Dato for udgivelse
27 Apr 2012 13:08
SKM-nummer
SKM2012.243.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-163664
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning
Resumé

Skatterådet giver afslag på anmodning om fritagelse for CFC-beskatning efter selskabsskatteloven § 32, stk. 2 for indkomstårene 20xx, 20x1 og 20x2, da selskabets indkomst i disse år ikke i overvejende grad stammer fra virksomhed med kunder i det land, hvor selskabet er hjemmehørende.

Afgørelsen offentliggøres i en redigeret form.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 32, stk. 2.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 32, stk. 2.

Henvisning

Ligningsvejledningen Selskaber og Aktionærer 2012-1, afsnit S.D.5.7.


Afslag på tilladelse

Ansøgning

Spørger anmoder Skatterådet om fritagelse for CFC-beskatning af dets 100 % ejede finansielle datterselskab Land1, for indkomstårene 20xx, 20x1, 20x2 og fremadrettet.

Afgørelse

Der kan ikke meddeles tilladelse til fritagelse efter selskabsskatteloven § 32, stk. 2

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger etablerede i 20xx et finansielt datterselskab i Land1. Et 100 % ejet datterselskab af Spørger

Datterselskabet har koncession til at drive finansiel virksomhed i Land1 og er ligeledes underlagt offentligt tilsyn.

Kundebasen består primært af kunder hjemmehørende i den region, hvor Land1 ligger.

Der var medsendt opgørelse over omsætning med kunder fordelt efter kundernes hjemland fremgår vedrørende indkomstårene 20xx, 20x1 og 20x2, at indkomsten vedrørende kunder hjemmehørende i Land1 udgør hhv. ca. 24 %, ca. 42 % og ca. 44 %.

Datterselskabet opererer som et selvstændigt selskab.

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

Ifølge selskabsskattelovens § 32, stk. 2 kan et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn anmode om tilladelse til ikke at være omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk. 1.

For at et datterselskab kan opnå tilladelsen, skal nedenstående 5 betingelser opfyldes.

  1. Datterselskabets skal have koncession til at drive forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed samt være underlagt offentligt tilsyn.
  2. Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.
  3. Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningsloven § 2, stk. 2.
  4. Datterselskabets kapitalgrundlag overstiger ikke, hvad driften af den pågældende form for virksomhed tilsiger.
  5. Det er yderligere en betingelse, at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil kunne frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Opfyldelse af betingelse vurderes derfor kun på udenlandske datterselskaber.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgeres opfattelse, at Datterselskabet opfylder betingelserne for at opnå dispensation fra CFC-beskatningen jf. selskabsskatteloven § 32.

Datterselskabet blev etableret i Land1 i 20xx i en erkendelse af at lokal tilstedeværelse, herunder muligheden for at betjene kunderne direkte med adgang til medarbejdere med stærke lokale sprogkompetencer, var en nødvendighed for succes i regionen.

Spørger valgte Land1, da Land1 kunne understøtte finansiel ekspansion i regionen. Datterselskabet skulle ikke blot betjene kunder i Land1, men ligeledes kunder hjemmehørende i de omkringliggende lande.

Spørger har antaget at Datterselskabet's kunder i regionen kan anses som indkomst med kunder i det land, hvor Datterselskabet er hjemmehørende. Det er spørgers opfattelse, at der ikke er tale om udflytning af kunder, som ellers naturligt ville være blevet betjent af Spørger.

Det er spørgers vurdering, at Datterselskabet opfylder betingelsen for undtagelse fra CFC-reglerne, med hensyn til at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder hjemmehørende i det land (her regionen), hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Datterselskabet har begrænset indkomst fra koncernforbundne selskaber.

Kravet om at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra kunder, der ikke er koncernforbundne anses derfor for opfyldt.

Bemærkninger til Skatteministeriets indstilling.

Gennemførelse af CFC-beskatning af Land1 vil reelt diskriminere Land1 som etableringssted, og dermed vil det forretningsmæssige incitament være begrænset i forhold til at vælge Land1 som etableringssted for udenlandsk aktivitet.

Det er Spørgers opfattelse, at CFC beskatning har til formål at værne imod udflytning af mobile indkomster til udlandet med henblik på opnåelse af skattemæssige fordele.

CFC-reglerne er rettet mod indkomstsarter, som det må anses for nemt at kunne placere uden for Danmark. I henhold til SKATs definition heraf, inkluderes indkomst, som i Spørger i høj grad ikke kan anses som mobil indkomst. Indkomsten i Datterselskabet oppebæres gennem en aktiv men grænseoverskridende erhvervsvirksomhed udført i Land1. Der er således ikke tale om mobile indkomster, som er flyttet til Land1. Det er indkomst, som er genereret ved lokal tilstedeværelse og aktivitet i regionen, og som efter Spørgers opfattelse ikke ville kunne opnås via Spørger i Danmark.

Aktiviteten i Datterselskabet er endvidere ikke motiveret i skattebesparelse, men er i stedet begrundet i forretningsmæssige hensyn, herunder i den fysiske placering i regionen, det regulatoriske klima, adgangen til kvalificerede medarbejdere, samt muligheden for kundekontrakter reguleret under Land1s lovgivning.

Det er således fortsat Spørgers holdning, at kravet om at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende bør kunne vurderes på regionsniveau, idet der ikke er tale om mobil indkomst.

Bemærkninger fra SKAT, Store Selskaber

SKAT Store Selskaber har ingen bemærkninger.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Koncession mv Det findes dokumenteret, at der er de fornødne koncessioner til at drive virksomhed, og at der er lokalt tilsyn.

Kundeforhold (lokale og koncernforbundne)

Af opgørelsen over indkomst fordelt efter kundernes hjemland fremgår vedrørende indkomstårene 20xx, 20x1 og 20x2, at indkomsten vedrørende kunder hjemmehørende i Land1 udgør hhv. ca. 24 %, ca. 42 % og ca. 44 %.

Ifølge selskabsskatteloven § 32, stk. 2, er det en betingelse, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 313 af 21. maj 2002. Af bemærkningerne til stk. 2 fremgår vedrørende denne betingelse fremgår:

"Datterselskabet skal ved ansøgningen dokumentere, at

- det hovedsageligt driver virksomhed i selskabets hjemland. Private kunder er hjemlands kunder, hvis den pågældende bor i landet, mens virksomheder anses for at være hjemlandskunder, hvis kundeforholdet vedrører virksomhed udført i det pågældende land. Kravet vil som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked er mindst dobbelt så stort som virksomhed med udenlandske kunder.

- det hovedsageligt driver virksomhed med uafhængige parter. Kravet vil også her som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed med uafhængige er mindst dobbelt så stort som virksomhed med koncernforbundne virksomheder."

Ved væsentlig forstås således, at indtægterne fra det hjemlige marked skal være dobbelt så store, som indtægter fra udenlandske kunder. Som indkomst fra selskabets hjemland anses indkomst fra kunder med bopæl i landet eller virksomhed udført i landet.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at hjemland ikke kan udstrækkes ud over landets geografiske grænse, og dermed ud over omsætning med kunder i Land1. Skatteministeriet finder derfor ikke, at der som indkomst i Datterselskabets hjemland kan medregnes indkomst fra kunder i regionen.

Skatterådet har SKM2011.238.SR afslået anmodning om fritagelse fra CFC-beskatning, da selskabet ikke kunne anses for at opfylde betingelsen om, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med reelle lokale kunder. Det fremgår således af konklusionen, at formålet med reglen i Selskabsskattelovens § 32, stk. 2 er at skabe mulighed for fritagelse for CFC-beskatning for finansielle virksomheder, der har lokal indtægt fra den finansielle virksomhed. Dispensationsadgangen er tiltænkt datterselskaber, der hovedsagligt driver virksomhed med uafhængige parter i datterselskabets eget hjemland.

Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at vurderingen af om selskabet hovedsagelig har kunder i hjemlandet ikke kan udstrækkes til kunder i regionen, uanset årsagen til, at der i væsentlig omfang er kunder i omkringliggende lande.

Da indkomsten fra Land1 i årene 20xx, 20x1 og 20x2 udgør hhv. 24%, 42% og 44% af Datterselskabets indkomst de pågældende år, er det Skatteministeriets opfattelse, at kravet om at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra det hjemlige marked, hvor væsentlig ifølge bemærkningerne er defineret til mindst dobbelt så stor, ikke er opfyldt.

Der er 5 betingelser, der skal være opfyldt, for at Skatterådet kan meddele tilladelse til, at datterselskabet ikke skal være omfattet af selskabsskatteloven § 32, stk. 1. Dette betyder, at hvis blot en af betingelserne ikke er opfyldt, vil fritagelse for beskatning efter § 32, stk. 1 ikke være opfyldt.

Da betingelsen om, en væsentlig del af indkomsten skal komme fra hjemmemarkedet, for indkomstårene 20xx, 20x1 og 20x2 ikke er opfyldt for Datterselskabet, vil tilladelse til fritagelse ikke kunne meddeles. Der er derfor ikke foretaget en vurdering af kapitalgrundlaget.

Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at allerede fordi betingelsen om, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra hjemmemarkedet ikke er opfyldt, vil der ikke kunne meddeles tilladelse til, at selskabsskatteloven § 32, stk. 1 ikke finder anvendelse for indkomstårene 20xx, 20x1 og 20x2.

Der er i ansøgning også anmodet om fritagelse fremadrettet.

Når betingelserne for fritagelse for indkomstårene 20xx, 20x1 og 20x2 ikke er til stede, er det Skatteministeriet opfattelse, at der heller ikke kan gives tilladelse til fritagelse fremadrettet.

Hvis betingelsen om, at den væsentligste del af omsætningen skal komme fra datterselskabets hjemland senere bliver opfyldt, vil der kunne søges om fritagelse fra dette tidspunkt. Der vil herefter også skulle tages stilling til de øvrige betingelser i selskabsskatteloven § 32, stk. 1.

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles afslag på anmodning om fritagelse for CFC-beskatning både for indkomstårene 20xx, 20x1 og 20x2 samt fremadrettet.