Indhold

Afsnittet handler om, hvilke generelle vilkår der knytter sig til samtlige de virksomhedsomdannelser, der falder ind under afgiftsnedsættelsen i TAL § 6a.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Tinglyst adkomsthaver er indskydende selskab mv.
 • Hvilke selskaber er omfattet?
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Bestemmelsen i TAL § 6a er en undtagelse til hovedreglen i TAL § 4.

Regel

►Når der tinglyses en adkomstændring ved selskabers mv. fusion, fission, omdannelser eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber, udgør afgiften kun 1.750 kr. Der skal ved tinglysning af adkomstændringen afgives en erklæring om, at tinglysningen opfylder betingelserne for afgiftsnedsættelsen. Se TAL § 6a.◄

Både det indskydende selskab og det modtagende selskab skal være omfattet af TAL § 6a.

Skattefri/skattepligtig

Det er uden betydning for at anvende TAL § 6a, om virksomhedsomdannelsen er skattepligtig eller skattefri.

Tinglyst adkomsthaver er indskydende selskab mv.

Det er bl.a. en betingelse for at bruge TAL § 6a, at det er den adkomstændring, som fremgår af tingbogen, der opfylder betingelserne for fusion, fission, omdannelse  eller tilførsel af aktiver. Det selskab mv., der indskyder ejendommen, skal således være identisk med den tinglyste adkomsthaver, og modtagende selskab mv. skal være den ny adkomsthaver ifølge tingbogen. Se SKM2009.377.ØLRSKM2007.185.SKAT, SKM2007.925.LSRSKM2008.1010.LSR og SKM2009.79.LSR.

Se tilsvarende i SKM2017.394.LSR, hvoraf det yderligere fremgår, at det er uden betydning, at en utinglyst mellemliggende overdragelse udgjorde en fusion, som kunne have været tinglyst med afgift efter reglen i TAL § 6 a.

I sagen SKM2017.211.SR har Skatterådet taget stilling til, at TAL § 6 a ikke kunne benyttes i en situation, hvor der blev tinglyst ejerskifte af en fast ejendom, som kun delvist var omfattet af en aktivtilførsel. Endvidere kunne bestemmelsen heller ikke benyttes ved efterfølgende tilbageskødning til det indskydende selskab af den del af ejendomme, som ikke indgik i aktivtilførslen.

Hvilke selskaber mv. er omfattet?

Bemærk

►Højesteret har ved dom af den 2. februar 2021, SKM2021.110.HR, udtalt at TAL § 6 a, ikke kan fortolkes indskrænkende.

Dommen ændrer herved ved Skattestyrelsens hidtidig praksis., hvorefter selskaber mv. med personlige hæftelse, herunder interessentskaber, skal således anses for at være omfattet af bestemmelsen. Skattestyrelsen overvejer ved redaktionens slutning dommens konsekvenser, og vil udsende styresignal om genoptagelse, som følge af SKM2021.110.HR.

Omfattet af TAL § 6a er således eksempelvis:
 

 • Aktieselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Andelsselskaber
 • Kommanditaktieselskaber
 • Fonde
 • Foreninger
 • Selvejende institutioner
 • Almennyttige boligforeninger og selskaber
 • Sparekasser
 • Investeringsforeninger
 • Interessentskaber

En fysisk person, der driver en personligt ejet virksomhed, der omdannes til selskabsform, kan ligeledes benytte TAL § 6 a og tinglyse adkomstændring til faste ejendomme, når disse ejendomme indskydes i et selskab ved en virksomhedsomdannelse, efter reglerne herom. Det har således betydning, hvilken type transaktion der er tale om.

De enkelte transaktionstyper, som er omfattet af TAL § 6a, er nærmere gennemgået i afsnit E.B.3.1.5.2  og E.B.3.1.5.6

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelse i stikord Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme
SKM2021.110.HR

►Sagen angik, om tinglysningen af en overdragelse af en fast ejendom fra et interessentskab til et partnerselskab var omfattet af den almindelige regel om afgift ved tinglysning af ejerskifte i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, eller var fritaget for den variable del af tinglysningsafgiften i medfør af bestemmelsen om "tilførsel af aktiver" i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt.

Interessentskabet havde ved apportindskud indskudt ejendommen og lejekontrakter (en virksomhedsgren) i partnerselskabet, mod betaling i aktier i partnerselskabet.

Højesterets flertal fandt efter ordlyden af tinglysningsafgiftslovens § 6 a, at både det indskydende selskab (interessentskabet) og det modtagende selskab (partnerselskabet) måtte anses for omfattet af begrebet "selskaber mv.", og at det derfor ville kræve en indskrænkende fortolkning af § 6 a at komme til det resultat, at den foreliggende transaktion ikke var omfattet af bestemmelsen.

Flertallet fandt endvidere, at det ikke med tilstrækkelig klarhed fremgik af lovgrundlaget, at det kunne kræves, at transaktionen foretages af selskaber, som ville kunne gennemføre transaktionen skattefrit efter fusionsskatteloven, og at der ikke var grundlag for, at begrebet "selskaber mv." skulle forstås i overensstemmelse med, hvad der var omfattet af de tilsvarende ord "selskaber mv." i den dagældende stempelafgiftslov.

Interessentskabet opfyldte derfor efter flertallets opfattelse betingelserne for at være omfattet af reglen om afgiftsnedsættelse i tinglysningsafgiftslovens § 6 a.◄

►Sagen vedrører tilførsel af aktiver og fortolkning af begrebet "selskaber m.v.". Dommen underkender hidtidig praksis vedr. interessentskaber. Skattestyrelsen overvejer ved redaktionens slutning dommens konsekvenser for praksis.

Skattestyrelsen vil udsende styresignal om genoptagelse som følge af dommen.

Dommen ændrer landsrettens dom i SKM2020.136.ØLR og Landsskatterettens afgørelse i SKM2017.667.LSR.◄

Landsretsdomme

SKM2020.136.ØLR

Sagen angik, om tinglysningen af en overdragelse af en fast ejendom fra et interessentskab til et partnerselskab (kommanditaktieselskab) er omfattet af den almindelige regel om afgift ved tinglysning af ejerskifte i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, eller er fritaget for den variable del af tinglysningsafgiften i medfør af bestemmelsen om "tilførsel af aktiver" i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. Landsretten fandt på baggrund af en gennemgang af forarbejderne til § 6 a, at et interessentskab ikke kan foretage en "tilførsel af aktiver" efter bestemmelsen. Der skulle derfor betales både grundafgift og variabel afgift af den omhandlede overdragelse.

Tidligere SKM2017.667.LSR

►Dommen er ændret ved Højesterets dom i SKM2021.110.HR, og Skattestyrelsen vil udsende styresignal om genoptagelse.◄

SKM2009.377.ØLR

Overdragelse af en ejendom blev af Østre Landsret ikke anset for omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 7 (nu § 6 a), idet det ikke var den tinglyste adkomsthaver, der modtog aktier/anparter i det modtagende selskab, som vederlag for overdragelsen. Ikke afgiftsnedsættelse.

Landsskatteretskendelser

SKM2017.394.LSR

Der skulle betales fuld tinglysningsafgift efter lovens hovedregel vedrørende tinglysning af overdragelsen af en ejendom, idet den tinglyste transaktion ikke kunne anses omfattet af TAL § 6 a. Det selskab, som overdrog ejendommen, var på grund af en omstrukturering ikke tinglyst adkomsthaver til ejendommen. Det førte ikke til et andet resultat, at det selskab, der overdrog ejendommen, havde erhvervet den fra den tinglyste adkomsthaver ved en transaktion, som efter det oplyste var omfattet af § 6 a.

I den foreliggende sag var ejendommen 6 år tidligere overgået til et andet selskab ved en fusion, og 6 år efter fusionen overdraget til et nyt selskab ved en grenspaltning. Ændringen af ejerforholdet ved fusionen 6 år tidligere var ikke blevet tinglyst eller noteret i tingbogen. Den transaktion, som faktisk blev tinglyst, var dermed en overdragelse mellem to selskaber, mellem hvilke der ikke var sket nogen spaltning, og den tinglyste transaktion var ikke omfattet af TAL § 6 a.

Landsskatteretten henviste til, at det efter praksis, jf. bl.a. SKM2009.79.LSR er en betingelse for anvendelse af § 6 a, at overdrageren ved tinglysningen skal være den tinglyste adkomsthaver. Landsskatteretten anførte endvidere, at det er den faktisk foretagne tinglysning, der er afgørende ved opgørelsen af tinglysningsafgiften. Det var derfor uden betydning, at tinglysningen af det modtagende selskab som adkomsthaver kunne have været foretaget i flere skridt, hvorved hver tinglysning efter det oplyste ville have været omfattet af TAL § 6 a.

 

SKM2009.79.LSR

Overdragelse af en ejendom ansås ikke for omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 7 (nu § 6 a), idet det ikke var den tinglyste adkomsthaver, der havde modtaget aktier/anparter i det modtagende selskab som vederlag for overdragelsen. Ikke afgiftsnedsættelse.

 

SKM2008.1010.LSR

Overdragelse af en ejendom blev ikke anset for omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 7 (nu § 6 a), idet det ikke var den tinglyste adkomsthaver, der modtog aktier/anparter i det modtagende selskab, som vederlag for overdragelsen. Ikke afgiftsnedsættelse.

 

SKM2007.925.LSR

Overdragelse af en ejendom ansås ikke for omfattet af tinglysningslovens § 7 (nu § 6 a), da det ikke var den tinglyste adkomsthaver, der havde modtaget aktier/anparter i det modtagende selskab som vederlag for overdragelsen. Ikke afgiftsnedsættelse.

 
Skatterådet

SKM2017.211.SR

Et selskab ønskede at gennemføre en aktivtilførsel af en del af en fast ejendom til sit datterselskab. Den del af ejendommen, som skulle tilføres, var imidlertid ikke udstykket på tidspunktet for aktivtilførslen. Tilførslen kunne dermed ikke umiddelbart tinglyses. Selskabet ønskede derfor at tinglyse ejerskifte til sit datterselskab af hele den faste ejendom, selvom kun en del af ejendommen indgik i aktivtilførslen. Når udstykningen var gennemført, skulle den del af ejendommen, der ikke indgik i aktivtilførslen, tilbageskødes til moderselskabet. Moderselskabet skulle i den mellemliggende periode bevare en utinglyst ret til den del af ejendommen, som ikke indgik i aktivtilførslen.

Skatterådet tog stilling til, at selskabet ikke kunne benytte TAL § 6 a ved tinglysning af ejerskiftet af hele den faste ejendom til datterselskabet.

Skatterådet tog endvidere stilling til, at selskabet ikke kunne benytte TAL § 6 a ved tinglysning af den efterfølgende tilbageskødning af den omhandlede del af ejendommen fra datterselskabet og til moderselskabet (spørgeren).

Endelig tog Skatterådet stilling til, at den variable afgift ved tinglysningen af tilbageskødningen ikke skulle beregnes af ejendommens værdi på vedtagelsestidspunktet for aktivtilførslen.

Ved tinglysningen af tilbageskødningen var det indskydende selskab således ikke den tinglyste adkomshaver. TAL § 6 a kan således ikke benyttes ved tinglysning af ejerskifte af en fast ejendom fra det modtagende selskab og til det afgivende selskab i en aktivtilførsel.

Se også omtalen af sagen under afsnit E.B.3.1.5.6 Tilførsel af aktiver. Det fremgår, at reglen ikke kan benyttes ved tinglysninger, der også omfatter fast ejendom, som ikke indgår i en aktivtilførsel.

Skatteforvaltningen
SKM2007.185.SKAT

SKAT-meddelelsen præciserer praksis på området for afgiftsnedsættelse. Tinglysning af ejerskifte i forbindelse med selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver, er omfattet af afgiftsnedsættelsen i TAL § 7 (nu § 6 a), såfremt visse betingelser er opfyldt. Ved afgørelsen af hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt, lægger SKAT alene vægt på de registreringer, som fremgår af tingbogen. En adkomstændring, der ikke fremgår af tingbogen, er derfor ikke omfattet af afgiftsnedsættelsen i § 7 (§ 6 a).