Dato for udgivelse
30 Jan 2012 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Dec 2011 08:56
SKM-nummer
SKM2012.56.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, S-3192-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Told, valuta, angivelse, udrejse, prøvesag, bødestørrelse, uvidenhed
Resumé

T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 50.000 euro.

T forklarede at pengene var depositum til en lejlighed i Sydeuropa. Han kendte hverken de svenske eller danske regler om udførsel af penge. Han medbragte pengene kontant, fordi han ikke kendte den person, som han skulle købe lejligheden af og ikke havde tiltro til banksystemet.

Byretten fastsatte bøden til 74.000 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Det var ikke i strid med artikel 6 i Den europæiske Menneskerettighedskonvention, at sagen havde afventet prøvesager om bødestørrelsen.

Reference(r)

Toldloven § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Per Sølling, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Hedegaard Madsen, Norman E. Cleaver og Anette Voigt Arnsted (kst.)

----------

Byrettens dom af 30. september 2011, SS 1-9738/2011

Sagens baggrund og parternes påstand

Anklageskrift er modtaget den 29. april 2011.

T er tiltalt for

Overtrædelse af toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4,

ved den 12. januar 2009 i forbindelse med udrejse via Danmark, at have medtaget 50.000 euro uden at have angivet pengene over for told- og skatteforvaltningen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 74.000 kr.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært nedsættelse af bøden på grund af undskyldelig uvidenhed om reglerne. Tiltalte har gjort gældende, at der ved bødefastsættelsen skal tages hensyn til, at det var tiltaltes egne, lovligt tjente penge. Tiltalte har endvidere gjort gældende, at sagens behandling har været langvarig, hvilket er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6.

Forklaringer

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"...

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at pengene stammede fra hans firma. Pengene skulle bruges til at betale en lejlighed i .... Han kendte ikke reglerne om udførsel af penge.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved tiltaltes forklaring og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Retten finder ikke grundlag for at nedsætte den af anklagemyndigheden påståede bøde i medfør af straffelovens § 82, nr. 4. Efter de foreliggende oplysninger om, at sagen har afventet prøvesager om bødestørrelsen, finder retten ikke, at sagsbehandlingstiden er i strid med artikel 6 i Den europæiske Menneskerettighedskonvention.

Straffen fastsættes til en bøde på 74.000 kr., jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 74.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 2.100 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer.

-----------

Østre Landsrets dom af 20. december 2011, 2. afdeling, S-3192-11

Byrettens dom af 30. september 2011 (SS 1-9738/2011) er anket af T med påstand om strafbortfald, subsidiært formildelse, og tiltalte har til støtte herfor i det væsentlige gjort samme anbringender gældende som for byretten.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten. Han har forklaret blandt andet, at pengene stammer fra hans rengøringsfirma, og at han har betalt skat af pengene. Han kendte hverken de svenske eller de danske regler om udførsel af penge. Han ankom til lufthavn med tog fra Sverige. I lufthavnen bemærkede han ingen skiltning om, hvad der skulle angives til toldmyndighederne. Han var alene opmærksom på, hvilken gate han skulle gå til og reglerne om sikkerhed i forbindelse med indtjekning. Det var første gang han medbragte et pengebeløb større end 10.000 euro. Han har boet i Sverige i 25 år. Han medbragte pengene kontant, fordi han ikke kendte den person, som han skulle købe lejligheden af, og han har ikke tiltro til banksystemet i ... Han fik ingen vejledning i toldreglerne, da han købte flybilletten. Det er ingen direkte flyforbindelser fra Danmark til ...

Landsrettens afgørelse

Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten er der oplyst omstændigheder, som kan give anledning til at bringe straffelovens § 82, nr. 4, i anvendelse. Det tiltrædes af de i dommen anførte grunde, at sagsbehandlingstiden ikke er i strid med artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Bødestraffen er udmålt i overensstemmelse med sædvanlig praksis i sådanne sager, og der er ikke grundlag for at nedsætte straffen i medfør af bestemmelsen i straffelovens § 82, nr. 13.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.