Indhold

Dette afsnit handler om behandlingen af pantsatte aktiver under rekonstruktion.

Afsnittet indeholder:

  • Udskillelse af aktiver fra et pant
  • Skifteretten kan fastsætte værdien af pantsatte aktiver
  • Omkostninger ved vurdering og salg af pantsatte aktiver

 Udskillelse af aktiver fra et pant

Indledning af en rekonstruktionsbehandling fratager ikke skyldneren en mulighed, som bestod før rekonstruktionsbehandlingen, til at udskille aktiver fra et pant, medmindre der er tale om virksomhedspant efter tinglysningslovens § 47 c. Se konkurslovens § 12 d, stk. 1. Bestemmelsen vedrører adgangen til at udskille genstande ifølge regelmæssig drift af virksomheden. Se tinglysningslovens § 37 og § 47 b, stk. 2.

Skyldneren kan også udskille aktiver fra et pant uden panthaverens samtykke, hvis

  • panthaverens ret er omstødelig, se konkurslovens § 12 d, stk. 2, nr. 1, eller
  • skifteretten har fastsat aktivets værdi efter konkurslovens § 12 e, og panthaveren modtager fyldestgørelse før udskillelsen, i det omfang panthaverens panteret ligger inden for den fastsatte værdi af aktivet. Se konkurslovens § 12 d, stk. 2, nr. 2.

Bestemmelserne i konkurslovens § 12 d, stk. 1-2, gælder også for sikkerhedsrettigheder, som er stiftet ved retsforfølgning. Se konkurslovens § 12 d, stk. 3.

Skifteretten kan fastsætte værdien af pantsatte aktiver

Skifteretten kan på begæring af skyldneren fastsætte værdien af et eller flere af skyldnerens pantsatte aktiver i forhold til:

  • konkurslovens § 10 a, stk. 2, nr. 2, 3. pkt. (om den udækkede del af en pantesikret fordring)
  • konkurslovens § 12 d, stk. 2, nr. 2 (om der kan ske udskillelse af aktiver omfattet af pantet), og
  • konkurslovens § 14 c, stk. 4 (om der helt eller delvist kan ske tvungent debitorskifte i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse).

Se konkurslovens § 12 e, stk. 1, 1. pkt.

Visse pantsatte aktiver er undtaget

Muligheden for en sådan værdifastsættelse gælder dog ikke for:

Tillidsmandens vurdering af aktivet

Inden skifteretten træffer afgørelse efter konkurslovens § 12 e, stk. 1, skal skifteretten have modtaget tillidsmandens vurdering af aktivet, og berørte rettighedshavere skal have haft adgang til at udtale sig om tillidsmandens vurdering. Tillidsmanden skal på skyldnerens begæring foretage enkeltvis vurdering af aktiver, der har været vurderet samlet, hvis dette kan ske uden uforholdsmæssig omkostning. Se konkurslovens § 12 e, stk. 2.

Hvis værdien af aktivet har ændret sig væsentligt, kan skifteretten på begæring af skyldneren, rekonstruktøren eller en fordringshaver ændre en afgørelse efter konkurslovens § 12 e, stk. 1. Se konkurslovens § 12 e, stk. 3.

Bestemmelserne i konkurslovens § 12 e, stk. 1-3, gælder tilsvarende for sikkerhedsrettigheder, som er stiftet ved retsforfølgning. Se konkurslovens § 12 e, stk. 4.

Omkostninger ved vurdering og salg af pantsatte aktiver

Den, der køber det pantsatte aktiv, betaler skyldnerens rimelige omkostninger ved

  • salget af det pantsatte aktiv og
  • vurdering af pantet

Se konkurslovens § 12 f, stk. 1.

Stadfæstes et rekonstruktionsforslag, der indeholder en bestemmelse om tvangsakkord, kan skyldneren kræve, at panthaveren betaler omkostningerne ved vurdering af pantet, i det omfang disse efter skifterettens skøn ikke dækkes af den ubehæftede del af det pantsatte aktiv. Er aktivet pantsat til flere panthavere, påhviler forpligtelsen den sidst prioriterede panthaver, hvis fordring efter skifterettens skøn helt eller delvist dækkes af pantet. Se konkurslovens § 12 f, stk. 2.

Hvis skyldneren erklæres konkurs uden at have fået stadfæstet et rekonstruktionsforslag, der indeholder en bestemmelse om tvangsakkord, omfattes omkostningerne ved vurdering af pantet af konkurslovens § 87, stk. 3 og 4. Se konkurslovens §12 f, stk. 3.

Bestemmelserne i konkurslovens § 12 f, stk. 2 og 3, gælder ikke for pantsatte aktiver, der er solgt under rekonstruktionsbehandlingen. Se konkurslovens § 12 f, stk. 4.