Dato for udgivelse
14 Feb 2012 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Jan 2012 11:01
SKM-nummer
SKM2012.106.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-2214-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Afgiftsunddragelse, kørsel, polsk, dissens
Resumé

T blev i marts 2010 standset af politiet i en polsk indregistreret Audi. T forklarede, at han flyttede til Danmark i maj 2007 og bilen blev købt af T's fader med T som bruger. Bilen blev kun anvendt når hans forældre var med i bilen. T forklarede, at han troede han måtte anvende bilen når hans forældre var med i bilen.

Politiassistenten forklarede, at det lå i luften, at bilen tilhørte T og effekterne i bilen tydede på, at den blev brugt som almindelig familiebil. T's hustru oplyste, at hun brugte bilen til og fra arbejde.

Bilen blev beslaglagt af SKAT i marts 2010 og genudleveret. Efter en periode anmodede SKAT igen politiet om at beslaglægge bilen. Politiet kørte ud til familien flere gange for at få fat i bilen.

I en afgørelse fra maj 2009 har landsskatteretten stadfæstet en afgørelse fra SKAT, hvorefter T meddeltes afslag på en ansøgning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil af mærket VW.

Byretten fandt T skyldig, idet T på tidspunktet for bilens konfiskation havde boet i Danmark i knap 3 år og stod registreret som bruger af bilen. Under hensyn hertil og da T var fører af bilen, da politiet første gang konfiskerede bilen samt at T efterfølgende benyttede bilen var det bevist at T havde benyttet den polsk indregistrerede bil.

Ved at have benyttet den polsk indregistrerede bil måtte det stå T klart, at han herved unddrog statskassen for et betydeligt beløb.

Byretten fastsatte med dissens straffen til 20 dages ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 67.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Tobias Stenkær Albrechtsen)

Afsagt af landsdommerne

Vogter, Olav D. Larsen og Henrik Twilhøj med domsmænd

----------


Byrettens dom af 16. september 2011, SS 5-3829/2011.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 26. juli 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af lovbekendtgørelse om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 27, stk. 3, jf. § 27 stk. 1, nr. 3,

ved i tiden op til den 26. marts 2010 og i perioden fra den 26. marts 2010 til den 21. april 2010 med fortsæt til at unddrage staten afgifter, at have benyttet et polsk indregistreret køretøj afmærket Audi til kørsel på færdselslovens område, og have undladt at lade omhandlende køretøj indregistrere på danske nummerplader samt undladt at indbetale registreringsafgift af køretøjet, hvorved staten blev unddraget et registreringsafgiftsbeløb på 135.781 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt tillægsbøde på 67.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T, har forklaret, at han flyttede til Danmark den 8. maj 2007. Han har boet i Danmark lige siden. Hans familie kom et år senere. Han har i en periode været på understøttelse, men startede på ny på arbejde for en måned siden. Han var i beskæftigelse den 26. marts 2010. Han ejer bilen sammen med sin far. Tiltalte var registreret som bruger. Bilen kom til Danmark over flere omgange, for hans forældre var tit på besøg. Han husker ikke, hvornår bilen dukkede op første gang. Hans forældre var her 1-2 uger ad gangen. De var på ferie. I marts sidste år kom bilen måske til Danmark den 20. Det var hans mor, der kom med den. Hans mor tog hjem efter ca. 14 dages ophold. Hun tog til Polen for at hente medicin. De har benyttet bilen efter, at politiet har haft den. Da moderen kom tilbage til Danmark var de på indkøb i Tyskland og rundt i Danmark. De har ikke brugt bilen efter hans mor tog hjem. De har købt en dansk brugt bil. De kørte i Audi'en til autoforhandleren, men det var hans kammerat, der kørte bilen. Der har ikke været andre tilfælde, hvor bilen har været ude af garagen.

Det er korrekt, at bilen har kørt 3800 km fra den 26. marts til den 21. april. Den 30. marts kørte hans mor hjem og kom igen den 1. april. Der er ca. 1100 km til Polen. De sidste 1500 km har de kørt medens hun var på ferie.

Da hun kom tilbage var de i Tyskland og i ..., Danmark. Han arbejdede i ..., Danmark i marts 2010. Der er 6-7 km fra hans bopæl. Enten cyklede han på arbejde, og ellers kørte han med en kammerat. Hans kone er ansat ved G1 i Danmark. Hun har en firmabil.

Politiassistent V.1 har forklaret, at han var med til at beslaglægge bilen den 26. marts. De holdt ved ... og lavede hastighedskontrol, da de fik kontakt med bilen, og fulgte med den til bopælen. Bilen kørte stærkt, og det var derfor, at de blev opmærksomme på den. Det var tiltalte, der var fører af bilen. Der var tiltaltes kone, nogle børn og en ældre kvinde i bilen. De tog bilen med ind til gården. SKAT genudleverede senere bilen. Efter en periode blev de anmodet om at få fat i bilen igen. De kørte ud til familien flere gange for at få fat i bilen. Han kørte tit forbi bopælen efter at SKAT havde genudleveret bilen, og så at bilen ofte ikke holdt der.

Den ældre dame, der sad i bilen var polak med lyst krøllet hår. Da de blev kontaktet om bilen første gang fra SKAT, blev det oplyst, at bilen var blevet brugt i forbindelse med et rengøringsjob. Da de fandt bilen stod den i en åben garage. Han husker ikke, om der var port i garagen. Han har nok set bilen holde ude ved vejen 3 gange. Han har aldrig efterfølgende set nogen køre i den. Hvis der var port i garagen, og den var lukket ned, havde han ringet på døren.

I SKAT's afgørelse om værdifastsættelse af bilen af 22. april 2010 er registreringsafgiften ansat til 135.781,00 kr. Det er oplyst, at tiltalte efterfølgende har betalt dette beløb.

I en afgørelse af 20. maj 2009 har landsskatteretten stadfæstet en afgørelse fra SKAT, hvorefter tiltalte meddeles afslag på en ansøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en polsk indregistreret bil af mærket VW.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte på tidspunktet for bilens konfiskation havde boet i Danmark i knap 3 år og stod registreret som bruger af den polsk indregistrerede bil. Under hensyn hertil sammenholdt med, at tiltalte var fører af bilen, da politiet første gang konfiskerede den samt at bilen efterfølgende blev benyttet i perioden frem til den 21. april 2010, herunder i forbindelse med, at tiltalte var ude for at købe en anden bil, er det bevist, at tiltalte har benyttet den polsk indregistrerede bil af mærket Audi til kørsel på færdselslovens område, og herved har undladt at lade omhandlende køretøj indregistrere på danske nummerplader samt undladt at indbetale registreringsafgift af køretøjet.

Ved at have benyttet bilen, der var indregistreret i Polen, må det have stået tiltalte klart, at han herved unddrog statskassen for et betydeligt beløb. Tiltalte er herefter skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Samtlige voterende udtaler

Straffen fastsættes efter anklagemyndighedens påstand til fængsel i 20 dage, jf. registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 67.000,00 kr., jf. registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4, jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har lagt vægt på overtrædelsens art og størrelsen af det unddragne beløb.

To voterende udtaler

Der er i sager af den foreliggende karakter, hvor tiltalte forsætligt har unddraget sig betaling af registreringsafgiften, som udgangspunkt ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Der foreligger ikke sådanne ganske særlige omstændigheder i denne sag, at straffen undtagelsesvis kan gøres betinget.

En voterende udtaler

Efter en samlet vurdering af forholdets karakter sammenholdt med tiltaltes gode personlige forhold, findes straffen at burde gøres betinget.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, hvorefter der ikke er grundlag for at gøre straffen betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 67.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 10. januar 2012, 11. afdeling, S-2214-11

Byretten har den 16. september 2011 afsagt dom i 1. instans (nr. 5-3829/2011).

Påstande

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse, dog således at straffen fastsættes i medfør af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3.

Supplerende oplysninger

Afgørelsen om værdiansættelsen af bilen og opkrævning af registreringsafgift blev truffet af SKAT den 10. juni 2010.

Tiltalte vedtog den 3. maj 2010 et bødeforelæg i anledning af en hastighedsovertrædelse den 26. marts 2010.

Forklaringer

Tiltalte og politiassistent V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han under opholdet i Danmark har arbejdet hos samme arbejdsgiver. Der har været en pause i ansættelsesforholdet. Bilen blev købt i Tyskland af hans far ca. et halvt år før sagens start. Han lånte sin far nogle penge til køb af bilen, men hans far var eneejer af bilen. Han har kørt i bilen nogle gange i forbindelse med besøg i Polen. Han har også kørt bilen i Danmark, når familien har været på besøg i Danmark. Familien fra Polen har altid været med i bilen, når han har brugt den i Danmark. Den 26. marts 2010 var han fører af bilen. Hans mor, hans kone og hans datter var med i bilen. De var i ... for at købe en pizza. Da han blev standset i bilen, sagde han, at han havde set på internettet, at han lovligt kunne bruge bilen, fordi hans mor var med i bilen. Denne opfattelse blev ikke imødegået. Han ved nu, at han ikke må bruge en bil med polske nummerplader i Danmark. Dengang troede han, at han gerne måtte bruge bilen, hvis hans forældre var med. Bilen af mærket VW er kommet til Polen. Den 26. marts 2010 havde han ingen bil. Hans mor tog bussen tilbage til Polen den 2. eller 3. april 2010. Hun var da for sløj til at køre i Audien til Polen. Tanken var, at hans far senere skulle hente bilen i Danmark. Han købte en brugt bil den 17. april 2010, fordi han og familien godt kunne bruge en bil i Danmark. Bilen afmærket Audi er efter betalingen af registreringsafgiften på ca. 135.000 kr. kommet til Polen. Han fik et afgiftsbeløb tilbage, da bilen var blevet udført til Polen.

Politiassistent V.1 har supplerende forklaret, at det den 26. marts 2010 lå i luften, at bilen tilhørte tiltalte. Det blev der ikke talt om. Effekterne i bilen tydede på, at den blev brugt som almindelig familiebil. Tiltaltes kone fortalte, at hun brugte bilen til og fra arbejde. Samtalen fandt sted på gebrokkent engelsk. SKAT bad den 27. marts 2010 politiet om at hente bilen igen. Han var i perioden fra den 27. marts til den 21. april 2010 på tiltaltes bopæl flere gange, uden at bilen kunne findes. Han var på stedet ikke under fem gange, før det den 21. april 2010 lykkedes at hente bilen på bopælen. Naboer fortalte, at tiltalte og konen brugte bilen til arbejde.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Landsretten er således enig med byretten i, at det er bevist, at tiltalte har brugt bilen i Danmark med forsæt til at unddrage statskassen afgift.

Straffen fastsættes efter registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3. Desuden citeres straffelovens § 89.

Straffen er passende fastsat, og det tiltrædes, at der efter forholdets karakter ikke er grundlag for at gøre frihedsstraffen betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.