Dato for udgivelse
30 Jan 2012 10:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Jul 2011 10:09
SKM-nummer
SKM2012.54.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-1812-11
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Anklageskrift, afvisningskendelse, ophævelse, hjemvisning
Resumé

Efter anmodning af forsvareren blev afvisningspåstanden i en straffesag om overtrædelse af skattesvig af særlig grov karakter udskilt til forlods afgørelse.

Byretten fandt, efter en samlet vurdering at anklageskriftet ikke indeholdt en tilstrækkelig og tydelig betegnelse af det forhold, for hvilket tiltale var rejst. Der blev blandt andet henset til at den erhvervsmæssige virksomhed ikke var nærmere angivet i anklageskriftet, og de manglende indkomstangivelser for de enkelte år ikke var specificeret ud på henholdsvis renteindtægter og overskud af virksomhed.

Landsretten fandt, at anklageskriftet indeholdt en sådan beskrivelse, at betingelserne i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4 var opfyldt, ophævede byrettens kendelse og hjemviste sagen til fortsat behandling ved byretten.

Reference(r)

Retsplejeloven § 834, stk. 2, nr. 4

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kåre Pihlmann, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Michael Dorn, Sanne Kolmos og Jan Uffe Rasmussen

----------

Byrettens kendelse af 27. maj 2011, SS 1-3022/2010

Tiltalte nægtede sig skyldig og påstod principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Overfor afvisningspåstanden påstod anklagemyndigheden sagen fremmet til dom på det foreliggende grundlag.

Efter anmodning fra forsvareren blev spørgsmålet om afvisning udskilt til forlods afgørelse.

Påstande

Til støtte for påstanden gjorde forsvareren gældende, at anklageskriftet ikke opfyldte betingelserne i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4, og tillige nr. 3 i relation til forhold 2.

Forsvareren henviste navnlig til, at det ikke af anklageskriftet fremgår, hvilken erhvervsmæssig virksomhed overskuddet vedrører, ligesom fordelingen af renter og overskud af virksomhed ikke nærmere er specificeret på de enkelte indkomstår. Det er af afgørende betydning for varetagelsen af tiltaltes forsvar, at han ved, hvordan fordelingen af beløbene nærmere er, så han kan forholde sig til dem opgørelsesmæssigt, herunder i forhold til fradragsret og om renteindtægterne skulle hidrøre fra udenlandske konti, hvor det kan være af betydning, om der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst med vedkommende land. En nærmere specifikation af beløbene vil også gøre det muligt at vurdere, om der eventuelt er indtrådt forældelse for nogle af beløbenes vedkommende, ligesom det er relevant i forhold til vurderingen af eventuelt fremførsel af underskud. Den bestemmelse, der er angivet i anklageskriftets forhold 2, eksisterer ikke.

Anklagemyndigheden gjorde til støtte for den nedlagte påstand om sagens fremme navnlig gældende, at anklageskriftet indeholder en tilstrækkelig dækkende beskrivelse af det strafbare forhold til, at tiltalte har haft mulighed for på forsvarlig og fyldestgørende vis at identificere det strafbare forhold og forberede sit forsvar. Ved anklageskriftets udformning er der taget hensyn til, at anklageskriftet skal være overskueligt, og at tiltalen ikke i for høj grad skal være fikseret. Anklageskriftet indeholder en angivelse af, hvori den strafbare gerning består, ligesom gerningstiden er angivet. Selv om det ikke nærmere er specificeret, hvordan beløbene de nærmere år er sammensat, har tiltalte og dennes forsvarer haft adgang til sagens dokumenter, hvorved de har kunnet forberede forsvaret, også når henses til den udførlige bevisfortegnelse, der er vedlagt anklageskriftet. Det er korrekt, at anklageskiftets forhold 2 med hensyn til den anførte bestemmelse, der påstås overtrådt, burde være berigtiget, da anklageskriftet blev læst op, hvorfor der, såfremt sagen fortsætter, i dette forhold vil blive påstået frifindelse.

Efter votering afsagdes kendelse

Den erhvervsmæssige virksomhed er ikke nærmere angivet i anklageskriftet, og de manglende indkomstangivelser for de enkelte år er ikke specificeret ud på henholdsvis renteindtægter og overskud af virksomhed.

Disse forhold findes at være af betydning for tiltaltes mulighed for at tilrettelægge sit forsvar, og efter en samlet vurdering findes anklageskriftet herefter ikke at indeholde en tilstrækkelig og tydelig betegnelse af det forhold, for hvilket tiltale er rejst, jf. retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4, hvorfor

B e s t e m m e s

Sagen mod T afvises.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

Retten fastsatte salær på 23.725 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Kåre Pihlmann. Salæret betales af statskassen.

----------

Østre Landsrets kendelse af 6. juli 2011, 12. afdeling, S-1812-11

T har kæret Byrettens kendelse af 27. maj 2011 (1-3022/2010), hvorefter sagen mod T afvises.

Efter votering afsagdes følgende kendelse

I anklageskriftets forhold 1 er T tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1. Udførelsesmåden og gerningsperioden er angivet som "ved i sine selvangivelser for indkomstårene 2003 og 2004 ... og 2006 ... at have udeholdt renteindtægter, og overskud af virksomhed og angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 407.418 kr. i år 2003, 123.059 kr. i år 2004 og 1.113.380 kr. i år 2006, hvorved det offentlige blev unddraget henholdsvis 120.796,67 kr., 14.717,73 kr. og 592.255,39 kr., i alt 727.769,84 kr. i skat."

Landsretten finder, at anklageskriftet herved indeholder en sådan beskrivelse, at betingelserne i § 834, stk. 2, nr. 1 og 4 er opfyldt. Da der ikke i øvrigt er oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at tiltalte ikke på baggrund af anklageskriftet har kunnet tilrettelægge sit forsvar, finder landsretten, at sagen kan fremmes på det foreliggende grundlag.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens kendelse ophæves, og sagen hjemvises til fortsat behandling ved byretten på det foreliggende grundlag.