Indhold

Dette afsnit handler om hvilke ordninger, der er omfattet af beskatningsreglen i PBL § 53 B.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Krav til oprettelsen og præmien/bidraget
 • Efter tilflytning til Danmark.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Følgende ordninger er omfattet af bestemmelsen, jf. PBL § 53 B, stk. 1:

 • Livsforsikringer, der ikke omfattes af kapitel 1
 • Pensionskasseordninger, der ikke omfattes af kapitel 1
 • Syge- og ulykkesforsikringer, der ejes af den forsikrede
 • Udenlandske pensionsordninger oprettet i penge- og kreditinstitutter.

Se afsnit C.A.10.4.2.3 for de enkelte ordninger, idet der er sammenfald mellem de ordninger, der er omfattet af PBL § 53 A og PBL § 53 B.

Krav til oprettelsen og præmien/bidraget

For at være omfattet af PBL § 53 B skal

 • ordningen være oprettet, mens forsikringstageren ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, eller mens forsikringstageren var fuldt skattepligtig til Danmark, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, jf. PBL § 53 B, stk. 2
 • præmier eller indbetalinger til ordningen rent faktisk være fratrukket fuldt ud i positiv indkomst i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig til på indbetalingstidspunktet i overensstemmelse med skattelovgivningen dér. Forsikringstageren eller den pensionsberettigede skal derfor have en positiv skattepligtig indkomst i det land, hvor indbetalingen til livsforsikringen foretages, der mindst svarer til indbetalingen.
 • præmier eller indbetalinger til ordninger oprettet i et ansættelsesforhold ikke være medregnet i den forsikredes skattepligtige indkomst på indbetalingstidspunktet i overensstemmelse med den pågældende stats skattelovgivning. Se § PBL 53 B, stk. 3.

Skatteyderen skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

Se også

Se også afsnit C.A.10.4.2.4.1 om historik.

Hvis fradragsretten eller bortseelsesretten er begrænset efter de udenlandske beskatningsregler, er betingelserne i PBL § 53 B ikke opfyldt, fordi det er et krav, at samtlige indbetalinger er fragået den skattepligtige indkomst. Bestemmelsen gælder derfor ikke, og ordningen er i så fald omfattet af PBL § 53 A.

Det er uden betydning om fradraget/bortseelsen har været foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det land, hvor ordningen er oprettet, eller ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i et andet land, fx. det land, hvor den forsikrede har haft bopæl.

Efter tilflytning til Danmark

Det er kun alle indbetalinger frem til flytningen til Danmark, der skal være fratrukket eller bortset fra i udlandet. Efter tilflytningen til Danmark, er der ikke fradrag for præmier og bidrag ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst.

Er der efter tilflytningen til Danmark fortsat fradrags- eller bortseelsesret i udlandet for indbetalinger, der er foretaget efter tilflytningen til Danmark, har dette ingen betydning for anvendelsen af PBL § 53 B. Den del af udbetalinger, der sker den 1. januar 2014 eller senere, og som svarer til disse indbetalinger, vil blive beskattet ved udbetaling fra ordningen jf. PBL § 53 B, stk. 6. 3 pkt., som ændret ved lov nr. 1500 af 18. december 2013, § 2, nr. 11. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse samt evt. tilhørende SKM-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2018.274.LSR

Skatterådet havde afgivet bindende svar efter skatteforvaltningslovens kapitel 8 i en sag om, hvorvidt en udenlandsk pensionsordning, der blandt andet omfattede en trust, var omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B. Landsskatteretten fandt, at der herskede en sådan usikkerhed med hensyn til det faktiske grundlag for besvarelsen af spørgsmålene, at Skatterådet burde have afvist at besvare de stillede spørgsmål efter skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.  Landsskatteretten ændrede det bindende svar således, at spørgsmålene ikke realitetsbehandledes.

Se tidligere afgørelse fra Skatterådet  SKM2013.83.SR

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter