Dato for udgivelse
15 May 2012 09:26
SKM-nummer
SKM2012.289.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-04239
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Kørsel, indregistrering, udenlandsk statsborger
Resumé

En polsk statsborger med bopæl både i Polen og i Danmark var registreringspligtig i Danmark af et polsk indregistreret køretøj ejet af dennes mor, bosiddende i Polen. Det fandtes godtgjort, at der forelå en aftale om 6 måneders brugsret, hvorfor han var omfattet af begrebet "bruger", jf. registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 3.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven 1, stk. 1
Lov om registrering af køretøjer, lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011 §§ 2 og 5

Henvisning

-


Klagen vedrører afslag på ansøgning om kørsel i Danmark med en bil indregistreret i Polen.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har givet afslag på anmodning om tilladelse til kørsel med polsk registreret køretøj i Danmark.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren har ved ansøgning af 8. november 2011 til SKAT anmodet om tilladelse til kørsel her i landet med en polsk indregistreret bil.

Bilen tilhører klagerens mor, WM, der har bopæl i Polen.

Det fremgår af sagen, at klageren er polsk statsborger.

Det fremgår endvidere, at klageren ifølge Det Danske Centrale Personregister ses indrejst i Danmark den 16. september 2009.

Klageren har i ansøgningen oplyst, at han opholder sig i Danmark i forbindelse med studier i perioden fra 1. september 2009 til 30. juni 2013.

Under opholdet bor klageren på adressen Y1.

Klageren har efter det oplyste bevaret en bopæl i Polen hos sin mor.

Klageren har overfor SKAT anført, at han ønsker at benytte den polske bil til daglig kørsel fra kollegiet til universitetet og til kørsel fra og til Polen.

Klageren har i anmodningen til SKAT anført, at køretøjet vil blive bragt til Danmark i januar 2012, og at køretøjet ikke vil blive anvendt i Danmark i mere end ni måneder, idet klageren fra begyndelsen af juni 2012 til slutningen af januar 2013 forventer at skulle studere i Tyskland. Klageren forventer ikke i den anførte periode at komme til Danmark. Klageren har endvidere oplyst, at han efter afsluttet bacheloreksamen ultimo juni 2013 vil forlade Danmark permanent.

SKAT har ved afgørelse af 9. november 2011 ikke imødekommet anmodningen.

SKATs afgørelse

SKAT har på baggrund af sagens oplysninger betragtet klageren som bosat i Danmark i forbindelse med spørgsmålet om registreringspligt for bilen. Klageren har derfor ikke fået tilladelse til at anvende køretøjet i Danmark, og køretøjet må fra afgørelsen ikke anvendes til kørsel i Danmark.

SKAT har ved afgørelsen lagt vægt på, at varigheden af klagerens ophold har oversteget 185 dage indenfor et kalenderår.

SKAT har ved afgørelsen henvist til § 10, stk. 2, og § 12 i bekendtgørelse nr. 651 af 11. juni 2011 om registrering af køretøjer mv., idet SKAT særligt har henvist til, at klageren betragtes som bosat i Danmark, når opholdet i Danmark overstiger 185 dage eller mere, eller opholdet i Danmark overstiger 185 dage i afbrudte perioder indenfor 12 måneder, jf. § 8, stk. 2, i ovennævnte bekendtgørelse.

SKAT har endelig bemærket, at ved dobbeltdomicil anses en person for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning, jf. § 10, stk. 2, i ovennævnte bekendtgørelse.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse ændres, således at der gives tilladelse til kørsel i det pågældende køretøj i Danmark.

Klageren har til støtte herfor anført, at han har ansøgt om tilladelse til at køre med en udenlandsk bil i 2012, idet det er oplyst, at han ikke vil opholde sig i Danmark størstedelen af året. Klageren har oplyst, at han rejser ud af Danmark sidst i maj 2012, og at han kommer tilbage sidst i januar 2013. Klageren forventer at udrejse permanent af Danmark efter juni 2013.

Klageren har anført, at det fremstår i sagen, som om klageren skal have bilen i Danmark i halvandet år. Klageren har oplyst, at dette ikke er tilfældet. Hans eneste formål med opholdet i Danmark er at studere, og alle ferier, helligdage og fødselsdage bliver holdt i Polen. Klageren har oplyst, at hans ophold i Danmark i 2012 ikke overstiger 185 dage.

SKAT har endvidere lagt til grund, at klageren bor med sin ægtefælle i Polen. Klageren har oplyst, at der ikke er tale om hans ægtefælle, men hans mor.

SKATs udtalelse

SKAT har overfor Landsskatteretten anført, at det fremgår af sagen, at den pågældende studerer på universitetet, og er indrejst i Danmark den 16. september 2009 ifølge Det Danske Centrale Personregister. Studieperioden går ifølge det oplyste fra september 2009 til juni 2013.

På baggrund af disse oplysninger anses den pågældende for at være bosat her i landet, hvilket er ensbetydende med, at den pågældende bil er registreringspligtig i Danmark.

Efter registreringsbekendtgørelsen anses en person for hjemmehørende i Danmark, hvis den pågældende opholder sig her i landet i mindst 185 dage inden for et kalenderår. Der henvises til § 10, stk. 2, og § 12 i bekendtgørelse nr. 651 af 16. juni 2011 om registrering af køretøjer m.v.

Da der ikke er fremkommet nye oplysninger til sagen, der kan danne grundlag for en anden afgørelse, kan SKAT henholde sig til den begrundelse, der fremgår af afgørelsen af 9. november 2011, og skal indstille at afgørelsen fastholdes.

SKAT har i den forbindelse henvist til, at klageren kan søge om kvartalsvis betaling af registreringsafgift, når opholdet i Danmark er midlertidigt, jf. afgørelsen fra Centralregisteret.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af lov om registrering af køretøjer, lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011, § 2, at motorkøretøj inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område, skal registreres her i landet og forsynes med nummerplader, jf. dog § 2, stk. 3-5.

Det fremgår af § 5 i samme lov, at skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om benyttelse her i landet af køretøjer, der er registreret i et andet land.

Et køretøj registreres kun i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer eller en bruger med bopæl eller hjemsted her i landet. Dette følger af § 7 i bekendtgørelse nr. 651 af 16. juni 2011 om registrering af køretøjer m.v.

Det sagen omhandlede køretøj er efter det oplyste ejet af klagerens mor. Klageren har i ansøgningsskemaet anført, at køretøjet vil blive brugt i Danmark i højst ni måneder. På denne baggrund må det lægges til grund, at klageren er bruger af køretøjet, idet der er aftalt en brugsperiode på mere end seks måneder, jf. registreringsbekendtgørelsens § 41, stk. 2, jf. stk. 1.

En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 8, stk. 1. Da klageren er registeret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses klageren for at have bopæl i Danmark.

I tilfælde, hvor en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater m.v., anses den pågældende at have bopæl i den stat mv., hvor den pågældende er hjemmehørende. En person, der er uden erhvervsmæssig tilknytning til et sted, anses for hjemmehørende på det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat tilknytning hidrørende fra snævre bånd mellem den pågældende og det sted, hvor vedkommende bor. Dette følger af § 10, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 651 af 16. juni 2011 om registrering af køretøjer m.v.

På baggrund af oplysningerne om klagerens studie og bopæl i Danmark lægges det til grund, at klageren sædvanligvis opholder sig i Danmark. På denne baggrund anses klageren for at være hjemmehørende i Danmark, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 3, jf. stk. 1.

Køretøjet er derfor registreringspligtigt her i landet, jf. registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, og der skal betales registreringsafgift, jf. § 1, stk. 1, i registreringsafgiftsloven.

Det forhold, at køretøjet alene vil blive anvendt til kørsel i Danmark i perioden fra januar 2012 til udgangen af maj 2012, ændrer ikke herpå, idet registreringspligten og kravet om ophold i 185 dage knytter sig til klagerens ophold i Danmark, også forud for 2012.

Det fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, at en person med bopæl her i landet ikke må føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, medmindre kørslen er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 6.

Klagerens kørsel er efter det oplyste ikke omfattet af disse bestemmelser.

Der kan herefter ikke gives tilladelse til kørsel i Danmark med den udenlandsk indregistrerede bil.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.