Dato for udgivelse
10 Apr 2012 13:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Apr 2012 13:25
SKM-nummer
SKM2012.227.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2011-790-0165
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bøde, bødetilkendegivelse, registrering, køretøj, knallert, motorredskab, traktor
Resumé

SKAT har fra den 5. juni 2011 bemyndigelse til at straffe overtrædelser af lov om registrering af køretøjer og af registreringsbekendtgørelsen med bøde. SKAT viderefører den praksis for bødeudmåling, som politiet hidtil har anvendt på registreringsområdet. Bøden er som udgangspunkt 500 kr. pr. overtrædelse, der er sket før den 1. januar 2012 og 1.000 kr. pr. overtrædelse, der er begået den 1. januar 2012 og fremefter.

 

Rigsadvokaten har godkendt bødeniveauet for en række overtrædelser af registreringslovgivningen. De pågældende overtrædelser fremgår af et skema i dette styresignal.

 

 

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011 om registrering af køretøjer

Bkg. nr. 651 af 16. juni 2011 om registrering af køretøjer m.v.

Bkg. nr. 1292 af 15. december 2011 om ændring af bkg. om registrering af køretøjer m.v.

Henvisning

-


Lovgrundlag

Lov om registrering af køretøjer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011.

Til loven knytter sig bekendtgørelse om registrering af køretøjer m.v. (bkg. nr. 651 af 16. juni 2011), som trådte i kraft den 18. juni 2011. Bekendtgørelsen blev ændret på visse punkter ved bkg. nr. 1292 af 15. december 2011 med virkning fra 1. januar 2012.

Straffebestemmelser

Overtrædelser af registreringsloven og dens forskrifter kan fra og med 1. januar 2012 straffes med bøde, selvom overtrædelsen alene kan tilregnes gerningsmanden som simpel uagtsom. Se registreringslovens § 20 og registreringsbekendtgørelsens § 100.

Dog kan ejeren af et køretøj, der er taget i brug fra og med 18. juni 2011 til og med 31. december 2011 på færdselslovens område, kun straffes, hvis den pågældende forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at anmelde køretøjet til registrering. En person, kan ligeledes kun straffes, hvis den pågældende forsætligt eller groft uagtsomt i samme periode fører et køretøj, der ikke er registreret, på færdselslovens område.

Behandling af straffesagerne

Straffesager, hvor overtrædelse af registreringsloven eller dens forskrifter er begået den 5. juni 2011 eller senere, behandles almindeligvis af Told- og skatteforvaltningen. Se registreringslovens § 21, stk. 2. Det betyder, at spørgsmålet om strafansvar i princippet skal behandles af SKATs Sagscenter Person - Straffesager.

Politiets bødetilkendegivelser

Selvom det er forudsat i registreringsloven, at SKAT behandler straffesager på dette område, kan politiet give gerningsmanden en bøde efter de bødeniveauer, som fremgår af skemaet nedenfor, i form af en bødetilkendegivelse (straksbøde). Dette forudsætter, at gerningsmanden dels erkender sig skyldig i overtrædelsen, og dels erklærer sig rede til at betale bøden inden en nærmere angiven frist. Se retsplejelovens § 832, stk. 1. Sager, der afgøres efter denne bestemmelse, afsluttes i politiets regi.

Bødeniveau

Rigsadvokaten har godkendt, at SKAT kan afgøre sager om overtrædelser af registreringsloven eller dens forskrifter administrativt med bødeforelæg på

  • 500 kr. pr. overtrædelse begået til og med 31. december 2011, og
  • 1.000 kr. pr. overtrædelse fra og med den 1. januar 2012,

hvor overtrædelserne er identiske eller sammenlignelige med overtrædelser i den tidligere registreringsbekendtgørelse (bkg. nr. 811 af 28. juni 2010), og hvor der var en fast bødepraksis på færdselslovens område.

Bøden for efterligninger eller uberettiget anvendelse af nummerplader var på 1.000 kr. før den 1. januar 2012. Fra og med 1. januar 2012 er denne bøde hævet til 1.500 kr. for efterligninger eller uberettiget anvendelse af nummerplader, prøveskilte og prøvemærker.

Fra og med 1. januar 2012 kan bøderne pålægges for de anførte overtrædelser i skemaet (RL = Registreringsloven, RB = Registreringsbekendtgørelsen):

Overtrådt

Overtrædelse

Motor-

køretøj

Traktor

Knallert

 

 

 

RL § 2, stk. 1, § 20, stk. 1

Kørsel med uregistreret motorkøretøj, traktor eller knallert eller kørsel uden nummerplader, inden køretøjet er taget i brug på færdselslovens område

1.000

1.000

1.000

RB § 73, stk. 1, § 100, stk. 3

Bil forsynet med kun en nummerplade eller et prøveskilt eller prøvemærke, anbragt foran eller bagpå

1.000

 

 

RB § 74, stk. 1, § 100, stk. 3

Kørsel med ulæselig/tildækket/bøjet nummerplade, prøveskilt, prøvemærke

1.000

 

 

RB § 75, stk. 1, § 100, stk. 3

Efterligninger eller uberettiget anvendelse af nummerplader, prøveskilte, prøvemærker

1.500

 

 

RB § 82, stk. 2, § 100, stk. 3

Anvendt prøveskilte i strid med formålet med kørslen

1.000

 

 

RB § 82, stk. 3, § 100, stk. 3

Anvendt prøveskilte til befordring af personer eller gods, der var uvedkommende for formålet med kørslen

1.000

 

 

RB § 84, stk. 3, § 100, stk. 3

Udlånt prøveskilt til selvstændig afprøvning, uden at der blev medbragt dokumentation for, at udlånets varighed ikke overstiger 3 timer

1.000

 

 

RB § 86, stk. 1, jf. § 82, stk. 2, § 100, stk. 3

Anvendt prøvemærker i strid med formålet med kørslen

1.000

 

 

RB § 86, stk. 1, jf. § 82, stk. 3, § 100, stk. 3

Anvendt prøvemærket til befordring af personer eller gods, der var uvedkommende for formålet med kørslen

1.000

 

 

RB § 87, stk. 1, § 100, stk. 3

Tilladelsen til brug af og vilkår for brug prøvemærke er ikke medbragt under kørslen

1.000

 

 

RB § 87, stk. 2, § 100, stk. 3

Brug af prøvemærke efter udløbet af tilladelsen

1.000

 

 

Bestemmelser hvor bødeniveauet skal fastsættes af domstolene

Ved overtrædelse af bestemmelser i registreringslovgivningen, som ikke fremgår af ovenstående skema, skal bødeniveauet fastsættes af domstolene ved anlæggelse af prøvesager med påstand om en bøde på:

  • 500 kr. pr. overtrædelse begået til og med 31. december 2011, og
  • 1.000 kr. pr. overtrædelse fra og med den 1. januar 2012.

Absolut kumulation

Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af registreringslovgivningen, og medfører overtrædelserne en bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse.

Har nogen ved én eller flere handlinger overtrådt registreringslovgivningen og én eller flere andre love eller forskrifter i skatte- og afgiftslovgivningen, og medfører overtrædelserne en bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af registreringslovgivningen og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love eller forskrifter fastsat i medfør heraf.

Ingen gentagelsesvirkning

Det udmåles ikke forhøjede bøder ved gentagne overtrædelser.

Bøder til juridiske personer

Bødeniveauet for juridiske personers overtrædelse er det samme som for fysiske personer.

Styresignalets virkning

Styresignalet træder i kraft ved offentliggørelsen.

Styresignalet har også virkning for overtrædelser, der er konstateret inden offentliggørelsen, og hvor der på tidspunktet for offentliggørelsen ikke er taget stilling til strafansvaret.

Ændring af den juridiske vejledning

Der vil blive indsat et afsnit om "Ordensbøder i registreringslovgivningen" i Den juridiske vejledning 2012-1 under afsnit A.C.3.5.4.5. ved næste opdatering af vejledningen (2012-2).

Styresignalet ophæves derfor den 1. august 2012.