Dato for udgivelse
17 Nov 2011 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Oct 2011 10:38
SKM-nummer
SKM2011.760.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-00506
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
Emneord
Forhøjelse, mineralvandsafgift, chokoladeafgift, sukkerafgift
Resumé

Et selskab havde ikke ført et fyldestgørende regnskab over afgiftspligtige varer og kunne ikke ved SKATs kontrolbesøg dokumentere, at der var betalt afgift af de pågældende varer. Afgiftstilsvaret var derfor med rette ansat skønsmæssigt.

Reference(r)

Bogføringsloven § 7

Chokoladeafgiftsloven § 12, stk. 6

Chokoladeafgiftsloven § 13, stk. 2

Mineralvandsafgiftsloven § 12, stk. 3 og 4

Mineralvandsafgiftsloven § 25, stk. 1

Opkrævningsloven §§ 5 og 10

Henvisning
-

Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets mineralvands-, chokolade- og sukkerafgift.

Landsskatterettens afgørelse
SKATs afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger
Selskabets aktivitet er en større købmandsforretning i en lagerhal med etniske fødevarer og grøntsager beliggende på adressen Y1. Selskabet er ejet af YM. Selskabet er ikke registreret for mineralvandsafgift eller chokoladeafgift.

SKAT foretog d. 8. november 2010 uanmeldt kontrol i selskabet. Indehaveren var på kontroltidspunktet ikke til stede i forretningen. Det blev oplyst, at han var på ferie. En af medarbejderne, ZA, fremviste ringbindene med fakturaer. Foruden ZA var der to andre, der ekspederede i forretningen, nemlig SA og MI.

SKAT konstaterede, at der var udenlandske varer i forretningen og anmodede selskabet bl.a. om at dokumentere afgiftsberigtigelsen af en palle, der stod i forretningslokalet, som indeholdt løst slik i form af chokolade i bolchepapir. Desuden var der læskedrik 1-drikke i en metalreol, som SKAT anmodede om dokumentation for. Følgende varer blev optalt:

Produkt

Antal

Indhold i liter

Liter i alt

Læskedrik 2

17 pakker.

10 stk. x 0,2 1.

34 liter

Læskedrik 1

26 pakker.

10 stk. x 0,2 1.

52 liter

Læskedrik 3

10 pakker.

10 stk. x 0,21.

20 liter

Læskedrik 1

Læskedrik 4

Læskedrik 5

7 pakker.

10 stk. x 0,21.

14 liter

Læskedrik 6

46 pakker.

10 stk. x 0,2 I.

92 liter

Ialt

212 liter

Produkt

Antal

Vægt pr. stk.

Kg i alt

Forskellige chokoladebarer/bolchepapir

1 palle

5 g.

100 kg.

Ialt

100 kg.

Ved gennemgang af ringbind indeholdende de seneste fakturaer kunne det konstateres, at en del af varerne var blevet købt i udlandet. Blandt andet hos G1 i Tyskland og hos G2, Sverige. Forholdt oplysningen om udenlandske varer blev det oplyst, at man ikke var vidende om, at man ikke måtte hente varer fra udlandet, uden at betale punktafgifter herfor.

Ved kontrollen konstaterede SKAT, at der ikke forelå fakturaer, kvitteringer eller følgesedler for tilstedeværende eller solgte varer.

Ifølge SKAT forelå der ikke kasserapporter, eller kasseafstemninger med daglige optællinger. Ligeledes har SKAT anført, at kontant betaling af leverandørfakturaer ikke ses at være medtaget i kasserapporten.

Det blev oplyst at, UM fra G3 ApS, var bogholder. Telefonnummeret blev opgivet til SKAT i forretningen, men han kunne ikke træffes. Efterfølgende har bogholderen bl.a. sendt følgende til SKAT:

"Faktura fra (...) af 2. november 2010 vedrørende køb af Mars, Snickers, Bounty og Twix, i 2,5 kg, benævnt minitueos, i alt 30 kg af hver variant.

Faktura fra (...), køb af bl Toffe Tiffany, 10 kasser, mv. Fakturadato fremgår ikke, og vægtenhed kan ikke læses.

Faktura af 20. oktober 2010 fra (...), hvor der er købt forskellige mineralvand (...)"

Ifølge UM er leverandørerne betalt via check. Eksempelvis er G4 betalt med check nr. 872. Alle leverandører betales via selskabets bankkonto.

Repræsentanten (samme adresse som bogholder) har til Landskatteretten indsendt "Daglig kasserapport m/afstemning" for perioden 3. og 4. oktober 2008, 26. og 27. oktober 2008, 7. og 8. december 2010, 16. og 17. november 2007, 18. og 19. januar 2011 og 29. og 30. april 2009. Det fremgår fx d. 19. januar 2011, at der i kassen er hævet et beløb på 3.375 kr., benævnt "G5 ApS". Der fremgår ikke et bilagsnr. Det fremgår ikke, at leverandører betales via selskabets bankkonto. Der foreligger ikke en afstemning af "Daglig kasserapport m/afstemning" til fx selskabets bankkonto. Endvidere foreligger der ikke udskrift af selskabets bogføring.

SKATs afgørelse
Selskabets mineralvandsafgift er skønsmæssig forhøjet med 212 liter sukkerholdig mineralvand, hvoraf der skal betales 1,08 kr. afgift per liter, i alt 228 kr., og selskabets chokolade- og sukkervareafgift er skønsmæssigt forhøjet med 100 kg chokolade mv., hvoraf der skal betales en afgift på 17,75 kr. pr kg, i alt 1.775 kr.

Der er erhvervet afgiftspligtige varer uden, at der er betalt afgift i henhold til mineralvandsafgiftsloven samt chokoladeafgiftsloven. Da der ikke foreligger dokumentation for, at lageret er afgiftsberigtiget, ansættes selskabets mineralvands- og chokoladeafgift skønsmæssigt på baggrund af den optalte lagerbeholdning.

Det er i forbindelse med kontrolbesøget konstateret, at selskabet ikke havde ført forskriftsmæssigt regnskab, bl.a. blev der ikke foretaget daglige kasseafstemninger, og der forelå ikke kasserapporter. Selskabet har egen import fra udlandet uden at være registreret som varemodtaget eller forud at have anmeldt leverancen og stillet sikkerhed for afgiften.

Som en del af dokumentationen er efterfølgende fremsendt faktura fra G6 ApS og G4. Disse virksomheder har ikke afregnet punktafgifter for varer ifølge efterfølgende kontrol.

Derfor var flere afgiftspligtige varer i forretningen ikke afgiftsberigtiget.

Selskabets påstand og argumenter
Der er nedlagt påstand om, at chokolade- og mineralvandsafgift på henholdsvis 1775 kr. og 228 kr. nedsættes til 0 kr.

SKAT har anført, at der ikke føres kasserapporter, mens det 2 linjer senere anføres".., er ikke medtaget i kasserapporten." For at danne et korrekt ligningsmæssigt grundlag er det nødvendigt at se på sagens faktum, i stedet for at varetage opgaven som en skrivebordssag. SKAT modsiger sig selv flere steder, jf., ovennævnte eksempel.

Selskabet foretager daglige kasseafstemninger/kasserapporter, og alle leverandører bliver betalt over banken, undtagen småkøb. Det er uforståeligt, at SKAT har overset en eksisterende kasserapport. SKAT har taget foto af eksisterende kasseafstemning/kasserap-porter, og det bemærkes, at dette forhold har stået siden selskabets oprettelse.

Det fastholdes samtidig, at selskabets medarbejdere viste ringbind til SKAT, som indeholdte daglige kasserapporter samt betalte regninger/fakturaer, hvilket SKAT gennemgik ved kontrollen. Selskabet har altid udfærdiget daglige kasserapporter, hvorfor SKATs påstand, om at der ikke forefindes daglige kasserapporter, bestrides. Der vedlægges et udpluk af kasserapporter, som dokumentation for eksistensen af kasserapporter.

SKAT har anført, at der manglende fakturaer, hvilket også er forkert. Selskabet handler kun hos danske leverandører, som selv har pligt til at opgive og betale deres afgifter. Det er ikke selskabets opgave at kontrollere, hvorvidt de gør dette, ligesom selskabet ikke kan tjekke leverandørernes CVR-nr. hos SKAT. Det er helt absurd, at beskylde køberen for ikke at have tekniske specifikationer nok til at tjekke om leverandøren betaler sine afgifter.

SKAT bliver ved med at anføre, at der er udenlandske fakturaer, som indeholder afgiftspligtige varer. Da selskabet ikke har import fra udlandet, er selskabet uforstående over for dette, og SKAT opfordres til at fremlægge de udenlandske fakturaer.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal opbevare følgesedler eller kvitteringer på det forretningssted, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Kvitteringer skal indeholde oplysninger sælgers navn, CVR-nr., og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris. For følgesedler kan prisen undlades. Kvitteringer mv. skal opbevares i selskabets forretningslokale eller på forretningsstedet i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. Det fremgår af mineralvandsafgiftslovens § 12, stk. 3. Videre fremgår det af samme paragrafs stk. 5, at kvitteringer mv. for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette. Tilsvarende i chokoladeafgiftslovens §§ 13, stk. 2 og 12, stk. 6.

Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det bl.a. fremgå, hvilke varer der er leveret - art, mængde og pris. Regnskabet skal opfylde bogføringslovens krav bl.a. til udarbejdelse af kasseregnskaber og daglige kasseafstemninger mv. Det fremgår af mineralvandsafgiftslovens § 12, stk. 4, og chokoladeafgiftslovens § 12, stk. 5.

Samtidig fremgår det af mineralvandsafgiftslovens § 25, stk. 1, at

"Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgift af varerne."

SKAT kan foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret, når afgiften ikke kan opgøres på grundlag af selskabets regnskaber. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Videre fremgår det af opkrævningslovens § 10, at for betaling efter denne lov hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

Det fremgår af bogføringslovens § 4, at

"Ved transaktionssporet forstås den sammenhæng, der er mellem de enkelte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, der skal udarbejdes i henhold til lovgivning.

Stk. 2. Ved kontrolsporet forstås de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed."

Det fremgår af bogføringslovens § 7, at

"Alle transaktioner skal registreres nøjagtigt under hensyn til virksomhedens art og omfang. Herunder skal transaktionerne registreres snarest muligt efter, at de forhold foreligger, der er grund til registreringerne. En virksomhed, der på grund af art og omfang ikke er i stand til at registrere køb eller salg, kan i stedet registrere på grundlag af daglige kasseopgørelser.

Stk. 2. Registreringerne skal så vidt muligt foretages i den rækkefølge, som transaktionerne er foretaget i. Registreringerne skal henvise til de tilhørende bilag og indeholde oplysninger, der gør det muligt at bestemme den enkelte registrerings tidsmæssige placering i bogføringen.

Stk. 3. Registreringerne skal, i det omfang det er nødvendigt efter virksomhedens art og omfang, afstemmes med beholdningerne, herunder kasse- og likvidbeholdninger.

(...)"

Det følger af bogføringsvejledningen, udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, afsnit 5.1, om tidspunkt for registrering af transaktioner, bl.a. at:

"Nøjagtigt og snarest muligt Virksomheden skal registrere alle transaktioner nøjagtigt i sin bogføring, jf. lovens § 7, stk. 1. Registreringen skal ske snarest muligt efter, at de handlinger og hændelser, der skal registreres, forekommer, jf. samme paragraf. Dvs, at bogføringen skal være fuldstændig og korrekt med hensyn til transaktionernes kontering, datering og beløb.

Hovedregel: snarest muligt uden hensyn til tidspunktet for betalingen.

Det ligger i ordene "snarest muligt", at det ikke er tilladt at udskyde registreringerne af transaktionerne til senere betalingstidspunkter, medmindre virksomheden på grund af art eller omfang normalt registrerer ved betaling eller ikke er i stand til registrere de enkeltvise salgs- og købstransaktioner på transaktionstidspunktet eller umiddelbart efter."

Videre følger det af samme vejledning, afsnit 5.4, om afstemninger, bl.a. at:

"I det omfang, det er nødvendigt efter virksomhedens art og omfang, skal virksomheden afstemme registreringerne med beholdningerne, herunder kasse- og likvidbeholdning.
Afstemningerne skal sikre, at registreringerne i bogføringen er aktuelle, og at der ikke foreligger transaktioner, som endnu ikke er registreret.

(...)

Sker der dagligt i virksomheden mange ind- og udbetalinger, indebærer kravet om afstemning, at der skal foretages en daglig afstemning af kasse- og likvidbeholdningen."

I forbindelse med kontrolbesøg i selskabet har SKAT konstateret, at der i selskabet var afgiftspligtige varer. Selskabet har ikke ført forskriftsmæssigt regnskab, og har ikke i forbindelse med kontrolbesøget kunnet dokumentere, at der er betalt afgift af de pågældende varer. Bl.a. forelå der ikke gyldigt kasseregnskab, ligesom der ikke forelå fakturaer eller kvitteringer mv., hvoraf det fremgik, at afgift var betalt for tilstedeværende afgiftspligtige varer. Det er derfor med rette, at SKAT har tilsidesat regnskabsgrundlaget og ansat afgiftstilsvaret skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2, herunder har opkrævet den ikke betalte afgift hos selskabet, idet selskabet hæfter herfor, jf. opkrævningslovens § 10.

Den skønsmæssige opgørelse af afgiftstilsvaret har taget udgangspunkt i de ved kontrollen konstaterede afgiftspligtige varer. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte den skønsmæssige opgørelse af afgiftstilsvaret. Det ændrer ikke herved, at selskabet efterfølgende har afleveret fakturaer vedrørende køb af varer hos leverandører, hvor leverandørerne i øvrigt ifølge SKAT ikke har afregnet punktafgifter. Det bemærkes samtidig, at pågældende varekøb, samt betaling heraf, ikke fremgår af de indsendte "Daglig kasserapport m/afstemning". Endvidere opfylder disse "Daglig kasserapport m/afstemning" ikke "god bogføringsskik", herunder bogføringslovens bestemmelser, jf. bogføringslovens § 7. Der skal bl.a. foreligge et transaktions- og kontrolspor, hvilket eksempelvis ikke er tilfældet i forbindelse med køb fra G5 ApS, hvor bilagsnr. ikke er anført. Ligeledes er "indsat i bank" ifølge "Daglig kasserapport m/afstemning" ikke afstemt til eksternt bankkontoudtog, hvilket ligeledes er et krav. Endelig foreligger der ikke dokumentation for, at "Daglig kasserapport m/afstemning" er afstemt til selskabets bogføring. Dermed er der ingen sikkerhed for, at det eftersendte materiale er registeret i selskabets bogføring.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.