Dato for udgivelse
12 Dec 2011 13:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Sep 2011 11:48
SKM-nummer
SKM2011.803.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-1625-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsunddragelse, uregistreret, indeholdelse
Resumé

T var tiltalt for at have drevet uregistreret virksomhed i perioden 1. januar 2006 til 29. februar 2008. T havde ved ransagningen lagt kortene på bordet. Der var samlet unddraget 1.946.791 kr.

Tiltalte havde uden forbehold erkendt sig skyldig.

Byretten fastsatte straffen til ubetinget fængsel i 1 år og en tillægsbøde på 1.946.000 kr.

T ankede dommen, hvor han påstod formildelse, således at frihedsstraffen blev gjort helt eller delvist betinget.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Landsretten fandt ikke sagens tidsmæssige forløb eller at det oplyste om T's personlige og helbredsmæssige forhold gav tilstrækkeligt grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. Heller ikke det oplyste om T's medvirken til sagens opklaring kunne begrunde betinget fængsel.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. momsloven § 81 og kildeskatteloven § 74
Skattekontrolloven § 16,

Henvisning
  

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Hans Kjellund)

Afsagt af landsdommerne

Hans-Jørgen Nymark Beck, Karen Foldager og Nikolaj K. Andersen (kst.) med domsmænd

-----------

Byrettens dom af 7. juli 2011, SS 11-2393/2011.

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 14. april 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

overtrædelse af straffelovens § 289, stk. 1, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52, stk. 6, momssvig af særlig grov karakter,

ved i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2007 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have drevet momsregistreringspligtig virksomhed uden at denne var anmeldt til SKAT, ligesom han uagtet den manglende momsregistrering udstedte fakturaer med deklareret moms, hvorved statskassen blev unddraget moms for 601.624 kr.

2

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1

ved for indkomståret 2006 med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen af skatteansættelse med skattemappedato 12. marts 2007, dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen, at meddele SKAT, at indkomsten var ansat for lavt med 118.930 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 41.165 kr. i skat.

3

Frafaldet.

4

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, skattesvig af særlig grov karakter,

ved i perioden fra 1. januar 2006 til 29. februar 2008 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have drevet indeholdelsespligtig virksomhed uden at denne var anmeldt til SKAT og at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat af et beløb på 1.898.232 kr., hvorved statskassen blev unddraget A-skat for 1.138.939 kr.

5

overtrædelse af dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt., jf. nu kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i perioden fra 1. januar 2006 til 29. februar 2008 med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag at have drevet indeholdelsespligtig virksomhed uden at denne var anmeldt til SKAT og at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag, hvorved det offentlige blev unddraget 165.063 kr. i bidrag.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget fængselsstraf og en tillægsbøde på 1.946.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte forklarede, at han i den omhandlede periode drev virksomhed under navnene H1 og H2. I starten arbejdede han selv i virksomhederne, men han ophørte hermed på grund af sin ryglidelse. Virksomhederne beskæftigede sig med alle former for oprydning på byggepladser og har haft et varierende antal ansatte. Oprydningsarbejderne blev formidlet til virksomhederne af H3.

De ansatte i virksomhederne fik deres løn udleveret i kuverter. Han sendte først en faktura til H3, der så afregnede betalingen for oprydningsarbejderne til to konti, som han anviste. Disse konti tilhørte ikke ham selv. Den ene konto tilhørte VP, men den fik han kun lov til at benytte kortvarigt. Den anden konto tilhørte JJ. Det foregik på den måde, at han fortalte JJ, hvor mange penge der kom, hvorefter JJ hævede pengene til ham. Han fakturerede arbejdet med 160 kr. pr. time med tillæg af moms, og de ansatte blev aflønnet med 130 kr. pr. time.

Han vidste, at han havde pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, men gjorde det ikke. Han vidste også, at virksomhederne var momsregistreringspligtige, men undlod at anmelde virksomhederne til SKAT og at afregne moms, samtidig med at han udstedte fakturaer med deklareret moms. På fakturaerne skrev han 2 fiktive cvr. numre, ét for hver af virksomhederne.

Det er svært så mange efter at huske alle detaljer, men det skal nok passe, at han drev virksomhederne i perioden 1. januar 2006 - 29. februar 2008. Han har gennemgået SKAT's beregninger og er enig i, at momsunddragelserne i forhold 1 kan opgøres til 601.624 kr. Der var rigtig meget aktivitet i virksomhederne.

Han oplyste ikke på noget tidspunkt SKAT om den indtjening han havde fra virksomhederne, og da han modtog skatteansættelsen for 2006 undlod han at meddele, at den var ansat for lavt. Det skal nok passe, at den var ansat for lavt med 118.930 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 41.165 kr. i skat.

Det kan også godt passe, at han, som anført i sigtelsen i forhold 4, udbetalte løn i perioden fra 1. januar 2006 til 29. februar 2008 med 1.898.232 kr., som han - som tidligere forklaret - undlod at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af. Han kendte ikke og indhentede heller ingen oplysninger om de ansattes trækprocenter og fradragsforhold.

Sagens oplysninger

Efter at have talt med sin forsvarer erklærede T, at han ønskede sagen behandlet som tilståelsessag uden medvirken af domsmænd, jf. retsplejelovens § 831.

Anklageren var enig heri og rejste tiltale i overensstemmelse med tilståelsen.

Dokumentation af § 808-erklæring fandt sted.

Tiltalte forklarede supplerende, at han har mange gener af sin ryglidelse, der i perioder giver store smerter. Han er lige nu sygemeldt af samme grund. Han blev sygemeldt for ca. 1½ uge siden. Han har flyttet meget rundt de seneste par år uden at have været tilmeldt folkeregisteret. I 2008 havde han en fast adresse og var tilmeldt folkeregisteret.

Anklageren redegjorde for sagens forløb og oplyste herunder, at straffesagen har været efterforsket frem til slutningen af 2008, hvor sigtede sidste gang blev afhørt den 10. december 2008. Den 16. december 2008 blev der beskikket forsvarer for sigtede. Fra slutningen af 2008 afventede straffesagen den underliggende administrative skattesag, der blev afgjort i marts 2009, samt sigtedes stillingtagen til sigtelsen. I juni 2010 modtog anklagemyndigheden den første tiltalebegæring fra SKAT. SKATs endelige tiltalebegæring kom i oktober 2010. Anklagemyndigheden forsøgte fortsat at indhente sigtedes stillingtagen, men da det ikke lod sig gøre, blev retsmødebegæring herefter indleveret til retten den 14. april 2011.

Forsvareren oplyste, at han i 2009 og 2010 flere gange skrev til sigtede uden at opnå kontakt. Nogle af brevene kom retur, andre ikke. Det er først lykkedes ham at få kontakt med sigtede i juni 2011.

Anklageren påstod tiltalte straffet.

Forsvareren påstod rettens mildeste dom og henstillede, at fængselsstraffen gøres helt eller delvist betinget under henvisning først og fremmest til tiltaltes helbredsforhold og til at tiltalte fra starten medvirkede til sagens opklaring. Forsvareren stillede desuden spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er rimeligt i relation til opgørelsen af den unddragne A-skat i forhold 4 at tage udgangspunkt i en trækprocent på 60 i forhold 4.

Tiltalte havde lejlighed til at udtale sig.

Der er efter retsplejelovens § 808 foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52, stk. 6 og straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 og dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt., jf. nu kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf stk. 1, nr. 1.

Tiltalte skal desuden i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, betale en tillægsbøde på 1.946.000 kr.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb. Retten finder ikke, at der foreligger omstændigheder, som giver grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 1 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.946.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

------------

Vestre Landsrets dom af 27. september 2011, 8. Afdeling, S-1625-11

Byretten har den 7. Juli 2011 afsagt dom i 1. Instans (rettens nr. 11-2393/2011).

Påstande

Tiltalte har påstået formildelse, således at frihedsstraffen gøres helt eller delvist betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke havde været i kontakt med SKAT, før han blev anmeldt. Han hørte om sagen første gang, da politiet i begyndelsen af 2008 ransagede hos ham. Der blev holdt et tre timer langt møde i forbindelse med ransagningen, hvor han lagde kortene på bordet. Han blev indkaldt til møde i april 2008, hvor også SKAT var til stede. Han blev sidst afhørt til sagen i december 2008. Han har hele vejen igennem erkendt alt.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han fortsat arbejder på G1 ApS. Det er et fleksjob. Han deler fortsat lejlighed med en kammerat.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at såvel frihedsstraffen som bøden er udmålt som sket.

Hverken sagens tidsmæssige forløb eller det oplyste om tiltaltes personlige og helbredsmæssige forhold giver tilstrækkeligt grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. Heller ikke det oplyste om tiltaltes medvirken til sagens opklaring kan begrunde dette.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.