Dato for udgivelse
09 Jan 2012 14:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2011 09:33
SKM-nummer
SKM2012.20.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-147956
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Afgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri
Emneord
Moms, momsfritaget, vilkår, købsaftale, fast ejendom, byggegrund, aftaleparter
Resumé

 Skatterådet kan bekræfte, at en udskydelse af et vilkår, om at spørger har solgt sin egen ejendom, før end aftale om køb af en ny byggegrund er endelig, skal betragtes som en ændring af et vilkår, i den oprindelige aftale fra 2010, mellem to aftaleparter.

Skatterådet lægger vægt på, at aftalen fra 2010 ikke ændres, men at det alene er et vilkår i aftalen som ændres, og det betragtes derfor som en forlængelse af den oprindelige aftale mellem de samme parter. At aftalen om levering af byggegrunden er indgået i 2010, har den virkning at leveringen er momsfri, idet der først kom moms på levering af byggegrunde, hvor aftalen er indgået efter den 1. januar 2011.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3

Reference(r)

Momsloven § 3,
Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra a) og b)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.9


Spørgsmål

  1. Kan en betinget aftale, mellem de oprindelige parter, om levering af en byggegrund indgået ultimo 2010, forlænges, når et vilkår i aftalen ikke er opfyldt?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgerne har oplyst, at de har indgået en bindende købsaftale, med tillæg med X Projekt A/S, om køb af en ubebygget grund den 31. december 2010.

Det er for Skatteministeriet oplyst skriftligt, at det fremgår af tillægget til købsaftalen, at spørgerne endnu ikke har solgt deres nuværende ejendom, og derfor er købsaftalen betinget af, at spørger får solgt den.

Af tillæg til købsaftalen fremgår bl.a. følgende:

"Handlen er betinget af at spørgerne får solgt sin ejendom, senest den 1. juli 2011. Såfremt køber ikke har solgt sin ejendom senest den 1. juli 2011/tiltrådt handlen, bortfalder handlen."

Det fremgår endvidere, at sælger har ret til at fortsætte salgsarbejdet, indtil købsaftalen er endelig. Endvidere fremgår det, at hvis sælger modtager yderligere købstilbud, kan spørgerne vælge at tiltræde sådan et sådan alternativt købstilbud.

Betingelsen om salg den 1. juli 2011 af spørgernes ejendom, har ikke kunne opfyldes, som følge af det vanskelige ejendomsmarked.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger ønsker nu bekræftet, at en forlængelse af betingelsen, ikke vil ændre i at den oprindelige betingede handel med byggegrunden er momsfri, da den er indgået den 31. december 2010.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan en betinget aftale, mellem de oprindelige parter, om levering af en byggegrund indgået ultimo 2010, forlænges, når et vilkår i aftalen ikke er opfyldt?

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Frem til den 31. december 2010, havde momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 følgende ordlyd:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

      9) Levering af fast ejendom.

er salg af fast ejendom momsfritaget. Der er ingen undtagelser herfra. Der skal således i ingen tilfælde betales moms ved salg af fast ejendom.

Ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af Lov om merværdiafgift mv., der trådte i kraft pr. 1. januar 2011 skete der en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde, herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Levering af bygninger med tilhørende grundareal, som ikke er nye bygninger, er ikke omfattet af momspligten.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. fik pr. 1. januar 2011 følgende ordlyd:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift;

(......)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

 a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

 b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

Forarbejder

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, vedtaget som Lov nr. 520 af 12. juni 2009, fremgår, at der foreslås en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Der indføres altså moms på salg af fast ejendom i form af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde.

Videre hedder det i bemærkningerne til lovforslaget, at:

Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion. Levering af dele heraf anses for at være levering af en bygning eksempelvis salg af hver enkelt ejerlejlighed i en ejendom.

[...]

Ved en byggegrund forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. den nye affattelse af § 13, stk. 1, nr. 9 litra a) [...]

Der foreslås endvidere en overgangsregel for levering af grunde samt særskilt levering af bebyggede grunde, når en leverandør af sådanne grunde har haft udgifter til byggemodning, advokat, revisor mv. i relation til grunden inden lovens ikrafttrædelse, som først sælges efter lovens ikrafttrædelse. Med salg menes tidspunktet for købsaftalens indgåelse. [...] Udgifter i forbindelse med grunde, der ikke er solgt 5 år efter lovens ikrafttrædelse kan godtgøres på dette tidspunkt."

Praksis

Landsretten tillagde det i SKM2002.392.VLR vægt, at når der forelå en overdragelsesaftale mellem sælgeren og køberen, som forpligtede begge parter på en sådan måde, at de ikke vilkårligt kunne træde tilbage, var dette at anse som en bindende aftale. Højesteret tilsluttede sig dette synspunkt i SKM2003.123.HR.

I SKM2006.599.SR afgjorde Skatterådet, at en klausul om, at sælger vilkårligt kan træde tilbage, ikke betyder at aftalen ikke er at anse som bindende. Skatterådet skriver i sin begrundelse med henvisning til SKM2002.392.VLR, at: Dommen kan derfor efter SKATs opfattelse ikke modsætningsvis tages til udtryk for, at fordi sælger kan træde tilbage fra handlen ifølge et vilkår i den indgåede aftale, så kan sælger ikke anses for at have tiltrådt aftalen ved sin underskrift.

I SKM2010.736.SR bekræfter Skatterådet, at salg af grunde til overtagelse inden 1. januar 2011, er omfattet af de nugældende bestemmelser om momsfritagelse, selvom salget er betinget af udstykning og endelig vedtagelse af lokalplan

I SKM2010.742.SR bekræfter Skatterådet, at spørgers køb af en byggegrund, fra en afgiftspligtig person, ikke bliver omfattet af de nye regler om moms på salg af byggegrunde, såfremt der er indgået en bindende aftale om salg, inden ændringen af momsloven, træder i kraft den 1. januar 2011. Skatterådet bekræfter endvidere, at aftalen er bindende selvom den er betinget af omstændigheder, som først indtræder efter lovens ikrafttræden. Endvidere bekræftes det, at en efterregulering af købesummen, i henhold til vilkår i aftalen, ikke betyder at aftalen ikke er bindende før lovens ikrafttræden

Begrundelse

Spørgsmålet i denne sag, går på om spørgerne kan købe byggegrunden momsfrit, selvom betingelsen om salg af spørgernes egen faste ejendom ikke var opfyldt den 1. juli 2011.

Bindende aftale indgået i 2010:

Indledningsvis er det Skatteministeriets opfattelse, at der ikke skal betales moms ved den beskrevne handel med en byggegrund, når både køber og sælger har underskrevet betinget købsaftale i 2010, selvom aftalen er betinget af, at spørgerne har solgt deres ejendom senest den 1. juli 2011, se i øvrigt praksis i afgørelserne SKM2002.392.VLR, SKM2003.123.HR, SKM2006.599.SR, SKM2010.736.SR og SKM2010.742.SR, som nævnt oven for.

Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering med varer og ydelser, der leveres mod vederlag af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra var levering af fast ejendom, jf. den før 1. januar 2010 gældende formulering af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Med baggrund i lov nr. 520 af 12. juni 2009, ændredes fritagelsen for levering af fast ejendom, således at der bl.a. skal betales moms af levering af en byggegrund. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar 2011.

Det lægges til grund i denne sag, at der er tale om en byggegrund i momslovens forstand, se lovens forarbejder oven for.

Forlængelse af aftalen :

Skatteministeriet mener ikke, at der ved en forlængelse af betingelsen om salg af spørgernes faste ejendom, er tale om en ny aftale mellem de to eksisterende aftaleparter, dvs. spørgerne og sælger af byggegrunden. Det er Skatteministeriets opfattelse, at dette er en forlængelse af et vilkår, i den oprindelige aftale, mellem to aftaleparter, som opfylder betingelserne for, at der er indgået en bindende aftale om levering af en byggegrund inden den 1. januar 2010.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.