Indhold

Dette afsnit handler om, at tidligere perioder med skattepligt som gæsteunderviser og lignende ikke tæller med, når det vurderes, om en godkendt forsker opfylder betingelserne for at anvende forskerskatteordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betingelse der bortfalder
  • Definition af gæsteunderviser
  • Gæsteunderviser med begrænset skattepligt
  • Gæsteunderviser med fuld skattepligt
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Tidligere perioder af en samlet varighed på højst 12 måneder inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen indgår i visse tilfælde ikke ved vurderingen af, om en godkendt forsker opfylder betingelserne for at anvende forskerskatteordningen, når forskeren har været skattepligtig som gæsteunderviser og lignende. Se KSL § 48 E, stk. 5.

Betingelse der bortfalder

Den betingelse, der ses bort fra for så vidt angår perioder som gæsteunderviser, er betingelsen om ikke at have været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen. Se KSL § 48 E, stk. 3, nr. 1.

Se også

Se også afsnit C.F.6.1.3 om medarbejderens skattepligt forud for ansættelsen.

En ansættelse som godkendt forsker kan ligge i umiddelbar forlængelse af en periode som gæsteunderviser omfattet af KSL § 48 E, stk. 5. Se bemærkningerne i Lovforslag nr. 162/2007.

Definition af gæsteunderviser

En gæsteunderviser er efter KSL § 48 E, stk. 6, en person, der i en kortere periode har arbejdet på et universitet eller en forskningsinstitution i forbindelse med gæsteundervisning og lignende, herunder forelæsninger.

Skatterådet har i en bindende svar bekræftet, at begrebet "gæsteundervisere og lignende" i KSL § 48 E, stk. 5, også omfatter gæsteforskere. Afgørelsen er bl.a. begrundet med, at begrebet skal forstås bredt, da der i praksis er tale om, at det er de samme personer, der både udfører undervisning og forskning ved universiteterne. En gæsteunderviser er derfor som regel også forsker, og det kan være tilfældigt, hvilken betegnelse, der bruges. Egentlig forskning bør derfor også være omfattet af bestemmelsen, hvis den skal have et praktisk indhold. Se SKM2011.617.SR.

Gæsteunderviser med begrænset skattepligt

Bestemmelsen om gæsteundervisere omfatter for det første personer, der har været begrænset skattepligtige af lønindkomst efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, fra et universitet eller en forskningsinstitution. Se KSL § 48 E, stk. 5, 1. pkt.

Perioden med almindelig skattepligt må højst være af en samlet varighed på 12 måneder inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen som godkendt forsker.

Gæsteunderviser med fuld skattepligt

Bestemmelsen om gæsteundervisere omfatter for det andet personer, der har været fuldt skattepligtige efter KSL § 1, fx fordi deres ophold i Danmark har varet mere end 6 måneder. Bestemmelsen gælder i så fald kun, hvis opholdet ved et dansk universitet eller en forskningsinstitution udelukkende er finansieret af midler, der kommer fra kilder uden for Danmark. Se KSL § 48 E, stk. 5, 2. pkt.

Perioden med almindelig skattepligt må højst være af en samlet varighed på 12 måneder inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen som godkendt forsker.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.617.SR

Tidligere perioder med skattepligt under ophold som gæsteforsker ved dansk universitet blev anset for omfattet af begrebet "gæsteundervisere og lignende" i KSL § 48 E, stk. 6. Forskerskatteordningen kunne derfor anvendes ved en senere ansættelse på universitetet. Dette ville også gælde, selv om forskeren tidligere havde anvendt ordningen.