Indhold

Dette afsnit handler om fastlæggelse af leveringsstedet for ydelser vedrørende personbefordring.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Busrejser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Lovgrundlag

Leveringsstedsbestemmelsen i ML § 19, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for personbefordringsydelser er her i landet for den del af befordringen, der finder sted her, idet der tages hensyn til de tilbagelagte strækninger."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 48 i dansk ret. Momssystemdirektivets artikel 48, har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for personbefordringsydelser er det sted, hvor befordringen finder sted, idet der tages hensyn til de tilbagelagte strækninger."

Regel

Leveringsstedet for personbefordringsydelser er i Danmark, når befordringen udføres her.

Bemærk

I Danmark er personbefordring fritaget for moms bortset fra kørsel med turistbus. ML § 19, stk. 1, har derfor især betydning for kørsel med turistbus. Se afsnit D.A.5.15 om turistbusser.

Busrejser

Når der er tale om en grænseoverskridende persontransportydelse i form af en pakkerejse, så skal den samlede modydelse for denne ydelse opdeles i forhold til de tilbagelagte strækninger. Se sag C-116/96, Reisebüro Binder og momssystemdirektivets artikel 48.

Opdelingen af modydelsen sker med henblik på at fastlægge, hvilken del af transporten, som er momspligtig i hver af de berørte medlemsstater.

Reisebüro Binder-dommen udelukker, at den fordeling af momsgrundlaget mellem medlemsstaterne, som momssystemdirektivets artikel 46 foreskriver, kan ske under hensyntagen til andre faktorer end den tilbagelagte strækning.

Eksempel 1 - beregningsmetode

Der skal betales dansk moms af den del af det samlede vederlag for transportydelsen, som vedrører transportstrækninger her i landet. Opdelingen af vederlaget skal ske efter forholdet mellem antal kørte kilometer i Danmark og antal kørte kilometer i udlandet.

Hvis en dansk vognmand udfører en busrejse fra X-købing i Danmark til Y-ville i Frankrig og retur, skal dansk moms af bustransporten således beregnes på følgende måde:

Tilbagelagt strækning                                  2.400 km
Heraf tilbagelagt i Danmark                            400 km
Betaling for busrejsen (inkl. moms)             15.000 kr.

Den indenlandske transport udgør 400/2.400 = 1/6 af den tilbagelagte strækning.

Transportvederlaget udgør 15.000 kr. inkl. moms.

Værdien af den indenlandske transport inkl. moms udgør 1/6 af 15.000 kr. = 2.500 kr.

Momsen udgør 20% af 2.500 kr. = 500 kr.

Eksempel 2 - tomkørsel

Tomkørsel (dvs. kørsel uden passagerer) har kun momsmæssig relevans i forbindelse med kørsel til og fra udlandet.

Når kørselsvederlaget opdeles i henholdsvis momsfri og momspligtig kørsel, skal eventuel tomkørsel ikke medregnes. Den kørselsstrækning, der indgår i beregningerne, er således kun den strækning, hvor der transporteres passagerer.

Når en vognmand fra Slagelse udfører en busrejse fra X-købing i Danmark til Y-ville i Frankrig skal strækningen Slagelse - X-købing ved rejsens start og strækningen X-købing - Slagelse ved rejsens afslutning derfor ikke indgå i det kilometerantal, der danner grundlag for beregningen af den andel af vederlaget, hvoraf der skal betales moms.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-116/96, Reisebüro Binder

Ved grænseoverskridende persontransportydelser i form af pakkerejser skal den samlede modydelse for transportydelsen opdeles i forhold til de tilbagelagte strækninger. Opdelingen sker med henblik på at fastlægge, hvilken del af transporten, som er momspligtig i hver af de berørte medlemsstater. Se momssystemdirektivets artikel 48 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 9, stk. 2, litra b).

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter