Indhold

Afsnittet handler om, hvilke generelle vilkår der knytter sig til samtlige de virksomhedsomdannelser, der falder ind under afgiftsnedsættelsen i TAL § 6a.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Tinglyst adkomsthaver er indskydende selskab mv.
 • Hvilke selskaber er omfattet?
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når der tinglyses en adkomstændring ved selskabers mv. fusion, fission, omdannelser eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber, udgør afgiften kun 1.750 kr. Der skal ved tinglysning af adkomstændringen afgives en erklæring om, at tinglysningen opfylder betingelserne for afgiftsnedsættelsen. Se TAL § 6a.

Både det indskydende selskab og det modtagende selskab skal være omfattet af TAL § 6a.

Skattefri/skattepligtig

Det er uden betydning for at anvende TAL § 6a, om virksomhedsomdannelsen er skattepligtig eller skattefri, når blot de generelle betingelser, der er knyttet til omdannelsesformen, er opfyldt.

Bestemmelsen i TAL § 6a er en undtagelse til hovedreglen i TAL § 4.

Tinglyst adkomsthaver er indskydende selskab mv.

Det er bl.a. en betingelse for at bruge TAL § 6a, at det er den adkomstændring, som fremgår af tingbogen, der opfylder betingelserne for fusion, fission, omdannelse - herunder omdannelse efter virksomhedsomdannelsesloven - eller tilførsel af aktiver. Det selskab mv., der indskyder ejendommen, skal således være identisk med den tinglyste adkomsthaver, og modtagende selskab mv. skal være den ny adkomsthaver ifølge tingbogen. Se SKM2009.377.ØLRSKM2007.185.SKAT, SKM2007.925.LSRSKM2008.1010.LSR og SKM2009.79.LSR.

Se tilsvarende i SKM2017.394.LSR, hvoraf det yderligere fremgår, at det er uden betydning, at en utinglyst mellemliggende overdragelse udgjorde en fusion, som kunne have været tinglyst med afgift efter reglen i TAL § 6 a.

I sagen SKM2017.211.SR har Skatterådet taget stilling til, at TAL § 6 a ikke kunne benyttes i en situation, hvor der blev tinglyst ejerskifte af en fast ejendom, som kun delvist var omfattet af en aktivtilførsel. Endvidere kunne bestemmelsen heller ikke benyttes ved efterfølgende tilbageskødning til det indskydende selskab af den del af ejendomme, som ikke indgik i aktivtilførslen.

Hvilke selskaber mv. er omfattet?

Hovedregel

Begrebet "selskaber mv." i TAL § 6a er ikke entydigt fastlagt. Udgangspunktet er, at bestemmelsen omfatter selskaber og foreninger, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets eller foreningens forpligtelser.

Omfattet af TAL § 6a er således som udgangspunkt:
 

 • Aktieselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Andelsselskaber
 • Kommanditaktieselskaber
 • Fonde
 • Foreninger
 • Visse selvejende institutioner
 • Almennyttige boligforeninger - og selskaber
 • Sparekasser
 • Investeringsforeninger.

Undtagelser

Som følge af den personlige hæftelse er

 • interessentskaber (I/S)
 • kommanditselskaber (K/S)

som udgangspunkt ikke omfattet af TAL § 6a. Se SKM2020.136.ØLR, hvor et I/S ikke kunne benytte TAL § 6a ved tinglysning af en overdragelse af en ejendom fra interessentskabet, idet et interessentskab ikke kan foretage en tilførsel af aktiver efter fusionsskatteloven.

Dog kan interessentskaber

 • der omdannes til selskab og
 • hvor omdannelsen opfylder betingelserne for omdannelse efter virksomhedsomdannelseslovens (VOL) bestemmelser

omfattes af TAL § 6a. Betingelserne fremgår af VOL § 2. Tilsvarende kan en fysisk person, der driver en personligt ejet virksomhed, der omdannes til selskabsform, tinglyse adkomstændring til faste ejendomme, når disse ejendomme indskydes i et selskab ved en virksomhedsomdannelse, efter reglerne herom. Det har således betydning hvilken type transaktion, der er tale om.

Under henvisning til forarbejderne til TAL § 6a er det i flere afgørelser fastslået, at udtrykkene fusion, fission, omdannelse og tilførsel af aktiver skal forstås i overensstemmelse med de tilsvarende begreber i den tidligere aktieafgiftslov, den tidligere stempelafgiftslovens § 53. stk. 5, og fusionsskatteloven, samt virksomhedsomdannelsesloven. Se SKM2009.96.VLR og SKM2020.136.ØLR. Det fremgår eksempelvis af SKM2020.136.ØLR, som vedrørte tilførsel af aktiver, at et interessentskab ikke kunne omfattes af reglen om tilførsel af aktiver idet den ikke var omfattet af den tidligere aktieafgiftslov § 4, stk. 1, nr. 4. Sagen er indbragt for Højesteret.

De enkelte transaktionstyper, som er omfattet af TAL § 6a, er nærmere gennemgået i afsnit E.B.3.1.5.2 - E.B.3.1.5.6

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelse i stikord Yderligere kommentarer
Landsretsdomme

SKM2020.136.ØLR

Sagen angik, om tinglysningen af en overdragelse af en fast ejendom fra et interessentskab til et partnerselskab (kommanditaktieselskab) er omfattet af den almindelige regel om afgift ved tinglysning af ejerskifte i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, eller er fritaget for den variable del af tinglysningsafgiften i medfør af bestemmelsen om "tilførsel af aktiver" i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. Landsretten fandt på baggrund af en gennemgang af forarbejderne til § 6 a, at et interessentskab ikke kan foretage en "tilførsel af aktiver" efter bestemmelsen. Der skulle derfor betales både grundafgift og variabel afgift af den omhandlede overdragelse.

Tidligere SKM2017.667.LSR

Sagen er anket til Højesteret.

SKM2009.377.ØLR

Overdragelse af en ejendom blev af Østre Landsret ikke anset for omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 7 (nu § 6 a), idet det ikke var den tinglyste adkomsthaver, der modtog aktier/anparter i det modtagende selskab, som vederlag for overdragelsen. Ikke afgiftsnedsættelse.

SKM2009.96.VLR

I sagen, hvor landsretten stadfæstede byretsdommen SKM2008.422.BR i henhold til byrettens begrundelse konkluderes det, under henvisning til forarbejderne, at begrebsapparatet fra den dagældende aktieafgiftslov og fusionsskatteloven er blevet overført til tinglysningsafgiftslovens § 7 (nu § 6 a).

Det følger af dommen, at transaktionerne nævnt i § 6 a (fusion, fission, tilførsel af aktiver mv.) skal forstås på samme måde som de tilsvarende begreber i bl.a. fusionsskatteloven.

Dommen vedrører begrebet "tilførsel af aktiver", og er nærmere omtalt i afsnit E.B.3.1.5.6.

Landsskatteretskendelser

SKM2017.394.LSR

Der skulle betales fuld tinglysningsafgift efter lovens hovedregel vedrørende tinglysning af overdragelsen af en ejendom, idet den tinglyste transaktion ikke kunne anses omfattet af TAL § 6 a. Det selskab, som overdrog ejendommen, var på grund af en omstrukturering ikke tinglyst adkomsthaver til ejendommen. Det førte ikke til et andet resultat, at det selskab, der overdrog ejendommen, havde erhvervet den fra den tinglyste adkomsthaver ved en transaktion, som efter det oplyste var omfattet af § 6 a.

I den foreliggende sag var ejendommen 6 år tidligere overgået til et andet selskab ved en fusion, og 6 år efter fusionen overdraget til et nyt selskab ved en grenspaltning. Ændringen af ejerforholdet ved fusionen 6 år tidligere var ikke blevet tinglyst eller noteret i tingbogen. Den transaktion, som faktisk blev tinglyst, var dermed en overdragelse mellem to selskaber, mellem hvilke der ikke var sket nogen spaltning, og den tinglyste transaktion var ikke omfattet af TAL § 6 a.

Landsskatteretten henviste til, at det efter praksis, jf. bl.a. SKM2009.79.LSR er en betingelse for anvendelse af § 6 a, at overdrageren ved tinglysningen skal være den tinglyste adkomsthaver. Landsskatteretten anførte endvidere, at det er den faktisk foretagne tinglysning, der er afgørende ved opgørelsen af tinglysningsafgiften. Det var derfor uden betydning, at tinglysningen af det modtagende selskab som adkomsthaver kunne have været foretaget i flere skridt, hvorved hver tinglysning efter det oplyste ville have været omfattet af TAL § 6 a.

 

SKM2009.79.LSR

Overdragelse af en ejendom ansås ikke for omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 7 (nu § 6 a), idet det ikke var den tinglyste adkomsthaver, der havde modtaget aktier/anparter i det modtagende selskab som vederlag for overdragelsen. Ikke afgiftsnedsættelse.

 

SKM2008.1010.LSR

Overdragelse af en ejendom blev ikke anset for omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 7 (nu § 6 a), idet det ikke var den tinglyste adkomsthaver, der modtog aktier/anparter i det modtagende selskab, som vederlag for overdragelsen. Ikke afgiftsnedsættelse.

 

SKM2007.925.LSR

Overdragelse af en ejendom ansås ikke for omfattet af tinglysningslovens § 7 (nu § 6 a), da det ikke var den tinglyste adkomsthaver, der havde modtaget aktier/anparter i det modtagende selskab som vederlag for overdragelsen. Ikke afgiftsnedsættelse.

 
Skatterådet

SKM2017.211.SR

Et selskab ønskede at gennemføre en aktivtilførsel af en del af en fast ejendom til sit datterselskab. Den del af ejendommen, som skulle tilføres, var imidlertid ikke udstykket på tidspunktet for aktivtilførslen. Tilførslen kunne dermed ikke umiddelbart tinglyses. Selskabet ønskede derfor at tinglyse ejerskifte til sit datterselskab af hele den faste ejendom, selvom kun en del af ejendommen indgik i aktivtilførslen. Når udstykningen var gennemført, skulle den del af ejendommen, der ikke indgik i aktivtilførslen, tilbageskødes til moderselskabet. Moderselskabet skulle i den mellemliggende periode bevare en utinglyst ret til den del af ejendommen, som ikke indgik i aktivtilførslen.

Skatterådet tog stilling til, at selskabet ikke kunne benytte TAL § 6 a ved tinglysning af ejerskiftet af hele den faste ejendom til datterselskabet.

Skatterådet tog endvidere stilling til, at selskabet ikke kunne benytte TAL § 6 a ved tinglysning af den efterfølgende tilbageskødning af den omhandlede del af ejendommen fra datterselskabet og til moderselskabet (spørgeren).

Endelig tog Skatterådet stilling til, at den variable afgift ved tinglysningen af tilbageskødningen ikke skulle beregnes af ejendommens værdi på vedtagelsestidspunktet for aktivtilførslen.

Ved tinglysningen af tilbageskødningen var det indskydende selskab således ikke den tinglyste adkomshaver. TAL § 6 a kan således ikke benyttes ved tinglysning af ejerskifte af en fast ejendom fra det modtagende selskab og til det afgivende selskab i en aktivtilførsel.

Se også omtalen af sagen under afsnit E.B.3.1.5.6 Tilførsel af aktiver. Det fremgår, at reglen ikke kan benyttes ved tinglysninger, der også omfatter fast ejendom, som ikke indgår i en aktivtilførsel.

Skatteforvaltningen
SKM2007.185.SKAT

SKAT-meddelelsen præciserer praksis på området for afgiftsnedsættelse. Tinglysning af ejerskifte i forbindelse med selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver, er omfattet af afgiftsnedsættelsen i TAL § 7 (nu § 6 a), såfremt visse betingelser er opfyldt. Ved afgørelsen af hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt, lægger SKAT alene vægt på de registreringer, som fremgår af tingbogen. En adkomstændring, der ikke fremgår af tingbogen, er derfor ikke omfattet af afgiftsnedsættelsen i § 7 (§ 6 a).