Dato for udgivelse
27 Mar 2012 12:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Mar 2012 10:33
SKM-nummer
SKM2012.213.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-006864
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skat, pensionsbeskatning, overgangsordning, ophørende livrente, ophørende ratepension, ikke-obligatoriske indbetalinger.
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at A A/S' aftale med medarbejderne om indbetaling af 15 % af den pensionsgivende løn kan betragtes som obligatoriske indbetalinger jf. en kollektiv overenskomst som omfattet af overgangsordningen i § 4, stk. 4 i lov nr. 1378, 2011. Skatterådet begrunder svaret med, at den kollektive overenskomst ikke er til hinder for, at medarbejderne udnytter muligheden i pensionsaftalen til helt eller delvist at indskyde de 15 % i pensionsindbetalinger på pensionsordninger, der ikke er omfattet af nedsættelsen af loftet for pensionsindbetalinger fra 100.000 kr. til 50.000 kr., jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 16, stk. 2.
Lov nr. 1378, 2011, § 4, stk. 4

Henvisning

Ligningsvejledningen, Almindelig del 2012-1, afsnit A.C.1.3.5


Spørgsmål                                                                                                                                                        

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at A A/S' aftale med medarbejderne om indbetaling af 15 % af den pensionsgivende løn kan betragtes som obligatoriske indbetalinger jf. en kollektiv overenskomst?

Svar

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S (spørger) har de seneste 10 år haft en pensionsordning, hvor medarbejderen betaler 1/3 og spørger 2/3. Pensionsordningen omfatter alle spørgers medarbejdere, der er omfattet af overenskomst indgået pr. 30. juni 2011 mellem spørger og HK (overenskomsten). Følgende fremgår af overenskomsten:

"I henhold til hovedoverenskomsten skal alle deltage i pensionsordning, hvortil der indbetales således:

Fra

01.07.2011

Fra

01.07.2012

Medarbejderens andel 1/3

5%

5%

Firmaets andel 2/3

10%

10%

Pensionsbidraget beregnes af skalaløn, individuelt tillæg og udligningstillæg og indbetales til det pensionsselskab, der er valgt af denne overenskomsts parter. [...]

Såfremt medarbejderne rammer loftet for indbetalinger til ratepension (p.t. kr. 100.000 (2011-tal)) med ovenstående bidragsprocenter, kan indbetalingen stoppes og udbetales som løn (uden feriepenge). [...]

Spørger har en pensionsaftale med pensionsselskabet B indgået i juni 2007, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

"Personkreds og indmeldelse: Pensionsordningen er obligatorisk for alle nuværende og fremtidige medarbejdere. [...].

Overenskomstforhold: [...] virksomheden har indgået lokalaftale med HK Privat for de HK-ansatte medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen. [...].

Pensionsbidragets størrelse og anvendelse: Pensionsbidraget udgør på aftaletidspunktet mindst 10,50 % af medarbejdernes pensionsgivende gage. Pensionsbidraget reguleres [...] hver år pr. 1/7, indtil pensionsbidraget mindst udgør 15 % af gagen, jf. nedenstående tabel.

 

Dato

Virksomhedens

Bidrag

Medarbejders

Bidrag

 

Bidrag i alt [...]

1. juli 2011

10,00 %

5,00 %

15,00 %

[...]

Frivilligt bidrag: Den enkelte medarbejder kan via virksomheden indbetale frivilligt pensionsbidrag. [...].

Opsparingsvalg: Opsparing kan ske som kapitalpension (skattekode 3), ratepension (skattekode 2) og/eller livrentepension (skattekode 1). [...]. I det omfang bidraget til kapitalpension overstiger beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, etableres en ratepension eller alternativt en ophørende livrente med løbetid på 10 år og maksimalt garanteret udbetaling ved dødsfald. [...]"

For så vidt angår opsparingsvalg ifølge pensionsaftalen er det fra B oplyst, af det står den enkelte medarbejder frit for at vælge en ophørende eller en livsvarig livrente.

Til og med vedtagelsen af Forårspakken 2.0 har der ikke været noget problem med at fastholde alle medarbejdere i ordningen, men med vedtagelsen af Forårspakken 2.0, hvor grænsen for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter blev fastsat til kr. 100.000, har enkelte medarbejdere ytret ønske om at få udbetalt den del af pensionsbidraget, der overstiger grænsen på kr. 100.000.

Dette ønske er efterkommet i den overenskomst, som spørger senest har indgået.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er bekendt med SKM2010.703.SR, men det er spørgers opfattelse, at overenskomsten ikke kan betragtes ud fra denne afgørelse, da det af spørgers overenskomst fremgår (modsætningsvis),

"Såfremt medarbejderne rammer loftet for indbetalinger til ratepension (p.t. kr. 100.000 (2011-tal)) med ovenstående bidragsprocenter, kan indbetalingen stoppes og udbetales som løn (uden feriepenge)" at der er tale om indbetaling til ratepensionsordninger, da muligheden for udbetaling, hvis grænsen på kr. 100.000 overskrides, ellers ville være irrelevant.

Ud fra ovennævnte samt den omstændighed, at overenskomsten er indgået før lovens vedtagelse, er det således spørgers opfattelse, at medarbejderne hos spørger omfattes af overgangsordningen i § 4, stk. 4 i lov nr. 1378 af 28-12-2011, hvis pensionsindbetalingen - beregnet som 15 % af den pensionsgivende løn - overstiger kr. 50.000.

Det vil efter spørgers opfattelse betyde, at medarbejderne for indkomstårene 2012 og 2013 kan bibeholde deres pensionsindbetalinger, og hvis disse måtte overstige kr. 50.000, kan medarbejderen henføre op til kr. 100.000 til ratepensionsdelen, mens den resterende del vil skulle henføres til en løbende livrente eller udbetales til medarbejderen som løn.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørger ønsker bekræftet, at spørgers aftale med medarbejderne om indbetaling af 15 % af den pensionsgivende løn kan betragtes som obligatoriske indbetalinger jf. en kollektiv overenskomst.

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens (lbkg. nr. 1246 af 15/10 2010 senest ændret ved lov nr. 1380, 2011) § 16, stk. 2 er formuleret således:

Stk.2. Til rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed og ophørende livrenter kan for et indkomstår i alt anvendes et grundbeløb på højst 50.000 kr. (2010- niveau) for hver person. 1. pkt. gælder dog ikke for ordninger omfattet af §§ 15, 15 A og 15 B. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Lov nr. 1378, 2011, § 2, nr. 1, § 3, nr. 1 og § 4, stk. 4

Ved denne ændringslov blev loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v. jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2 ændret som anført ovenfor. Ændringsloven fastsætter nedenstående overgangsregler for obligatoriske kollektive pensionsordninger indgået både før og efter d. 22. april 2009 men inden 31. december 2011. Af loven fremgår bl.a. følgende:

"§ 2. I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010, som ændret ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 2 i lov nr. 1561 af 21. december 2010, § 13 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og § 4 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 2, ændres »100.000 kr.« til: »50.000 kr.«

§ 3. I lov nr. 412 af 29. maj 2009 om ændring af pensionsbeskatningsloven [...] foretages følgende ændring:

1.      § 3, stk. 12, 2. pkt. affattes således: 1. pkt. gælder til og med det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2015.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. januar 2012. [...]

Stk.4. Indbetalinger til rateopsparing i pensionsøjemed, rateforsikring i pensionsøjemed og ophørende alderspension, som en arbejdsgiver foretager, jf. pensionsbeskatningslovens § 19, medregnes uanset beløbsgrænsen i lovens § 2, nr. 1, ikke ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst, i det omfang der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået i perioden 22. april 2009 - 31. december 2011. 1. pkt. gælder til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2015."

Lovforarbejder

Lov nr. 1378, 2011 (L28 2011/2012)

Af lovbemærkningerne til § 4, stk. 4 i fremgår følgende:

Til stk. 4

"Der foreslås i stk. 4, at der i en overgangsperiode skal være bortseelsesret for arbejdsgivers indbetalinger til arbejdsmarkedspensionsordninger, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, uanset at indbetalingerne herved overstiger den foreslåede beløbsgrænse på 55.000 kr. Overstiger indbetalingen den gældende beløbsgrænse 100.000 kr., kan indbetalingen være omfattet af overgangsreglen i § 3, stk. 12, i lov nr. 412 af 29. maj 2009, jf. også bemærkningerne til lovforslagets § 3 ovenfor. Undtagelsen fra loftet på 55.000 kr. gælder dog kun obligatoriske bidrag til ratepension eller ophørende alderspension i henhold til den indgåede overenskomst. Det er en betingelse, at den kollektive overenskomst er indgået i perioden 22. april 2009-31. december 2011. Grunden til, at overgangsreglen kun gælder for obligatoriske bidrag i henhold til kollektive overenskomster indgået fra den 22. april 2009 til udgangen af 2011 er, at obligatoriske bidrag i henhold til kollektive overenskomster indgået inden den 22. april 2009 er omfattet af overgangsreglen i § 3, stk. 12, i lov nr. 412 af 29. maj 2009. Undtagelsen fra 55.000 kr.'s loftet gælder kun til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2015. [...]"

Begrundelse

Efter pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2 er fradragsretten for indskud på ophørende rateforsikring og ophørende livrenter maksimeret til 50.000 kr. med virkning fra og med indkomståret 2012, jf. § 2, nr. 1 i lov nr. 1378, 2011. For indbetalinger på disse forsikrings- og opsparingsordninger er der dog indsat en overgangsordning i § 4, stk. 4 i førnævnte lov. Overgangsordningen medfører, at der er fuld fradrags-/bortseelsesret for indbetalinger på ordningerne, hvor indbetalingerne udgør mellem 50.000 kr. og 100.000 kr., når indbetalingerne er obligatoriske og sker ifølge en kollektiv overenskomst. Overgangsordningen har virkning indtil næste overenskomstfornyelse men dog ikke senere end indkomståret 2015.

I den foreliggende sag er overenskomsten indgået i juni 2011 og dermed indgået i den periode, fra d. 22. april 2009 - d. 31. december 2011, som overgangsreglen omfatter.

Det afgørende for svaret på det stillede spørgsmål er herefter, om spørgers HK-overenskomstansatte medarbejdere er bundet af overenskomsten i forhold til, at medarbejderne med bortseelsesret skal indbetale de 15 % på en rateforsikring eller en ophørende alderspension.

Ifølge overenskomsten skal alle deltage i pensionsordningen og indbetale 15 % til valgte pensionsselskab. Rammer medarbejderne loftet for indbetaling til ratepension, kan indbetalingen stoppes og udbetales som løn. Loftet er anført til pt. at udgøre 100.000 kr.

Ifølge pensionsaftalen kan medarbejderne selv vælge, hvorledes opsparingen skal sammensættes, idet opsparing kan ske som kapitalpension omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10, ratepension omfattet af pensionsbeskatningslovens § 8 og/eller livrente. I forhold til livrenten står det den enkelte medarbejder frit for at vælge en livsvarig eller en ophørende livrente omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 4, litra a eller litra b.

Efter Skatteministeriets opfattelse er der hverken i overenskomsten eller i pensionsaftalen krav om obligatoriske indbetalinger til ratepensioner eller ophørende alderspensioner, der er omfattet af loftet for fradragsret ifølge pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2. Kombinationen af bestemmelserne i overenskomsten og pensionsaftalen giver derimod de HK-overenskomstansatte medarbejdere en høj grad af fleksibilitet og frihed for individuelle valg af pensionsopsparing.  Det er Skatteministeriets opfattelse, at formuleringen i overenskomstens - "... rammer loftet for indbetalinger til ratepension (p.t. kr. 100.000) ..." kan medføre, at medarbejderne for 2012 tillige kan vælge at få udbetalt den del af pensionsindbetalingerne, der overstiger 50.000 kr. Fortolkningen af overenskomstens bestemmelse om konvertering af pensionsbidrag til lønudbetaling er dog henlagt til overenskomstens parter.

Under disse omstændigheder er det Skatteministeriets opfattelse, at det ikke er obligatorisk for spørgers HK-overenskomstansatte medarbejdere at foretage indbetalinger med bortseelsesret til rateforsikringer eller ophørende alderspensioner, der overstiger loftet på 50.000 kr. Pensionsindbetalingerne er derfor ikke omfattet af overgangsreglen i § 4, stk. 4 i lov nr. 1378, 2011.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.