Dato for udgivelse
23 Nov 2011 14:09
SKM-nummer
SKM2011.768.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-00721
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Omkostningsgodtgørelse, dødsbo, honorar
Resumé

Landsskatteretten fastslog, at der ikke var grundlag for tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse. Honorarets størrelse havde SKAT fremlagt Foreningen af Statsautoriserede Revisors Responsumudvalg, som udtalte, at honoraret var for højt, men dog med forbehold, med henvisning til sagens omfang og kompleksitet, hvorfor det påhvilede SKAT at godtgøre, at honoraret ikke var korrekt og rimeligt. SKAT havde ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte det fakturerede honorar.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 52, stk. 1

Skatteforvaltningsloven § 57, stk. 3

Henvisning
-

Klagen vedrører omkostningsgodtgørelse.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har ikke anset det af revisionsvirksomheden G1 fakturerede honorar på i alt 1.346.391,25 kr. inkl. moms for førelse af sager ved skatteankenævn og Landsskatteretten for rimeligt. SKAT har truffet afgørelse om tilbagebetaling af et beløb på 388.128,75 kr. inkl. moms.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at der ikke skal ske tilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse.

Sagens oplysninger
Afdøde var enke efter forretningsmand og forsker RW. Afdøde drev en lotterikollektion og investerede i ejendomme og værdipapirer, herunder skibsanparter. I de senere år beskæftigede hun sig i stigende grad med finansiel spekulation. Afdøde drev (i tæt samarbejde med sønnen RG) forskellige enkeltmandsvirksomheder indenfor ejendomsspekulation.

Afdøde indgav ikke selvangivelser for indkomstårene 1993-1996 inkl., og hun blev skønsmæssigt ansat i en kommunes skatteforvaltning. Afdødes indkomst blev ansat til 1.000.000 kr. for 1993, til 999.660 kr. for 1994, til 1.000.000 kr. for 1995 og til 1.500.000 kr. for 1996. For indkomstårene 1994-1996 indgav afdøde selvangivelser og regnskaber den 13. november 1998. Selvangivelserne blev ikke lagt til grund af skatteforvaltningen, idet de ikke kunne anses for behørige, bl.a. på grund af de forbehold, som var taget af revisor. Afdøde indgav sin selvangivelse for 1997 den 15. december 1998.

Som følge af, at afdødes skatteansættelser for indkomstårene 1993-1996 antoges at være ansat for lavt, vurderede Told- og Skatteregionen, at afdøde havde overtrådt skattekontrollovens § 16, stk. 3. Regionen anmodede politiet om bistand i medfør af skattekontrollovens § 22 til fremskaffelse af materiale med henblik på mere nøjagtigt at fastslå afdødes skattepligtige indkomster. Politiet foretog herefter ransagning den 20. august 1998 på afdødes og sønnens mulige bopæls- og forretningssteder, hvor et meget omfattende materiale (omkring 60 flyttekasser) blev beslaglagt.

Politiet sigtede afdøde for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, men meddelte den 22. marts 2001, at man havde besluttet at opgive påtalen.

Ved kendelse af 5. juli 2001 forhøjede regionen afdødes skattepligtige indkomst for indkomståret 1993 til 7.736.345 kr., nedsatte den skattepligtige indkomst for indkomståret 1994 til -14.571.959 kr., forhøjede den skattepligtige indkomst for indkomståret 1995 til 8.431.778 kr., nedsatte den skattepligtige indkomst for indkomståret 1996 til 819.937 kr. og forhøjede den skattepligtige indkomst for indkomståret 1997 til 14.205.859 kr.

Regionens afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten, der ved kendelse af 8. november 2006 gav klageren delvist medhold. Klageren var under sagens behandling i Landsskatteretten repræsenteret af G1.

Ved ansøgning af 23. august 2007 anmodede G1 på vegne af klageren SKAT om a conto udbetaling af omkostningsgodtgørelse med 100 % af 405.000 kr. Det fremgår af ansøgningen, at der ved Landsskatteretten er opnået medhold i overvejende grad, og at der er tale om a conto afregning, idet der forventes at bestå et omfangsrigt arbejde med implementering af rettens kendelse og kontrol af nye årsopgørelser. Ansøgningen var vedlagt faktura nr. (...) af 13. august 2007, hvoraf der bl.a. fremgår følgende:

"Acontohonorar for skattemæssig assistance vedrørende klageforløb efter den af ToldSkat foretagne skatteansættelse for 1993-1997 af 5. juli 2001.

Acontohonoraret omfatter arbejde udført i perioden 1. januar 2006 til 20. november 2006. Vi har klargjort omfattende dokumentationsmateriale til brug for kontorforhandling i Landsskatteretten den 24. maj 2006 og forberedt vores indlæg.

Efterfølgende gennemgang af forhandlingsreferat fra kontorforhandlingen.

Skrivelser, mailkorrespondance og telefoniske drøftelser med Landsskatteretten desangående. Telefonisk forhandling den 14. juni 2006. Efterfølgende drøftelser og korrespondance med boets repræsentanter og Landsskatteretten vedrørende frafald af retsmødebegæring i august og september 2006."

Ved afgørelse af 12. november 2007 godkendte SKAT ansøgningen om omkostningsgodtgørelse med 100 % af 405.000 kr. inkl. moms med forbehold for tilbagebetaling, da rimeligheden af størrelsen af honorarkravet ville blive undersøgt, jf. skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3.

Med henvisning til Told- og Skatteregionens kendelse af 5. juli 2001 vedrørende indkomstårene 1993-1997 ændrede skatteforvaltningen afdødes skatteansættelser for indkomstårene 1998-2001.

Skatteforvaltningens afgørelse blev påklaget til skatteankenævnet, der ved kendelse af 30. juni 2006 gav klageren delvist medhold.

Skatteankenævnets afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten, der ved kendelse af 14. juni 2007 stadfæstede skatteankenævnets afgørelse.

Klageren var under sagens behandling i skatteankenævnet og i Landsskatteretten repræsenteret af G1.

Ved ansøgning af 23. august 2007 anmodede G1 på vegne af klageren SKAT om omkostningsgodtgørelse med 100 % af 125.625 kr. inkl. moms vedrørende sagkyndig bistand i forbindelse med klagen til skatteankenævnet. Ansøgningen var vedlagt faktura nr. (...) af 31. december 2006, hvoraf der bl.a. fremgår følgende:

"Honorar for vor assistance i forbindelse med klagen over indkomstansættelserne for indkomstårene 1998, 1999, 2000 og 2001 for Boet efter RG, CPR-nr. (...). Honoraret omfatter udarbejdelse af indlæg til skatteankenævnet af 13. januar 2006 med tilhørende bilagsmappe, indlæg af 17. maj 2006 og 12. juni 2006. Honoraret omfatter endvidere forberedelse og deltagelse i møde med skatteankenævnets sagsbehandler den 1. marts 2006 og deltagelse i skatteankenævnsmøde den 28. juni 2006 samt løbende drøftelse med sagsbehandleren i skatteankenævnet (Partner 24 timer, Manager 17 timer, Sekretær 4 timer)."

Ved en anden ansøgning af 23. august 2007 anmodede G1 på vegne af klageren SKAT om omkostningsgodtgørelse med 50 % af 63.750 kr. inkl. moms vedrørende sagkyndig bistand i forbindelse med klagen til Landsskatteretten. Ansøgningen var vedlagt faktura nr. (...) af 31. december 2006, hvoraf der bl.a. fremgår følgende:

"Honorar for vor assistance vedrørende klagen over indkomstopgørelserne for 1998-2001 for Boet efter RG, LSR-journalnr. 2-5-1879-0867. Honoraret omfatter udarbejdelse af klage af 4. august 2006, kontorforhandling i Landsskatteretten og forberedelse heraf samt løbende drøftelse med Landsskatterettens sagsbehandler (Partner 16,5 timer, Sekretær mv. 1,5 timer)"

Ved afgørelse af 14. november 2007 godkendte SKAT ansøgningerne om omkostningsgodtgørelse med 50 % af 63.750 kr. inkl. moms, 100 % af udgiften til sagkyndig bistand til førelse af sagen ved skatteankenævnet for indkomstårene 1998, 1999 og 2000, i alt 94.218,75 kr. og 50 % af udgiften til sagkyndig bistand til førelse af sagen ved skatteankenævnet for indkomståret 2001.

Afgørelsen var begrundet med, at skatteankenævnet havde truffet afgørelse vedrørende indkomstårene 1999-2000 den 17. december 2002/8. januar 2003 og afgørelse vedrørende indkomståret 2001 den 19. juni 2003. Indkomstårene 1999-2001 havde således været behandlet som 2 sager, og graden af medhold i de to sager skulle vurderes hver for sig.

SKAT udbetalte det godtgørelsesberettigede beløb med forbehold for tilbagebetaling, da rimeligheden af størrelsen af honorarkravet ville blive undersøgt, jf. skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3.

SKATs tidligere afgørelse vedrørende a conto afregning for samme sag var påklaget til Landsskatteretten, der ved afgørelse af 7. december 2007 gav klageren medhold i, at der i skatteforvaltningslovens forstand anses for at have været én sag for skatteankenævnet omfattende samtlige fire indkomstår (1998-2001). Medholdsvurderingen skulle derfor foretages samlet for de fire indkomstår.

SKAT udbetalte herefter det yderligere godtgørelsesberettigede beløb med forbehold for tilbagebetaling, da rimeligheden af størrelsen af honorarkravet ville blive undersøgt, jf. skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3.

Ved to afgørelser af 16. december 2005 ændrede skattecentret afdødes skatteansætter for indkomstårene 2002 og 2003. Afgørelserne blev påklaget til Landsskatteretten, der ved kendelse af 17. oktober 2006 stadfæstede skattecentrets afgørelser.

Klageren var under sagens behandling i Landsskatteretten repræsenteret af G1.

Ved ansøgning af 23. august 2007 anmodede G1 på vegne af klageren SKAT om omkostningsgodtgørelse med 50 % af 178.750 kr. inkl. moms vedrørende sagkyndig bistand i forbindelse med klagen til Landsskatteretten. Ansøgningen var vedlagt faktura nr. (...) af 31. december 2006, hvoraf der bl.a. fremgår følgende:

"Honorar for vor assistance vedrørende klagen over indkomstopgørelserne for 2002 og 2003 for Boet efter RG, LSR-journalnr. 2-5-1879-0766. Honoraret omfatter udarbejdelse af klage af 20. februar 2006, herunder udarbejdelse af omfattende dokumentationsmappe vedrørende skibsanparter, gennemgang af udtalelser fra SKAT samt møde i Landsskatteretten den 16. august 2006 og forberedelse heraf (Partner 29,5 timer, Manager 39,5 timer, Sekretær mv. 5 timer)"

Ved afgørelse af 14. november 2007 godkendte SKAT ansøgningen om omkostningsgodtgørelse med 50 % af 178.750 kr. inkl. moms med forbehold for tilbagebetaling, da rimeligheden af størrelsen af honorarkravet ville blive undersøgt, jf. skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3.

Ved afgørelse af 8. marts 2006 ændrede skattecentret afdødes skatteansættelse for indkomståret 2004. Afgørelsen blev påklaget til Landsskatteretten. Klagen blev tilbagekaldt den 25. august 2006, idet skattecentret ville genoptage sagsbehandlingen.

Klageren var under sagens behandling i Landsskatteretten repræsenteret af G1.

Ved ansøgning af 23. august 2007 anmodede G1 på vegne af klageren SKAT om omkostningsgodtgørelse med 100 % af 73.750 kr. inkl. moms vedrørende sagkyndig bistand i forbindelse med klagen til Landsskatteretten. Ansøgningen var vedlagt faktura nr. (...) af 31. december 2006, hvoraf der bl.a. fremgår følgende:

"Honorar for vor assistance vedrørende klagen over indkomstansættelsen for 2004 for Boet efter RG, LSR - Journalnr. 2-5-1919-1754. Honoraret omfatter vor assistance ved udarbejdelse af klage til Landsskatteretten af 23. marts 2006, kontorforhandling i Landsskatteretten samt skrivelse af 25. august 2006 og drøftelser med sagsbehandleren i Landsskatteretten samt med boets repræsentanter (Partner 15,5 timer, Senior manager 5,5 timer, Manager 0,5 timer og Sekretær 2,5 timer)."

Ved afgørelse af 12. november 2007 godkendte SKAT ansøgningen om omkostningsgodtgørelse med 100 % af 73.750 kr. inkl. moms med forbehold for tilbagebetaling, da rimeligheden af størrelsen af honorarkravet ville blive undersøgt, jf. skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3.

Ved brev af 17. april 2008 meddelte SKAT G1, at man nu ville undersøge rimeligheden af honorarkravet og bad i den forbindelse G1 indsende time-sagsregnskab og eventuelle bemærkninger til fastsættelsen af honorarkravet.

Den 8. maj 2008 fremsendte G1 følgende time-sagsregnskaber:

Sagsnr. 1993-1997

Sagsart Landsskatteretten

År

Uge Kategori Timer Beløb

2006

7

Tax Partner

0,5

1.500,00

2006

10

Tax Partner

2,5

7.500,00

2006

18

Tax Partner

1,0

3.000,00

2006

19

Tax Partner

2,0

6.000,00

2006

21

Tax Partner

9,0

27.000,00

2006

22

Tax Partner

1,0

3.000,00

2006

23

Tax Partner

1,0

3.000,00

2006

24

Tax Partner

9,0

27.000,00

2006

25

Tax Partner

1,0

3.000,00

2006

26

Tax Partner

3,0

9.000,00

2006

34

Tax Partner

5,0

15.000,00

2006

36

Tax Partner

0,5

1.500,00

2006

38

Tax Partner

13,0

39.000,00

2006

40

Tax Partner

6,0

18.000,00

2006

41

Tax Partner

7,0

21.000,00

2006

45

Tax Partner

4,0

12.000,00

2006

1

Manager

5,5

6.555,00

2006

6

Manager

1,5

1.788,00

2006

7

Manager

1,0

1.192,00

2006

12

Manager

1,5

1.788,00

2006

14

Manager

5,0

5.959,00

2006

20

Manager

5,5

7.449,00

2006

21

Manager

17,5

24.730,00

2006

32

Manager

1,0

1.788,00

2006

34

Manager

13,5

19.962,00

2006

38

Manager

2,5

3.575,00

2006

40

Manager

7,5

10.910,00

2006

41

Manager

9,5

13.820,00

2006

47

Manager

3,0

4.171,00

2006

51 Manager

2,0

2.384,00

2006

1

Ass. Manager

5,5

4.722,00

2006

49

Tax manager

2,5

3.125,00

2006 51

Tax manager

2,0

2.500,00

2006

20

Sekretær

1,0

783,00

2006

14

Junior ass.

4,0

1.601,00

2006

24

Junior ass.

0,5

200,00

2006

38

Sekretær

1,0

800,00

2006

41

Sekretær

2,5

2.000,00

2006

45

Sekretær

0,5

400,00

2006

50

Sekretær

1,0

800,00

2006

1

Sekretær

0,5

400,00

2006

7

Sekretær

1,0

800,00

2006 15 Sekretær 1,0

800,00

2006

24

Sekretær

0,5

400,00

2006

26

Sekretær

0,5

400,00

2006

34

Sekretær

3,0

2.600,00

2006

45

Sekretær

1,0

800,00

2006

170,00

325.702,00

2006

Udlæg, fortæring

326,00

2006

Udlæg, transport

547,00

2006

873,00

2006

Total klient, klient-omkostninger

873,00

2006

Total klient, time-omkostninger

325.702,00

325.702,00

2006

Total projekt incl. klient-omkostninger

326.575,00

Sagsnr. 1998-2001

Sagsart skatteankenævnet

År

Uge

Kategori

Timer

Beløb

2006

2

Tax Partner

2,0

6.000,00

2006

7

Tax Partner

0,5

1.500,00

2006

9

Tax Partner

5,0

15.000,00

2006

11

Tax Partner

1,0

3.000,00

2006

20

Tax Partner

10,0

30.000,00

2006

24

Tax Partner

0,5

1.500,00

2006

26

Tax Partner

2,0

6.000,00

2006

27

Tax Partner

3,0

9.000,00

2006

1

Manager

0,5

596,00

2006

5

Manager

8,0

12.812,00

2006

31

Manager

1,0

1.192,00

2006

32

Manager

0,5

596,00

2006

47

Manager

2,0

2.979,00

2006

48

Manager

1,0

1.192,00

2006

19

Tax manager

1,5

1.875,00

2006

28

Tax manager

1,5

1.875,00

2006

49

Tax manager

2,5

3.125,00

2006

2

Sekretær

0,5

400,00

2006

7

Sekretær

0,5

400,00

2006

11

Sekretær

0,5

400,00

2006

18

Sekretær

0,5

400,00

2006

19

Sekretær

0,5

400,00

2006

20

Sekretær

0,5

400,00

2006

24

Sekretær

1,0

800,00

     

46,5

101.442,00

     

Udlæg, fortæring

124,00

     

Udlæg, transport

0,00

       

124,00

Total klient, klient-omkostninger

 

124,00

Total klient, time-omkostninger

101.442,00

101.442,00

Total projekt incl. klient-omkostninger

 

101.566,00

Sagsnr. 2002-2003

Sagsart Landsskatteretten

År

Uge

Kategori

Timer

Beløb

2006

3

Tax Partner

8,0

24.000,00

2006

7

Tax Partner

5,5

16.500,00

2006

8

Tax Partner

4,0

12.000,00

2006

25

Tax Partner

0,5

1.500,00

2006

33

Tax Partner

3,5

10.500,00

2006

34

Tax Partner

8,0

24.000,00

2006

6

Manager

7,5

11.620,00

2006

7

Manager

4,5

6.555,00

2006

31

Manager

4,0

4.767,00

2006

32

Manager

2,0

2.384,00

2006

33

Manager

20

26.219,00

2006

48

Manager

1,0

1.490,00

2006

8

Tax manager

0,5

625,00

2006

9

Tax manager

0,5

938,00

2006

6

Junior ass.

2,5

999,00

2006

7

Sekretær

1,0

800,00

2006

8

Sekretær

1,0

800,00

2006

9

Sekretær

0,5

400,00

     

74,5

146.097,00

     

Udlæg, fortæring

0,00

     

Udlæg, transport

678,00

       

678,00

Total klient, klient-omkostninger

 

678,00

Total klient, time-omkostninger

146.097,00

146.097,00

Total projekt incl. klient-omkostninger

 

146.775,00

Sagsnr. 2004

Sagsart Landsskatteretten

År

Uge

Kategori

Timer

Beløb

2006

7

Tax Partner

5,5

16.500,00

2006

12

Tax Partner

2,0

6.000,00

2006

25

Tax Partner

1,0

3.000,00

2006

33

Tax Partner

3,5

10.500,00

2006

34

Tax Partner

2,5

7.500,00

2006

44

Tax Partner

1,0

3.000,00

2006

11

Senior tax manager

5,5

11.000,00

2006

32

Manager

0,5

496,00

2006

48

Manager

0,5

894,00

2006

7

Sekretær

1,0

800,00

2006

12

Sekretær

1,0

800,00

2006

34

Sekretær

0,5

400,00

     

24,5

60.990,00

     

Udlæg, fortæring

0,00

     

Udlæg gebyr

-700,00

     

Udlæg, transport

0,00

       

-700,00

Total klient, klient-omkostninger

 

-700,00

Total klient, time-omkostninger

60.990,00

60.990,00

Total projekt incl. klient-omkostninger

 

60.290,00

Sagsnr. 1998-2001

Sagsart Landsskatteretten

År

Uge

Kategori

Timer

Beløb

2006

31

Tax Partner

7,0

21.000,00

2006

33

Tax Partner

4,5

13.500,00

2006

34

Tax Partner

5,0

25.000,00

2006

48

Manager

0,5

894,00

2006

33

Junior ass.

0,5

200,00

2006

31

Sekretær

1,0

800,00

     

18,5

51.394,00

     

Udlæg, fortæring

36,00

     

Udlæg gebyr

700,00

     

Udlæg, transport

633,00

       

1.369,00

Total klient, klient-omkostninger

 

1.369,00

Total klient, time-omkostninger

51.394,00

51.394,00

Total projekt incl. klient-omkostninger

 

52.763,00

G1 anførte i den forbindelse, at klageren har godkendt og betalt fakturaerne, inden der er søgt om omkostningsgodtgørelse. Der foreligger således accept af honoraret, afgivet af dødsboets bobestyrer fra Advokatfirmaet G2.

G1 anførte endvidere, at den pågældende sag har verseret siden afgørelse fra ToldSkat i sommeren 2001. SKAT har godkendt alle fakturaer, timepriser og samlede honorarer. Honorardiskussionen har tidligere været oppe, hvorefter det blev anerkendt positivt af SKAT. Der er tale om meget omfattende sager, som indeholder betydelige dokumentationsmængder.

SKAT indbragte ved brev af 13. juni 2008 spørgsmålet om rimeligheden af G1's honorar på 846.875 kr. inkl. moms for Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Responsumudvalg (herefter Responsumudvalget), idet SKAT fandt, at der var anvendt for mange timer, og den gennemsnitlige timepris var for høj.

Det fremgår af brevet, at G1 har udskrevet følgende fakturaer i sagerne:

Landsskatteretsklage for indkomstårene 1993-1997:

Faktura nr. (...) af 07.02.2002

437.500,00 kr.

Faktura nr. (...) af 20.11.2002

410.000,00 kr.

Faktura nr. (...)af 31.12.2003

331.297,50 kr.

Faktura nr. (...) af 29.06.2004

119.125,00 kr.

Faktura nr. (...) af 31.12.2004

258.807,50 kr.

Faktura nr. (...) af 06.02.2006

30.375,00 kr.

Faktura nr. (...) af 13.08.2007

405.000,00 kr.

Skatteankenævnet for indkomstårene 1998-2001:

Faktura nr. (...) af 31.12.2003

71.450,00 kr.

Faktura nr. (...) af 14.01.2004

112.125,00 kr.

Faktura nr. (...)af 31.12.2003

125.625,00 kr.

Landsskatteretten for indkomstårene 1998-2001:

Faktura nr. (...) af 31.12.2006

63.750,00 kr.

Landsskatteretten for indkomstårene 2002-2003:

Faktura nr. (...) af 31.12.2006

178.750,00 kr.

Landsskatteretten for indkomståret 2004:

Faktura nr. (...) af 31.12.2006

73.750,00 kr.

Det ovenstående udgør i alt inkl. moms 2.617.555,00 kr.

SKAT oplyste, at der er taget forbehold for tilbagebetaling vedrørende faktura nr. (...).Ved udbetaling af omkostningsgodtgørelse af de øvrige fakturaer er der ikke taget forbehold for tilbagebetaling.

Ved brev af 24. juni 2008 orienterede Responsumudvalget G1 om SKATs anmodning om en udtalelse. G1 blev bedt om at fremsende time-sagsregnskab, redegørelse for timesatser, uddannelsesniveau og erfaring for de involverede medarbejdere og de for sagens behandling relevante arbejdspapirer.

G1 besvarede Responsumudvalgets anmodning den 28. august 2008.

Ved ansøgning af 20. oktober 2008 anmodede G1 SKAT om omkostningsgodtgørelse med 100 % af 462.503,75 kr. inkl. moms vedrørende klagesag ved Landsskatteretten for indkomstårene 1993-1997. Det fremgår af anmodningen, at skattecentret ikke har villet indarbejde Landsskatterettens kendelse af 8. november 2006 i sin helhed, og det har derfor været nødvendigt at forfølge retskravet på en konkret årsopgørelse for de pågældende indkomstår. Det udførte arbejde knytter sig direkte til Landsskatterettens kendelse af 8. november 2006.

Ifølge faktura nr. (...) af 9. oktober 2008 vedrører honoraret skattemæssig assistance i forbindelse med klagesag i Landskatteretten. Assistancen er specificeret således:

"Fakturering

Hermed fremsendes specifikation til faktura.

- Yderligere indlæg til Landsskatteretten for at få indarbejdet kendelse korrekt i årsopgørelser.

- Telefonsamtale den 19. september 2007 med (...), Landsskatteretten vedrørende skattecentret implementering af rettens kendelse af 8. november 2006.

- Telefonsamtale med skattecenter BJ og TB vedrørende implementering af Landsskatterettens kendelse af 8. november 2006

- Udarbejdelse af opgørelse vedrørende sammenhæng mellem Landsskatterettens kendelse af 8. november 2006 vedrørende indkomstår 1993, 1994, 1995, 1996 og 1997 og skattecentrets årsopgørelser for samme periode.

 • Fremfindelse og kopiering af G1's skatteafdelings korrespondance med skatteankenævnet og Landsskatteretten. Udarbejdelse af følgeskrivelse mv.
 • Gennemgang og kontrol af modtaget ny årsopgørelse for 1997.
 • Drøftelse af videre tiltag i at få implementeret Landsskatterettens kendelse af 8. november 2006 - korrespondance med selskabet og rådgiver.
 • Fremfindelse og gennemgang af omfattende materiale til brug for stævning mod skatteministeriet - udarbejdelse af udkast til brev mv.
 • Gennemgang af årsopgørelse for 2002 og 2004, fremfindelse af sagens akter med henblik på sikring af korrekt indberetning af årsopgørelsen.
 • Fremfindelse af bilag mv. til brug for stævning mod SKAT, gennemgang af opgørelse over de fradrag, som ikke er indberettet.
 • Udarbejdelse af bilagssamling og brev mv. til KL til brug for fogedsag.
 • Brev til LM, Advokat HH.
 • Udarbejdelse af yderligere oplæg til brug for KL.
 • Fremfindelse af diverse skrivelser mv, herunder udarbejder af opgørelse over skattetilgodehavende.
 • Gennemgang af brev til KL med forberedelse af klage for RG på fornyede opkrævninger for 2002 og frem.
 • Gennemgang af materiale vedrørende modregning mv. herunder gennemgang af opgørelser af skattetilgodehavendet.
 • Gennemgang af udkast til brev til Landsskatteretten
 • Udarbejdelse af et omfattende sagsmateriale til brug for klagesagen ved Landsskatteretten, herunder diverse tlf. drøftelse og mailkorrespondance med kunde og revisor
 • Udarbejdelse af diverse beregninger og udkast til brev vedrørende skattekrav, herunder udarbejdelse af klage til skatteankenævnet og SKAT vedrørende opkrævning af morarenter for tidligere indkomstår.
 • Telefonisk drøftelse med SKAT vedrørende udskrifter/opgørelse fra opkrævningssystem (...), efterfølgende udarbejdelse af brev til SKAT, inddrivelsen.
 • Brev til SKAT med opfordring til udlevering af opkrævningsoplysninger fra SKATs opkrævningssystem (...).
 • Diverse telefoniske drøftelse med SKAT vedrørende skattekrav for RG.
 • Yderligere arbejde med årsopgørelser mv. Gennemgang og afstemning af SKATs skatterestanceopgørelse for 1993-2005 (...), herunder stemning til årsopgørelser for 1993-1997.
 • Afstemning af indbetalinger (...) med den af SKAT foretaget tilbageholdelse og modregning. Afstemning af indbetaling med skatterestance, herunder konstatering af, at skattegælden ikke er korrekt nedskrevet med de foretagne modregninger.
 • Telefonisk drøftelse med SKAT, inddrivelse vedrørende forklaring på anvendte forkortelserne, herunder afklaring af difference vedrørende opgørelse af indbetalinger og pålignet skat. Tlf. drøftelse vedrørende årsopgørelse for 1993 ny.
 • Udarbejdelse af udkast til brev vedrørende manglende årsopgørelse for 1993. Diverse mailkorrespondance
 • Gennemgang af G1's brev i udkast vedrørende manglende årsopgørelse for 1993. Fremfindelse af samtlige udskrifter fra SKATs inddrivelsessystem, kopiering heraf.
 • Diverse drøftelse med kunden pr. tlf og mail, efterfølgende indarbejdelse af kundens bemærkninger, fremsendelse af nyt udkast og drøftelse af dette og endelige godkendelse heraf.
 • Yderligere indlæg til SKAT og skatteankenævn.
 • Gennemgang af det omfattende materiale fra SKAT, afstemning af årsopgørelse med skatterestance (...) opgørelse af pengekrav og renteberegning heraf.
 • Gennemgang af et omfattende materiale fra SKAT vedrørende årsopgørelse for 1993-2005, gennemgang af opkrævning/modregning og afstemning heraf til årsopgørelser for 1993-2005, opgørelse af pengekrav mod SKAT og renteberegning heraf, udarbejdelse af brev til kunden
 • Udarbejdelse af ny skatteberegning for indkomståret 2002, herunder opgørelse og efterfølgende indarbejdelse af underskudsopgørelse.
 • Diverse opfølgende arbejder vedrørende implementering af indtægter af lotterivirksomhed. Drøftelse vedrørende fogedsagen mv.
 • Udarbejdelse af oplæg vedrørende fogedsagen, fremsendelse til kunden for kommentering, indarbejdelse af rettelser hertil, fremsendelse af 2 udkast vedrørende oplæg til fogedsag, færdiggørelse og udarbejdelse af bilagsmappe til brug for fogedsagen.
 • Oplæg vedrørende fogedsag, herunder udarbejdelse af bilagsmappe mv.
 • Udarbejdelse af brev, vedrørende ny årsopgørelse for 2002 og 2003
 • Udarbejdelse af brev til KL vedrørende nye årsopgørelser for 2002 - 2003.
 • Udarbejdelse af brev vedrørende ny årsopgørelse for 2004
 • Status på klagesag, herunder drøftelser med boets repræsentanter mv.

Anvendt antal timer:

Tax Partner, 23,0 timer

Tax Director, 2,0 timer

Senior manager, 13,5 timer

Tax Manager, 113,25 timer

Tax Consultant, 7,5 timer

Sekretær, 42 timer

I alt 201,25 timer 370.003,00

Moms 92.500,75

462.503,75"

Ved ansøgning af 13. januar 2009 anmodede G1 SKAT om omkostningsgodtgørelse med 100 % af 37.312,50 kr. inkl. moms vedrørende Landsskatterettens kendelse af 8. november 2006. Ansøgningen var vedlagt faktura nr. (...) af 8. oktober 2008, hvoraf der bl.a. fremgår følgende:

"Honorar vedrørende vor sagkyndige vurdering i forbindelse med boets overvejelse vedrørende anke af Landsskatterettens afgørelse til Østre Landsret, herunder ansøgning om aktindsigt og gennemførelse af aktindsigt hos SKAT på (...) ( Tax partner, 3,5 timer og senior manager 11,5 timer)."

Ved to afgørelser af 21. januar 2009 godkendte SKAT ansøgningerne om omkostningsgodtgørelse med 100 % af henholdsvis 462.503,75 kr. og 37.312,50 kr., begge beløb inkl. moms, med forbehold for tilbagebetaling, da rimeligheden af størrelserne af honorarkravene ville blive undersøgt, jf. skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3.

Ved brev af 29. januar 2009 anmodede SKAT Responsumudvalget om at lade faktura nr. (...) af 8. oktober 2008 og faktura nr. (...) af 9. oktober 2008 indgå i den verserende honorarudtalelsessag.

Told- og Skattedirektøren skrev den 11. februar 2009 et brev til klagerens repræsentant med følgende indhold:

"Kære KL

Tak for Deres brev af 18. december 2008.

Jeg vil gerne starte med at beklage det lidt uheldige forløb sagen har haft.

I Deres brev anmoder De om, at SKAT effektuerer Landsskatterettens afgørelse af 8. november 2006 vedrørende de skattemæssige forhold for indkomstårene 1993-1997 for afdøde RG, og at der inden 8 uger fremsendes korrekte årsopgørelser for de pågældende indkomstår.

Endvidere anmoder De om, at SKAT fremsender en oversigt over betalingsstrømmene i forbindelse med udbetaling af overskydende skat, så Deres klient kan danne sig et overblik over skatteindbetalingerne, hvorvidt de er sket ved direkte indbetaling eller ved modregning.

Jeg har fra SKAT fået oplyst, at Landsskatterettens afgørelse er effektueret, og at der er udskrevet nye årsopgørelser for indkomstårene 1993-96 den 7. maj 2007 og for indkomståret 1997 den 2. november 2007. Årsopgørelserne er sendt til advokat HH, (...).

Foranlediget af Deres brev af 18. december 2008 har SKAT på ny gennemgået årsopgørelserne og sammenholdt dem med Landsskatterettens afgørelse. Ved denne gennemgang har SKAT konstateret, at kursgevinst/tab på udlandslån beklageligvis ikke er slået igennem.

SKAT har derfor indberettet Landsskatterettens afgørelse vedrørende kursgevinst/tab på udlandslån for årene 1993-1996 til slutsystemet, kopi af indberetningerne vedlægges, og jeg kan oplyse at årsopgørelserne vil blive udskrevet den 9. marts 2009. Af årsopgørelserne vil det fremgå, hvorledes underskud vil blive fremført, og herefter kan den endelige afregning opgøres.

Størrelsen af dødsboets mellemværende med SKAT vil blive gjort op, når årsopgørelserne er udskrevet.

(...) "

Den 11. juni 2009 fremsendte G1 supplerende materiale til Responsumudvalget og fremkom med yderligere bemærkninger til sagen.

Responsumudvalget afgav den 28. september 2009 følgende udtalelse:

"De har ved breve af 13. juni 2008 og 13. januar 2009 anmodet Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Responsumudvalg om at bedømme rimeligheden af de af G1 (...) og G1's Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fakturerede honorar på i alt 1.077.353 kr. ekskl. moms. De fakturerede honorarer vedrører skattemæssig assistance for indkomstårene 1993-2004 ved skatteankenævnet og Landsskatteretten for Boet efter RG.

Med Deres breve fulgte kopier af de honorarnotaer, der indgår i forespørgslen, samt kopi af sagens akter.

Responsumudvalget har behandlet Deres forespørgsel i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden, som De har fået tilsendt. I henhold til dennes afsnit 11 har udvalget indhentet revisionsfirmaets kommentar til sagen. Disse foreligger ved breve af 28. august 2008 og 11. juni 2009 samt mail af 28. august 2008, 3 mails af 25. februar 2009 og mail af 17. februar 2009, der vedlægges i kopi.

Udvalget har gennemgået det modtagne materiale, herunder de fra revisionsfirmaet indhentede oplysninger om det udførte arbejde, tidsanvendelsen, medarbejderfordelingen samt de ved honorarberegningen anvendte timesatser.

På baggrund heraf skal udvalget udtale, at

honoraret omfattet af faktura 893396 ikke burde have oversteget kr. 220.000 ekskl. moms,

honoraret omfattet af faktura 861510 ikke burde have oversteget kr. 80.000 ekskl. moms,

honoraret omfattet af faktura 861513 ikke burde have oversteget kr. 40.000 ekskl. moms,

honoraret omfattet af faktura 861511 ikke burde have oversteget kr. 110.000 ekskl. moms,

honoraret omfattet af faktura 861512 ikke burde have oversteget kr. 35.000 ekskl. moms og honoraret omfattet af faktura 958463 ikke burde have oversteget kr. 230.000 ekskl. moms,

da der er anvendt for meget tid på opgaverne. Vedrørende faktura 958461 finder udvalget ikke grundlag for at kritisere det fakturerede honorar.

Med henvisning til sagens omfang og kompleksitet kan det ikke udelukkes, at en dyberegående undersøgelse, der bedst foretages ved anvendelse af syn og skøn, kan føre til et andet resultat."

Klagerens repræsentant har fremlagt følgende erklæring af 18. august 2008 fra bobestyreren i boet efter RG:

"Responsumsag
Undertegnede, advokat HH, (...) skal herved på anmodning som bobestyrer i boet efter afdøde RG, cpr.nr. (...) bekræfte, at revisionsfirmaet G1 er antaget af boet. Det kan i den forbindelse oplyses, at RG i en lang årrække forinden dødsfaldet den 7. november 2005 har anvendt G1. Boet har indgået aftale med G1 om bistand i alle skattemæssige forhold.

Bobehandling:
Behandlingen af boet er endnu ikke afsluttet, hvilket alene skyldes de yderst komplicerede skatteforhold, som har sit udspring i de oprindelige skattesager, som ToldSkat rejste tilbage i 2001 for indkomstårene 1993-1997 med meget væsentlige skattekrav til følge. Efterfølgende indkomstår er tillige ændret og reguleret af ToldSkat. Disse sager har verseret - og verserer fortsat - ved klagemyndighederne. Efter aftale med boets arving har jeg som bobestyrer valgt at lade specialister med skatteindsigt varetage disse skattesager for bostyret.

Honorargodkendelse:
RG og efter hendes død, boet efter GR, har betalt samtlige regninger til G1 på skattesagerne siden 2001. Det skal erindres, at der først ved Landsskatterettens kendelse af 8. november 2006 er givet skatteyder/boet medhold i overvejende grad.

Med henvisning hertil har RG og siden boet haft likviditetsbelastningen og risikoen for den endelige udgiftsbelastning, længe inden resultatet af klagesagerne forelå. Regningerne er således alle betalt uden hensyn til, om der kunne opnås omkostningsgodtgørelse eller ej.

RG og efter hendes død, undertegnede som bobestyrer, har således anerkendt at betale samtlige regninger fra G1 efter først at have prøvet revisionsfirmaets honorarkrav, timesatser og tidsforbrug. Dette gælder såvel i relation til regninger vedrørende skattesager som vedrørende øvrig rådgivning fra G1."

SKATs afgørelse
SKAT har truffet afgørelse om, at der skal ske tilbagebetaling af et beløb i omkostningsgodtgørelse på 388.128,75 kr. inkl. moms.

Med henvisning til Responsumudvalgets udtalelse kan hele det ansøgte beløb ikke anses for godtgørelsesberettiget. Det godtgørelsesberettigede beløb nedsættes til 931.062,50 kr. inkl. moms.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i skatteforvaltningslovens kapitel 19, jf. § 57, stk. 3, 4 og 5.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der ikke skal ske tilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse.

Klagerens udgifter til sagkyndig assistance er omkostningsgodtgørelsesberettiget i overensstemmelse med de indgivne ansøgninger.

Klageren har anerkendt omkostningerne ved at betale de pågældende regninger, helt som de tidligere år, hvor alle regninger også er betalt uden forbehold fra såvel SKAT som klageren. SKAT har tidligere godkendt alle klagerens udgifter til sagkyndig bistand til skattesagerne i perioden 2001-2007.

Klageren har vurderet og betalt alle udgifter til sagkyndig bistand uden skelen til, om og i hvilket omfang disse udgifter måtte være omfattet af omkostningsgodtgørelse. To af de omhandlede fakturaer vedrører "50 % - sager", hvor der ikke er opnået medhold i overvejende grad, og hvor der som følge heraf kun er anmodet om og udbetalt 50 % omkostningsgodtgørelse. Klageren har i de to sager den endelige belastning af betalingskravet, og har betalt dette.

Klageren er et bobestyrerbo, og bobestyreren er udmeldt af Skifteretten. Alle prøvelser omkring boets forhold sker af bobestyreren på Skifterettens vegne. Som det fremgår af bobestyrerens erklæring af 18. august 2008, har afdøde og siden hen boet været fuldt ud tilfreds med den sagkyndige bistand, G1 har ydet gennem hele forløbet.

Det har aldrig været meningen, at SKAT skal bruge skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3 og 4, til at nedsætte honoraret i de tilfælde, hvor klient og repræsentant er enige om honoraret. På samrådsspørgsmål A-H (L54 01/02 2. saml., bilag 22) svarer Skatteministeren følgende om skattemyndighedernes vurdering af honorarer:

"Myndighederne skal imidlertid ikke fungere som "dommere over det rimelige."

Når en kunde har anerkendt og betalt en regning, og dermed også anerkendt grundlaget for faktureringen, har SKAT ikke adgang til en selvstændig prøvelse af honorarets rimelighed, jf. samrådsspørgsmål A-H (L54 01/02 2. saml., bilag 22):

"Jeg tror heller ikke, at ordningen vil give anledning til et stigende antal klagesager. En skatteyder kan jo trods alt risikere at skulle dække 50 % af udgifterne selv, hvis denne taber sagen. Dette forhold må nødvendigvis indgå i skatteyderens vurdering som en risiko ved at påklage sagen."

Der er tale om en kompliceret og omfattende klagesag. G1 indtrådte som repræsentant for afdøde i 2001. G1 var ikke forud herfor revisor eller rådgiver for afdøde. Det var et tidskrævende arbejde at sætte sig ind i sagens omfangsrige materiale. SKAT havde beslaglagt store dele af materialet, og der var meget arbejde forbundet med at få oplyst de forskellige områder og påvise, at de skønsmæssige ansættelser var forkerte/foretaget med urette.

Afdøde, og siden hen klageren, er blevet assisteret af G1 gennem hele forløbet. Afdøde havde omfattende aktiviteter med ejendomme, skibsanparter, danske og udenlandske obligationer, pantebreve og lån i DKK og fremmed valuta fordelt på mange pengeinstitutter, hvor antallet af transaktioner er meget omfattende.

Som dokumentation for forhøjelserne havde Told- og Skatteregionen udarbejdet 5 ringbind med bilag. Grundlaget for forhøjelserne var ikke gennemarbejdet, og der var mange ligningsmæssige fejl. G1 gennemgik grundlaget og indhentede yderligere dokumentation, som resulterede i en meget omfattende brevudveksling med Told- og Skatteregionen i årene 2001-2006. Brevvekslingen var fra G1's side tilknyttet omfattende bilagsmateriale, herunder ringbind med opgørelser og bilagsdokumentation vedrørende renter og præmier på finanslån og indkomst vedrørende skibsanparter og udlejningsejendomme.

Ved Landsskatterettens kendelse af 8. november 2006 blev indkomsten nedsat med 19.872.432 kr. Indkomstnedsættelserne vedrører en lang række områder, hvor regionens afgørelse var baseret på et skøn og et ufuldstændigt grundlag.

De efterfølgende klagesager for 1998-2001 og 2002-2004 har til dels været ført som følge af SKATs manglende korrekte implementering af Landsskatterettens kendelse samt heraf følgende forkerte modregninger samt beregning af renter og morarenter. Sagerne er blevet kompliceret af, at SKAT har udstedt nye årsopgørelser, hver gang der er foretaget modregning, beregnet renter eller morarenter.

SKAT har gjort sagerne særdeles kompliceret, da det har været nødvendigt konstant at holde øje med SKATs sagsgang og forsøge at rette op på de evindelige fejl begået af SKAT.

Responsumudvalg har ikke kunnet overskue sagens kompleksitet og har i udtalelsen af 28. september 2009 henvist til en mere dybdegående undersøgelse ved syn og skøn. Enhver tvivl bør i denne sammenhæng komme skatteyderen til gode.

SKATs eneste begrundelse for at nedsætte de omkostningsgodtgørelsesberettigede udgifter er Responsumudvalgets udtalelse. Udtalelsen bør ikke tillægges værdi, da Responsumudvalget ikke har gennemgået sagen, eller alene har foretaget en overfladisk gennemgang af det materiale, der har været forelagt. Udtalelsen omfatter ikke en vurdering af nødvendigheden af det udførte arbejde, og vurderingen af de enkelte fakturaer og udmålingen af nedsættelsesbeløbet er ubegrundet. Det er således ikke muligt at se, hvad udvalget har lagt vægt på. Uanset at der er tale om et skøn over tidsforbrug, burde det være angivet, hvilke momenter der er indgået i vurderingen, og hvorledes disse momenter er anvendt i forbindelse med skønnets udøvelse.

Det er således ikke muligt at vurdere rimeligheden af de enkelte nedsættelser.

Responsumudvalget har heller ikke indkaldt parterne til drøftelse, hvilket der er mulighed for, og hvilket man burde have gjort, henset til, at man i udtalelsen tilkendegiver, at den dyberegående undersøgelse kunne føre til et andet resultat. Udvalget burde i det mindste have indledt en dialog, hvor yderligere undersøgelse kunne have tilvejebragt den fornødne klarhed til en endelig stillingtagen.

Udvalgets forbehold indikerer klart, at udvalget selv er af den opfattelse, at en "ordentligt sagsbehandling" kunne føre til et andet resultat. En offentlig myndighed bør ikke tillægge en udtalelse fra et sagkyndigt organ, med dette forbehold, nogen værdi.

Baggrunden for, at en myndighed kan substituere en egen tilbundsgående sagsbehandling med en sagkyndig udtalelse, skal ses på baggrund af to forhold:

 • Den er afgivet af et særligt sagkyndigt organ, hvis involvering i forbindelse med klagesagerne er forudsat i lovens forarbejder, og
 • det forudsættes, at det sagkyndige organ har haft en sagsbehandling, hvis kvalitet i forhold til undersøgelsens gennemførelse, og grundighed mindst svarer til den, man forventer en offentlig myndighed ville have haft af det samme spørgsmål.

En offentlig myndighed ville ikke kunne træffe afgørelse med et forbehold om, at en grundigere sagsbehandling ville kunne føre til et andet resultat. Det ville være i modstrid med officialmaksimen og god forvaltningsret. En sådan afgørelse ville være ugyldig.

Når en myndighed tillægger en sådan "belastet" sagkyndig udtalelse betydning/afgørende betydning ved myndighedens afgørelse af sagen, må det antages, at myndigheden derved har truffet en afgørelse, der ligeledes er belastet af samme forhold.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Der ydes en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som en person omfattet af § 53 ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v. som nævnt i § 54 i de sager, der er nævnt i § 55. Dog ydes en godtgørelse på 100 pct., hvis den pågældende person i sagen har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad".

Skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3, har følgende ordlyd:

"Giver en ansøgning om omkostningsgodtgørelse alene anledning til nærmere at undersøge størrelsen af udgifterne til behandling af sagen, herunder den sagkyndiges honorar, udbetales godtgørelsen ifølge ansøgningen med forbehold for eventuel tilbagebetaling."

Af forarbejderne til lov nr. 388 af 6. juni 2002 (lovforslag nr. L 54 af 17. januar 2002) fremgår nærmere om prøvelsen af honorarspørgsmålet:

"Udgangspunktet er således, at oplysningerne om udgifterne til behandlingen af sagen, herunder honoraret til den sagkyndige, er korrekte og rimelige, og at dette udgangspunkt må kunne lægges til grund for told- og skatteregionens behandling af ansøgningen.

Hvis told- og skatteregionen imidlertid bliver i tvivl om f.eks. størrelsen af honoraret til den sagkyndige på grund af det anvendte antal timer i sagen, udbetaler told- og skatteregionen beløbet, men tager forbehold for eventuel tilbagebetaling fra den skatte- eller afgiftspligtige. Told- og skatteregionen vil hermed have tid til at behandle honorarspørgsmålet nærmere, uden at dette belaster den skatte- eller afgiftspligtige økonomisk.

Til brug for behandlingen af spørgsmålet om størrelsen af udgifterne til sagens behandling kan told- og skatteregionen indhente en supplerende udtalelse fra den administrative klageinstans, hvor sagen har været behandlet.

For så vidt angår spørgsmålet om rimeligheden af størrelsen af honoraret til den sagkyndige indgår der i denne vurdering flere momenter. Det drejer sig om

 • sagens karakter, genstand og kompleksitet,
 • størrelsen af honorartimesatsen sammenholdt med en gennemsnitlig timesats inden

for den pågældende branche,

 • antallet af timer, der er anvendt,
 • sagens resultat og
 • sagens eventuelle vidererækkende betydning for andre skatte- eller afgiftspligtige eller for samme skatte- eller afgiftspligtige for samme eller andre år.

Told- og skatteregionen kan til brug for sin vurdering af rimeligheden af honorarets størrelse forelægge spørgsmålet for den sagkyndiges brancheorganisations klagenævn.

Såvel Advokatrådet som Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen Registrerede Revisorer vil behandle forespørgsler fra told- og skattemyndighederne om rimeligheden af størrelsen af deres medlemmers honorarer. (...)

Hvis et sådant nævn mener, at honoraret har været for stort, eller told- og skatteregionen af andre grunde mener, at honoraret har været for stort, kræves det for meget udbetalte godtgørelsesbeløb tilbagebetalt fra den skatte- eller afgiftspligtige uden renter."

I overensstemmelse med lovbemærkningerne anses oplysninger om udgifter til behandling af sagen, herunder honoraret til den sagkyndige, som udgangspunkt for at være korrekte og rimelige.

Det er forudsat i forarbejderne til skatteforvaltningslovens bestemmelser, at der i forbindelse med ydelsen af omkostningsgodtgørelse kan ske reduktion i forhold til det ansøgte beløb, såfremt det fakturerede honorar anses for ikke rimeligt.

Ved vedtagelsen af lovforslag nr. 54 af 17. januar 2002 med ændringsforslag må det endvidere antages, at det fra lovgivers side var forudsat, at den altovervejende hovedregel vil være, at skattemyndighederne, såfremt der er grundlag for at sætte spørgsmålstegn ved rimeligheden af et honorar, forelægger spørgsmålet om honorarrimeligheden for de respektive klagenævn.

I nærværende sag har SKAT fulgt den forudsatte fremgangsmåde med forelæggelse af spørgsmålet om honorarrimeligheden for Responsumudvalget.

SKATs begrundelse for at forelægge spørgsmålet om honorarrimeligheden for Responsumudvalget var, at G1 efter SKATs opfattelse har anvendt for mange timer, og at den gennemsnitlige timepris var for høj.

Responsumudvalget udtalte for 6 af de 7 forelagte fakturaers vedkommende, at honoraret var for højt. Som begrundelse herfor henviste Responsumudvalget til, at der var anvendt for meget tid på opgaverne. I udtalelsen anførte udvalget, at med henvisning til sagens omfang og kompleksitet kunne det ikke udelukkes, at en dyberegående undersøgelse, der bedst foretages ved anvendelse af syn og skøn, kunne føre til et andet resultat.

Responsumudvalgets begrundelse om, at der er anvendt for meget tid, kombineret med, at udtalelsen er givet med et forbehold med henvisning til sagens omfang og kompleksitet, gør, at udtalelsen må anses for at være uegnet som grundlag for afgørelsen om honorarrimeligheden.

Det må herefter påhvile SKAT på anden vis at godtgøre, at der er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at honoraret er korrekt og rimeligt.

SKAT har ikke godtgjort, at der er grundlag for at tilsidesætte det af G1 fakturerede honorar som urimeligt.

Der er herved lagt vægt på, at der med undtagelse af to sager, er givet medhold i overvejende grad i sagerne, at der er tale om mange indkomstår, at afdøde drev flere typer virksomhed og havde foretaget forskellige investeringer, samt at klagerens indkomst for en del af de påklagede indkomstår var skønsmæssigt ansat. Endelig er der lagt vægt på, at sagerne har haft et meget langstrakt forløb, hvor Landsskatterettens afgørelse af 8. november 2006 i februar 2009 endnu ikke var indberettet korrekt.

Den påklagede afgørelse ændres derfor i overensstemmelse med den nedlagte påstand, hvorefter der ikke skal ske tilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse.