Indhold

Der findes en række krav til adgang til kasinoet, åbningstider og indretning af lokaler.

Adgang til kasinoet

Landbaserede kasinoer skal være offentligt tilgængelige. Dog må kun personer over 18 år få adgang til kasinoerne. Se SPILL § 15.

Det må ikke stilles som betingelse, at man skal være medlem af et bestemt selskab, en forening eller lignende for at få adgang til et kasino eller spillene.

En gæst kan dog afvises efter en konkret vurdering, eksempelvis fordi gæsten tidligere har udvist en adfærd, hvorefter det må antages at vedkommende vil forstyrre den almindelige ro og orden i kasinoet. Det kan i denne forbindelse fremhæves, at registrering af falskspil eller andre strafbare handlinger ved spillenes afvikling kan medføre afvisning af den eller de pågældende personer som gæst i kasinoet i registreringsperioden. Se BEK nr. 772/2017 § 8.

Se også

  • Afsnit J.A.10.2.10 om registrering af falskspillere mv.

Åbningstider

Kasinoer kan som hovedregel holde åbent dagligt mellem kl. 10.00 og 05.00.

Der kan dog i den enkelte tilladelse til kasinodrift fastsættes særlige regler om kortere eller længere åbningstid end ovenfor nævnt, hvis det ikke strider mod ordensmæssige hensyn.

Se BEK nr. 772/2017 § 1.

Indretning af lokaler

Lokaler med gevinstgivende spilleautomater skal sammen med det øvrige kasino udgøre et sammenhængende entréområde. Spillemyndigheden kan dog konkret tillade, at der i særlige, enkeltstående tilfælde afholdes turneringer i et nærtstående lokale. Se BEK nr. 772/2017 § 2 og § 39.

 

Nærtstående lokale

Definition

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om Spillemyndigheden kan give tilladelse til afholdelse af turneringer i et nærtstående lokale. Det er i den forbindelse vigtigt at fastslå, at Spillemyndigheden ikke har beføjelse til at meddele tilladelse til afholdelse af cash games i et nærtstående lokale.

Et nærtstående lokale kan defineres, som et lokale, der ligger ved siden af eller lige over/under eller i forlængelse af et kasino. Er to lokaler eksempelvis forbundet via en vindeltrappe vil disse således, uanset niveauforskel, blive betragtet som nærtstående.

Vilkår i tilknytning til en tilladelse

Giver Spillemyndigheden tilladelse til afholdelse af turneringer i et nærtstående lokale, vil det i så fald blive meddelt på følgende vilkår:

Afviklingen af spil på spillebordene i kasinoet og i det nærtstående lokale sker i overensstemmelse med de af Spillemyndigheden godkendte spilleregler for poker.

Indgang til og udgang fra det nærtstående lokale skal ske udelukkende via kasinoet.

Alle indbetalinger og præmieudbetalinger skal foregå i kassen i selve kasinoet.

Spilleloven og kasinobekendtgørelsens regler, herunder reglerne om registrering af spillere, optælling af spilleborde og elektronisk overvågning skal overholdes.

Spillemyndigheden finder fortsat ikke, at afholdelse af turneringer i et tilstødende lokale kræver særskilt tilladelse.

Se også

  • Afsnit J.A.10.2.9 om afholdelse af turneringer