Dato for udgivelse
15 Feb 2012 12:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Jan 2012 09:10
SKM-nummer
SKM2012.109.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-1654-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsunddragelse, skatteunddragelse, kildeskat, hæleri, euforiserende, stoffer, rettighedsfrakendelse
Resumé

T udførte byggeopgaver dels gennem en personligt ejet virksomhed og dels gennem et selskab hvori han var direktør og eneanpartshaver. T var tiltalt for at have unddraget 566.019 kr. i moms og at have udbetalt lønninger uden at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved det offentlige blev unddraget 1.138.743 kr. i A-skat og 165.033 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T var videre tiltalt for at have været i besiddelse af euforiserende stoffer og en EDB-skærm som stammede fra tyveri.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om rettighedsfrakendelse.

Byretten idømte T ubetinget fængsel i 1 år og 4 måneder, en tillægsbøde på 1.850.000 kr. og rettighedsfrakendelse i 2 år.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring at bestemmelsen om rettighedsfrakendelse udgik, idet der var henset til den tid, der var forløbet siden de begåede forhold og da T ikke tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr.1
Straffeloven § 289, jf. kildeskatteloven § 74, stk. 2, stk.1, nr. 1
Straffeloven § 289, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b (dagældende)
Straffeloven § 290, stk. 1
Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A nr. 1 og § 3, jf. liste B nr. 13 og nr. 37

Henvisning
  

Parter

Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Jørn Brandenhoff Schmidt)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Estrup, Mogens Heinsen og Nikolaj K. Andersen (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 30. juni 2011, SS-1623/2010).

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 9. juli 2010. Endeligt anklageskrift er modtaget den 30. maj 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1
straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, momssvig af særlig grov karakter,

ved for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding med forsæt til afgiftsunddragelse

A. som indehaver af H1 Byg, CVR ..., for perioden 1. januar 2006 til 2. januar 2007, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han angav salgsmomsen for lavt med 25.260 kr. og købsmomsen for højt med 177.944 kr. og
B. som direktør og eneanpartshaver i H1 Byg ApS, CVR ..., for perioden 5. januar 2007 til 31. december 2007 at have været ansvarlig for afgivelse af urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet selskabet angav købsmomsen for højt med 362.815 kr.,

alt hvorved det offentlige blev unddraget 566.019 kr. i moms.,

2

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, ved

A. som indehaver af H1 Byg for perioden 1. januar 2006 til 2. januar 2007 med forsæt til skatteunddragelse, at have undladt at opfylde sin pligt til at indeholde A-skat med 225.195 kr. og

B. som direktør og eneanpartshaver i H1 Byg ApS for perioden 5. januar 2007 til 31. december 2007 med forsæt til skatteunddragelse at have været ansvarlig for, at selskabet undlod at opfylde sin pligt til at indeholde A-skat med 913.548 kr.,

alt hvorved det offentlige blev unddraget 1.138.743 kr. i A-skat.

3

kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, (dagældende arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b), skattesvig (bidragssvig), ved

A. som indehaver af H1 Byg for perioden 1. januar 2006 til 2. januar 2007 med forsæt til bidragsunddragelse, at have undladt at indeholde arbejdsmarkedsbidrag med 32.637 kr. og
B. som direktør og eneanpartshaver i H1 Byg ApS for perioden 5. januar 2007 til 31. december 2007 med forsæt til bidragsunddragelse at have været ansvarlig for selskabets undladelse af at indeholde arbejdsmarkedsbidrag med 132.396 kr.,

alt hvorved det offentlige blev unddraget 165.033 kr. i arbejdsmarkedsbidrag,

4

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A nr. 1 og 3, jf. liste B nr. 13 og nr.37 ved

den 21. januar 2010, kl. 12.30 i ...1 at have været i besiddelse af 887 gram hash med henblik på videreoverdragelse og 1,4 gram kokain, samt 0,2 gram amfetamin til eget forbrug.

5

straffelovens § 290, stk. 1, hæleri, ved

den 21.januar 2010 kl. 13.00 uberettiget at have skaffet sig eller andre del i udbyttet af en strafbar
lovovertrædelse, idet han på adressen ...1 var i besiddelse af en 30" EDB-skærm af mrk. Dell, som stammede fra tyveri, til en værdi af værdi ca. 9.062,50 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte frakendes retten til at være stifter af eller direktør, bestyrelsesmedlem eller medlem af ledelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver offentlig godkendelse, eller en fond, i et af retten fastsat tidsrum, jf. straffelovens § 79, stk. 2.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte frakendes retten til at drive selvstændig virksomhed med handel med afgiftspligtige varer og retten til at drive selvstændig virksomhed, der kræver registrering som indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven, i et af retten fastsat tidsrum, subsidiært frakendelse af retten til personligt at drive bygge-, anlægs- og entreprenørvirksomhed, jf. straffelovens § 79, stk. 1.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået tiltalte idømt en tillægsbøde på 1.850.000 kr.

Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om, at der hos tiltalte konfiskeres 1,4 gram kokain, 0,2 gram amfetamin og 887 gram hash, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 4, og har i øvrigt nægtet sig skyldig, bortset fra forhold 1, som er delvist erkendt.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse over for påstanden om rettighedsfrakendelse.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T, har i et retsmøde den 6. juni 2011 vedr. forhold 1-3 forklaret, at han er ejer af H1 Byg og H1 Byg ApS. Han var direktør for og eneanpartsejer af selskabet. Han har haft ansatte i begge firmaer. Han har indeholdt A-skat for sine ansatte. Han har selv skrevet fakturaerne. Han bogførte selv. Han bogførte, når han havde tid til det, når der var en stor stak bilag. Udbetaling af lønninger havde han Dataløn til. Det foregår sådan rent praktisk, at man ringer ind til Dataløn og siger til hvem lønnen skal udbetales, og hvor meget vedkommende skal have. Man får efterfølgende en oversigt fra Dataløn over, hvor meget der er udbetalt og til hvem. Tiltalte havde ikke så meget styr på tingene fra starten. Han fik kontakt til en revisor, som hjalp med at gå bogføringen igennem og rettede til. Det var revisor, der indberettede. Han fik en kvittering fra revisor kvartalsvis på, hvad der var indberettet.

Tiltalte havde udført noget arbejde for G1, og vedkommende firma ville ikke betale for det. Han har i forbindelse med fakturaudskrivningen brugt samme skabelon som VP. Fakturanr. og kontonr. er VPs, (ekstrakt side 108). Han havde brugt VPs computer nogle gange til at udskrive fakturaer, og så rettede han oplysningerne manuelt. G1 mente, at Ts folk uretmæssigt havde taget nogle ting. Tiltalte kontaktede firmaet flere gange. Han kan ikke forstå, at fakturaen ikke er bogført.

G2 var et firma på ...2, hvor en af personerne hed PJ. PJ var en af ejerne. Tiltalte tror ikke, at man i dag kan få fat i firmaet. Man kan måske slå G2 op og ringe til dem. Han kan ikke huske mere om G2. Byggeriet foregik i ...2 Han ved ikke, om G2 var drevet i personligt regi. Han blev betalt kontant. Han har fået at vide af sin revisor, at alle overførsler skal foregå i banken.

V.1 er en af hans kammerater og de er forretningspartnere. De har tit hjulpet hinanden. V.1 har nogle gange haft folkeregisteradresse hos ham. Kontrakten lavede V.1 og tiltalte sammen. De samarbejde om byggeopgaven i ...3, men ledelsen på pladsen blev hovedsagelig varetaget af tiltalte. Fakturaerne lavede V.1. Tiltalte fik nogle fakturaer i hånden og andre pr. email.

Tiltalte var ikke klar over, at fakturaen fra G3 Byg til H1 Byg af 20. marts 2007, (ekstrakt side 36) indeholder VPs kontonr. Tiltalte ved heller ikke, hvad VP havde med G3 Byg at gøre, men at han havde noget med dem at gøre. Det kan godt passe, at han har betalt til VP, men han ved ikke hvorfor.

Tiltalte har kendt V.3 i mange år. V.3 har ikke hævet penge til ham. Han havde varslet banken om, at V.3 ville komme og hæve penge. Banken kendte tiltalte lidt bedre. Tiltalte kan ikke forklare, hvorfor der under ransagningen hos tiltalte blev fundet en kvittering fra F1 Bank vedr. hævning af et beløb på 76.000 kr.(mappe B -20), da V.3 ikke hævede penge til tiltalte Det kan godt passe, at det fremgår af H1 Bygs kontoudskrift, at beløbet på 76.725 kr. er betalt, når beløbene er så identiske. V.1 skyldte ham nogle penge for sjov og ballade. Det var derfor han fik på en check 100.000 kr. og 20.000 kr. i kontanter. Der har været rod i tingene. V.1 og tiltalte har været i Thailand mange gange. De har brugt mange penge. Der har været rod i papirerne. Fakturaerne fra G3 Byg er gået til sjov og ballade til Thailandsture. Der er blevet spillet, og han er blevet gift i Thailand. LD var misbruger. LD var en kammerat. LD må have haft nogle ansatte, som han skulle aflønne. Han vil ikke snakke om LD, nu da han er død.

V.4 er far til LD. Han var nok træt af at blive snydt af G3 Byg og ville have sit eget. V.4 har måske haft ansatte, det må man spørge ham om. V.4 er tømrer.

V.2 var lige kommet ud af fængsel. Han spurgte tiltalte, om han havde noget arbejde til ham og hans folk. Det passer ikke, at der er udstedt proforma fakturaer, således at tiltalte kunne udbetale sort løn.

VP kender han. VP har nogle ansatte. Det er 4-5 år siden VP startede sit firma. Fakturaen til G1 fra H1 Byg er udskrevet 10. juli 2007. Tiltalte var ikke klar over, at VPs virksomhed først blev registreret den 1. oktober 2007.

Tiltalte har forklaret, at det åbenbart er VP kontonr., der er nævnt i faktura til G4 (ekstrakt side 107). Der var tale om noget arbejde, som blev udført i ...4, og både VP og tiltalte var også i ...4 på det omhandlede tidspunkt. Det er i øvrigt V.1, der har underskrevet/kvitteret de enkelte fakturaer fra G3 Byg. Tiltalte har ikke fået kontanter i hånden, som V.1 eller andre har hævet til ham.

Tiltalte har vedr. forhold 4 forklaret, at den pågældende mængde hash, der blev fundet hjemme hos tiltalte, var noget, han skulle holde for en kammerat, og som kammeraten skulle have tilbage. Han ved ikke, om det var noget kammeraten skulle sælge. Amfetaminen var noget, han havde haft et stykke tid til eget forbrug.

Tiltalte har vedr. forhold 5 forklaret, at skærmen blev købt via Den Blå Avis, og sendt pr. efterkrav. Han kan ikke huske præcist, hvornår han havde købt den. Han skulle bruge den til at tegne på med et program, der hedder autocat.

V.1 har som vidne i et retsmøde den 7. juni 2011 forklaret, at han fik nogle til at arbejde for sig i G3 Byg, de satte vinduer og gips op. Han talte selv med dem, han ansatte. Han talte som regel med dem over telefonen. Han kan ikke huske, om han var i Thailand en del af tiden, men det kan man se i hans pas. Pas fremvist udstedt den 27. oktober 2006. Han var i Thailand i 10. december 2006 til 7. februar 2007, forlænget fra 7. februar 2007 til 4. april 2007. Han har også været i Thailand tidligere på året i 2006. Han kan ikke huske, om han var i Thailand i foråret eller sommeren 2006. Han er meget ordblind, så han har haft forskellige til at lave fakturaerne for sig. Han har brugt forskellige banker. At det er F2 Bank, der er anført på fakturaerne er blot en fejl, ud fra registreringsnummeret kan man se, at det er F1 Bank. Alle indbetalinger er sket til F1 bank. Det kan godt passe, at der den 1. november 2006 er gået 62.925 kr. ind på kontoen, og den samme dato er der hævet 62.000 kr. Han havde en stor spillegæld, han spillede og drak meget og havde letlevende damer, så går pengene hurtigt. I forbindelse med projektet i ...3 havde han talt med sine ansatte over telefonen. Den 4. december 2006 blev der sat 53.875 kr. ind på kontoen og udbetalt 54.000 kr. Han har i januar 2007 hævet nogle penge i Thailand. THB står for thaibat. Der er den 18. december 2006 indbetalt 50.718,75 kr. fra H1 Byg og så er der udbetalt 50.750 kr. samme dag. Det skyldes det samme, som tidligere forklaret. Han ved ikke, hvorfor han fik kammerater til at hæve penge på kontoen og sende dem til sig, når han selv kunne hæve på kontoen. Han ved ikke, hvorfor der er fakturaer, som han har underskrevet, mens han befandt sig i Thailand. Den 16. januar 2007 har han fået 76.725 kr. fra H1 Byg ind på kontoen og den samme dato er der udbetalt 76.000 kr. til V.3, som han havde givet fuldmagt. Faktura af 2. marts 2007 er for arbejde udført i ...3. Han kan ikke huske, hvem der hjalp ham med at styre arbejdsudførelsen, mens han var 4 måneder i Thailand. Vidnet fik en konto i F3 Bank på et tidspunkt, en konto han stadig har. Der er den 13. marts 2007 indgået 159.000 kr. på kontoen. Der er samtidig udbetalt 100.000 kr. til T på check og 20.000 kr. overført til T. Vidnet havde lånt 100.000 kr. af tiltalte, og dette lån blev nu indfriet. Faktura nr. 607 af 20. marts 2007 er fra perioden, mens han var i Thailand. Kontonummeret der er anført på fakturaen er VPs. Han ved ikke, hvorfor det er VPs kontonummer, der er anført. Han mener, at VP var med i projektet i ...3. VP hævede det indgåede beløb samme dato. Vidnet forlangte at få alle pengene fra VP, han tror, han fik alle pengene fra VP. På faktura nr. 608 er kontoen i F3 Bank anført. Kontonummeret kan ses på side 158 i ekstrakten. Faktura nr. 604 har han kvitteret på, han ved ikke, hvordan han har kvitteret på den, når han var i Thailand. Han kan ikke huske det. Han ved ikke, om han har kvitteret på dem, efter at han kom hjem. Faktura nr. 605, det er kontoen i F1 Bank, der er skrevet på. Det samme beløb er indsat og hævet samme dag på kontoen. Det kan godt passe, at alle fakturaerne er noget som er betalt vedrørende arbejdet i ...3. Han var i stand til at styre et byggeri i ...3 for flere hundrede tusind kroner, mens han befandt sig i Thailand. Dem der lavede arbejdet i ...3 har ikke fået løn for det. De er blevet snydt. Han ved ikke, om kontoen i F1 Bank fortrinsvis var til brug for G3 Byg. Han ved ikke, om han har fået andre beløb af VP. Folkene ude på pladsen er blevet snydt, de fik bare nogle få hundrede kroner for at holde dem hen. De havde meget stor udskiftning på pladsen, da folk følte sig snydt. Han havde en stor spillegæld på det tidspunkt. Han lider af ludomani, det var det pengene blev brugt på, og på damer og sjov i Thailand. På kasino i Cambodja fik han også brugt nogle penge. Han har haft nogle penge med til Thailand, nogle venner har besøgt ham og har taget penge med, og han har fået overført nogle penge. Han skrev under på nogle af fakturaerne, efter at han kom hjem. Han skrev under på mindst en fremdateret faktura, inden han tog afsted til Thailand.

V.2 har i et retsmøde den 7. juni 2011 forklaret, at han har haft en virksomhed, der hed G5 Byg. Det er en 5 år siden, han begyndte virksomheden. Der er nogle fakturaer udstedt fra G5 Byg til H1 Byg ApS, faktura nummer 13960 af 13. marts 2007, faktura af 14. april 2007, den 1. maj 2007, den 15. maj 2007, den 30. maj 2007 og den 23. august 2007. Der er tale om fakturaer, som han har lavet. Han havde været inde og afsone et stykke tid, inden han begyndte virksomheden. Pengene for fakturaerne blev betalt. Han betalte sine folk og brugte nogle af pengene selv. Forevist en seddel med diverse fornavne (Ekstrakt side 48) forklarede vidnet, at der ikke er nogle af de folk, vidnet havde ansat. Han kender ikke sedlen og ved ikke, hvorfor fakturabeløbet med moms 81.450 kr. og uden moms 65.160 kr., som fremgår af faktura nr. 13.960 tillige fremgår af denne seddel.

Anklageren foreholdt vidnet dennes forklaring til politirapport af 25. april 2007, hvoraf det fremgår, at rapporten er gennemlæst, men ikke ønsket underskrevet.

Vidnet kan hverken afvise eller bekræfte, at han har forklaret som oplæst. Vidnet må dog bestemt afvise, at han har betalt penge til tiltalte, eller at tiltalte skulle have ønsket den pågældende konstruktion. Det er rigtigt, at han nogle gange er blevet hentet af tiltalte og kørt ud til pladsen i ...3. Han førte ikke rigtig nogen form for regnskab i sin virksomhed. Han lavede ingen momsangivelse og indeholdt ingen A-skat for sine medarbejdere.

V.3 har som vidne i et retsmøde den 7. juni 2011 forklaret, at han har hævet nogle penge på V.1s konto. Han begyndte på at hæve nogle store beløb på kontoen i år 2006. Han kan ikke huske, at han fik en fuldmagt til V.1s konto. V.1 og han bor begge i ...1. De har mødt hinanden i byen, han kan ikke sige noget nærmere om det. Det er lang tid siden, de har hængt ud sammen. Det er rigtigt, at han har hævet penge på V.1s konto. På anklagerens forespørgsel om, hvorvidt vidnet har dårlig hukommelse, forklarede han, at han i år 2001 har slået hovedet i et biluheld, men han har ingen diagnose på det. Han har generelt svært ved at huske. Vidnet kan ikke huske størrelsen på de beløb, han hævede for V.1.

Anklageren foreholdt vidnet, at han i januar og februar 2007 skulle have hævet over 200.000 kr. i alt på V.1s konto.

Vidnet vurderede, at det er hans underskrift, der er på hævebilagene, så han må jo have hævet beløbene. Pengene skulle han bare gemme. Han ved ikke, hvor han gemte dem. Han ved ikke, hvor pengene er blevet af, han kan ikke huske det.

Anklageren foreholdt vidnet dennes forklaring til politirapport af 14. maj 2007, hvoraf det fremgår, at han blev afhørt uden sigtelse men med en sigtets rettigheder. Rapporten var af vidnet blevet gennemlæst, men han ønskede ikke at underskrive den.

Vidnet kan ikke huske, hvorvidt politiet havde vist ham nogle bilag med nogle beløb han havde hævet. Han er kammerat med V.1 og T. Han mener godt det kan passe, at han har hævet nogle større beløb på V.1s konto i banken i ...1. Han kan ikke huske, at V.1 telefonisk bad ham om at hæve beløbene. Det kan godt passe, at han har fået bankchecks udleveret i F1 Bank og har fået dem vekslet i F4 Bank. De hævede beløb blev hentet, men ikke så kort tid efter som anført i politirapporten. Det var en person fra et andet tømrerfirma, der hentede beløbet. Det var en fra G3 Byg og ikke en fra H1 Byg, der afhentede beløbet. Det var politiets tanker, at det var T, der skulle have hentet beløbene, men det var ikke vidnets udsagn.

Anklageren foreholdt vidnet en indberetning fra F4 Bank, ekstrakten side 155b.

Forespurgt hvorvidt han kan huske, hvornår han ophørte med at hæve penge for V.1, kan han ikke huske det, da det er så lang tid siden.

V.4 har som vidne i et retsmøde den 7. juni 201 1 forklaret, at han har arbejdet i ...3 i år 2006-2007. Han lavede tømrerarbejde. Vidnet er uddannet tømrer. Han arbejdede formentlig for G3 Byg. Han fik ingen penge for det, eller han fik 500-600 kr. for arbejdet af T, men det var formentlig ikke T, han lavede arbejdet for. Forespurgt hvordan han fandt ud af, hvad der skulle laves, forklarede vidnet, at der gik en formand på pladsen, som fortalte, hvad de skulle lave. Den mand han arbejdede for var vist ude at rejse. Han fik ingen løn for arbejdet i ...3 og skrev heller ingen regninger for arbejdet. Han vidste ikke, hvem han skulle skrive regninger til. Forespurgt hvorvidt det er rigtigt at vidnets søn, LD, også arbejdede på pladsen i ...3, svarede vidnet, at hans søn vil han ikke snakke om, sønnen er død. Vidnet forklarede, at faktura nr. 0001-0005 fra G6 Byg til H1 Byg Aps er fakturaer, han har lavet, og han har også har fået betalingen for arbejdet. Det er for arbejde bl.a. på ...8 og vist også noget arbejde i ...4. Han mener ikke, at det er mange timer, der er faktureret i forhold til, at han har været alene om at udføre arbejdet. Han har ikke haft nogen ansat. Foreholdt at LD i sit firma har udskrevet nogle fakturaer, hvor vidnets kontonummer er anført, og hvor beløbene også blev indsat på vidnets konto, forklarede vidnet, at han ikke kan forstå, hvorfor hans kontonr. er anvendt på flere fakturaer i sønnens firma.

Anklageren foreholdt for vidnet dennes forklaring til politirapport af 26. november 2007 (bilag M-1).

Vidnet var blevet afhørt uden sigtelse men med en sigtets rettigheder.

Vidnet kan ikke huske, at der under afhøringen var snak om arbejdet i ...5 for T. Vidnet kan godt huske, at han udførte noget arbejde i ...5 for T. Det er rigtigt, at LD arbejdede for T, der var tale om en opgave udført for G7 i ...3. Vidnet arbejdede også i ...3 i 3 måneder. Det var T, han fik nogle små beløb af for arbejdet. Han mener ikke, det er rigtigt, som forklaret til politirapport, at han skulle have fået udbetalt et par tusinde kroner fra T nogle gange for arbejdet i ...3. Vidnet ved ikke, hvem det var han arbejdede for. T fungerede som arbejdsleder på byggepladsen i ...3. Han har ikke talt med eller mødt V.1.

V.5 har i et retsmøde den 7. juni 2011 forklaret, at han var direktør og eneejer af G1. Han skulle udføre noget arbejde i ...6. Han indgik en aftale med T om, at H1 Byg skulle udføre noget arbejde for ham i ...6. Han betalte ikke regningen fra H1 Byg med det samme, da han ikke havde pengene til det. H1 Bygs medarbejdere havde taget nogle ting på ...7 som sikkerhed for den manglende betaling af regningen.

Vidnet forsøgte at modregne overfor H1 Byg, fordi de havde taget nogle ting, men han endte med at overføre det fulde beløb til H1 Byg uden modregning. Han havde følt sig truet af T og dennes folk, da de havde forsøgt at opsøge ham både på den gård, hvor han boede og ved hans forældre for at få de penge, som han skyldte H1 Byg. Han havde følt sig truet, fordi de forsøgte at opsøge ham.

På et tidspunkt overførte han efter H1 Bygs anvisning 35.000 kr. til en konto. Han ringede forinden overførslen til T for at høre, om der ikke var noget galt, da kontoen i følge banken hverken tilhørte H1 Byg eller T. Han fik af T besked på alligevel at overføre pengene. Vidnet kan ikke huske, hvorvidt faktura nr. 24940 af 25. december 2007 er blevet betalt.

Anklagemyndigheden har under sagens behandling vedrørende forhold 1-3 i relation til tiltaltes forskellige samhandelspartnere fremlagt en række forskellige oplysninger, herunder fakturaer, posteringsoversigter, forklaringer afgivet til politirapport, samt en række yderligere bilag og dokumenter. Det bemærkes, at der er enighed om de beløbsmæssige angivelser.

Moms af faktura nr. 24877

Der er fremlagt en faktura af 2. januar 2007 udstedt af H1 Byg for et samlet beløb på 126.300 kr., heraf moms 25.260 kr., hvilket momsbeløb ikke er angivet af tiltalte.

G3 Byg

7 fakturaer til H1 Byg med et samlet momsbeløb på 64.247,50 kr.
7 fakturaer til H1 Byg ApS med et samlet momsbeløb på 127.315 kr.

Samtlige fakturaer er betalt til bankkonti tilhørende V.1, bortset fra en enkelt faktura, hvor der er sket indbetaling til en konto tilhørende VP. De pågældende beløb er i hovedsagen hævet fra de omhandlede konti umiddelbart efter kreditering.

Det fremgår af en indberetning fra F1 Bank af 20. faktura 2007 vedrørende mistanke om hvidvask af udbytte, at de omhandlede beløb er hævet af vidnet V.3 som fuldmagtshaver.

Under en ransagning hos tiltalte blev der fundet et hævebilag fra F1 Bank vedrørende et beløb på 76.000 kr., hvilket beløb var blevet hævet af V.3 den 16. januar 2007 på V.1s konto (G3 Byg).
Det fremgår af samme posteringsoversigt, at der samme dag af H1 Byg blev indsat 76.725 kr.

VP er under hovedforhandlingen blevet fritaget for at afgive vidneforklaring. Anklagemyndigheden har med rettens tilladelse dokumenteret VPs forklaringer afgivet til politirapport henholdsvis den 26. november 2007 og den 27. juni 2008.

Anklagemyndigheden har endvidere dokumenteret en politirapport vedrørende afhøring af nu afdøde LD . Den pågældende politirapport er dateret den 26. november 2007.

Der er også fremlagt to notater udarbejdet af tiltalte (ekstraktens side 48 og 49), der indeholder forskellige tal og tidsangivelser, hvilke angivelser efter anklagemyndighedens opfattelse kan sammenholdes med en faktura nr. 608, udstedt den 3. april 2009 af G3 Byg (ekstraktens side 35) og en faktura nr. 13960 udstedt den 26. marts 2007 af G5 Byg (ekstraktens side 42).

De pågældende to notater indeholder endvidere en opregning med angivelse af timer ud for hvert enkelt navn, herunder navnene V.4 og LD.

Der er under sagen fremlagt en samarbejdsaftale af 16. oktober 2006 mellem H1 Byg og G3 Byg, hvoraf det blandt andet fremgår, at arbejdslønnen er aftalt til 150 kr. pr. time.

Anklagemyndigheden har i relation til spørgsmålet om kildeskatteloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (forhold 2 og 3) gjort gældende, at alle fakturaer fra G3 Byg til H1 Byg (ApS) må anses for betaling af sort løn og har opgjort de skyldige beløb således:

"...

2006

     

H1 Byg ved T

Totalbeløb

am-bidrag

A-skat

- G3 Byg

 

 

 *(0,08)

  *(0,6* (1-0,08)

- Bogførte fakturaer

321.237,50

25.699,00

177.323,00

- Faktura 601 og 602 (betalt ej bogført)

86.725,00

6.938,00

47.872,00

2007

     

Tiltalte er som direktør ansvarlig for, at H1 Byg ApS i 2007 ikke indeholdt følgende beløb i am-bidrag og i A-skat:

- G3 Byg

614.981,25

49.197,50

339.469,25

..."

G2 Byg 2006

4 fakturaer til H1 Byg med et samlet momsbeløb på 113.697,50 kr.

Der er fremlagt 2 fakturaer fra G2 Byg, hvor det anførte CVR-nr. tilhører et andet firma i ...1, og hvor den angivne adresse ikke eksisterer. Det samlede fakturabeløb udgør 454.790 kr.

Anklagemyndigheden har fremlagt en oversigt fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvor det firma, der er nævnt i fakturaerne, ikke er opført.

G5 Byg 2007

6 fakturaer til H1 Byg ApS med et samlet momsbeløb på 56.565 kr.

Anklagemyndigheden har vedrørende G5 Byg henvist til tiltaltes notater (ekstrakt side 48) og en faktura af 26. marts 2007 udstedt af G5 Byg (ekstrakt side 42) samt en posteringsoversigt fra F1 Bank vedrørende en konto tilhørende G5 Byg. Det fremgår af posteringsoversigten, at beløbene på de omhandlede fakturaer indgår på denne konto, og at stort set samme beløb hæves samme dag eller en af de følgende dage.

Anklagemyndigheden har med hensyn til spørgsmålet om overtrædelse af kildeskatteloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (forhold 2 og 3) gjort gældende, at de pågældende fakturaer er fiktive, og at de må anses for betaling af sort løn. De skyldige beløb er opgjort således:

"...

Fakturaernes totalbeløb

 

am-bidrag

A-skat

   

*(0,08)

*(0,6*(1-0,08)

- G5 Byg

282.825

22.626

156.119

..."

G8 Byg - 2007

12 fakturaer til H1 Byg ApS med et samlet momsbeløb på 84.630 kr.

VP er under hovedforhandlingen blevet fritaget for at afgive vidneforklaring. Anklagemyndigheden har med rettens tilladelse dokumenteret VPs forklaringer afgivet til politirapport henholdsvis den 26. november 2007 og den 27. juni 2008.

"...

H1 Byg ApS

 

am-bidrag

A-skat

   

*(0,08)

*(0,6*(1-0,08)

- G8 Byg

423.150

33.852

233.578

..."

G4

I faktura til H1 Byg ApS med et momsbeløb på 14.575 kr.

Den pågældende faktura, der er dateret den 1. september 2007, er forsynet med et kontonummer, der tilhører VP. Af en posteringsoversigt fra F2 Bank vedrørende den omhandlede konto fremgår, at der den 18. september 2007 er indgået 65.375 kr., hvorefter der samme dag er hævet 65.000 kr.

Anklagemyndigheden har henvist til de tidligere politirapporter vedrørende afhøring af VP, samt en politirapport vedrørende afhøring af JK. Retten har under hovedforhandlingen meddelt tilladelse til dokumentation af den pågældende politirapport, da JK er forsvundet, og ikke har kunnet bringes til stede som vidne.

Anklagemyndigheden har gjort gældende, at den pågældende faktura er fiktiv, og at beløbet på fakturaerne må anses for anvendt til betaling af sort løn. Beløbet er opgjort således:

"...

H1 Byg ApS

Totalbeløb

am-bidrag

A-skat

   

*(0,08)

*(0,6*(1-0,08)

- G4

65.375

5.230

36.087

..."

G9 Byg

13 fakturaer til H1 Byg ApS med et samlet momsbeløb på 53.268 kr.

LD, der er afgået ved døden, har den 26. november 2007 afgivet forklaring til politirapport, der med rettens tilladelse er blevet dokumenteret under hovedforhandlingen (bind 1, bilag 21, side 2).

AnkIagemyndigheden har henvist til tiltaltes notater (ekstrakt side 48 og 49), som begge indeholder LDs navn med angivelse af timer.

Der er endvidere sket dokumentation af en bankudskrift vedrørende en konto oprettet af LD i F5 Bank, der viser betaling af de pågældende fakturaer, hvorefter stort set de samme beløb hæves samme dag eller en af de følgende dage.

Anklagemyndigheden har anført, at de pågældende fakturaer er fiktive, og at de enkelte beløb må anses for anvendt til betaling af sort løn. Beløbene er opgjort således:

"...

H1 Byg ApS

Totalbeløb

am-bidrag

A-skat

   

*(0,08)

*(0,6*(1-0,08)

- G9 Byg

266.340

21.307

147.019

..."

G6 Byg

5 fakturaer til H1 Byg ApS med et samlet momsbeløb på 26.462,50 kr.

Anklagemyndigheden har henvist til tiltaltes notater (ekstrakt side 48 og 49), som begge indeholder navnet V.4 med angivelse af timer.

Anklagemyndigheden har anført, at de pågældende fakturaer er fiktive, og at de enkelte beløb er anvendt til betaling af sort løn.

Beløbene er opgjort således

"...

H1 Byg ApS

Totalbeløb

am-bidrag

A-skat

  

*(0,08)

*(0,6*(1-0,08)

- G6 Byg

132.312,50

10.584

73.036

..."

Tiltalte er tidligere straffet således

Ved dom af 21. september 2001 med betinget fængsel i 60 dage for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer,

ved delvis betinget dom af 20. november 2002 med fængsel i 60 dage for blandt andet overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og straffelovens § 174 og § 285, stk. 1, jf. § 276 og § 293a,

ved dom af 28. marts 2003 med fængsel i 3 måneder for blandt berigelseskriminalitet og bekendtgørelse om euforiserende stoffer,

ved dom 19. november 2003 med fængsel i 60 dage for blandt berigelseskriminalitet og bekendtgørelse om euforiserende stoffer, samt

ved bødeforlæg af 28. november 2006, udeblivelsesdom af 9. oktober 2009, og udenretlig vedtagelse af bøde og førerretsfrakendelse af 17. november 2010.

Der er under sagen indhentet en personundersøgelse ved Kriminalforsorgen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1-3

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte i den omhandlede periode i 2006-2007 drev bygge- og anlægsvirksomhed, dels i personlig form og dels i form af et anpartsselskab. Tiltalte har forklaret, at han samarbejdede med de under sagen nævnte firmaer, der virkede som underentreprenører på et større byggeri i ...3 og andre steder, og at disse forskellige selvstændige firmaer udstedte normale fakturaer med angivelse af moms m.v.

Retten finder imidlertid, set i lyset af sagens øvrige omstændigheder, at tiltaltes forklaring må anses for utroværdig, ligesom heller ikke de forklaringer, der er afgivet af de førte vidner under hovedforhandlingen, kan tillægges særlig vægt.

Retten må derimod lægge afgørende vægt på den omstændighed, at samtlige beløb betalt til G3 Byg v/V.1 er hævet umiddelbart efter i en periode, hvor V.1 efter det oplyste opholdt sig i Thailand. Retten må også tage hensyn til, at der hos tiltalte under ransagningen blev fundet et hævebilag fra F1 Bank vedrørende V.1s konto, ligesom der må lægges vægt på, at der under ransagningen hos tiltalte blev fundet 2 notater, som indeholdt en række navne med angivelse af timer m.v. Med hensyn til de fremlagte fakturaer fra G2 Byg må det anses for bevist, at dette firma ikke har eksisteret, og retten finder det bevist, at tiltalte må have været klar over dette.

Retten må også lægge vægt på, at der i relation til indbetalingerne på konti tilhørende G5 Byg, G4 og G9 Byg samme dag eller en af de nærmeste dage efter er sket hævninger, der stort set svarer til de enkelte indbetalinger.

Under hensyn til disse omstændigheder, sammenholdt med de under sagen foreholdte forklaringer til politirapport afgivet af vidnerne V.2, V.3 og V.4, samt de under hovedforhandlingen dokumenterede politirapporter med forklaringer fra nu afdøde LD og JK, hvis bopæl/opholdssted er ukendt, findes det med tilstrækkelig sikkerhed bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltalte, også for så vidt angår den udeholdte faktura på 126.300 kr.

Det bemærkes specielt i relation til vidnet V.1, at det må anses for usandsynligt, at V.1, der i den relevante periode opholdt sig i Thailand, var i stand til at styre byggeriet i ...3, og at han skulle have modtaget større pengebeløb sendt fra Danmark til Thailand under vidnets udlandsophold.

Det må også anses for usandsynligt, at vidnet V.4 og andre personer under en højkonjunktur skulle have udført arbejde på byggeriet i ...3 over en længere periode, uden at de pågældende personer skulle have modtaget anden betaling end lommepenge. Det skal endelig fremhæves, at ingen af tiltaltes samhandelspartnere ses at have afregnet moms til SKAT eller at have ført regnskab i deres respektive virksomheder.

Forhold 4

Efter tiltaltes forklaring og erkendelse, og de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten, at tiltalte er skyldig i dette forhold.

Forhold 5

Retten finder ikke, at anklagemyndigheden med tilstrækkelig sikkerhed har bevist, at tiltalte var klar over eller havde en bestemt formodning om, at den omhandlede skærm stammede fra tyveri. Tiltalte frifindes derfor for dette forhold.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 89 til fængsel i 1 år og 4 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, (dagældende arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b), og bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A nr. 1 og § 3, jf. liste B nr. 13 og nr. 37.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.850.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten finder ikke, at der i sagen foreligger sådanne særlige omstændigheder, der giver grundlag for at idømme en betinget dom.

Efter sagens grove karakter og omfanget af de begåede forhold må det antages, at der foreligger en nærliggende fare for, at tiltalte vil misbruge sin stilling, såfremt der ikke sker frakendelse af retten til at drive eller deltage i selvstændig virksomhed efter straffelovens § 79.

Frakendelsen findes at burde begrænses således, at tiltalte frakendes retten til personligt at drive bygge-, anlægs- og entreprenørvirksomhed, at tiltalte frakendes retten til at være stifter af, direktør, bestyrelsesmedlem eller medlem af ledelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller forening, som kræver godkendelse eller en fond, og at rettighedsfrakendelsen i begge henseender sker for 2 år fra denne doms dato.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 1 år og 4 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.850.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte frakendes retten til personligt at drive bygge-, anlægs- og entreprenørvirksomhed, og tiltalte frakendes retten til at være stifter af, direktør, bestyrelsesmedlem eller medlem af ledelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller forening, som kræver godkendelse eller en fond.

Rettighedsfrakendelsen sker for 2 år fra denne doms dato.

Hos tiltalte konfiskeres 1,4 gram kokain, 0,2 gram amfetamin og 887 gram hash.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 4. janaur 2012, 4. afdeling, S-1654-11

Byretten har den 30. juni 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 6-1623/2010).

Påstande

Tiltalte, T, har påstået formildelse af fængselsstraffen, herunder således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste, og frifindelse for påstanden om rettighedsfrakendelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af fængselsstraffen, stadfæstelse af tillægsbøden og skærpelse af rettighedsfrakendelsen, således at frakendelsen varer i 2 år fra landsrettens dom.

Supplerende oplysninger

Anklagemyndigheden har om sagens tidsmæssige forløb oplyst, at politiet den 22. marts 2007 modtog en underretning vedrørende mistanke om hvidvask fra F4 Bank. Politiet foretog den 20. april 2007 ransagning på en byggeplads i ...8, anholdte tiltalte og sigtede ham foreløbigt for overtrædelse af skatte- og momslovgivningen. Der skete ikke ved denne lejlighed afhøring af tiltalte, som den 20. juni 2007 fik beskikket en forsvarer. Tiltaltes forsvarer meddelte den 28. maj 2008 politiet, at tiltalte ikke ønskede at udtale sig til politiet. I perioden fra november 2007 til april 2009 skete der afhøring af en række andre personer i sagskomplekset.

SKAT anmodede ved brev af 13. juli 2009 politiet om at rejse tiltale i sagen. Den 14. august 2009 meddelte tiltaltes forsvarer - efter at have modtaget sagsfremstilling og tiltalebegæring - politiet, at tiltalte nægtede sig skyldig og efter råd fra forsvareren ikke ønskede at udtale sig.

Anmeldelse af forhold 4 skete den 21. januar 2010.

Foreløbigt anklageskrift blev indleveret til byretten den 9. juli 2010. Endeligt anklageskrift (dateret 24. februar 2011) blev den 30. maj 2011 modtaget i byretten, som afsagde dom i sagen den 30. juni 2011.

Tiltalte er ud over det i byrettens dom anførte bl.a. straffet ved dom af 30. juni 2000 med betinget fængsel i 60 dage for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hans kone har født deres 3. fællesbarn. Hun er hjemmegående med de i alt 6 børn. Han varetager den daglige ledelse af et byggefirma med 10-12 ansatte. Firmaet ejes af hans mor. Der er styr på moms- og skatteforhold. De har nok at lave.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter forholdenes grovhed, herunder de unddragne beløbs størrelse og mængden af hash tiltrædes det, at straffen er udmålt til fængsel i 1 år og 4 måneder.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at straffen er gjort ubetinget. Oplysningerne om den tid, der er forløbet, siden forholdene blev begået, kan ikke føre til et andet resultat.

Navnlig under hensyn til den tid, der er forløbet siden de begåede forhold, og da tiltalte ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, er der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at træffe bestemmelse om rettighedsfrakendelse.

Landsretten stadfæster derfor dommen med den ændring, at bestemmelsen om rettighedsfrakendelse udgår.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bestemmelsen om rettighedsfrakendelse udgår.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.