Indhold

Dette afsnit handler om pensionsordninger, der er oprettet i pengeinstitutter mv., og som ikke er omfattet af PBL kapitel 1. Sådanne ordninger er omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7.

Afsnittet indeholder:

  • Omfattede ordninger
  • Baggrunden for reglen
  • Hvornår er en udenlandsk ordning ikke omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7?
  • Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag
  • Beskatning af udbetalinger
  • Beskatning af afkast.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Omfattede ordninger

PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7, omfatter pensionsordninger i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af fradrags-/bortseelsesretten i PBL kapitel 1. Danske pensionsordninger i penge- eller kreditinstitutter er normalt omfattet af kapitel 1. Når de ophører med at være omfattet af kapitel 1, bliver de herefter normalt betragtet som almindelige opsparingskonti. De pensionsordninger, der anses for omfattet af bestemmelsen, er derfor som udgangspunkt udenlandske ordninger, der efter udenlandske forhold er pensionsordninger, og som også efter danske forhold kan betragtes som pensionsordninger.

SKM2017.631.SR Skatterådet kunne xved besvarelsen af spørgsmål 1x efter en samlet konkret vurdering bekræfte, at de beskrevne modeller 1 og 2 kunne anses for pensionsordninger i henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7. Skatterådet kunne endvidere xved besvarelsen af spørgsmål 4x bekræfte, at der ville kunne indskydes virksomhedsmidler på de pågældende pensionsordninger, uden at virksomhedsmidlerne ville blive anset for hævet efter virksomhedsskattelovens § 5. x-x

I SKM2018.144.LSR blev Asian Development Bank som en multilateral udviklingsbank ikke anset for at være et penge- eller kreditinstitut i PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7’s, forstand.

Baggrunden for reglen

Bestemmelsen i PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7, blev indsat ved lov nr. 1534 af 19. december 2007 (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) og har virkning fra og med den 1. januar 2010 for pensionsordninger, der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere.

Sådanne udenlandske penge- eller kreditinstitutordninger er efter den 1. januar 2010 omfattet af afkastbeskatningen efter PBL § 53 A.

Hvornår er en udenlandsk ordning ikke omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7?

Efter en konkret vurdering kan det være, at en ordning ikke i skattemæssig henseende kan betragtes som en pensionsordning, men derimod som en almindelig bankkonto. Dermed er ordningen ikke omfattet af bestemmelsen i PBL § 53 A. Konsekvensen er, at ordningen skattemæssigt skal behandles som enhver anden bankkonto.

Konsekvensen heraf er, at

  • afkastet af ordningen skal beskattes som kapitalindkomst
  • udbetalinger fra ordningen ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag

Se afsnit C.A.10.4.2.3.3 om fradrag for og beskatning af præmier og bidrag i PBL § 53 A.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Beskatning af udbetalinger

Se afsnit C.A.10.4.2.3.4 om beskatning af udbetalinger fra PBL § 53 A.

Beskatning af afkast

Se afsnit C.A.10.4.2.3.5 om beskatning af afkast og afkastets beregning i PBL § 53 A.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse samt evt. tilhørende SKM- meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2018.144.LSR

Pension fra Asian Development Bank ansås ikke for omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, hvorfor der skulle ske beskatning efter statsskattelovens § 4 litra c ved udbetaling til en tidligere ansat i banken, der var fuldt skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar fra SKAT herom.

Afgørelsen er indbragt for byretten. 
Skatterådet
SKM2017.631.SR Skatterådet kunne xved besvarelsen af spørgsmål 1x efter en samlet konkret vurdering bekræfte, at de beskrevne modeller 1 og 2 kunne anses for pensionsordninger i henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7. Skatterådet kunne endvidere xved besvarelsen af spørgsmål 4x bekræfte, at der ville kunne indskydes virksomhedsmidler på de pågældende pensionsordninger, uden at virksomhedsmidlerne ville blive anset for hævet efter virksomhedsskattelovens § 5. x-x Besvarelsen af spørgsmålene 5 - 7 blev påklaget til Landsskatteretten og ændret, jf. LSR 17-0992510. Afgørelsen var ikke offentliggjort ved redaktionens slutning.