Regel

Fonde mv., der ikke driver næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom, er skattepligtige af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom efter bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Tab ved afståelse af fast ejendom, som er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, kan fradrages i anden fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der også er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Ubenyttede tab kan fremføres til modregning i ejendomsavancer i efterfølgende indkomstår. Se EBL § 6.

Se også

Se også afsnit C.H.2. om beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Udenlandske ejendomme

Fortjeneste eller tab på ejendomme i udlandet påvirker ikke indkomstopgørelsen som følge af reglen om territorialbeskatning i SEL § 8, stk. 2.