Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af feriegodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

 • Feriegodtgørelse
 • Ferie med løn
 • Overgang fra feriegodtgørelse til ferie med løn
 • Fratrædelse
 • Dødsfald
 • Særlige forhold for tjenestemænd.
 • xBeskatning mv. af feriemidler der optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020x

Se også

Se afsnit A.B.4.1.1.1 om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag af feriegodtgørelse.

Feriegodtgørelse

Arbejdsgiveren beregner feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, for hvilket der ikke indrømmes fradrag i indtægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen. Se ferielovens § 26.

Arbejdstageren beskattes løbende af feriegodtgørelsen. Da arbejdstageren løbende bliver beskattet af feriegodtgørelsen, fx på månedlig basis, skal arbejdsgiveren løbende indeholde A-skat og AM-bidrag i forbindelse med udbetaling af lønnen. Beskatningen af feriegodtgørelsen følger derfor beskatningen af lønnen. Se kildeskattebekendtgørelsen § 20, stk. 2. Dette gælder også en arbejdstager, som i henhold til ferielovens § 23, stk. 5, kræver feriegodtgørelse på 12 pct. i stedet for ferie med løn.

Den helårlige feriegodtgørelse udgør 12,5 pct., og tillægget til ferieløn udgør 1 pct., medmindre andet er aftalt ved overenskomst.

Fra den 1. september 2019 ændres reglerne for beskatning af feriegodtgørelse, som arbejdstagere løbende optjener hos arbejdsgivere med feriekortordninger uden feriekasser. Se § 2, stk. 2, sidste punktum, i bekendtgørelse nr. 1451 af 6. december 2018 om ændring af bekendtgørelse om kildeskat. Ændringen betyder, at feriegodtgørelse, som er optjent fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020 fra arbejdsgivere med feriekortordninger uden feriekasse, ikke beskattes løbende hos arbejdstageren. Beskatningen sker først på et senere tidspunkt, når beløbet udbetales. xSe også nedenfor om beskatning mv. af feriemidler der optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020.x

Ferie med løn

Lønnen for ferieperioden regnes med ved indkomstopgørelsen for det år, hvor ferien holdes. Det samme gælder det tillæg til ferieløn, som arbejdstageren modtager i medfør af ferielovens § 23, stk. 2 eller andre tilsvarende bestemmelser.

Overgang fra feriegodtgørelse til ferie med løn

Hvis arbejdstageren overgår fra beskæftigelse med feriegodtgørelse til beskæftigelse med løn under ferien, skal vedkommende regne følgende med ved indkomstopgørelsen:

 • Den feriegodtgørelse, arbejdstageren har optjent inden tiltrædelsen til det nye job
 • Ferieløn, som arbejdstageren har modtaget
 • Tillæg til ferieløn.

Hvis arbejdstager og arbejdsgiver aftaler, at arbejdstageren får løn under ferie mod at afgive sin tidligere indkomstbeskattede feriegodtgørelse til arbejdsgiveren, er det kun forskelsbeløbet, der skal regnes med som indkomst fra arbejdsgiveren i tiltrædelsesåret. (Dette beløb udgør også trækgrundlag for A-skat).

Se også

Se også afsnit A.B.4.1.1.1 om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Fratrædelse

En arbejdstager, der hidtil har modtaget løn under ferier og medregnet ferielønnen til indkomsten i modtagelsesåret, skal ved opgørelsen for fratrædelsesåret medregne både eventuelt modtagen løn under ferie og den optjente feriegodtgørelse i fratrædelsesåret. Se kildeskattebekendtgørelsen § 20 stk. 3. Hvis den tidligere optjente feriegodtgørelse ikke tidligere er regnet med i indkomstopgørelsen eller afviklet ved modtagelse af løn under ferie, skal den også regnes med i fratrædelsesåret.

Fra den 1. september 2019 ændres reglerne for beskatning af feriegodtgørelse, som arbejdstagerne optjener hos arbejdsgivere med en feriekortordning uden feriekasse. Se § 2, stk. 2, sidste punktum, i bekendtgørelse nr. 1451 af 6. december 2018 om ændring af bekendtgørelse om kildeskat. Ændringen betyder, at en fratrædende arbejdstager, som har modtaget løn under ferie, i fratrædelsessituationen ikke beskattes af feriegodtgørelse, der er optjent fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020 hos arbejdsgivere med feriekortordninger uden feriekasse. Beskatningen sker først på et senere tidspunkt, når beløbet udbetales. xSe også nedenfor om beskatning mv. af feriemidler der optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020.x

Dødsfald

Ved en arbejdstagers død regnes følgende med til indtægten i dødsåret ("mellemperioden"):

 • Den feriegodtgørelse, som afdøde har til gode for dødsåret
 • Feriegodtgørelse for tidligere år, der ikke tidligere er regnet med ved indkomstopgørelsen.

Når arbejdsgiveren udbetaler feriegodtgørelse, skal denne indeholde A-skat for dødsåret med afdødes senest fastsatte trækprocent.

Særlige forhold for tjenestemænd

Erstatning til tjenestemænd for bortfaldet ferie ydes ved udløbet af det ferieår, hvor den bortfaldne ferie skulle være holdt som tillægsferie, og beløbet skal beskattes i dette år.

Hvis tjenestemænd får tjenestefrihed af en sådan varighed, at der ikke optjenes ferieret i tjenestefrihedsperioden, får tjenestemanden ved tjenestefrihedens begyndelse feriegodtgørelse, som om vedkommende havde fratrådt tjenesten. Denne feriegodtgørelse beskattes i det år, hvor tjenestefriheden påbegyndes, og tjenestemanden får godskrevet feriegodtgørelsen.

Ved tjenestefrihed af kortere varighed sker der ingen udbetaling af feriegodtgørelse, men tjenestemanden bevarer sin ret til ferie med løn efter sin genindtræden i stillingen.

Eksempel

En tjenestemand, der var ansat ved et universitet, skulle medregne feriegodtgørelse herfra i udbetalingsåret, hvorimod han skulle medregne feriegodtgørelse af et censorhonorar på en anden læreanstalt i indtjeningsåret. Se SKDM 1972, 124.

xBeskatning mv. af feriemidler der optjenes i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 (overgangsordning for opsparing af feriepenge)

Der er vedtaget en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. De nye ferieregler betyder, at lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode (samtidighedsferie).

Der er i denne forbindelse etableret en ordning, så lønmodtageren ikke opnår dobbelt ferie i overgangsperioden fra det gamle feriesystem til det nye feriesystem. Derfor er den nye ferielov suppleret af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, som har til formål at sikre lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler for denne periode.

Denne ordning omfatter de feriemidler, der optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 (tilgodehavende feriemidler). Disse feriemidler skal indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (fonden), og fonden udbetaler først midlerne, når lønmodtageren når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Se nærmere om indberetning og indbetaling til fonden i C.C.2.2.2.1.2 Fradrag for udgifter til løn under ferie mv.

For lønmodtagere med ret til ferie med løn og lønmodtagere med feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser, indbetaler arbejdsgiveren de tilgodehavende feriemidler til fonden, medmindre arbejdsgiveren ønsker at beholde feriemidlerne i virksomheden, indtil de forfalder til betaling til fonden. Se § 6 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

For disse lønmodtagere skal arbejdsgiverens indbetaling til fonden ikke medregnes ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst. Se PBL § 19, stk. 5. Først når fonden til sin tid udbetaler de tilgodehavende feriemidler til lønmodtageren, medregnes feriemidlerne med tillæg af årlige reguleringer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se PBL § 14 B, stk. 1, 1. pkt.

Der vil desuden til den tid skulle betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingen til lønmodtageren. Se AMBL § 2, stk. 1, nr. 6. Der henvises også til afsnit C.A.12.2 Personer i ansættelsesforhold.

For lønmodtagere med feriegodtgørelse hos FerieKonto eller i en feriekasse, skal FerieKonto og feriekasserne senest den 31. december 2020 have overført de tilgodehavende feriemidler til fonden. Dog skal FerieKonto have indbetalt en del af midlerne senest den 1. april 2020. Se § 5 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Disse lønmodtagere er skattepligtige af de tilgodehavende feriemidler, allerede når de optjenes i perioden mellem 1. september 2019 til 31. august 2020. Arbejdsmarkedsbidraget betales også i denne periode. Når fonden til sin tid udbetaler de tilgodehavende feriemidler til lønmodtageren, vil der derfor være tale om nettomidler, som ikke skal medregnes til lønmodtagerens skattepligtige indkomst. Se PBL § 14 B, stk. 1, 2. pkt.

I de tilfælde hvor en arbejdsgiver går konkurs mv., skal Lønmodtagernes Garantifond nu ikke længere kun dække lønmodtagerkrav, men skal også sikre fondens krav på tilgodehavende feriemidler hos en arbejdsgiver. Se § 1, stk. 4, i lov om Lønmodtagernes Garantifond.  

Det betyder, at i de situationer, hvor en arbejdsgiver har valgt at beholde de tilgodehavende feriemidler frem til de forfalder til betaling, og arbejdsgiveren ikke har indbetalt et krav på tilgodehavende feriemidler til fonden efter forfald, skal Lønmodtagernes Garantifond dække fondens krav på tilgodehavende feriemidler. Se § 8 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Et krav kan fx forfalde, når arbejdsgivers virksomhed opløses, ophører eller arbejdsgiver opgiver den tilknytning til Danmark, som udløste de registrerede krav på tilgodehavende feriebetaling. Se kapitel 3 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Når Lønmodtagernes Garantifond skal dække fondens krav på tilgodehavende feriemidler, indbetaler Lønmodtagernes Garantifond et nettobeløb til fonden, som udgør 62 pct. af lønkravet. Dette følger af § 8 a, stk. 2, 3. pkt. i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Når Lønmodtagernes Garantifond indbetaler beløbet til fonden, er der tale om et nettobeløb, der ikke skal medregnes til lønmodtagernes skattepligtige indkomst. Derimod pålægges arbejdsgiveren en afgift på 38 pct. Ved fondens udbetaling til sin tid af beløbet til lønmodtageren, skal der således ikke ske indkomstbeskatning. Der vil ligeledes ikke blive beregnet arbejdsmarkedsbidrag ved udbetalingen af nettomidlerne til lønmodtageren (inkl. afkast). Se PBL § 14 B, stk. 2.x