Indhold

Afsnittet handler om vilkår og betingelser for afgiftsnedsættelse efter TAL § 6a, når en personligt ejet virksomhed omdannes til aktie- eller anpartsselskab.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvem er omfattet
  • Betingelser
  • Erklæring
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Tinglyses adkomstændringen i forbindelse med omdannelse af en personligt drevet virksomhed til et anpartsselskab eller aktieselskab, er tinglysningen omfattet af TAL § 6 a, hvis omdannelsen opfylder betingelserne i VOL § 2.

Hvem er omfattet

De personligt ejede virksomheder, der omfattes af bestemmelsen, er virksomheder, der ejes af én person, eller af flere personer i interessentskabsform. Interessentskaber omfattes når hele virksomheden indskydes i et fælles aktie - eller anpartsselskab. Se VOL § 2.

Betingelser

Følgende betingelser skal ifølge VOL § 2 være opfyldt:

  • Selskabet skal være nystiftet eller et skuffeselskab uden aktivitet.
  • Alle virksomhedens aktiver og passiver overdrages til selskabet. 
  • Vederlaget for virksomheden skal udelukkende bestå i aktier eller anparter.
  • Ejerforholdet må ikke forrykkes i forbindelse med virksomhedsomdannelsen. Det betyder, at aktierne eller anparterne skal tegnes af selskabsdeltagerne i samme forhold som deres ejerforhold i den personligt ejede virksomhed.

Se SKM2007.589.LSR, hvor betingelserne ikke var opfyldt, idet vederlaget også bestod af et stiftertilgodehavende, der må sidestilles med et kontant vederlag. Der skulle derfor betales afgift af ejerskiftet efter lovens almindelige regler i TAL § 4, stk. 1.

I SKM2018.123.LSR fandt Landsskatteretten, at overdragelsen af en fast ejendom i forbindelse med omdannelse fra et boliginteressentskab til en andelsboligforening ikke kunne tinglyses med afgift efter TAL § 6 a. Tinglysningen var derfor omfattet af hovedreglen i TAL § 4. Det fremgik af sagen, at der ikke skulle ske forrykkelse af ejerforholdene, idet de hidtidige interessenter skulle modtage andele i andelsboligforeningen i samme forhold som deres hidtidige interessentskabsandele. Landsskatteretten lagde vægt på, at omdannelse fra et interessentskab til en andelsboligforening ikke kunne ske efter virksomhedsomdannelsesloven, idet den kun anvendes ved omdannelse af en personligt ejet virksomhed til anparts- eller aktieselskab, og at overdragelsen af ejendommen derfor ikke kunne omfattes af TAL § 6 a. Landsskatteretten bemærkede endvidere, at der ikke var tale om en selskabsomdannelse med succession efter de selskabsretlige regler. Landsskatteretten tog også stilling til at overdragelsen fra interessentskabet til andelsboligforeningen, hvorved de hidtidige interessenter modtog andele i andelsboligforeningen, heller ikke kunne anses for en tilførsel af aktiver, der kunne omfattes af TAL § 6 a.

Erklæring

Det er en betingelse for afgiftsnedsættelsen, at der på adkomstdokumentet afgives følgende erklæring, jf. xTALbek § 5:x

"Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6a, idet stifter(ne) af selskabet er identisk med sælger(ne) af ejendommen(e); at ejerforholdet ikke forrykkes ved omdannelsen; at selskabet er nystiftet eller ikke tidligere har haft erhvervsmæssig aktivitet og, at vederlaget udelukkende erlægges i aktier eller anparter"

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelse i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2018.123.LSR

Der skulle betales tinglysningsafgift efter TAL § 4 ved tinglysning af ændring af ejerforholdet i forbindelse med omdannelsen af et boliginteressentskab til en andelsboligforening. Undtagelsesreglen i TAL § 6 a kunne ikke anvendes, da omdannelsen til andelsboligforening ikke kunne ske efter virksomhedsomdannelsesloven.

Omdannelsen fra interessentskab til andelsboligforening var ikke omfattet, idet der ikke skete omdannelse fra et interessentskab til ApS eller A/S efter VOL § 2.

Afgørelsen er også omtalt i afsnit E.B.3.1.5.6.

SKM2007.589.LSR

I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse skulle et skøde på en ejendom afgiftsberigtiges i medfør af TAL § 4, stk. 1, og ikke efter samme lovs § 7 (nu § 6 a), da en del af vederlaget skulle berigtiges ved overtagelse  af et stiftertilgodehavende, hvilket måtte sidestilles med et kontant vederlag.