Indhold

Afsnittet handler om den skattemæssige behandling i Danmark af personer, der er ansat i EU.

Afsnittet indeholder:

  • Skattepligt
  • Objektiv skattefritagelse af EU-lønnen
  • Beskatning af indkomst ud over EU-lønnen
  • Pensioner fra EU
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skattepligt

Hvis en person med bopæl i Danmark bliver ansat i EU og derfor flytter til en anden EU-medlemsstat, bliver personen betragtet som om, at han har bevaret sin tidligere bopæl i Danmark i skattemæssig henseende, herunder ved anvendelse af en DBO indgået med en anden medlemsstat.

Det samme gælder for personens ægtefælle og børn, som personen tager vare på og forsørger.

Det gælder dog ikke for ægtefæller, der er "selverhvervende". Efter Skattestyrelsens opfattelse betyder det, at ægtefællen har selvstændig indkomst fra personligt arbejde, liberalt erhverv eller lignende.

Se artikel 13 i protokol om EU's privilegier og immuniteter og CIR nr. 135 af 4. november 1988 pkt. 5 om skattepligt ved ansættelse i EU.

Personer, der bliver ansat i EU efter at være fraflyttet Danmark, er også omfattet af artikel 13 i protokol om EU's privilegier og immuniteter. Det er dog en forudsætning, at de ved ansættelsen opholder sig i det land, hvor de skal arbejde, og er skattepligtig i Danmark efter KSL § 1. Se skd.1974-29.174 og skd.1982-63.349 om skattepligt ved ansættelse i EU.

Se også

Se også afsnit C.F.1.1. om fuld skattepligt.

Skattepligten efter artikel 13 i protokol om EF's privilegier og immuniteter varer ved så længe, at personen under sin ansættelse opholder sig på en medlemsstats område. Se TfS 1987, 200 om en EF-ansat, der udførte sit arbejde uden for EF.

Hvis en person kan bevise, at personen allerede inden sin ansættelse i EU har truffet foranstaltninger til at tage ophold i det EU-land, hvori han skal arbejde, vil arbejdslandet blive anset for at være bopælsland.

Det er ikke nok, at personen inden ansættelsen har haft til hensigt at tage ophold i det andet EU-land. Der skal være truffet foranstaltninger til at tage bopæl dér, uafhængigt af ansættelsen i EU. Se EU-dom om at fastlægge bopæl, (sag C-88/92 - Samling af Afgørelser 1993 side I-3315) - anmodning om præjudiciel afgørelse.

Objektiv skattefritagelse af EU-lønnen

Ansatte i EU, Europa-Kommissionens medlemmer samt dommere, generaladvokater, justitssekretærer og assisterende referenter ved EU-domstolen er objektivt skattefritaget af løn, vederlag og honorarer, som de modtager af EU. Se artikel 12, 19 og 20 i protokol om EU's privilegier og immuniteter.

Når en indkomst er objektivt skattefritaget, indgår indkomsten ikke i den danske skatteberegning.

Ingen fradrag for lønmodtagerudgifter

Med virkning fra og med indkomståret 2016 kan udgifter, der vedrører erhvervelse af indkomst, der er objektivt skattefritaget, ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det drejer sig typisk om udgifter til befordring, rejser, flytning og dobbelt husførelse. Se LL § 9, stk. 2, 3. pkt., indsat ved lov nr. 1888 af 29.12.2015 § 7, nr. 3. Andre lønmodtagerudgifter, der ikke længere kan fradrages, er fx udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur, arbejdstøj samt arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.

Lovændringen har ingen betydning for fradrag for fagforeningskontingent og bidrag til A-kasse og efterløn. Se L 56/2015, pkt. 3.5.2. 

Bemærk

Europol-ansatte skal have skattelempelse efter "gammel exemption" metoden. Se afsnit C.F.7.2 om internationale organisationer.

Eksempel: Konsulent ved et EF-projekt blev ikke anset for at være ansat i EF

I perioden september/oktober 1988 deltog skatteyder som konsulent ved et EF-projekt i Kina. Projektet bestod i undersøgelser af fiskerisektoren i Kina. Skatteyderen modtog 76.000 kr. i honorar for sin deltagelse i projektet. Forud for rejsen til Kina deltog skatteyderen i en briefing i Bruxelles.

Østre Landsret fandt ikke, at skatteyderen havde bevist, at honoraret var modtaget som led i et ansættelsesforhold i EF. Beløbet var derfor skattepligtigt i Danmark. Se TfS 1996, 119 (ØLD).

Eksempel: En erhvervsdrivende blev ikke anset for at være ansat i Europa-Kommissionen

Der var indgået en kontrakt mellem Europa-Kommissionen og en skatteyders personligt drevne erhvervsvirksomhed. Kontrakten lød på 12 måneder, og skatteyderen flyttede til Bruxelles for at udføre arbejdet.

Østre Landsret fandt ikke, at skatteyderen havde bevist, at arbejdet var udført som led i en ansættelse i Europa-Kommissionen. Det var heller ikke bevist, at skatteyderen havde betalt skat til EU af indkomsten. Indkomsten blev derfor ikke anset for at være skattefri i Danmark. Se SKM2004.264.ØLR.

Eksempel: Honorar fra et EU forligsorgan ikke udbetalt som led i en ansættelse ved EU

Skatteyder blev af Europa-Kommissionen udpeget som medlem af et EU forligsorgan.

I 2007 blev der udbetalt honorar for 71 arbejdsdage i forligsorganet.

Skatterådet fandt ikke, at der var tale om en ansættelse ved EU, der kunne blive omfattet af reglerne i artikel 13 i protokol om EU's privilegier og immuniteter. Honoraret blev derfor anset for at være skattepligtig indkomst i Danmark. Se SKM2008.359.SR.

Beskatning af indkomst ud over EU-lønnen

Ansatte i EU, der har bevaret bopæl i Danmark i skattemæssig henseende efter artikel 13 i protokol om EU's privilegier og immuniteter, skal beskattes i Danmark af deres samlede årsindtægt, bortset fra EU-lønnen, uanset årsindtægtens art og oprindelsessted. Se departementets udtalelse i TfS 1987, 41 om beskatning i Danmark af lejeværdi af egen bolig beliggende i Luxembourg.

Eksempel: EU-ansat skulle beskattes i Danmark af boliger beliggende i Luxembourg og Frankrig

Skatteyder var ansat i EU og fortsat fuldt skattepligtig til Danmark. Skatteyder ejede en ejendom i Luxembourg og en ejendom i Frankrig.

Landsskatteretten fandt, at skatteyderen skulle beskattes i Danmark af lejeværdi af egen bolig af ejendommene beliggende i Luxembourg og Frankrig. Se SKM2001.326.LSR.

Pensioner fra EU

Invalidepension, alderspension og efterladtepension, der udbetales af EU, er skattefri (objektivt skattefritaget). Se Rådets forordning nr. 549/69 af 25. marts 1969 artikel 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-88/92

Sagen drejede sig om fastlæggelsen af bopæl i forbindelse med ansættelse ved EU. Personen var bosat i Holland og blev ansat i EU med tjenestested i Belgien. Personen gjorde gældende, at han allerede inden ansættelsen i EU havde til hensigt at flytte til Belgien, hvorfor han ikke tog ophold i en anden medlemsstat "udelukkende" med henblik på ansættelsen i EU. Personen mente derfor ikke, at han var omfattet af artikel 14 i protokollen om EF's privilegier og immuniteter. EU-domstolen fandt, at der skulle være truffet foranstaltninger til at tage bopæl i den anden medlemsstat uafhængigt af ansættelsen i EU, for at personen ikke var omfattet af artikel 14. Ikke skattefritaget.

Landsretsdomme

TfS 1996, 119 ØLD

Skatteyder deltog som konsulent ved et EF-projekt i Kina. Projektet bestod i undersøgelser af fiskerisektoren i Kina. Skatteyderen modtog 76.000 kr. i honorar for sin deltagelse i projektet. Forud for rejsen til Kina deltog skatteyderen i en briefing i Bruxelles.

Østre Landsret fandt ikke, at skatteyderen havde godtgjort, at honoraret var modtaget som led i et ansættelsesforhold i EF. Beløbet var skattepligtigt i Danmark. Ikke skattefritaget.

SKM2004.264.ØLR

Der var indgået en kontrakt mellem Europa-Kommissionen og en skatteyders personligt erhvervsdrevne virksomhed. Kontrakten lød på 12 måneder og skatteyderen flyttede til Bruxelles for at udføre arbejdet.

Østre Landsret fandt ikke, at skatteyderen havde godtgjort, at arbejdet var udført som led i en ansættelse i Europa-Kommissionen.

Indkomsten blev ikke anset for at være skattefri i Danmark. Ikke skattefritaget.

Landsskatteretten

SKM2013.296.LSR

En skatteyder, der arbejdede i en international organisation i Danmark, hvor lønnen var objektivt skattefritaget, havde adgang til befordringsfradrag mellem hjem og arbejde, som skatteyderen kunne udnytte i anden indkomst.

Med virkning fra og med indkomståret 2016 kan udgifter, der vedrører erhvervelse af indkomst, der er objektivt skattefritaget, ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se LL § 9, stk. 2, 3. pkt., indsat ved lov nr. 1888 af 29.12.2015 § 7, nr. 3.

SKM2001.326.LSR

En dansk EU-ansat, der var fuldt skattepligtig til Danmark og bosat i Luxembourg, skulle beskattes af lejeværdi af egen bolig af ejendomme beliggende i Luxembourg og Frankrig.

SKAT

SKM2008.359.SR

Skatteyder blev af EU-Kommissionen udpeget som medlem af et EU forligsorgan.

Skatterådet fandt ikke, at der var tale om en ansættelse ved EU, der kunne blive omfattet af reglerne i artikel 13 i protokol om EF's privilegier og immuniteter.

Honoraret blev anset for at være skattepligtig indkomst i Danmark.