Dato for udgivelse
09 Mar 2012 11:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Feb 2012 11:16
SKM-nummer
SKM2012.153.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-3674-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Leasingbil, erhvervsdrivende, indretning, bagsæde, identitet
Resumé

T var erhvervsdrivende og havde indrettet en varebil som personbil ved at forsyne varebilen med blandt andet bagsæder og med sikkerhedssele ved bagsædet og løsne adskillelsen til varerummet, hvorved bilen havde mistet sin afgiftsmæssige identitet. T havde ikke ladet bilen omregistrere som hvidplade bil.

T forklarede at han havde indrettet bilen med sæderne m.v. for at tage til Belgien og sælge den der, og han ville så have fået en del af registreringsafgiften retur ved udførslen i forbindelse med salg. Han havde ikke tænkt over, at han skulle betale yderligere afgift, hvis han fik bilen omregistreret. Han havde aldrig anvendt bagsæderne.

Byretten fandt ikke at T havde forsæt til afgiftsunddragelsen. Retten fandt ikke at kunne lægge til grund, at bilen havde været anvendt som personbil og derudover lagde den vægt på at T udover den ombyggede varebil ejede en bil til privat kørsel. T blev idømt en bøde for grov uagtsomhed på 161.000 kr.

Landsretten ændrede byretsdommen. T dømtes for forsæt med fængsel i 30 dage samt en tillægsbøde på 161.000 kr. T var erhvervsdrivende og kendte den afgiftsmæssige forskel på gul- og hvidplade biler. Ved at ombygge bilen til almindelig personbil måtte det have stået T klart, at han unddrog SKAT et betydeligt beløb, ved ikke straks at lade bilen registrere som hvidpladebil.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 4, jf. § 1, stk. 1, jf. straffeloven § 89

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Rasmus Anberg, besk.)

Afsagt af landsdommerne

M. Stassen, Christina Breinstrup (kst.) og Karen-Anke Tørring med domsmænd

-----------

Byrettens dom af 22. november 2011 (15-6900/2011)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 12. august 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. 27, stk. 1, nr. 4 og lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008 (nu lovbekendtgørelse nr. 836 af 1. juli 2011, § 1, stk. 1) ved som leasingtager og bruger af den leasede varebil, Audi Q7, med registreringsnummer ..., der var afgiftsberigtiget som varebil på gule plader, med forsæt til afgiftsunddragelse i en periode op til d. 17. november 2009 i ...området, senest ved ... at have benyttet bilen efter at have monteret bagsæder med sikkerhedsseler og flyttet adskillelsen til varerummet således at køretøjet fremstod som en hvidpladebil, og det offentlige blev unddraget en registreringsafgift på 323.149 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Der er endvidere nedlagt påstand om en tillægsbude på 161.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidne V.1. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten lægger efter de fremlagte fotos og tiltaltes og vidnets forklaringer om de faktiske forhold til grund, at tiltalte har indrettet vognen på en sådan måde, at varebilen ikke længere utvivlsomt var indrettet til godstransport. Retten finder efter sagens oplysninger ikke at kunne lægge til grund, at varevognen har været anvendt som personbil, herunder at mærkerne på selerne viser slid som følge af brug. På den baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt, herunder at tiltalte udover varevognen ejer en bil til privat kørsel, finder retten ikke, at det med den til domfældelse nødvendige sikkerhed er godtgjort, at tiltalte har haft forsæt til afgiftsunddragelse.

Retten finder dog, at tiltalte har handlet groft uagtsomt ved at indrette bilen på den nævnte måde og anvendt bilen bl.a. til den i anklageskriftet nævnte kørsel. Tiltalte findes herved at have overtrådt registreringsafgiftsloven, dagældende lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, § 27. stk. 1, nr. 4, jf. § 1, stk. 1. Straffen fastsættes til en bøde på 161.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med bøde på 161.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder salær til den beskikkede forsvarer på 6.800 kr. med tillæg af moms.

----------

Østre Landsrets dom af 16. februar 2012, 10. afdeling, S-3674-11

Byrettens dom af 22. november 2011 (15-6900/2011) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse, således at tiltalte idømmes en frihedsstraf på 30 dage og en tillægsbøde.

T har påstået frifindelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke tænkte over, at han skulle betale yderligere afgift, hvis han fik bilen omregistreret. Den afgift ville han få tilbage, hvis han solgte bilen i udlandet. Det er forkert som oplyst for Motorankenævnet, at han havde overvejet at få bilen omregistreret. Han forsøgte at sælge bilen i Tyskland i en bilbazar. Han har ikke haft annonceret bilen til salg, men været hos et par audi-forhandlere i Danmark. Leasingaftalen er en frikøbsaftale.

Han havde sat sæderne i bilen, da han regnede med, at han så kunne få mere for bilen, men der var andre mangler ved bilen, som gjorde den svær at sælge. Klimaanlægget bag i manglede, bagruderne kunne ikke åbnes mv. Sikkerhedsselerne var monteret, da han købte bilen, men de var skjult bag pyntelister og sat sammen med gaffatape. Pladen er kun til at beskytte chaufføren.

Bagsæderne har aldrig været anvendt. Han har ingen børn. Han passer sine forældre. De kan ikke bruge bilen. De kan ikke komme op i den, da den er for høj. Han har brugt gulplade bil i sin virksomhed, og har også en hvidplade bil, som han bruger privat. Han har fortsat bilen, men nu på hvide plader.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at en bil skal afgiftsberigtiges, straks den ændrer karakter, og inden bilen anvendes. Det er ikke afgørende, om bilen anvendes til personbefordring. I en gulplade bil skal der være adskillelse mellem førerrummet og varerummet. Det er af færdselssikkerheds grunde og har ingen betydning for en afgiftssag.

Tiltalte er tidligere straffet senest ved bødevedtagelse af 24. juni 2010, for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 4, stk. 1.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har ombygget bilen, således at den ikke længere fremstod som indrettet til godstransport, og bilen har derved mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Tiltalte var erhvervsdrivende og ejer af både en gulplade bil og en hvidplade bil og kendte til den afgiftsmæssige forskel. Ved at ombygge bilen til almindelig personbil må det have stået tiltalte klart, at han unddrog statskassen et betydeligt beløb, ved ikke straks at lade bilen registrere som hvidplade bil. Tiltalte findes derfor skyldig som anført i tiltalen.

Straffen fastsættes som en tillægsstraf til fængsel i 30 dage, jf. registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 4, jf. § 1, stk. 1. jf. straffelovens § 89.

Tiltalte skal jf. straffelovens § 50 betale en tillægsbøde på 161.000 kr. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med en tillægsstraf af fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale en tiIlægsbøde på 161.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.