Levering af ydelser, herunder transportydelser, er fritaget for moms, når ydelsen er direkte knyttet til udførsel af varer til steder udenfor EU. Se ML § 34, stk. 1, nr. 16.

Tilsvarende er ydelser, der er direkte knyttet til indførsel af varer, som befinder sig under én af følgende toldordninger

 • forsendelsesordning
 • aktiv forædling (suspensionsordningen)
 • midlertidig indførsel med fuldstændig toldfritagelse
 • oplæggelse
  • i Københavns Frihavn
  • på toldoplag

fritaget for moms. Se ML § 34, stk. 1, nr. 16.

Med hensyn til indførsel er det en forudsætning, at varen er angivet til og befinder sig under én af de nævnte ordninger. Levering af ydelser knyttet til ufortoldede varer kan således ikke ske momsfrit. Se SKM2006.99.LSR.

Transport inden for EU af varer, der skal udføres til steder uden for EU, er omfattet af fritagelsen, også ved eksempelvis viderefakturering af transportydelser her i landet.

Der skal ikke beregnes moms af vareafgifter vedrørende skibe i udenrigsfart og udenlandske fiskerfartøjer. Hvad der forstås ved skibe "i udenrigsfart" se D.A.10.1.3.2 og SKM2008.554.SKAT.

Skibsmægleres formidling af transport vedrørende danske og udenlandske skibe er fritaget for moms, når

 • ydelserne vedrører udførsel eller indførsel af varer til eller fra steder uden for EU, og
  • ydelserne præsteres for skibets regning, eller
  • ydelserne præsteres for et firma, der er hjemmehørende i udlandet.

Ydelser, der leveres her i landet af luftfragtagenter i forbindelse med oprettelse af luftfragtaftaler til lande udenfor EU, er også fritaget for moms. Luftfragtaftaler under medvirken af agent sker ved, at den virksomhed, der ønsker transport, henvender sig til en agent for et luftfartsslekab. Agenten udfylder et fragtbrev for luftfartsselskabet, der sørger for transporten. Luftfartsselskabet udbetaler et provisionsbeløb for fragtaftalen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

 EU-domme

xC-495/17 Cartrans Spedition SRLx

xMomssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra e), henholdsvis nævnte bestemmelse, sammenholdt med direktivets artikel 153, er til hinder for en praksis i en medlemsstat, hvorefter fritagelse for moms for henholdsvis levering af transportydelser, der er direkte knyttet til udførsel af varer, og levering af ydelser, som er udført af formidlere, der medvirker ved disse transportydelser, er undergivet en betingelse om, at den afgiftspligtige person fremlægger en udførselstoldangivelse for de omhandlede varer. Der skal foretages en konkret samlet vurdering af, om de materielle betingelser er opfyldt, dvs. om betingelsen vedrørende de omhandlede varers udførsel er opfyldt. I denne sammenhæng udgør et TIR-carnet, der er påtegnet af toldmyndighederne i varernes bestemmelsestredjeland, som fremlægges af den afgiftspligtige person, et element, som der skal tages hensyn til, medmindre der er præcise grunde til at betvivle dette dokuments ægthed eller pålidelighed.x

 C-288/16, L.C.

Det fremgår af dommen i sagen C-288/16, L.C., at levering af transportydelser skal ske til afsender eller modtager af varerne for at være omfattet af fritagelsen i momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra e).

SKAT overvejer ved redaktionens afslutning fortsat dommens konsekvenser for dansk praksis.

Landsskatteretten

SKM2006.99.LSR

LSR lagde til grund, at de i sagen omhandlede ydelser vedrørte varer, der var angivet til fri omsætning. Varerne var derfor ikke omfattet af nogen af de i ML § 12, stk. 2 nævnte ordninger, og de leverede ydelser var derfor ikke omfattet af ML § 34. stk. 1, nr. 16.