper ham med at udfylde papirer osv. Hun har udfyldt skemaet til afmelding af V.2s firma. V.2 fik brev om, at han skyldte et meget stort beløb i skat. Hun kontaktede skattevæsnet og fik vejledning. V.2 har selv skrevet under, men det er det eneste, han har kunnet klare. Ikke engang datoen har han skrevet. Hun er bekendt med, at sagen blev anmeldt til politiet. Det var en betingelse for at få V.2 "afmeldt fra gælden". Anledningen til anmeldelsen var, at V.2 fortalte, at der var nogle kammerater, der havde et firma, som han så skulle være direktør for. Han skulle bare skrive under. V.2 skulle have firmaet sammen med T1 og T2. V.2 fortalte, at han havde været i banken for at ville låne ½ mio. kr. Det blev selvfølgelig afslået. Hun har talt med ham om, hvor stort et beløb det er, men det kan han slet ikke forstå. V.2 har computer på sit værelse. Han kan godt skille en computer ad, men det er ikke altid, han har held til at få den samlet igen. Det er vigtigt for V.2 at være venner med nogen. Han siger, at han ikke vil stikke sine venner. V.2 vidste godt, at hun ville være imod arrangementet, hvis hun fandt ud af det, og han gav udtryk for, at det var derfor, adressen skulle være ...1. Hun har ikke selv set de tiltalte hente V.2 på bostedet, men de har været på parkeringspladsen.

V.4 har forklaret, at hun er daglig leder af G2. Hun kender institutionens anmeldelse til politiet, der var foranlediget af et stort krav fra SKAT mod V.2. V.2 sagde, at T2 havde sagt, at V.2 skulle være direktør. T2 og T1 er kommet på G2 og var meget sammen med en drengegruppe. Hun har selv set dem. Hun blev ringet op, fordi hun havde blandet sig i skattesagen, og bedt om at komme ned på pizzeriaet. Det endte med, at der ikke blev snakket om sagen, og efterfølgende kom de tiltalte ikke ind på stedet, men kun til parkeringspladsen.

Tiltalte T1 har den 12. april 2011 vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

Tiltalte T2 er - ud over ved de domme, der er nævnt i byrettens dom - tillige straffet ved Vestre Landsrets ankedom af 5. januar 2011 med bøde og fængsel i 30 dage for bl.a. overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, bekendtgørelse om euforiserende stoffer og færdselsloven.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen er det bevist, at de tiltalte hjalp V.2 med at oprette firmaet "H2 Data" med samme adresse som pizzeriaet, idet T2 også efter sin egen forklaring skaffede registreringsblanketterne, og idet T1 også efter sin egen forklaring helt konkret hjalp V.2, der alene var i stand til at skrive sit eget navn, med at udfylde rubrikkerne.

Efter såvel V.2s forklaring som de forklaringer, som V.3 og V.4 har afgivet, har det stået de tiltalte klart, at V.2, der havde bopæl på institution, ikke kunne overse betydningen af firmaets oprettelse, ikke ville være i stand til at drive en momsregistreret virksomhed og ikke kunne gennemskue, hvad der var det egentlige formål hermed.

Landsretten finder det efter bevisførelsen utvivlsomt, at det var de tiltalte, der var de to ikke navngivne personer, som efter V.1s forklaring hjalp ham ved at give oplysninger om V.2s momsregistrering, herunder cvr-nr. og tastselv kode, således at V.1 i forening med LV ved hjælp af den fiktive faktura fra "H2 Data" formåede SKAT til at udbetale 496.050 kr. Der er ikke grundlag for at antage, at det var V.2, som ikke kendte V.1, der forsynede V.1 med oplysningerne.

De tiltalte har på den anførte baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt haft forsæt til at medvirke til momssvig, og et beløb på 496.050 kr. ligger inden for det, som de tiltalte på denne baggrund måtte påregne.

Det tiltrædes derfor, at de tiltalte er fundet skyldige som sket.

Det tiltrædes, at straffene for begge de tiltalte er fastsat som tillægsstraffe i medfør af straffelovens § 89.

Efter det unddragne beløbs størrelse tiltrædes det, at frihedsstraffene er udmålt til fængsel i 60 dage.

Der er ikke grundlag for at gøre straffen for tiltalte T2 betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Der foreligger ikke oplysninger om, at de tiltalte har fået nogen del i udbyttet ved den momssvig, som V.1 og LV har begået. Da de tiltalte alene er dømt for medvirken, og under hensyn til sagens oplysninger om de tiltalte i øvrigt, finder landsretten, at bestemmelsen om tillægsbøder skal udgå.

Bestemmelsen om forvandlingsstraf udgår derfor ligeledes.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bestemmelsen om, at de tiltalte hver skal betale en tillægsbøde på 475.000 kr. og forvandlingsstraf herfor, udgår.

Byrettens afgørelse om sagsomkostninger stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.