Indhold

Dette afsnit handler om Spillemyndighedens godkendelse af ansatte i landbaserede kasinoer.

Afsnittet indeholder:

  • Kriterier for godkendelse
  • Fortolkning af regel om domme for strafbare forhold

Kriterier for godkendelse

En ansat skal før sin ansættelse godkendes af Spillemyndigheden.

Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at den ansatte

er fyldt 18 år

  • ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7
  • ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

Den ansatte kan ikke godkendes, hvis vedkommende eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på den ansattes arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den ansatte ikke vil udføre sit arbejde på forsvarlig måde.

En godkendt ansat skal give Spillemyndigheden besked, hvis vedkommende er kommet under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Godkendelsen af en ansat kan tilbagekaldes i følgende tilfælde:

  • hvis vedkommende eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på den ansattes arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den ansatte ikke vil udføre sit arbejde på forsvarlig måde, eller 
  • hvis den ansatte er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

En godkendelse af en ansat bortfalder, hvis vedkommende er kommet under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Se SPILL § 39, stk. 5, jf. § 26, stk. 1, nr. 2.

Se også:

  • Afsnit: J.A.16.2.3 om bortfald af godkendelse som ansat i et landbaseret kasino.

Fortolkning af regel om domme for strafbare forhold

Spillemyndigheden kan ikke godkende en ansættelse i et landbaseret kasino, hvis den pågældende har været dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

Se SPILL § 39 jf. § 26, stk. 1, nr. 2.

Efter Spillemyndighedens praksis kan blandt andet domme for vold efter straffelovens bestemmelser, herunder også betingede domme, få betydning for Spillemyndighedens afgørelse i denne henseende. Det er en vurdering fra gang til gang, om der kan gives en godkendelse på trods af, at der ikke foreligger en ren straffeattest. Det er desuden Spillemyndighedens praksis, at straffeattester følges med hensyn til sletningstidspunktet for den pågældende lovovertrædelse.

Landskatterettens praksis

Landskatterettens kendelse af 15. januar 2013, journalnummer 12-0219644

En person havde ansøgt Spillemyndigheden om godkendelse, som ansat på et landbaseret kasino.

Spillemyndigheden gav ansøger et afslag, da ansøger havde modtaget en betinget dom for vold og dette vurderet som værende ikke forenelig med at være ansat på et kasino. Dog således, at det ville være muligt for ansøger at opnå godkendelsen efter at dommen ikke længere fremgik af dennes private straffeattest

Landskatteretten stadfæstede Spillemyndighedens afslag, da ansøgers voldsdom ikke udgjorde et foreneligt grundlag for ansættelse på et kasino.

Se også