Dato for udgivelse
21 Mar 2012 10:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Nov 2010 08:48
SKM-nummer
SKM2012.186.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
22. afdeling, S-2079-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Rettighedsfrakendelse, fødevarersalg, chokoladeafgift, mineralvandsafgift, kiosk, colalovgivning, logbog, regnskab
Resumé

T blev dømt for en række overtrædelser af chokoladeafgiftslovens og mineralvandsafgiftslovens bestemmelser om opbevaring af bilagsmateriale m.v. og for ikke at kunne fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelse af afgift.

T blev endvidere dømt for gentagne gange ikke at have efterlevet SKAT's pålæg om daglig føring af logbog med registreringer om ansatte m.v.

T, der var tidligere er straffet for overtrædelse af pant og afgiftslovgivningen blev idømt en bøde på 65.000 kr.

T blev herudover frakendt retten til at drive erhvervsvirksomhed med salg af fødevarer i 2 år.

Reference(r)
 
Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jesper Kobbernagel, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Inge Neergaard Jessen med domsmænd

----------

Østre Landsrets dom af 24. november 2010, 22. afdeling, S-2079-10

Byrettens dom af 23. juni 2010 (2-8948/2009)

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den i 7. december 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2,

ved som konstateret af SKAT den 11. oktober 2007 under kontrolbesøg i enkeltmandsvirksomheden H1, hvor 163,4 kg. chokolade og slik var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelse af, om afgiften for de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

2

mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jr. § 12, stk. 3 og § 12, stk. 4,

ved som konstateret af SKAT den 11. oktober 2007 under kontrolbesøg i enkeltmandsvirksomheden H1, hvor 1,134 liter juice og mineralvand var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelse af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

3

kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, stk. 1, jf. § 86A,

ved som konstateret af SKAT ved kontrolbesøg den 27. januar 2008 i enkeltmandsvirksomheden H1, ikke at have efterkommet SKAT's pålæg af 26. oktober 2007, gældende i perioden fra 29. oktober 2007 til 29. oktober 2008, om daglige registreringer af oplysninger om ansatte m.v., idet logbogen ikke på begæring kunne forevises SKAT til brug for kontrollen.

4

chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2,

ved som konstateret af SKAT den 25. oktober 2008 under kontrolbesøg i enkeltmandsvirksomheden H1, hvor 93,97 kg chokolade og slik var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelse af, om afgiften for de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

5

kildeskattelovens § 74 A, jf. 74, stk. 1, jf. 86A, stk.1,

ved som konstateret af SKAT ved kontrolbesøg den 25. oktober 2008 i enkeltmandsvirksombeden H1, ikke at have efterkommet SKAT's pålæg af 26. oktober 2007, gældende i perioden fra 29. oktober 2007 til 29. oktober 2008, om daglige registreringer af oplysninger om ansatte m.v., idet logbogen ikke på begæring kunne forevises SKAT til brug for kontrollen.

6

chokoladeafgiftsloven § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2,

ved som konstateret af SKAT den 2. februar 2009 under kontrolbesøg i enkeltmandsvirksomheden H1, hvor 303,26 kg chokolade og slik var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelse af, om afgiften for de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varerne er leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

7

kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, stk. 1, jf. § 86A, stk.1,

ved som konstateret af SKAT ved kontrolbesøg den 2. februar 2009 i enkeltmandsvirksomheden H1, ikke at have efterkommet SKATs pålæg af 29. oktober 2008, gældende i perioden fra 30. oktober 2008 til 30. oktober 2009, om daglige registreringer af oplysninger om ansatte m.v., idet logbogen ikke var ajourført med oplysninger efter den 25. januar 2009, selv om der var ansatte i forretningen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 67.000 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af § 11 i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder i mere end 1 år frakendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed, samt retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver offentlig godkendelse eller en fond, der driver virksomhed omfattet af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1-5 og 7 og nægtet sig skyldig i forhold 6. Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært påstand om rettens mildeste dorn.

Tiltalte har påstået frifindelse for den nedlagte påstand om rettighedsfrakendelse.

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring

Tiltalte forklarede, at han er svensk statsborger. Han er født i Irak, hvor han boede, indtil han i februar 1990 rejste til Sverige. Han boede i Danmark fra den 19. december 1990 til den 26. marts 1991, hvor han rejste tilbage til Sverige, hvor han havde fået permanent opholdstilladelse. Han har i et år læst engelsk litteratur på et universitet. Dette stoppede han med, da han rejste til Sverige. I Sverige har han taget en gymnasieuddannelse. Han havde en købmandsforretning i Sverige fra år 2000 til år 2003. Det var samme type forretning, som den han har i Danmark. Det er en kombination af købmandsforretning og grønthandel. Tiltaltes forretning i Sverige gik ikke så godt. Tiltalte havde familie i Danmark, og han kunne få hjælp fra familien til at starte en forretning i Danmark. Han åbnede forretningen i Danmark i 2003 på trods af, at han havde bopæl i Sverige.

Forretningen i Danmark er på 140 kvadratmeter. Forretningen har en daglig omsætning på omkring 10.000 kr. En stor del af omsætningen hidrører fra salg af cigaretter. Forretningen er en enkeltmandsvirksomhed. Han har gennemsnitligt haft 2 ansatte i forretningen. Den ene har været ansat på fuld tid, den anden på deltid. Deltidsmedarbejderen har gennemsnitligt arbejdet på halv tid. Forretningen åbner ved 8-9 tiden om morgenen og lukker ved 20-21 tiden, dog lidt tidligere i vinterhalvåret. Han kører på Grønttorvet kl. 6 om morgenen. Det er forskelligt, om det er ham selv eller en ansat der åbner og lukker butikken. Han er ikke altid selv i forretningen.

Han har tidligere fået bøder for overtrædelse afgiftslovgivningen efter at SKAT havde været på kontrolbesøg i forretningen. Han har været til stede i forretningen ved nogle af kontrolbesøgene. De gange, hvor han ikke selv har været til stede, har han efterfølgende fået udleveret de papirer, som SKAT havde afleveret i forretningen ved kontrolbesøgene. I forbindelse med kontrolbesøget i 2004 fik han udleveret en oversigt over, hvilke varer han skulle dokumentere, at han havde betalt afgift af. Han var således godt klar over, hvorledes han skulle forholde sig for at overholde de gældende regler. Han vidste, at han skulle opbevare fakturaer for de omhandlede varer.

Han var ikke til stede under de kontrolbesøg, der fandt sted i hans forretning henholdsvis den 11 . oktober 2007, den 27. januar 2008, den 25. oktober 2008 og den 2. februar 2009. En af hans ansatte var til stede.

Ad forhold 1 - 2

Vedrørende kontrolbesøget den 11. oktober 2007 forklarede tiltalte, at han ikke kan huske, om de pågældende papirer var i forretningen, fordi det er så længe siden.

Ad forhold 3

Vedrørende kontrolbesøget den 27. januar 2008 forklarede tiltalte, at det er korrekt, at han den 26. oktober 2007 havde fået et pålæg fra SKAT om førelse af logbog, og at denne logbog ikke kunne forevises SKAT under kontrolbesøget den 27. januar 2008. Han ved ikke, hvorfor logbogen ikke kunne forevises. Han husker, at en af hans ansattes børn på et tidspunkt havde smidt logbogen ud. Tiltalte ved, at den pågældende ansatte fortalte dette til SKAT under kontrolbesøget. Han er dog i tvivl om, hvorvidt det var under dette kontrolbesøg eller under et senere kontrolbesøg.

Ad forhold 4

Tiltalte forklarede, at han ikke selv var til stede i forretningen under kontrolbesøget den 25. oktober 2008. Han opbevarede alene fakturaer for oktober måned 2008 i forretningen på dette tidspunkt. Han havde afleveret papirerne for tiden forud for oktober måned 2008 til sin revisor. Han havde ikke taget kopi heraf.

Ad forhold 5

Tiltalte erkendte at have fået pålæg fra SKAT af 26. oktober 2007 vedrørende førelse af logbog. Han erkender endvidere, at logbogen ikke kunne forevises SKAT til brug for kontrollen, hvilket muligvis skyldtes, at en ansats barn havde smidt den ud.

Ad forhold 6

Tiltalte forklarede, at han ikke var til stede under kontrolbesøget den 2. februar 2009. Han havde kopi af alle fakturaerne, og den ansatte, der betjente forretningen under kontrolbesøget, viste SKAT mappen med fakturaerne, således at SKAT selv kunne se i papirerne. Den ansatte havde travlt med at betjene butikken og havde derfor ikke mulighed for at hjælpe.

Efter kontrolbesøget modtog tiltalte et brev fra SKAT indeholdende en liste over de varer, for hvilke der manglede fakturaer. Fakturaerne lå i den mappe, som SKAT fik forevist, men SKAT havde ikke kunnet finde dem i mappen.

Tiltalte ringede et par dage efter til V.1 fra SKAT for at fortælle, at fakturaerne havde været i forretningen under kontrolbesøget. V.1 sagde, at det var for sent.

Tiltalte fremlagde 5 fakturaer af 7. juli 2008 udstedt af en agent. Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at fakturaerne er udstedt af agenten. Grunden til, at tiltaltes stempel er på fakturaerne, er, at stemplet udgør adressaten. Agenten låner sædvanligvis tiltaltes stempel, når han ankommer til tiltaltes forretning med varerne. Dette gør han for at slippe for at skrive tiltaltes oplysninger på i hånden. Fakturaerne er ikke udstedt af tiltalte selv.

Tiltalte fremlagde endvidere 2 fakturaer af 29. januar 2009 og 30. januar 2009 fra Dagrofa og 1 faktura af 19. januar 2009 fra Metro.

Ad forhold 7

Tiltalte forklarede, at det er korrekt, at han fik et pålæg af SKAT den 29. oktober 2008 gældende for perioden 30. oktober 2008 til 30. oktober 2009 vedrørende førelse af logbog. Han erkender, at logbogen ikke var ajourført med oplysninger efter den 25. januar 2009 og frem til kontrolbesøget den 2. februar 2009. Han havde fulgt påbuddet og ført logbogen frem til den 25. januar 2009. Logbogen manglede således kun at blive ført i perioden 25. januar 2009 til den 2. februar 2009. Dette skyldtes nok dovenskab.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han generelt har betalt alle afgifter af alle de varer, som han har købt ind. Han køber alle sine varer i Danmark. Det er leverandøren, der betaler afgiften, og når han køber en vare, så ved han, at afgiften heraf er blevet betalt.

SKAT har efterfølgende opkrævet afgift hos ham af de varer, der er nævnt i anklageskriftet, således at der er betalt afgift af disse varer 2 gange.

Tiltalte tager nu kopi af de fakturaer, som han sender til sin revisor, således at han altid har en kopi af de pågældende fakturaer i forretningen. Han husker ikke, hvornår han begyndte herpå, men det var efter kontrolbesøget oktober 2008.

Tiltalte driver stadig forretningen.

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

Vidnet forklarede, at han arbejder i punktafgiftenheden i SKAT.

Vidnet forklarede vedrørende forhold 1 og 2, at han den 11. oktober 2007 var på uanmeldt kontrolbesøg i tiltaltes forretning. Vidnet havde inden kontrolbesøget undersøgt virksomhedens registreringsforhold. Vidnet husker ikke, om han tidligere havde været involveret i kontrol af tiltalte butik.

Vidnet og vidnets kollega indfandt sig den 11. oktober 2007 ca. kl. 12.30 i tiltaltes forretning, der er en større købmandsbutik kombineret med grønthandel. Ved ankomsten afleverede de et brev indeholdende meddelelse om det uanmeldte kontrolbesøg. Vidnet konstaterede, at der var nogle udenlandske afgiftspligtige varer - vand og slik - der var udbudt til salg i forretningen, og at der også var nogle af disse varer i baglokalet. Han bad om at se fakturaer på disse varer, men fik at vide, at fakturaerne var hos revisoren. Vidnet fik forevist en kassebon fra Netto. Denne kassebon dokumenterede ikke indkøb af nogle af disse varer, men vedrørte andre varer.

Den forretningsdrivende skal kunne fremvise dokumentation for de afgiftspligtige varer på stedet under kontrolbesøg. Der er krav om specifikation af varerne. Dokumentationen kan ske ved fremvisning af følgesedler eller kvitteringer. Det afgørende er, at man kan se, hvilken vare dokumentationen vedrører.

Forevist sagens bilag 4, forhold 1, forklarede vidnet. at det er de lageroptællinger, der blev udarbejdet under kontrolbesøget den 11. oktober 2007 vedrørende henholdsvis afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer og drikkevarer.

Virksomheden har pligt til at føre kasseregnskab. Virksomheden har pligt til at foretage daglig kasseafstemning. Kasseafstemning viser, om der er en kassedifference. Der kunne ikke forevises kasserapport eller dokumentation for kasseafstemning. Det kunne ikke oplyses, hvad startbeløbet i kassen havde været ved åbningen af butikken om morgenen. Der kunne heller ikke forevises dokumentation for kasseafstemningen fra dagen før. Kassen blev talt op. Vidnet husker ikke, hvor meget der var i kassen.

Fakturaerne kan vedrøre andre varer. Man vil således vanskeligt kunne rette for sig efterfølgende, hvis der under kontrolbesøget har været konstateret uorden i kasseregnskabet. Hvis der havde været orden i kasseregnskabet, ville en efterfølgende fremvisning af dokumentation kunne have været relevant.

Vidnet forklarede vedrørende forhold 5, at han første gang var på kontrolbesøg i tiltaltes forretning i oktober 2007. En person forsvandt fra stedet under dette kontrolbesøg. Dette var årsagen til, at tiltalte i oktober 2007 blev pålagt at føre en logbog vedrørende de ansatte. Den 25. oktober 2008 indfandt han sig i tiltaltes forretning for at følge op på det meddelte påbud. Vidnet så, at der kom en person ud af baglokalet. Vidnet bad om at tale med den pågældende, men han forsvandt fra stedet på trods af, at vidnet havde sagt til ham, at han skulle blive. Vidnet kunne ikke gøre noget. Vidnet ved ikke, hvem personen var. Indehaveren var til stede. Vidnet husker ikke, om han forhørte indehaveren om, hvem den pågældende person var. Vidnet bad om at se logbogen og fik oplyst, at denne var blevet smidt ud et par dage forinden. Formålet med førelse af en logbog er, at der skal være styr på de ansatte.

Forevist sagens bilag 8, forhold 7, fotografier af logbog, forklarede vidnet, at logbogen skal føres time for time, og den skal være ajourført. Man skal skrive ind, hvornår man påbegynder arbejdet og hvornår man slutter. Man må ikke slette i logbogen. Ændringer skal ske med en enkelt overstregning, og rettelsen skrives nedenunder. Det skal fremgå af logbogen, hvem der er på arbejde her og nu. Logbogen skal indeholde grundoplysninger om, hvem der arbejder i virksomheden, og hvornår de arbejder der.

Grunden til, at tiltalte fik påbuddet om førelse af logbog, var, at der ikke i forretningen fandtes oplysninger overhovedet om de ansatte.

Vidnet forklarede vedrørende forhold 6 og 7. at han den 2. februar 2009 på ny var på kontrolbesøg i tiltaltes forretning. Der var udenlandske afgiftspligtige varer, og de kunne ikke få forevist den ønskede dokumentation for de pågældende varer. Han husker ikke begrundelsen for den manglende dokumentation. Vidnet husker, at det var den samme ansatte, der var til stede som under det forrige kontrolbesøg. Den ansatte kunne ikke redegøre for procedurerne vedrørende førelse af kasseregnskab og henviste til indehaveren af forretningen. Der kunne ikke forevises dokumentation for kasseregnskab. Der blev ikke foretaget en optælling af kassen, idet den ansatte ikke ville være med til dette. Det er virksomhedens ansvarlige, der skal bistå SKAT under kontrolbesøg.

Vidnet husker, at den ansatte tog en mappe med bilag frem, men han kunne ikke redegøre nærmere herfor. Vidnet husker ikke, om han kiggede i mappen. Vidnet gik fra butikken uden at have set den ønskede dokumentation. Vidnet husker ikke, om de i mappen fandt dokumentation for nogle af for nogle af de varer, de havde udvalgt ved kontrollen.

Vidnet husker, at indehaveren efterfølgende rettede telefonisk henvendelse til ham. Vidnet havde forinden sendt et forslag til afgørelse af sagen til tiltalte. Vidnet husker ikke, hvornår han sendte dette forslag.

Foreholdt sagens bilag 4, forhold 6, forklarede vidnet, at tiltalte ringede vidnet op 4 dage efter kontrolbesøget. Tiltalte forklarede, at han nu havde de ønskede fakturaer. Tiltalte tilbød vidnet at se fakturaerne. Vidnet sagde til tiltalte, at efterfølgende fremsendt dokumentation ikke ville kunne få indflydelse på SKAT's afgørelse. Grunden hertil var, at efterfølgende dokumentation ikke kan tillægges betydning, når der ikke forelå et afstemt kasseregnskab.

Forevist fakturaer af 29. januar 2009 og 30. januar 2009 fra Dagrofa, faktura af 19. januar 2009 fra Metro samt fakturaer fra G1 forklarede vidnet, at han kun ville kunne godkende fakturaen fra Metro som dokumentation. De øvrige fakturaer opfylder efter vidnets opfattelse ikke specifikationskravene.

Foreholdt sagens bilag 4, forhold 6, bekræftede vidnet den lageroptælling, der blev foretaget af afgiftspligtige varer under kontrolbesøget den 2. februar 2009.

Vedrørende førelsen af logbogen forklarede vidnet, at han fik forevist logbogen, og at den var ført indtil den 25. januar 2009.

Forevist sagens bilag 8, forhold 7, fotos af logbog, forklarede vidnet, at han tog de pågældende fotos af logbogen under kontrolbesøget den 2. februar 2009. Han fik ikke nogen forklaring på, hvorfor logbogen ikke var ført efter den 25. januar 2009.

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

Vidnet forklarede vedrørende forhold 3, at han den 27. januar 2008 var på kontrolbesøg i tiltaltes forretning sammen med vidnets kollega DN. Han havde ikke forud for dette tidspunkt været involveret i kontrolbesøg i tiltaltes forretning. Han var inden kontrolbesøget den 27. januar 2008 bekendt med, at tiltalte havde fået påbud om at føre logbog.

Formålet med kontrolbesøget var netop at se, om logbogen blev ført. Da de kom til forretningen, var der to personer bag disken. Vidnet bad disse om at identificere sig, herunder fremvise ID. De pågældende oplyste, at de ikke var ansat i forretningen, men der var ikke andre tilstede. Den ene person, LT, fortalte, at han kun var kommet for at aflevere brød til forretningen.

Han havde ingen ID, men fortalte, at hans kørekort lå i bilen. De gik ud til bilen for at se hans kørekort. Den pågældende løb fra stedet. Vidnets kollega talte med den anden, der oplyste at være SD. Personen opgav et cpr.nr., men det viste sig, at dette cpr.nr. tilhørte en anden. Personen ringede efter chefen. Han fortalte, at chefen hed LM, kom herefter til stede sammen med LT. LM forklarede, at LT var lillebror til indehaverens hustru. De spurgte efter logbogen, men fik oplyst, at ejeren havde taget denne med hjem. De spurgte til kasseregnskabet, herunder til kasseafstemninger, men dette kunne LM ikke redegøre fer. Der var en positiv kassedifference på 752 kr. De havde herved taget højde for, at der i følge det oplyste skulle have ligget 1.000 kr. i kassen om morgenen.

Oplysningerne i sagen

Der er under sagen dokumenteret følgende

Ad forhold 1

Lageroptælling foretaget af SKAT den 11. oktober 2007, hvoraf fremgår, at der under kontrolbesøget blev optalt 163,40 kg. chokolade- og sukkervarer omfattet af chokoladeafgiftsloven. Der forelå ikke dokumentation for, at dette lager var afgiftsberigtiget. Afgiften heraf er skønsmæssigt ansat til 2.230,28 kr.

Ad forhold 2

Lageroptælling foretaget af SKAT den 11. oktober 2007, hvoraf fremgår, at der under kontrolbesøget blev optalt 1.134 liter drikkevarer omfattet af mineralvandafgiftsloven. Der forelå ikke dokumentation for, at dette lager var afgiftsberigtiget. Afgiften heraf er skønsmæssigt ansat til 1.031,94 kr.

Ad forhold 3

Pålæg om førelse af logbog over de ansatte samt disses løn og arbejdstider udstedt af SKAT den 26. oktober 2007 gældende for perioden 29. oktober 2007 til 29. oktober 2008.

Ad forhold 4

Lageroptælling foretaget af SKAT den 25. oktober 2008, hvoraf fremgår, at der under kontrolbesøget blev optalt 93,97 kg. chokolade- og sukkervarer omfattet af chokoladeafgiftsloven. Der forelå ikke dokumentation for, at dette lager var afgiftsberigtiget. Afgiften heraf er skønsmæssigt ansat til 1.334,37 kr.

Ad Forhold 5

Pålæg om førelse af logbog over de ansatte samt disses løn og arbejdstider udstedt af SKAT den 26. oktober 2007 gældende i perioden 29. oktober 2007 til 29. oktober 2008.

Ad forhold 6

Lageroptælling foretaget af SKAT den 2. februar 2009, hvoraf fremgår, at der under kontrolbesøget blev optalt 303,26 kg. Chokolade- og sukkervarer omfattet af chokoladeafgiftsloven. Der forelå ikke dokumentation for, at dette lager var afgiftsberigtiget. Afgiften heraf er skønsmæssigt ansat til 4.306.29 kr.

Ad forhold 7

Pålæg om førelse af logbog over de ansatte samt disses løn og arbejdstider udstedt af SKAT den 29. oktober 2008 gældende i perioden 30. oktober 2008 til 30. oktober 2009.

Fotos af logbog, hvoraf fremgår, at logbogen ikke var ajourført med oplysninger fra den 25. januar 2009 til den 2. februar 2009.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han fortsat driver forretningen. Han bor i Malmø og er gift. Han har tre børn. Han har ikke arbejde ved siden af. Virksomhedens overskud er stort nok til, at han kan leve heraf.

Tiltalte er tidligere straffet

ved  

vedtagelse den 11. august 2004 af bødeforelæg af 19. juli 2004 for overtrædelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., med en bøde på 10.000 kr. Bøden blev efterfølgende nedsat til 7.500 kr.

   

ved

vedtagelse den 7. juli 2006 af bødeforelæg af 22. marts 2006 for overtrædelse af bekendtgørelse om pant og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke, med en bøde på 5.000 kr.

   

ved

vedtagelse den 23. december 2005 af bødeforelæg af 11. november 2005 for overtrædelse af bekendtgørelse om mærkning af fødevarer med en bøde på 7.500 kr.

   

ved

vedtagelse den 31. juli 2007 af bødeforelæg af 5. oktober 2006 for overtrædelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. og lov om afgift af mineralvand m.v., med en bøde på 12.500 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1-5 og 7

Ved tiltaltes erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig.

Forhold 6

Efter vidnet V.1s forklaring ligger retten til grund, at der ikke under kontrolbesøget den 2. februar 2009 kunne forevises følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer og at der ikke kunne fremvises forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelse af, om afgiften for de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer. Tiltalte findes herefter skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 67.000 kr., jf. chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2, mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 3 og § 12, stk. 4, og kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, stk. 1, jf. § 86A.

Der er ved bødens udmåling lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for overtrædelse af afgiftslovgivningen. Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Ved kontrolbesøg den 11. oktober 2007, den 25. oktober 2008 og den 2. februar 2009 er der konstateret overtrædelser af afgiftslovgivningen, idet der ikke i forretningslokalet var opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, ligesom der ikke kunne fremvises et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelse af, om afgiften for de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

Ved kontrolbesøg den 27. januar 2008 blev der konstateret overtrædelse af kildeskatteloven, idet tiltalte ikke havde efterkommet SKAT's pålæg om førelse af logbog, idet logbogen ikke kunne forevises. Ved kontrolbesøget den 2. februar 2009 blev der tillige konstateret en overtrædelse af kildeskatteloven, idet tiltalte ikke havde efterkommet SKAT's pålæg om førelse af logbog, idet logbogen ikke var ajourført.

Tiltalte har tidligere vedtaget 2 bødeforelæg for tilsvarende overtrædelser af afgiftslovgivningen, hvoraf det ene vedrørte forhold forøvet før lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder trådte i kraft.

Da tiltalte gentagne gange væsentligt har overtrådt lovgivningen vedrørende skat og afgifter, tages anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse til følge i medfør af § 11 i lov om næringsbreve til visse fødevarevirksomheder. Den omstændighed, at de skønsmæssigt ansatte afgiftsbeløb er af begrænset størrelse, kan ikke føre til et andet resultat.

Vedrørende varigheden af rettighedsfrakendelsen stemmer to at rettens medlemmer for, at denne under hensyn til overtrædelsernes karakter og omfang fastsættes til 1 år. Et medlem stemmer for, at varigheden af rettighedsfrakendeIsen fastsættes til 2 år. Varigheden af rettighedsfrakendelsen fastsættes eller stemmeflertallet til 1 år som nedenfor bestemt,

T h i   k e n d e   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med en bøde på 67.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte frakendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed, samt retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver offentlig godkendelse eller en fond, der driver virksomhed omfattet af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder for en periode af 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 24. november 2010, 22. afdeling, S-2079-10

Byrettens dom af 23. juni 2010 (2-8948/2009) er anket af tiltalte med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og frifindelse for frakendelsespåstanden.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse navnlig således, at frakendelsesperioden fastsættes til 2 år.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og af vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Den i byretten af vidnet V.2 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at det er korrekt, at der ikke var noget kasseregnskab, da SKAT var på besøg den 2. februar 2009, men han havde fakturaer på alle varerne.

Han har ikke selv været til stede i forretningen under nogle af kontrolbesøgene, og han kender ikke noget til, at personer er stukket af fra forretningen i forbindelse med SKAT's kom på besøg.

SKAT har efterfølgende været på kontrolbesøg i november 2009. SKAT havde ikke noget at bemærke ved dette kontrolbesøg. Han tager nu kopi af alle fakturaer, inden han sender dem til sin revisor. Endvidere fører han nu logbog hver dag.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at de under kontrolbesøget den 2. februar 2009 konstaterede, at der var varer med udenlandske etiketter, hvilket kan indikere, at der ikke er betalt afgift. De kontrollerede særskilt, om der var dokumentation for, at der var betalt afgift af de varer, som de udtog til stikprøvekontrol. Dokumentationen kan være en faktura, som viser, hvor varen er købt.

Det følger udtrykkeligt af lovgivningen, at en faktura for en given vare skal kunne fremvises på det sted, hvorfra varen sælges. Dette var ikke tilfældet under kontrolbesøget den 2. februar 2009. Det er ikke tilstrækkeligt blot at give kontrolløren en mappe med diverse bilag, ligesom efterfølgende fremsendelse af fakturaer ikke er tilstrækkelig. Dokumentation skal forevise på stedet.

Kasseregnskab falder i to dele. Kasseregnskabet består for det første af en kasserapport over alle økonomiske bevægelser i virksomheden. Kasserapporten skal sikre, at der - til brug for den skattemæssige opgørelse - er adskillelse mellem indehaverens private økonomi og virksomhedens økonomi. Efter bogføringsloven skal kasserapporten afstemmes jævnligt og effektivt. Hver gang, der købes varer kontant, og hver gang, der sælges varer, skrives det ind i kasserapporten. Den ansvarlige for virksomheden skal kunne redegøre for dette forløb og for afstemningen. Kasseregnskabet består for det andet af den daglige kasseafstemning, som skal foretages for at kunne dokumentere, at al omsætning i forretningen er taget med.

Under kontrolbesøget ville den ansvarlige tilstedeværende ikke bidrage med at vise kasserapport og afstemning. De kunne derfor ikke se overensstemmelse med penge og vareomsætning.

De senere fremsendte fakturaer specificerede ikke i tilstrækkelig grad hvilke varer, der var tale om. Artsbetegnelsen var ikke tilstrækkelig, og det samme gælder mængdeangivelsen.

De fakturaer fra f. eks. Dagrofa, som han sædvanligvis ser, er på en helt anden måde specificeret. Fakturaen fra G1 er mangelfuld, idet købers navn ikke er påført af sælgeren. Endvidere er art og mængde for en stor del af de enkelte varer ikke tilstrækkelig specificeret.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i forhold 6.

Bøden og bødeforvandlingsstraffen findes passende udmålt.

Af de grunde, som er anført i byrettens dom, tiltræder landsretten endvidere, at tiltalte fra-kendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med salg af fødevarer som nærmere bestemt i byrettens dom.

5 voterende finder, at varigheden af rettighedsfrakendelsen findes eller overtrædelsernes karakter og omfang, og da tiltalte tidligere er straffet for overtrædelse af lovgivningen vedrørende skatter og afgifter, passende kan fastsættes til 2 år.

1 voterende stemmer for at stadfæste byrettens dom om rettighedsfrakendelse i 1 år.

Med den anført ændring stadfæster landsretten derfor dommen, for så vidt den er anket.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at varigheden af rettighedsfrakendelsen fastsættes til 2 år.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, dog at statskassen endeligt bærer 6.000 kr. + moms af salæret til forsvareren.