Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om henstand xfor fordringer (gæld) der erx under inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Sideløbende inddrivelsesskridt
  • Fodringer der kan gives henstand med

Regelgrundlag

Som led i inddrivelsen kan restanceinddrivelsesmyndighedentillade skyldner henstand med betalingen af sin gæld til det offentlige. Se gældsinddrivelsesloven § 3, stk. 3, som ændret ved lov nr. 285 af 29.13.2017 § 1, nr. 5.

Reglen gælder både for fysiske og juridiske personer.

Derudover gælder også særskilte regler om henstand for fysiske personer. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsen §§ 11 og 12.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan bevilge henstand, når skyldneren efter reglerne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, og stk. 3, eller kapitel 7, ikke aktuelt har betalingsevne. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1.

Særlige omstændigheder

restanceinddrivelsesmyndigheden kan også bevilge henstand, når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 2.

Sideløbende inddrivelsesskridt

Henstand, der er bevilget efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, er ikke til hinder for, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage og realisere udlæg, modregning, indtrædelse, gennemføre særskilt lønindeholdelse og xafbryde forældelsen ved afgørelse efter gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 8x . Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 12.

Henstand med betalingen i øvrigt afskærer heller ikke det offentliges adgang til at foretage modregning i udbetalinger fra det offentlige. Se gældsinddrivelsesloven § 9, stk. 1.

Fordringer der kan gives henstand med

Der kan gives henstand med de samme fordringer, som kan eftergives. Se nærmere om hvilke fordringer der kan eftergives i afsnit G.A.3.1.6.2.1.

På personområdet er der dog mulighed for at give henstand i videre omfang end blot til fordringstyper, som kan eftergives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Udenlandske fordringer, visse xfordringer vedrørende underholdsbidrag xog fordringer til offentligt ejede selskaber mv. kan således omfattes af henstand.

For mere om henstand for udenlandske fordringer, se G.A.3.6.3.1.

Henstand sker i udgangspunktet efter ansøgning. Henstand efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 11, stk. 1, kan ske, når restanceinddrivelsesmyndigheden konstaterer, at skyldneren ikke aktuelt har betalingsevne.

Bemærk

I det omfang, der i den øvrige lovgivning er fastsat nærmere regler om henstand med betalingen, er det disse regler, der gælder.