Indhold

Dette afsnit beskriver overgangsreglerne for, en medarbejder der senest den 31. december 2011 har indgået en aftale om lønomlægning, hvor der indgår computer med tilbehør og eventuelt telefon og/eller internetforbindelse.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund for overgangsregel
  • Overgangsregel
  • Telefon
  • Datakommunikationsforbindelse
  • Flere goder

Se også

Baggrund for overgangsregel

Afskaffelsen af multimediebeskatningen og indførelse af nye regler for beskatning af computer med tilbehør kan medføre en skærpet beskatning i tilfælde, hvor der er indgået lønomlægningsaftaler om godet. For at sikre at ændringen af reglerne ikke medfører en skærpet beskatning for arbejdstagere, som allerede har indgået sådanne aftaler, gælder en overgangsregel, der tager højde herfor.

Det er en forudsætning, at udstyret i indkomståret 2011 er omfattet af multimediebeskatningen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 12.

Med ændringen af reglerne er der fra 1. januar 2012 genindført en værnsregel vedrørende fri computer med tilbehør. En medarbejder, der ved en aftale om lønomlægning helt eller delvist har kompenseret arbejdsgiveren mv. for at få stillet udstyret til rådighed, beskattes af 50 pct. af udstyrets nypris i alle de indkomstår, hvor aftalen løber. Der gælder ikke en sådan værnsregel vedrørende lønaftaler om telefon og datakommunikationsforbindelse.

Da aftaler om lønomlægning vedrørende computere med tilbehør typisk løber i op til 3 år, og da det ikke blev fundet rimeligt at eksisterende aftaler om lønomlægning skulle omfattes af værnsreglen gælder der en overgangsregel.

Overgangsregel

Hvis der er indgået en aftale om lønomlægning om en computer med tilbehør

  • senest den 31. december 2011
  • hvor udstyret er leveret senest den 29. februar 2012
  • udstyret blev beskattet efter reglerne om multimediebeskatning i 2011 eller ville have været beskattet efter reglerne om multimediebeskatning, hvis det var blevet leveret inden 1. januar 2012. Se LL § 16, stk. 12 i lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011.

så beskattes, som om vedkommende har fået stillet en fri telefon til rådighed. Det vil sige, at medarbejderen beskattes af ►2.800 kr. årligt i 2019, (2.800 kr. årligt i 2018)◄ og beskattes ikke af 50 pct. af udstyrets nypris. Se § 15, stk. 6, 2. og 3. pkt. i lov nr. 1382 af 28. december 2011. Medarbejderen kan eventuelt også opnå ægtefællerabat.

Overgangsreglen gælder til og med indkomståret 2014. Herefter beskattes de pågældende goder omfattet af lønomlægningsaftalen, hvis de stadig er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, efter de regler som gælder fra og med indkomståret 2012. Det indebærer bl.a., at den foreslåede værnsregel om beskatning af 50 pct. af udstyrets værdi, når en computer med tilbehør stilles til rådighed i forbindelse med en aftale om lønomlægning, vil finde anvendelse fra og med indkomståret 2015.

Telefon

Har en arbejdstager senest den 31. december 2011 indgået en aftale om lønomlægning, der kun angår en telefon, vil arbejdstageren fra og med den 1. januar 2012 blive beskattet efter de nye regler om fri telefon. Det vil sige, at arbejdstageren beskattes af den skattepligtige værdi af fri telefon på ►2.800 kr. årligt i 2019, (2.800 kr. årligt i 2018)◄ og eventuelt også kan opnå ægtefællerabat.

Når en medarbejder senest den 31. december 2011 har indgået en lønomlægningsaftale, hvor der indgår telefon og internetforbindelse, vil medarbejderen fra og med den 1. januar 2012 blive beskattet efter de nye regler om fri telefon.

Det vil sige, at arbejdstageren beskattes af den foreslåede skattepligtige værdi af fri telefon på ►2.800 kr. årligt i 2019, (2.800 kr. årligt i 2018)◄ og eventuelt også kan opnå ægtefællerabat. Det gælder både, når arbejdstagerens ægtefælle beskattes af fri telefon, fordi vedkommende også har indgået en sådan lønomlægningsaftale, som omfattes af overgangsbestemmelsen, og hvor arbejdstagerens ægtefælle har en telefon, herunder internetadgang til privat rådighed omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon.

Datakommunikationsforbindelse

Har en arbejdstager senest den 31. december 2011 indgået en aftale om lønomlægning, der kun angår en internetforbindelse, vil arbejdstageren ikke skulle betale skat, hvis der er adgang til arbejdsgiverens netværk.

Er der ikke adgang til arbejdsgiverens netværk, vil medarbejderen blive beskattet efter de nye regler om fri telefon. Det vil sige, at medarbejderen beskattes af den skattepligtige værdi af fri telefon på ►2.800 kr. årligt i 2019, (2.800 kr. årligt i 2018)◄ og kan eventuelt også opnå ægtefællerabat.

Når en medarbejder senest den 31. december 2011 har indgået en lønomlægningsaftale, hvor der indgår telefon og internetforbindelse, vil medarbejderen fra og med den 1. januar 2012 blive beskattet efter de nye regler om fri telefon.

Det vil sige, at arbejdstageren beskattes af den skattepligtige værdi af fri telefon på ►2.800 kr. årligt i 2019, (2.800 kr. årligt i 2018)◄ og eventuelt også kan opnå ægtefællerabat. Det gælder både, når arbejdstagerens ægtefælle beskattes af fri telefon, fordi vedkommende også har indgået en sådan lønomlægningsaftale, som omfattes af overgangsbestemmelsen, og hvor arbejdstagerens ægtefælle har en telefon, herunder internetadgang til privat rådighed omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon.

Flere goder

Hvis en arbejdstager, som omfattes af overgangsreglen, får stillet yderligere eller andre goder til rådighed i indkomståret 2012 og frem, vil en eventuel yderligere beskatning afhænge af de nye foreslåede beskatningsregler for telefon, internet og computer med tilbehør. Hertil kommer, at der en grænse for omfanget af telefoner, computere med tilbehør og internetforbindelser, som den enkelte arbejdstager kan få stillet til rådighed uden at blive beskattet yderligere. Det betyder følgende:

  • Får en medarbejder, som omfattes af overgangsreglen, stillet en yderligere telefon til rådighed for privat benyttelse i indkomståret 2012 og frem, vil medarbejderen blive særskilt beskattet af den nye fri telefon, hvis lønomlægningsaftalen fra før indkomståret 2012 i forvejen omfatter en telefon eller flere telefoner, og der ikke er en arbejdsmæssig begrundelse for, at medarbejderen får stillet den yderligere telefon til rådighed. I så fald beskattes medarbejderen af markedslejen af den nye telefon. Tilsvarende gælder for yderligere arbejdsgiverbetalt internet med og uden adgang til arbejdsgiverens netværk.
  • Får en medarbejder, som omfattes af overgangsreglen, stillet en yderligere computer til rådighed til brug for arbejdet i indkomståret 2012 og frem, bliver arbejdstageren beskattet særskilt af den nye computer, hvis lønomlægningsaftalen fra før indkomståret 2012 i forvejen omfatter en eller flere computere og der ikke er en arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdstageren får stillet den yderligere computer til rådighed.

Er den yderligere computer i eksemplet kun til privat rådighed, vil arbejdstageren blive beskattet af markedslejen af computeren. Hvis den yderligere computer indgår i en ny lønomlægningsaftale, vil computeren blive omfattet af værnsreglen, og arbejdstageren beskattes af 50 pct. af udstyrets værdi for hvert indkomstår, hvor it-udstyret er stillet til rådighed.