Indhold

Dette afsnit handler om begrænset skattepligt af indkomster optjent i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Administration af regel
 • Betydningen af DBO'erne.

Regel

Personer, der har indtægt i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter på dansk område og dertil knyttet virksomhed, er skattepligtige til Danmark. Se KULBRL § 3, sammenholdt med KULBRL § 1.

For disse personer indebærer kulbrinteskatteloven derfor en (territorial) udvidelse af den subjektive skattepligt.

Administration af regel

I det omfang personer, der har indtægt ved erhvervsvirksomhed knyttet til den danske kulbrinteaktivitet, ikke tillige er skattepligtige efter KSL §§ 1 eller 2, foretager Skattestyrelsen, Udland:

 • skatteansættelse
 • beregning og
 • opkrævning af skatter, der pålignes efter kulbrinteskatteloven.

Det samme gælder for personer, som ikke er omfattet af KSL § 1, og som i forbindelse med virksomhed knyttet til den danske kulbrinteaktivitet arbejder for en arbejdsgiver uden hjemting her i landet. Disse personer svarer som udgangspunkt en endelig skat med 30 pct. af indtægt, der er omfattet af kulbrinteskatteloven.

For andre personer, der udfører virksomhed knyttet til den danske kulbrinteaktivitet, og som også er skattepligtig efter KSL §§ 1 og 2 gælder der ingen særlige regler i kulbrinteskatteloven med hensyn til ansættelse, beregning og opkrævning af skatter.

Betydningen af DBO'erne

Vederlag for personligt arbejde, der er omfattet efter kulbrinteskatteloven, kan beskattes i Danmark, hvis den konkrete DBO har medtaget indkomst uden for Danmarks territoriale farvand i de områder, hvor Danmark efter folkeretten har ret til at udnytte undergrunden mv.

Er personen hjemmehørende i udlandet, kan indkomsten efter OECD's modeloverenskomst artikel 15, stk. 1 og 2, ikke beskattes i Danmark, hvis:

 • personens ophold i Danmark ikke overstiger 183 dage i nogen 12-måneders-periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og
 • vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i Danmark, og
 • vederlaget ikke udredes af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i Danmark.

Bemærk

Bestemmelserne i de enkelte DBO'er kan afvige en del fra OECD's modeloverenskomst.

Se også

 • C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15, stk. 1 og 2
 • C.F.8.2 om OECD's modeloverenskomst
 • C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler.

Danmark er ikke begrænset i sine muligheder for at beskatte personer, der modtager vederlag for personligt arbejde, der er omfattet af kulbrinteskatteloven, hvis personen er hjemmehørende i et land, som Danmark ikke har indgået en DBO med.