Dato for udgivelse
09 Jan 2012 14:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2011 09:47
SKM-nummer
SKM2012.19.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-126970
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Afgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri
Emneord
Moms, momsfritaget, levering, gammel bygning, sokkel, fundament, fast ejendom
Resumé
Levering af påbegyndt enfamilieshus var momsfritaget
Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3

Reference(r)

Momsloven § 3,
Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra a) og b)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.9


Spørgsmål

  1. Det ønskes bekræftet, at såfremt spørger videresælger byggegrunden inklusiv nyopført enfamilieshus, vil salget ikke være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a), idet der ved et videresalg fortsat er tale om levering af en "gammel bygning".

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i et tidligere bindende svar, som er forelagt for Skatteministeriet, fået svar på, at selskabet kan sælge byggegrund inkl. sokkel/fundament momsfrit efter 1. januar 2011, hvis der opføres et nøglefærdigt enfamilieshus på grunden kan salget også ske momsfrit.

Af dette bindende svar fremgår det:

"Det vil sige, at hvis fundamentet, der er færdigstøbt den 16. december 2010 til enhver tid opfylder kravene til et fundament bestemt til det projekterede byggeri (det enfamilieshus, der skal bygges), og der er en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet af enfamilieshuset indenfor sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter, er det SKATs opfattelse, at salget af byggegrunden med færdigstøbt fundament efter den 1. januar 2011 kan sælges momsfrit:".

Med den nye anmodning om bindende svar ændres der ikke på spørgsmål eller forudsætninger i det tidligere bindende svar. Der er dermed tale om en ny påtænkt disposition, da spørger overvejer at købe grund og enfamilieshus tilbage efter at have solgt byggegrund inkl. fundament og efterfølgende sælge det i fri handel.

Spørger overvejer at sælge byggegrund inkl. sokkel, jf. det tidligere bindende svar, hvilket kan ske momsfrit. Den påtænkte køber vil herefter opføre det planlagte enfamilieshus, hvorefter køber vil sælge grund og hus tilbage til spørger, som herefter vil sælge grund og hus til 3. mand.

Baggrunden for spørgsmålet er, at der fra og med 1. januar 2011 er indført en ændring af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 og at der derfor er usikkerhed om fortolkning af reglerne i den konkrete situation.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger mener ikke, at der skal betales moms ved leveringen af den faste ejendom. Ved et videresalg er der fortsat tale om levering af en "gammel bygning".

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørger videresælger byggegrunden inklusiv nyopført enfamilieshus, vil salget ikke være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a), idet der ved et videresalg fortsat er tale om levering af en "gammel bygning".

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

I henhold til den før 1. januar 2011 gældende formulering af momslovens § 13, stk. 1:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom."

Efter bestemmelsen er salg af fast ejendom momsfritaget. Der er ingen undtagelser herfra. Der skal således i ingen tilfælde betales moms ved salg af fast ejendom.

Ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af Lov om merværdiafgift mv., der trådte i kraft pr. 1. januar 2011 skete der en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde, herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Levering af bygninger med tilhørende grundareal, som ikke er nye bygninger, er ikke omfattet af momspligten.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, fik pr. 1. januar 2011 følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift;

(......)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund."

Forarbejder

L203, fremsat den 22. april 2009:

Der er ikke foreslået en overgangsordning for nye ejendomme, idet loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament.

Af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) af 2. december 2010 fremgår:

§ 2, stk. 2

Lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a), finder anvendelse på nye bygninger og nye bygninger med tilhørende jord, jf. § 39 a, hvor byggeriet påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, jf. stk. 3.

Stk. 3

Tidspunktet for påbegyndelse af byggeriet ved nyopførelse af bygninger og tilbygninger til eksisterende bygninger er tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament

Praksis

Skatterådets afgørelse, SKM2010.735.SR:

I denne sag bekræfter Skatterådet, at en byggegrund, hvorpå der er et påbegyndt fundament, skal betegnes som en fast ejendom, og ikke en byggegrund.

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, fremgår det, at loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse, og at påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament.

Herefter er en ejendom, hvor støbning af fundament er påbegyndt før 1. januar 2011, ikke at anse som en byggegrund, og den pågældende ejendom vil ikke være omfattet af de nye bestemmelser om momspligt ved salg af byggegrunde.

Det er ved besvarelsen lang til grund, at de nævnte forudsætninger med hensyn til at spørger har en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet indenfor en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter - det vil sige, at en eventuel "liggeperiode" skal være begrundet i udefrakommende omstændigheder

Skatterådets afgørelse, SKM2011.6.SR:

Hvis det projekterede byggeri ændres undervejs, foreligger der således ikke en reel hensigt om at ville videreføre og færdiggøre det påbegyndte byggeri. Der ville skulle indhentes nye byggetilladelser, andre offentlige attester til brug ved byggeriet, udfærdiges nye projektbeskrivelser, tegninger og økonomiske overslag mv.. Dette ville medføre, at der ville være tale om et helt nyt projekt/byggeri, og som følge heraf et nyt tidspunkt for det pågældendes projekts påbegyndelse.

Tidspunktet for det nye projekts/byggeris påbegyndelse, vil skulle vurderes efter de allerede beskrevne bestemmelser med hensyn til påbegyndelse af støbning af fundament før 1. januar 2011, for at kunne være omfattet af momsfritagelsen.

Begrundelse

Skatteministeriet lægger til grund, at fundamentet er påbegyndt i 2010 i henhold til det, som spørger har oplyst, i forbindelse med et bindende svar fra SKAT fra februar 2011.

Spørger ønsker nu bekræftet, at spørger kan sælge det færdigopførte hus til tredjemand. Forud for dette "endelige" salg, har spørger solgt byggegrunden med fundament, og derefter købt det tilbage efter, at en anden køber har opført huset.

Skatteministeriet forudsætter i sit svar, at det i 2010 påbegyndte fundament opfylder kravene til et fundament bestemt til det projekterede byggeri (det enfamilieshus der skal bygges), og at køberen, har en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet af enfamilieshuset inden for sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter. Skatteministeriet forudsætter, at huset opføres i overensstemmelse med de byggetilladelser, der oprindeligt er givet jf.  Skatterådets tidligere afgørelse SKM2011.6.SR.

Såfremt disse betingelser er opfyldt, er det Skatteministeriets opfattelse, at byggegrund inklusiv sokkel, skal behandles efter de gamle regler, dvs. byggeriet er ikke nyt, da det er påbegyndt før den 1. januar 2011, og spørgers "endelige" salg af enfamilieshuset, er herefter momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 1. punktum og forarbejderne til lovforslaget, jf. også Skatterådets afgørelse SKM2010.735.SR.

Det har således ikke betydning, at byggeriet ikke er afsluttet i 2010, men det er afgørende, at byggeriet er planlagt fuldført inden for sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende art.

Byggeriet vedbliver at være "gamle bygninger", og lovens momspligt finder kun anvendelse på byggeri påbegyndt efter lovens ikrafttrædelse jf. forarbejderne til L203, som fremsat den 22. april 2009.

" Der er ikke foreslået en overgangsordning for nye ejendomme, idet loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament."

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.