Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne for afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant i erhvervsaktiver.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er erhvervsaktiver?
  • Udskiftning af erhvervsaktiver
  • Pant i driftsinventar og driftsmateriel i lejede lokaler.
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Hvad er erhvervsaktiver?

Maskiner, inventar og driftsmidler anses for erhvervsmæssigt benyttede erhvervsaktiver, hvis de anvendes i pantsætters eget erhverv eller er udlejet erhvervsmæssigt. Immaterielle formueaktiver i form af en landmands betalingsrettigheder vedrørende landbrugsstøtte kan eksempelvis også udgøre et erhvervsaktiv. Der foreligger ikke erhvervsaktiver, hvis aktivet stilles vederlagsfrit til rådighed for andre.

Vurderingen af, om en virksomhed er af erhvervsmæssig karakter, foretages som udgangspunkt efter skattelovgivningens betingelser om sædvanligt driftsmæssigt afkast i forhold til den normale forretning indenfor den pågældende branche mv. Der kan ikke kun lægges vægt på, om der foreligger et CVR-nummer eller SE-nummer. 

Udskiftning af erhvervsaktiver

Virksomheder kan udstede almindelige ejerpantebreve med pant i erhvervsaktiver.

Pant i erhvervsaktiver er karakteriseret ved, at pantegenstandene skal kunne individualiseres (fastsættes bestemt ud fra et eller flere individuelle kendetegn) - eksempelvis ved et stelnummer, som fremgår af dokumentet.

Ved tinglysning af en ændring af pant i erhvervsaktiver, bortset fra fast ejendom, hvorved der inddrages andet eller yderligere løsøre under pantet, skal der betales dobbelt afgift efter xTAL § 7x, dvs. 2 x 1.660 kr. Se TAL § 5, stk. x3x. Der skal ikke betales procentafgift.

Hvis der sker udskiftning af erhvervsaktiver og der i samme tinglysningsmæssige ekspedition sker relaksation, så skal der ikke opkræves ekstra afgift for relaksationen. Der skal i dette tilfælde betales 2 x 1660 kr. i henhold til § 5, stk. x3x.

Hvis udskiftning af erhvervsaktiver og relaksation derimod sker i to selvstændige ekspeditioner skal der betales 2 x 1660 kr. for den tinglysningsmæssige ekspedition, hvor der sker udskiftning af erhvervsaktiver og 1.660 kr. for den tinglysningsmæssige ekspedition, hvor der sker relaksation, se TALbek. § 33.

Se afsnit E.B.5.2

Bemærk

Hvis pantsætteren ved udskiftningen af erhvervsaktiverne er en anden end pantsætteren ved den oprindeligt tinglyste pantsætning, skal der betales den fulde afgift efter TAL § 5, stk. 1. Se TAL § 5, stk. x3x, 3. pkt og SKM2004.492.LSR, hvor pantsætter var en anden end ved tidligere tinglysninger.

Reglen i TAL § 5, stk. 3, om udskiftning af erhvervsaktiver er således en undtagelse til hovedreglen i TAL § 5, stk. 1, hvorefter der udover den faste afgift på 1.660 kr. skal betales en afgift på 1,5 pct. af det pantsikrede beløb.

Eksempel vedrørende udskiftning af erhvervsaktiver

Et tinglyst ejerpantebrev (bil) med pant i 10 biler transporteres til den nye ejer af de 10 biler. Transporten udløser en afgift på 1.660 kr. (debitorskifte). Hvis den nye debitor på et senere tidspunkt ønsker at udskifte bilerne med andre nye biler, skal der ved tinglysning af transporten betales fuld afgift efter TAL § 5, stk. 1, fordi pantsætter efter den tidligere pantsætning ikke er den samme som pantsætter efter den nye pantsætning.

Forhøjes pantebrevet samtidigt med, at der sker en udskiftning af erhvervsaktiver, skal der betales 2 x 1.660 kr. for udskiftningen af erhvervsløsøret samt 1,5 pct. af forhøjelsen af det pantsikrede beløb - under forudsætning af at der ikke samtidigt sker et skift af pantsætter.

Tinglysning af afløsningspantebrev

Ændringer af pant i erhvervsaktiver kan ske ved påtegning på det eksisterende pantebrev eller ved tinglysning af et afløsningspantebrev. Hvis ændringen sker ved et afløsningspantebrev, er det en betingelse, at

  • anmeldelse til tinglysning af det nye pant sker inden aflysning af det tidligere pant
  • det erklæres at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker på vilkår om aflysning af det tidligere pant
  • det tidligere pant aflyses senest x60x dage efter tinglysning af det nye pant.

Adgangen til at oprette afløsningspantebreve efterTAL § 5, stk. x3x, gælder kun, hvis der samtidigt med afløsningspantebrevet inddrages andet eller yderligere erhvervsløsøre. Det betyder, at der ikke er hjemmel til at oprette rene afløsningspantebreve. Tinglysning af et rent afløsningspantebrev med pant i de samme løsøregenstande udløser afgift efter hovedreglen i TAL § 5, stk. 1.

xBemærkx

xMed virkning fra 1. juli 2019 er fristen for aflysning af det tidligere pant ændret fra 30 dage til 60 dage. Det følger af lov nr. 1728 af 27. december 2018.x

Erklæringer

Det er en betingelse for afgiftsnedsættelsen, at anmelder afgiver en af følgende erklæringer, jf. TALbek § x15x:

  • "Nærværende ændring af pantet omfatter alene erhvervsaktiver, jf. tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 5, 1. pkt. Der sker herved ikke skift af pantsætter."

Foretages ændringen af de pantsatte erhvervsaktiver ved et afløsningspantebrev, afgives følgende erklæring:

  • "Dette pantebrev er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 5, 1. pkt. Der sker herved ikke skift af pantsætter. Tinglysning af dette pantebrev sker på vilkår om aflysning af det angivne pantebrev."

hvorefter der oplyses identifikation på det pantebrev, der skal aflyses.

Pant i driftsinventar og driftsmateriel i lejede lokaler

Hvis et løsørepantebrev med pant i driftsinventar/driftsmateriel i lejede lokaler efter TL § 47 b, stk. 2, ønskes flyttet til andre lejede lokaler, vil der, uanset at det fysisk er det samme løsøre, være tale om yderligere inddragelse af løsøre under pantet, fordi pantebrevet kun har pant i det løsøre, der befinder sig i de lejede lokaler, som pantebrevet oprindeligt er tinglyst i. Da der er tale om erhvervsløsøre, kan ændringen foretages for 2 x 1.660 kr., hvis der ikke sker skift af pantsætter. Se TAL § 5, stk. x3x.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2004.492.LSR

En allonge til et pantebrev, hvorved der blev inddraget yderligere pant, var afgiftspligtig efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 3 x(nu stk. 2)x, jf. stk. 1, da pantsætter var en anden end ved tidligere tinglysninger.